0

Nghiên cứu chế tạo blend đi từ cao su tự nhiên có sử dụng phụ gia nano

165 25 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2021, 13:16

... thiện cao su blend từ CSTN, việc nghiên cứu phụ gia nano blend cần thiết.Trên sở tình hình nghiên cứu ứng dụng CSTN nói trên, lựa chọn đề tài cho luận án ? ?Nghiên cứu chế tạo blend từ cao su tự nhiên. .. nhiên có sử dụng phụ gia nano? ?? Mục đích đối tƣợng nghiên cứu luận án: Mục đích luận án chế tạo đƣợc blend CSTN cao su EPDM, vật liệu nanocompozit từ blend CSTN/EPDM làm rõ ảnh hƣởng phụ gia nano blend. .. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI o0o LÊ NHƢ ĐA NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BLEND ĐI TỪ CAO SU TỰ NHIÊN CÓ SỬ DỤNG PHỤ GIA NANO Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo blend đi từ cao su tự nhiên có sử dụng phụ gia nano ,

Từ khóa liên quan