0

Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

46 1,018 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:15

1 Nhim v  Tip nhn nng lng ca khí cháy vƠ bin nó thƠnh c nng lƠm quay trc khuu (trong k sinh công).  Bin chuyn đng quay trc khuu thƠnh chuyn đng tnh tin ca pít tông (trong k không sinh công). 2 Cu to C cu trc khuu thanh truyn bao gm pít tông cùng vi các vòng gng, cht pít tông, thanh truyn, trc khuu và bánh đƠ . 3 Cu to 4 Pít tông Nhim v  Pít tông đm nhn các nhim v sau:  To hình dng cn thit cho bung đt,  m bo đ kín cho khoang công tác ca xi lanh,  Bin áp lc ca khí cháy thƠnh lc đy lên thanh truyn đ quay trc khuu vƠ sinh công hu ích  Bin chuyn đng quay ca trc khuu thƠnh chuyn đng tnh tin ca pít tông. 5 Pít tông iu kin lƠm vic  Pít tông lƠ mt trong nhng chi tit quan trong nht ca đng c đt trong. Nó phi chu điu kin lƠm vic rt nng nhc:  Áp lc rt ln ca khí cháy  Nhit đ cao ca bung đt.  Ma sát liên tc vi thƠnh xi lanh. 6 Pít tông Cu to 7 Pít tông 8 Pít tông Vt liu ch to  Hin nay các loi đng c đt trong s dng pít tông đúc bng gang hoc hp kim nhôm.  Pít tông gang đ bn cao, chu mƠi mòn tt, đ giãn n nhit nh nhng li khi lng ln.  Pít tông hp kim nhôm u đim lƠ nh, dn nhit tt nhng đ bn vƠ kh nng chu mƠi mòn kém hn vƠ h s giãn n cao hn. 9 Pít tông nh pít tông  B mt trên đnh pít tông to thƠnh mt phn ca bung cháy vƠ đc cu to đc bit nhm cƠi thin hòa trn không khí vƠ nhiên liu [...]... xi lanh 15 0 , 450 hay 60 16 lên pít tông 90 180 17 C 18 D D 2 Séc 2 19 20 mài mòn cao 21 L L L " " b " " 22 " ": c pít tông vít 23 trên pít u nh thanh truy n vòng ch n nó 24 các l p c vít 25 C C I, : và và thân pít tông " " 26 tông 27 28 lanh ra ngoài thanh tru K 29 30 31 32 33 34 chính 35 . sinh công). 2 Cu to C cu trc khuu thanh truyn bao gm pít tông cùng vi các vòng gng, cht pít tông, thanh truyn, trc khuu và bánh đƠ . 3. cho khoang công tác ca xi lanh,  Bin áp lc ca khí cháy thƠnh lc đy lên thanh truyn đ quay trc khuu vƠ sinh công hu ích  Bin chuyn đng quay
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền, Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền,

Hình ảnh liên quan

 To hình d ng cn thi t cho bu ng đ t, - Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

o.

hình d ng cn thi t cho bu ng đ t, Xem tại trang 5 của tài liệu.
hình ch nh t. - Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

hình ch.

nh t Xem tại trang 17 của tài liệu.
 Ch t( c) píttông có d ng hình tr r ng, - Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

h.

t( c) píttông có d ng hình tr r ng, Xem tại trang 22 của tài liệu.
l nh hình ph u, có nhi v h ng d u nh n b  vung lên  đáy pít tông vƠ r i xu ng đ   d n vƠo bôi tr n cho  c pít  tông - Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

l.

nh hình ph u, có nhi v h ng d u nh n b vung lên đáy pít tông vƠ r i xu ng đ d n vƠo bôi tr n cho c pít tông Xem tại trang 28 của tài liệu.
 Mi bc bao m2 na hình - Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

i.

bc bao m2 na hình Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bánh đà có hình d ng ca c - Cơ cấu trực khuỷu thanh truyền

nh.

đà có hình d ng ca c Xem tại trang 45 của tài liệu.