0

SO HOC VA CAC CHUYEN DE

25 1,026 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

Đ 1- Tập hợp. Tập hợp con I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: Đ.2- Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ 3- Phép cộng phép nhân I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ 4- Phép trừ phép chia I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ 5- Luỹ thừa với số mũ tự nhiên I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ6. Thứ tự thực hiện phép tính I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ7 Tính chất chia hết của một tổng I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ8 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 Đ 8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. 1 III/ Ví dụ: 1. Chuyên đề 1: So sánh hai luỹ thừa 1. Để so sánh hai luỹ thừa, ta thờng đa về so sánh hai luỹ thừa cùng cơ sốhoặc cùng số mũ. - Nếu hai luỹ thừa cùng cơ số (cơ số lớn hơn 1) thì luỹ thừa nào có số mũ lớn hơn thì sẽ lớn hơn. - Nếu ai luỹ thừa cùng số mũ (số mũ lớn hơn 0) thì luỹ thừa nào có cơ số lớn hơn thì sẽ lớn hơn. 2. Ngoài cách trên, để so sánh hai luỹ thừa ta còn dùng tính chất bắc cầu, tính chất đơn điệu của phép nhân (a < b thì a.c < b.c với c > 0) Bổ xung kiến thức nâng cao: 1. Luỹ thừa của luỹ thừa: (a m ) n = a m.n 2. Luỹ thừa của một tích: ( a.b) n = a n b n . Ví dụ: 2 5 .5 5 = (2.5) 5 = 10 5 = 100 000. 3. Luỹ thừa một thơng: a n :b n = (a:b) n , hay : n n n a a b b = ữ Ví dụ : 14 7 : 7 7 = (14 : 7) 7 = 2 7 = 128 4. Luỹ thừa tầng: ( ) n n m m a a= Ví dụ : ( ) 3 3 2 2 8 2 2 2 256= = = Bài 1: So sánh các số sau: a) 27 11 81 8 b) 625 5 125 7 c) 5 36 11 24 d) 3 2n 2 3n Bài 2: So sánh các số sau: a) 5 23 6.5 22 b) 7.2 13 2 16 c) 21 15 27 5 .49 8 . Bài 3: So sánh các số sau. a) 199 20 2003 15 b) 3 39 11 21 Bài 4: So sánh hai hiệu, hiệu nào lớn hơn? a) 72 45 72 43 72 44 72 43 Bài 5. Tìm xN, biết: a) 16 x < 128 4 b) 5 x .5 x+1 .5 x+2 100 0 :2 18 18 chữ số 0 Bài 6: Cho S = 1 + 2+ 2 2 + 2 3 + . + 2 9 . So sánh S với 5.2 8 . 2 Nếu a > b thì a n > b n (n > 0) Nếu m > n thì a m > a n (a >1) Bài 7: Gọi m là số các số có 9 chữ số mà trong cách ghi của nó không có chữ số 0. Hãy so sánh m 10.9 8 . Bài 8: Hãy viết số lớn nhất bằng cách dùng 3 chữ số 1,2,3 với điều kiện mỗi chữ số dùng một chỉ một lần. Bài tập bổ sung Chuyên đề 2: Chữ số tận cùng của một tích của một luỹ thừa: I/ Lý thuyết 1. Tìm chữ số tận cùng của một tích. - Tích các số lẻ là 1 số lẻ. - Tích của một số lẻ có tận cùng là 5 với bất kỳ số lẻ nào cũng có tận cùng là 5. - Tích của một số chẵn với bất kỳ số tự nhiên nào cũng là một số chẵn. 2. Tìm chữ số tận cùng của một luỹ thừa . - Các số tự nhiên có tận cùng bằng 0,1,5,6 khi nâng lên luỹ thừa bất kỳ (khác 0 ) vẫn giữ nguyên chữ số tận cùng của nó. - Các số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 3,7,9 nâng lên luỹ thừa 4n đều có tận cùng là 1. .3 4n = .1 .7 4n = .1 .9 4n = .1 - Các số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 2,2,8 nâng lên luỹ thừa 4n (n 0) đều có tận cùng là 6. .2 4n = .6 .4 4n = .6 .8 4n = .6 ( Riêng đối với các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9, khi nâng lên luỹ thừa lẻ đều có chữ số tận cùng là chính nó; khi nâng lên luỹ thừa chẵn có chữ số tận cùng lần lợt là 6 1.) II/ Bài tập Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của các số sau. 74 30 ; 49 31 ; 87 32 ; 58 33 ; 23 35. Bài 2: Tìm hai chữ số tận cùng của số 5 n .(n>1) Bài 3: Chứng tỏ các tổng hiệu sau chia hết cho 10. a) A = 98.96.94.92 91.93.95.97 b) B = 405 n + 2 405 + m (m , n N ; n 0) Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) 7 6 5 234 b) 5 7 6 579 Bài 5: Tìm các số lẻ liên tiếp có tận cùng là 7. Hỏi tích đó có bao nhiêu thừa số? 3 Bài 6: Tích 2.2 2 .2 3 .2 10 . 5 2 .5 4 .5 6 5 14 . Tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? Bài 7: Cho S = 1 + 3 1 + 3 2 + 3 3 + . + 3 30 . Tìm chữ số tận cùng của S, từ đó suy ra S không phải là số chính phơng. Bài tập bổ sung Chuyên đề 3 Số nguyên tố. Hợp số Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. 1. Xác định số lợng các ớc của một số: Nếu M phân tích ra thừa số nguyên tố đợc M = a x .b y .c z thì số các ớc của M là (x+1)(y+1) .(z+1). 2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phơng chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. 3. Tính chất chia hết liên qua đến số nguyên tố. Nếu tích ab chia hết cho số nguyên tố p thì hoặc a M p hoặc b M p. Đặc biệt nếu a n M p thì a M p III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 2. Cho A = 5 + 5 2 +5 3 + .+5 100 . a) Số A là số nguyên tố hay hợp số b) Số A có phải là số chính phơng không? 3. Số 54 có bao nhiêu ớc? Viết tất cả các ớc của nó? IV/ Bài tập 114. Tìm số nguyên tố a để 4a + 11 là số nguyên tố nhỏ hơn 30. 115. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? a = 1.3.5.7 .13 + 20 b = 147.247.347 13 116. Cho nN * . Chứng minh rằng số 111 1 2111 .1 là hợp số n chữ số1 n chữ số1 117. Tìm số bị chia thơng trong phép chia: 9**:17 = **, biết rằng thơnglà một số nguyên tố. 118. Cho a,nN * , biết a n M 5. Chứng minh a 2 +150 M 25 119. a) Cho n là số không chi hết cho 3. Chứng minh rằng n 2 chia 3 d 1. b) Cho p là số nguyên tốa lớn hơn 3. Hỏi p 2 + 2003 là số nguyên tố hay hợp số. Bài 120. Cho n> 2 không chia hết cho 3. Chứng minh rằng hai số n 2 1 n 2 + 1 không thể đồng thời là số nguyên tố. 4 Bài 121: Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. a) Chứng tỏ rằng p có dạng 6k + 1 hoặc 6k + 5. b) Biết 8p + 1 cũng là một số nguyên tố, chứng minh rằng 4p + 1 là hợp số Bài 122: Cho p p + 8 đều là số nguyên tố (p 3). Hỏi p + 100 là số nguyên tố hay hợp số? Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Bài 123: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng cách hợp lý nhất: a) 700; 9000; 210 000 b) 500; 1600; 18 000 Bài 124: Mỗi số sau có bao nhiêu ớc: 90 ; 540 ; 3675. Bài 125: Tìm các ớc của số: a) 119 b) 625 c) 200. Bài 126: Tính cạnh của một hình vuông biết diện tích của nó là: a) 5929m 2 ; b) 32400m 2 . Bài 127: Tính cạnh của hình lập phơng biết thể tích của nó là 1728cm 3 . Bài 128: Chứng minh rằng một số tự nhiên khác 0, có số lợng các ớc là một số lẻ thì số tự nhiên đó là một số chính phơng. Bài129: Tìm n N * biết: a) 2 + 4 + 6 + . + 2n = 210 b) 1 + 3 + 5 + . + (2n 1) = 225 Bài tập bổ sung 1. Chứng tỏ các số sau là hợp số: A. 676767 B. 10 8 + 10 7 + 7 C. 17 5 + 24 4 + 13 21 D. 311141111 E. 10 100 - 7 2. Cho số 360 a) Phân tích số 360 ra thừa số nguyên tố. b) Số 360 có bao nhiêu ớc. c) Tìm tất cả các ớc của 360 3. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số: a) 10 25 b) 11 3 + 12 3 + 13 3 + 14 3 4. Chứng minh rằng bình phơng của một số nguyên tố khác 2 3 khi chia cho 12 đều d 1. 5. Tìm số n N * , sao cho n 3 - n 2 + n - 1 là số nguyên tố. Đ 13. Ước chung ớc chung lớn nhất I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. 5 III/ Ví dụ: 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601 IV. Bài tập Bài 130: Cho A là tập hợp các số nguyên tố B là tập hợp các hợp số M là tập hợp các ớc của 20 N là tập hợp các ớc của 50 a) Tìm A B b) Tìm M N Bài 131: Cho C là tập hợp các số chia hết cho 3 D là tập hợp các số chia hết cho 9 Tìm C D. Bài 132: Tìm ƯCLN ƯC của ba số 432; 504 720. Bài 133: Một căn phòng hình chữ nhật kích thớc 630 x 480 (cm) đợc lát loại gạch hình vuông. Muốn cho hai hàng gạch cuối cùng sát hai bức tờng liên tiếp không bị cắt xén thì kích thớc lớn nhất của viên gạch là bao nhiêu? Để lát căn phòng đó cần bao nhiêu viên gạch? Bài 134: Chứng minh các số sau đây nguyên tố cùng nhau: a) Hai số lẻ liên tiếp. b) 2n + 5 3n + 7 (n N) Bài 135: Cho (a, b) = 1, chứng minh rằng: a) (a, a b) = 1 b) (ab, a + b) = 1 Bài 136: Cho a, b là hai số tự nhiên không nguyên tố cùng nhau, a = 4n + 3; b = 5n + 1 (n N). Tìm (a, b). Bài 137: ƯCLN của hai số là 45. Số lớn là 270, tìm số nhỏ. Bài 138: Tìm hai số biết tổng của chúng là 162 ƯCLN của chúng là 18. Bài 139: Tìm hai số tự nhiên nhỏ hơn 200 biết hiệu của chúng là 90 ƯCLN của chúng là 15. Bài 140: Tìm hai số biết tích của chúng là 8748 ƯCLN của chúng là 27. Bài 141: Cho a + 5b M 7 (a, b N). Chứng minh rằng 10a + b M 7. Mệnh đề đảo lại có đúng không? Bài 142: Một số tự nhiên a 5 lần số đó có tổng các chữ số nh nhau. Chứng minh rằng a : 9. Bài 143: Có 64 ngời đi tham quan bằng hai loại xe: Loại 12 chỗ ngồi loại 7 chỗ ngồi. Biết số ngời đi vừa đủ số ghế ngồi, hỏi mỗi loại có mấy xe? Bài tập bổ sung 1. Tìm số tự nhiên a, b để A = 4a1b chia hết cho 12 2. Tìm hai số tự nhiên a,b biết tổng của chúng là 128 ƯCLN của a,b là 16. 6 3. Tìm hai số tự nhiên a,b biết tích của chúng là 216 ƯCLN của a,b là 6. 4. Cho hai số nguyên tố cùng nhau a b. Chứng minh rằng hai số 11a + 2b 18a + 5b thì hoặc nguyên tố cùng nhau hoặc có một ớc chung là 19 5. Cho hai số nguyen tố cùng nhau. Chứng inh rằng tích ab tổng a + b của chúng cũng là hai số nguyên tố cùng nhau. 6. Tìm các số tự nhiên a b để A = 25a2b chia hết cho 36 số B = a378b chia hết cho 72. 7. Trong một buổi sinh họat ngoại khoá có 252 em học sinh khối lớp 6 ; 210 em khối 7; 126 em khối 8. Ngời ta chia đều số học sinh mỗi khối vào từng nhóm. Mỗi nhóm đều có đủ học sinh 3 khối. Có bao nhiêu cách thành lập nhóm, mỗi cách cho bao nhiêu nhóm, mỗi nhóm có bao nhiêu ngời số học sinh mỗi khối trong một nhóm là bao nhiêu. Đ 14. Bội chung bội chung nhỏ nhất I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. 1. Tích của hai số bằng tích của BCNN với ƯCLN của chúng. ab =BCNN(a,b).ƯCLN(a,b) 2. Nếu lấy BCNN(a,b) chia cho từng số a,b thì thơng của chúng là những số nguyên tố cùng nhau. 3. Nếu a M m a M n thì a M BCNN(m,n). Từ đó suy ra: - Nếu một số chia hết cho hai số nguyên tố cùng nhau thì nó chia hết cho tích của chúng. - Nếu một số chia hết cho các số nguyên tố đôi một cùng nhau thì nó chia hết cho tích của chúng. III/ Ví dụ: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia cho 18 ; 30; 45; có số d lần l- ợt là: 8 ; 20; 35. Giải Gọi số phải tìm là a. Ta có: a + 10 chia hết cho 18; 30; 45. Vậy a + 10 BC (18,30,45). BC (18,30,45) = 2.3 2 .5 = 90. Suy ra a + 10 = 90k ( kN*). Hay a = 90k 10. Với k = 1 thì a = 80 (mới có 2 chữ số) Với k = 3thì a = 170 (có 3 chữ số) Vậy số cần tìm là 170 IV. Bài tập: 7 Bài 144: Một xe lăn dành cho ngời tàn tật có chu vi bánh trớc là 63cm, chu vi bánh sau là 186cm. Ngời ta đánh dấu hai điểm tiếp đất cảu han bánh xe này. Hỏi bánh trớc bánh sâuphỉ lăn ít nhất bao nhiêu vòng thì hai điểm đợc đánh dấu lại cùng tiếp đất một lúc. Bài 145: Ba học sinh, mỗi ngời mua một loại bút. Giá ba loại lần lợt là 1200 đồng, 1500 đồng, 2 000 đồng. Biết số tiền phải trả là nh nhau, hỏi mỗi học sinh mua ít nhất bao nhiêu bút? Bài 146: Tìm các bội chung lớn hơn 5000 nhng nhỏ hơn 10000 của các số 126 ; 140 ; 180. Bài 147: Một số tự nhiên chia cho 12, 18, 21 đều d 5. Tìm số đó biết rằng nó xấp xỉ 1000. Bài 148: Khối 6 của một trờng có cha tới 400 học sinh, khi xếp hàng 10; 12; 15 đều d 3 nhng nếu xếp hàng 11 thì không d. Tính số học sinh khối 6. Bài 149: Tìm hai số tự nhiên a b biết: BCNN (a, b) = 300 ; ƯCLN (a, b) = 15 Bài 150: Tìm hai số tự nhiên a b biết tích của chúng là 2940 BCNN của chúng là 210. Bài 151: Tìm hai số a b biết tổng của BCNN với ƯCLN của chúng là 15. Bài 152: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho chia cho 11 thì d 5, chia cho 13 thì d 8. Bài 153: Chứng minh rằng nếu a là một số lẻ không chia hết cho 3 thì a 2 1 : 6. Bài 154: Chứng minh rằng tích của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 120. Bài tập bổ sung 1.Tìm số tự nhiên bé nhất khi chia cho 2; 5; 11 26 đều d 1. 2. Tìm các số tự nhiên a, b biết ƯCLN(a,b) = 5 BCNN(ab) = 105 3. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 8 d 6, chia cho 12 d 10, chia cho 15 d 13 cxhia hết co 23. 4. Tìm hai số có 3 chữ số biết tổng của chúng là bội của 504 thơng của số lớn chia cho số nhỏ là bội của 6. 5. Cho BCN(a,b) = 60 a = 12. Tìm b? 6. Cho một số A chia hết cho 7 khi chia A ho 4 hoặc hoặc 6 đều d 1. Tìm A biết A < 400. 7. Tổng số học sinh khối 6 cua một trờng có khoảng từ 235 đến 250 em, khi chia cho 3 d 2, chia cho 4 thì d 3, chia cho 5 d 4, chia cho 6 d 5, chia 10 d 9. tìm số học sinh của khối 6 Chuyên đề 4 Nguyên lý Điriclê bài toán chia hết Bài 155: Chứng minh rằng trong 11 số tự nhiên bất kỳ bao giờ cũng có ít nhất hai số có hai chữ số tận cùng giống nhau. 8 Bài 154: Chứng minh rằng tồn tại một bội của 13 gồm toàn chữ số 2. Bài 154: Cho dãy số : 10; 10 2 ; 10 3 ; .;10 20 . Chứng minh rằng tồn tại một số chia 19 d 1. Bài 158: Chứng minh răng tồn tại một số là bội của 19 có tổng các chữ số bằng 19. Bài 159: Cho ba số lẻ. Chứng minh rằng tồn tại hai số có tổng các chữ số bằng 19. Bài 160: Cho ba số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng tồn tại hai số có tổng hoặc hiệu chia hết cho 12. Bài 161: Chứng minh rằng trong ba số tự nhiên bất kỳ luôn chọn đợc hai số có tổng chia hết cho 4. Bài 162: Cho bảy số tự nhiên bất kỳ, chứng minh rằng ta luôn chon đợc ba số có tổng chia hết cho 4. Bài 163: Cho năm số tự nhiên bất kỳ, chứng minh rằng ta luôn chọn đợc ba số có tổng chia hết cho 3. Bài 164: Cho 5 số tự nhiên lẻ bất kỳ, chứng minh rằng ta luôn chọn đợc bốn số có tổng chia hết cho 4. Bài 165*: Viết 6 số tự nhiên vào 6 mặt của một con súc sắc. Chứng minh rằng khi ta gieo súc sắc xuống mặt bàn thì trong 5 mặt có thể nhìn thấy bao giờ cũng tìm đợc một hay nhiều măt để tổng các số trên đó chia hết cho 5. Bài tập bổ sung Ôn tập chơng I Bài 166: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất. a) 19 + 19 + .+19 + 77 + 77 + .+77 23 số hạng 19 số hạng b) 1000! . (456.789789 789.456456) Bài 167: Cho biểu thức 252 84: 21 + 7 a) Tính giá trị biểu thức đó b) Nếu dùng dấu ngoặc thì có thể có những giá trị nào khác. Bài 168: Tìm x biết: a) x + (x + 1) + (2+x) + +(x+30) = 1240 b) 1 + 2 + 3 + .+x = 210 Bài 169: Chiến thắng Đống Đa vào mùa xân năm 1978. Trong hệ đếm CAN CHI năm đó là năm nào? Bài 170: Chứng minh: a) 10 n + 5 3 M 9 b) 43 43 -17 17 M 10 c) 555 5 chia hết cho 11 nhng khôngchia hết cho 125 2n chữ số 5 9 Bài 171: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sso cho chia nó cho 17 d 5 ; chia nó cho 9 d 12 Bài 172: Ngày 1 tháng 2 năm 2003 là ngày thứ 7. a) Hỏi ngày 1 tháng 3 ; ngày 1 tháng 4 của năm này là ngày thứ mấy? b) Ngày 1 tháng 2 nămm 2004 là ngày thứ mấy? Bài 173: Cho A = 4 + 4 2 + 4 3 + .+ 4 23 + 4 24 . Chứng minh : A M 20 ; A M 21 ; A M 420 Bài 174: Cho n = 29k với k N. Với giá trị nào của k thì n là : a) Số nguyên tố. b) Là hợp số. Bài 175: Tìm x, y N biết (x+1)(2y-5) = 143. Bài 176: Cho a là hợp số, khi phân tích ra thừa số nguyên tố chỉ chứa hai số nguyên tố khác nhau p 1 p 2 . Biết a 3 có tất cả 40 ớc hỏi a 2 có bao nhiêu ớc ? Bài 177: Tìm a N biết 355 chia a d 13 836 chia cho a thì d . Bài 178*: Một số tự nhiên chia cho 7 thì d 5, chia cho 13 thì d 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì d bao nhiêu? Bài 179: Cho các số 12 ; 18 ; 27 a) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho các số đó? b) Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia cho mỗi số đó đều d 1? Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia 12 d 10 ; chia 18 d 16 ; chia 27 d 25? Bài tập bổ sung chơng I Chơng II. Số nguyên Đ 1. Tập hợp Z các số nguyên. Thứ tự trong Z I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao. III/ Ví dụ: 1 IV. Bài tập: Bài 180. Bài 180 Bài 183: Cho A = {x Z | x > -9} B = {x Z | x < - 4} C = {x Z | x - 2} Tìm A B ; B C ; C A Bài 181: Viết tập hợp ba số nguyên liên tiếp trong đó có số 0. 10 [...]... Tìm n Z để: a) n2 7 là bội của n + 3 b) n + 3 là bội của n2 7 M M Bài tập bổ sung Đ 7 Ôn tập chơng II Ví dụ: Tìm x, y, z biết : x y = - 9 ; y x = 10 ; z + x = 11 Ví dụ: Cho x Z hãy so sánh x2 x3 Chú ý: để so sánh A B ta thờng xét hiệu A B Nếu A B > 0 thì A > B ; Nếu A B < 0 thì A < B Bài tập: 247 Tính giá trị của biể thức A với x = - 43; y = 17 A = - 125(x + x + + x y y y) (x có... của phân số Rút gọn phân số I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao 19 III/ Ví dụ: 1 IV Bài tập: Bài 3 Quy đồng mẫu số nhiều phân số So sánh phân số I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao III/ Ví dụ: 1 IV Bài tập: Đ 4 Chuyên đề Một số phơng pháp đặc biệt để so sánh hai phân số Bài 5 Phép cộng phân số Tính chất cơ bản phép cộng phân số I/ Kiến thức cơ bản II/ Kiến thức nâng cao III/ Ví dụ: 1... 36.(-304) 228 Tìm x Z biết: a) (x +1) + ( x+3) + (x + 5) + + (x + 99) = 0 b) (x -3) + ( x - 2) + (x - 1) + + 10 + 11 = 0 229 Cho m n các số nguyên dơng: A= 2+4+6+ +2m m B= 2+4+6+ +2n n Biết A < B hãy so sánh m n 230* Cho 16 số nguyên Tích của 3 số bất kì luôn là một số âm Chứng minh rằng tích của 16 số đó là một số dơng 231 Bỏ dấu ngoặc thu gọn biểu thức: a) (a + b)(a + b) b) (a b)(a b) c)... số cộng với số đó mẫu số trừ đi số đó ta đợc phân số bằng 7 6 Bài 5 ( 6đ): Cho góc BOC bằng 750 A là một điểm nằm trong góc BOC Biết góc BOA bằng 400 24 a) Tính góc AOC b) Vẽ OD là tia đối của OA So sánh hai góc BOD COD M ì ữ 1) Cho biểu thức A = 2n + 2 2n 4 với n Z a) Với giá trị nào của A thì A là phân số b) Tìm giá trị của A để A là số nguyên 2 Rút gọn phân số : a) M = . thức nâng cao. 1 III/ Ví dụ: 1. Chuyên đề 1: So sánh hai luỹ thừa 1. Để so sánh hai luỹ thừa, ta thờng đa về so sánh hai luỹ thừa cùng cơ sốhoặc cùng số. 2 2 8 2 2 2 256= = = Bài 1: So sánh các số sau: a) 27 11 và 81 8 b) 625 5 và 125 7 c) 5 36 và 11 24 d) 3 2n và 2 3n Bài 2: So sánh các số sau: a) 5 23
- Xem thêm -

Xem thêm: SO HOC VA CAC CHUYEN DE, SO HOC VA CAC CHUYEN DE,

Hình ảnh liên quan

202. Cho a và b các giá trị trong bảng sau. Tìm hiệu a– b. Không cần thực hiện phép tính cho biết b – a. - SO HOC VA CAC CHUYEN DE

202..

Cho a và b các giá trị trong bảng sau. Tìm hiệu a– b. Không cần thực hiện phép tính cho biết b – a Xem tại trang 12 của tài liệu.