0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

39 226 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

Chuyên đề thực tập chuyên ngành THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Xuân Hoà 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.1.1.1. Nội dung Để tiến hành sản xuất công ty đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cho quá trình sản xuất như: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhân công… Các nguyên vật liệu chính tại công ty bao gồm 6 loại như thép, gỗ… Chi phí nguyên vật liệu chính chiếm khoảng 60% giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu phụ dùng trực tiếp cho sản xuất bao gồm: Các loại ốc vít, đinh tán, sơn các loại hoá chất. Nhiên liệu: Xăng, dầu diegen…. 1 số phụ tùng thay thế Các nguyên vật liệu này thường do các nhà cung cấp quen thuộc của công ty cung cấp như thép Hoà Phát, Thái Nguyên…. Đây đều là các nhà cung cấp uy tín trên thị trường hiện nay. Đối với 1 số phụ liệu ít quan trọng công ty có thể nhập từ các nhà cung cấp vãng lai. Tuy nhiên chúng đều phải được đảm bảo chất lượng trước khi nhập kho. 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Do công ty sử dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX nên công ty sử dụng tài khoản này dùng để phản ánh những hao phí về nguyên vật liệu trực tiếp phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm hàng ngày. Tài khoản này tại công ty không được mở chi tiết mà được mở chung cho toàn bộ công ty. 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 1 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B 1 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Công ty thường tiến hành sản xuất khi có đơn đặt hàng của đại lý nhưng công ty cũng có sản xuất thêm để dự trữ hoặc bán trực tiếp cho 1 số khách hàng khác. Khi có đơn đặt hàng từ phía các đại lý công ty sẽ tiến hành nghiên cứu lập kế hoạch sản xuất, phòng KT- QC sẽ tính ra số lượng các loại vật tư cần dùng P.TGĐ sản xuất sẽ lập Lệnh sản xuất. Mỗi Lệnh sản xuất đều kèm theo định mức cấp phát nguyên vật liệu đã được tính sẵn. Căn cứ vào định mức cấp phát vật tư này mà các phân xưởng sẽ lĩnh vật tư cho việc thực hiện Lệnh sản xuất. Bảng 2.1: Lệnh sản xuất LỆNH SẢN XUẤT Số 12/KD Đơn vị thực hiện: Phân xưởng mộc Cầu Diễn Đơn vị đặt hàng: Phòng kinh doanh Thời gian bắt đầu sản xuất: 10/12/2009 Thời gian hoàn thành: 27/12/2009 TT Tên sản phẩm ĐVT Số lượng Nội dung điều kiện làm việc Ghi chú 1 Bàn văn phòng Chiếc 200 Yêu cầu khác:…………… P.TGĐ sản xuất:……………. Các phân xưởng khi nhận được lệnh sản xuất trên sẽ viết: Giấy đề nghị cấp vật tư Bảng 2.2: Giấy đề nghị cấp vật tư 2 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B 2 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ Số: 103 Ngày 11tháng 12 năm 2009 Sản phẩm: Bàn văn phòng Họ tên người đề nghị cấp: Trần Văn Linh Bộ phận: Phân xưởng Mộc Đề nghị cấp: Gỗ để sản xuất sản phẩm STT Tên vật tư Mã số Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Gỗ G01 Tấm 200 Cộng Cầu Diễn, Ngày 11 tháng 12 năm 2009 Người đề nghị Thủ kho sẽ căn cứ vào lệnh sản xuất giấy đề nghị cấp vật tư để tiến hành xuất kho lập phiếu xuất kho: 3 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng 2.3: Phiếu xuất kho Đơn vị: Công ty Xuân Hoà Mẫu số 02- VT Bộ phận: PX Mộc ( Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 11 tháng 12 năm 2009 Nợ: 621 Số:243 Có: 152 - Họ tên người nhận hàng: Trần Văn Linh - Địa chỉ( Bộ phận): Phân xưởng Mộc Cầu Diễn - Lý do xuất kho: Xuất để sản xuất sản phẩm - Xuất tại kho: VT09 . Địa điểm: Cầu Diễn STT Tên, nhãn hiệu quy cách Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo công thức Thực xuất 1 Gỗ G01 Tấm 200 200 Cộng Tổng số tiền ( Viết bằng chữ):…………………… Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 11 tháng 12 năm 2009 Người lập Người nhận Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 4 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên: 1 liên tại cuống, 1 liên giao cho người nhận hàng 1 liên dùng để luân chuyển ghi sổ kế toán. Khi nhận được các chứng từ trên kế toán sẽ vào phân hệ Kho vào phần phiếu xuất kho, điền các thông tin trên phiếu xuất kho. Khi đó phần tài khoản đối ứng sẽ cho biết nguyên vật liệu được sử dụng vào mục đích gì. Cuối tháng căn cứ vào các phiếu xuất kho, kế toán phân loại vật liệu theo từng kho, từng đơn vị sử dụng từng loại vật liệu chính, phụ để nhập dữ liệu vào máy tính, in ra: “ Tập hóa đơn xuất vật liệu”. Đồng thời căn cứ vào báo cáo sử dụng vật tư do phân xưởng lập để tính ra số vật liệu dùng không hết, kế toán lập “ Tập hóa đơn trả lại vật liệu”. Thực chất vật liệu trả lại không nhập kho mà giữ lại phân xưởng để kỳ sau dùng tiếp. Cuối tháng kế toán sẽ vào phân hệ Kho trên phần mềm vào phần tính giá xuất kho. Tại đây kế toán sẽ chọn kỳ tính giá vật tư cần tính giá. Khi đó phần mềm sẽ tự động tính ra giá bình quân của các loại vật tư hàng hoá trong kỳ cập nhật giá trị vào các chứng từ phiếu xuất trong tháng các sổ như Sổ chi tiết TK 621. Phần mềm tự động tính ra giá bình quân của từng loại vật tư trong kỳ theo công thức sau: Đơn giá thực Trị giá vật tư tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư nhập trong kỳ tế bình quân Số lượng vật tư tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư nhập trong kỳ Trị giá vật tư thực tế Đơn giá thực tế Số lượng vật tư xuất dùng vật tư bình quân xuất dùng Cụ thể: Theo số liệu thực tế tháng 12/ 2009 Nguyên liệu: Gỗ G01 Tồn đầu kỳ: SL: 230 tấm TT: 91,540,000 Tổng nhập kỳ: SL: 2,000 TT: 820,000,000 5 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B = *= 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đơn giá Gỗ G01 91,540,000 + 820,000,000 bình quân 230 + 2,000 = 408,762.3 Giá trị xuất của 200 tấm gỗ G01 trong phiếu xuất kho tại Bảng 2.3 trên sẽ bằng: 200 * 408,762.3 = 81,752,460đ. Tại các phân xưởng sau khi kiểm số vật tư thực lĩnh sẽ tiến hành sản xuất sản phẩm. Căn cứ vào các Phiếu xuất kho đã được nhập vào phần mềm kế toán sẽ lấy số liệu ghi vào sổ chi tiết TK 621 Bảng phân bổ NVL- CCDC. Bảng 2.4: Sổ chi tiết tài khoản 621. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà SỔ CHI TIẾT TK 621 Tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: VND NTGS Chứng từ Diễn giải SH TK Đ.ứng Tổng số tiền Ghi Nợ TK 621, trong đó SH NT VLC VLP … 1/12 Số dư đầu kỳ 2/12 2 2/12 Xuất Thép cho sản xuất 1521-Thép 16,082,320 16,082,320 3/12 3 3/12 Xuất Gỗ cho sản xuất 1521-Gỗ 40,876,230 40,876,230 ………… Cộng số PS Nợ x 7,835,542,230 7,321,560,450 365,980,000 … Ghi có TK 621 154 7,835,542,230 x x x Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 6 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B = 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng 2.5: Bảng phân bổ NVL-CCDC Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà BẢNG PHÂN BỔ NVL- CCDC Tháng 12/2009 Chỉ tiêu TK 152- NL, VL TK 153- CCDC TK 621- CPNVLTT 7,835,542,230 TK 627- CPSXC 402,530,000 428,920,000 TK 641- CPBH 210,650,000 42,190,000 TK 642- CP QLDN 380,600,000 82,560,000 Tổng 8,829,322,230 553,670,000 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, phần mềm Effect sẽ lấy số liệu từ sổ chi tiết TK 621 Bảng phân bổ NVL- CCDC để vào Bảng số 4, NKCT số 7 sau đó lập nên sổ cái TK 621- CPNVLTT. Sổ Cái TK 621 được mở cho toàn doanh nghiệp trong cả 1 năm. 7 SV: Đinh Thị Hồng Gấm Lớp: Kế toán tổng hợp 48B 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng 2.6: Bảng số 4 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà BẢNG SỐ 4 STT TK Có 152 153 214 334 338 621 622 627 Các chi phí phản ánh ở các NKCT khác Tổng chi phí TK Nợ NKCT số 1 NKCT số 2 NKCT số 5 (331) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 154 7,835,542,230 2,600,572,000 1,457,066,724 11,893,180,95 4 2 621 7,835,542,230 7,835,542,230 3 622 2,237,672,000 362,900,000 2,600,572,000 4 627 402,530,000 428,920,000 184,678,32 4 143,905,000 19,448,400 127,585,000 85,000,000 65,000,000 1,457,066,724 Cộng 8,238,072,230 428,920,000 184,678,324 2,381,577,000 382,348,400 7,835,542,230 2,600,572,00 0 1,457,066,724 127,585,00 0 85,000,000 65,000,000 23,786,361,90 8 SV: Đinh Thị Hồng Gấm 8 Lớp: Kế toán tổng hợp 48B Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng 2.7: Nhật ký chứng từ số 7 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7 Tháng 12 năm 2009 S T T TK Có 152 153 154 214 334 338 621 622 627 Các TK phản ánh ở các NKCT khác Tổng chi phí TK Nợ NKCT số 1 NKCT số 2 NKCT số 5 (331) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 154 7,835,542,230 2,600,572,000 1,457,066,724 11,893,180,954 2 621 7,835,542,230 7,835,542,230 3 622 2,237,672,000 362,900,000 2,600,572,000 4 627 402,530,000 428,920,000 184,678,324 143,905,000 19,448,400 127,585,000 85,000,000 65,000,000 1,457,066,724 5 641 210,650,000 42,190,000 41,630,967 441,650,000 65,740,000 120,369,100 90,467,000 30,520,361 1,043,217,428 6 642 380,600,000 82,560,000 90,162,055 720,710,000 106,563,400 305,621,450 98,572,320 86,005,000 1,870,794,225 152 11,230,100 155 12,041,176,736 Cộng 8,829,322,230 553,670,000 12,052,406,836 316,471,346 3,543,937,000 554,651,800 7,835,542,230 2,600,572,000 1,457,066,724 553,575,550 274,039,320 181,525,361 26,700,373,561 SV: Đinh Thị Hồng Gấm 9 Lớp: Kế toán tổng hợp 48B Chuyên đề thực tập chuyên ngành SV: Đinh Thị Hồng Gấm 10 Lớp: Kế toán tổng hợp 48B [...]... các sản phẩm trong kỳ Sau khi tính ra chi phí sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ, kế toán căn cứ vào bảng giá thành kế hoạch từng sản phẩm mà phân bổ chi phí cho từng loại sản phẩm để tính ra giá thành của sản phẩm đó trong tháng, từ đó kế toán tập hợp đưa lên bảng giá thành thực tế sản phẩm nhập kho Bảng 2.21: Thẻ tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà THẺ TÍNH GIÁ THÀNH... còn sản xuất để bán riêng nên công ty không tổ chức tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng + Các khoản mục tính giá thành : Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty theo từng khoản mục chi phí: - Nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung + Phương pháp tính giá thành : Hiện nay doanh nghiệp thực hiện tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hoàn... xác định được đơn giá của sản phẩm dở dang Chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ được công ty tập hợp trên TK 154 Cuối tháng, công ty tiến hành kiểm để xác định chi phí sản phẩm dở dang dưới dạng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Từ đó căn cứ vào chi phí sản xuất sản phẩm dở dang kỳ trước, chi phí sản xuất sản phẩm phát sinh trong kỳ để tính ra chi phí sản xuất cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ SV:... hoàn thành theo phương pháp tỷ lệ Công thức như sau : Tổng giá thành thực tế từng sản phẩm Tỷ lệ giá thành = Giá thành kế hoạch từng sản phẩm Tổng giá thành thực tế * Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành kế hoạch Tổng giá thành thực tế từng sản phẩm Giá thành đơn vị sản phẩm = SV: Đinh Thị Hồng Gấm 35 Lớp: Kế toán tổng hợp 48B Chuyên đề thực tập chuyên ngành từng loại hoàn thành 2.2.2 Quy trình tính giá thành. .. tháng công ty tổ chức tổ chức tính giá thành sản phẩm sản xuất Đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm hoàn thành trong kỳ Sản phẩm của công ty bao gồm các chủng loại chính là bàn ghế đồ nội thất Mỗi chủng loại lại có nhiều kích cỡ mẫu mã khác nhau Hiện nay đây là đối tượng tính giá thành duy nhất tại công ty Công ty mặc dù có những đơn đặt hàng sản xuất sản phẩm nhưng công ty không chỉ sản xuất theo... lượng sản phẩm hoàn thành Đầu năm kế toán tiến hành lập Bảng tính giá thành kế hoạch cho từng loại sản phẩm, căn cứ để lập là giá thành thực tế của sản phẩm nhập kho năm trước, kế hoạch sản xuất, các loại định mức về nguyên vật liệu, CCDC, tiền lương BHXH, chi phí khấu hao máy móc thiết bị Sau đó, kế toán căn cứ vào Bảng giá thành kế hoạch để tính giá thành thực tế cho sản phẩm trong năm Cuối tháng công. .. tháng công ty tiến hành lập Bảng tổng hợp nhập kho sản phẩm trên cơ sở phiếu xuất kho của phân xưởng sản xuất Căn cứ vào kết quả tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đã tính được, giá trị phế liệu thu hồi (nếu có) kế toán sẽ vào phân hệ giá thành vào phần tính giá thành Khi đó kế toán sẽ nhập giá trị sản phẩm dở dang, giá trị phế liệu thu hồi vào phần mềm sẽ tự động tính ra giá thánh thực tế... Phương pháp tính lương theo sản phẩm như sau: Đối với nhân công tính lương theo sản phẩm: Kế toán tính lương dựa vào số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ đơn giá sản phẩm theo định mức Lương sản phẩm = Số lượng sản phẩm * Đơn giá lương cho 1 sản phẩm đạt hoàn thành tiêu chuẩn hoàn thành Lương thời gian: là tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp tiền lương của bộ phận không sản xuất trực tiếp... 2009 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) SV: Đinh Thị Hồng Gấm 29 Lớp: Kế toán tổng hợp 48B 0 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất Kế toán sử dụng TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ Tài khoản này phản ánh chi phí sản xuất. .. Kế toán tổng hợp 48B 7,718 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Phần này kế toán giá thành kế hoạch thực tế sẽ thực hiện thủ công Căn cứ vào Biên bản kiểm sản phẩm dở dang, các phiếu nhập kho thành phẩm hoàn thành trong kỳ giá thành kế hoạch của các sản phẩm đã được xây dựng trong kỳ kế toán lập ra Bảng 2.20 trên tính giá trị SPDD cuối kỳ theo công thức sau: Giá trị SPDD thực tế cuối kỳ = Hao phí . đề thực tập chuyên ngành THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Xuân. nhân công tính lương theo sản phẩm: Kế toán tính lương dựa vào số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ và đơn giá sản phẩm theo định mức. Lương sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.3: Phiếu xuất kho - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.3.

Phiếu xuất kho Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2.7: Nhật ký chứng từ số7 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.7.

Nhật ký chứng từ số7 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 2.8: Sổ cái TK 621 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.8.

Sổ cái TK 621 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2.8: Bảng thanh toán lương nhân viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.8.

Bảng thanh toán lương nhân viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2.9: Bảng tập hợp lương toàn công ty Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.9.

Bảng tập hợp lương toàn công ty Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 17 của tài liệu.
Số liệu của bảng này là căn cứ để kế toán ghi vào Sổ chi tiết TK 622, Bảng kê số 4 (Bảng 2.6) và NKCT số7 (Bảng 2.7) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

li.

ệu của bảng này là căn cứ để kế toán ghi vào Sổ chi tiết TK 622, Bảng kê số 4 (Bảng 2.6) và NKCT số7 (Bảng 2.7) Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 2.11: Sổ chi tiết TK 622 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.11.

Sổ chi tiết TK 622 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 2.13: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.13.

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 2.15: Phiếu xuất kho - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.15.

Phiếu xuất kho Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 2.16: Sổ chi tiết TK 627 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.16.

Sổ chi tiết TK 627 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 2.18: Sổ chi tiết TK 154 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.18.

Sổ chi tiết TK 154 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xem tại trang 30 của tài liệu.
Sau khi hoàn tất công việc ghi NKCT số 7( Bảng 2.6) kế toán ghi sổ cái TK 154. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

au.

khi hoàn tất công việc ghi NKCT số 7( Bảng 2.6) kế toán ghi sổ cái TK 154 Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 2.20: Bảng tính Gía trị SPDD theo định mức NVL - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.20.

Bảng tính Gía trị SPDD theo định mức NVL Xem tại trang 33 của tài liệu.
Đầu năm kế toán tiến hành lập Bảng tính giá thành kế hoạch cho từng loại sản phẩm, căn cứ để lập là giá thành thực tế của sản phẩm nhập kho năm trước, kế hoạch  sản  xuất,  các  loại  định  mức  về  nguyên  vật  liệu, CCDC,  tiền  lương  và - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

u.

năm kế toán tiến hành lập Bảng tính giá thành kế hoạch cho từng loại sản phẩm, căn cứ để lập là giá thành thực tế của sản phẩm nhập kho năm trước, kế hoạch sản xuất, các loại định mức về nguyên vật liệu, CCDC, tiền lương và Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 2.23: Bảng giá thành thực tế sản phẩm nhập kho Đơn vị : Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ

Bảng 2.23.

Bảng giá thành thực tế sản phẩm nhập kho Đơn vị : Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan