0

BAI THUC HANH DANH GIA DAT

13 17 0
  • BAI THUC HANH DANH GIA DAT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:38

Mục đích giúp người học vận dụng lý thuyết vào thực tế môn học đánh giá đất đai, ứng dụng thực hành các vấn đề cơ bản về đất đai, biết xây dựng mô tả các đơn vị đất đai, các kiểu sử d[r] (1)1 MỤC LỤC Đặt vấn đề I Mục đích II Yêu cầu môn học III Nội dung Bài 1: Khảo sát nguồn tài nguyên đất đai Bài 2: Chọn lọc mô tả kiểu sử dụng Bài 3: Chọn lọc chất lượng đất đai Bài 4: Xác định yêu cầu đất đai (2)ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên tư liệu đối tượng sản xuất liên quan tới người, ngành Việc đánh giá đất để sử dụng cách hợp lý, bền vững thiết yếu Môn đánh gá đất đai môn chuyên môn ngành quản lý đất đai với thời lượng 60 tiết đơn vị học trình có 15 tiết thực hành Nội dung thực hành bao gồm: Bài Khảo sát tài nguyên đất đai, xác định đặc trưng đất đai làm sở xây dựng đồ đơn vị đất đai Bài Chọn lọc mô tả kiểu sử dụng đất đai Bài Chọn chất lượng đất đai cjo đánh giá đất đai Bài Xác định yêu cầu sử dụng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai Bài 5.Xây dựng đồ phân cấp yếu tố cho kiểu sử dụng đất đai Bài Phân hạng khả thích nghi phân vùng thích nghi cho kiểu sử dụng đất đai Mục đích giúp người học vận dụng lý thuyết vào thực tế môn học đánh giá đất đai, ứng dụng thực hành vấn đề đất đai, biết xây dựng mô tả đơn vị đất đai, kiểu sử dụng đất, chọn lọc chất chất lượng đất, xác định yêu cầu xử dụng đất cho số kiểu sử dụng đất nhằm trì sản xuất bền vững đồng thời biết phân hạng đất để sử dụng hợp lý với loài trồng Yêu cầu chung môn học - Sinh viên phải nắm vững lý thuyết môn học kiến thức điều kiện tự nhiên, đặc tính sinh thái số loại trồng, kiến thức kinh tế xã hội, chủ chương sách phát triển kint tế vùng (3)3 Bài KHẢO SÁT NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI, XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH ĐẤT ĐAI ĐỂ LÀM CƠ SỞ CHO XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI (BĐĐVĐĐ) 1 Mục đích: - Nhằm cho sinh viên hiểu đất đai - Giúp sinh viên nắm kiến thức khảo sát nguồn tài nguyên đất đai (đất, nước, khí hậu ) - Biết cách xây dựng đặc tính đất đai từ tổng hợp hình thành đồ đơn vị đất đai lập dẫn (BĐĐVĐĐ) * Yêu cầu: Sinh viên cần phải biết đất đai: thổ nhưỡng, khí hậu cách thức điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên Biết cách xây dựng đồ đơn tính từ thơng tin thu thập để tổng hợp 2 Phƣơng pháp: - Các tài liệu tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội báo cáo khoa học đặc điểm đất đai, thủy văn vùng nghiên cứu đựơc thu thập, kiểm tra đánh giá - Các nội dung điều tra thu thập, bao gồm: - Thu thập số liệu liên quan điều kiện tự nhiên: đất, nước vùng - Ðiều tra, chỉnh lý bổ sung hệ thống đồ đơn tính điều kiện tự nhiên - Hiện trạng, kỹ thuật canh tác liên quan đến đất nước - Xây dựng đồ tài nguyên đất đai dựa sở kết hợp tất số liệu đặc tính đất đai địa hình, khí hậu, đất nước thực vật… - Các liệu điều tra kinh tế, xã hội nhập xử lý chương trình EXCEL so sánh q trình thay đổi mơi trường liên quan đến thay đổi sử dụng đất đai (4)1 1 - Xác định đặc tính đất đai thơng qua khảo sát nguồn tài nguyên đất đai: loại đất, tỷ lệ đá lẫn, đá lộ đầu, độ dày tầng đất, thành phần giới, đá mẹ… tùy thuộc vùng sinh thái khác có đặc tính khác - Từ sở tiến hành xây dựng đồ đơn vị đất đai cách chồng lắp đồ đơn tính (hay đặc tính đất đai) lại phương pháp thủ công máy tính mơ tả đặc tính đơn vị đồ thông qua lập dẫn 3 Kết đạt đƣợc: - Xác định mục tiêu vấn đề - Xây dựng đồ đơn vị đất đai dẫn BĐĐVĐĐ 4 Thực hành Một số đặc tính đất đai điều tra từ vùng nghiên cứu sau: Sinh viên cung cấp đồ đơn tính vùng nghiên cứu trình bày Các đồ đơn tính đặc tính đất đai khảo sát sau: 1) Bản đồ độ dày tầng canh tác: < 20cm 2 > 20cm 2) Bản đồ khả tưới: Kn1: tưới chủ động 2 Kn2: Bơm động lực tháng 3) Bản đồ phân loại đất 4) Độ Ph đất Sinh viên xây dựng đồ đơn vị đất đai sở đồ đơn tính cho Trên sở xây dựng dẫn cho đồ đơn vị đất đai Bảng 1: Mẫu dẫn đồ đơn vị đất đai ĐVĐĐ Đất Nƣớc ………… Độ dày tầng canh tác pH Độ sâu ngập ……… 1 (5)5 Bài CHỌN LỌC VÀ MÔ TẢ CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 1 Mục đích - Nhằm giúp cho sinh viên hiểu kiểu sử dụng đất đai sở cho việc chọn lọc kiểu sử dụng đất đai - Hướng dẫn phương pháp mô tả kiểu sử dụng đất đai cho đánh giá đất đai 2 Yêu cầu Sinh viên phải nắm yêu cầu trồng, đặc trưng sinh học kỹ thuật trồng trọt, phân tích kinh tế lựa chọn kiểu sử dụng cho phù hợp với điều kiện sinh thái vùng trình bày phần Kiểu sử dụng đất đai loại sử dụng riêng biệt sử dụng đất đai mô tả dạng tiêu chuẩn chẩn đốn hay đặc trưng có liên quan đến khả cho sản lượng trồng đất đai Phần đặc trưng bao gồm yếu t ố phải lọc mà có ảnh hưởng thực đến khả sản xuất đất đai Vì đặc trưng quan trọng đến việc mơ tả kiểu sử dụng đất đai mức độ chi tiết mà mơ tả tùy thuộc vào trạng địa phương mục tiêu đánh giá đất đai 3 Phƣơng pháp - Thông qua khảo sát điều kiện tự nhiên ban đầu, trạng sử dụng đất đai thị trường để biết mơ hình canh tác tại, xem lại trồng? Canh tác loại cho tiêu thụ hay thương mại?, hệ thống canh tác hay hệ thống nơng trang có phù hợp với kiểu sử dụng hay không? nhân công lúc họat động đủ hay thiếu xác định nhu cầu cần thiết thông qua điều tra phương pháp khác nhau: PRA, phóng vấn nơng hộ… - Ðiều tra thông tin kinh tế, kiểu sử dụng đất, tổng thu, tổng chi, trình độ kỹ thuật canh tác, kỷ thuật nông dân sử dụng? Bón phân, hay máy cày?… , thâm canh, thị trường giá - Ðiều tra thông tin kinh tế - xã hội người dân định chọn lựa thay đổi kiểu sử dụng đất mứ độ ưu tiên mục tiêu nầy (6)- Nhu cầu cần thiết thị trường: loại trồng nhu cầu thị trường nước, giá cho sản phẩm nào? Nhu cầu thị trường giới sao? - Sự thích nghi với khí hậu nơng nghiệp tại: trồng có khả tăng trưởng vùng mà có điều kiện sinh khí hậu nơng nghiệp - Nắm thơng tin đặc trưng kiểu sử dụng, khuynh hướng thị trường, vền đề đầu tư, kỹ thuật canh tác thông tin suất kinh tế sản phẩm - Đới với việc mô tả kiểu sử dụng phải dựa vào đặc trưng chính, tất yếu tố mô tả riêng biệt chi tiết, mức độ chi tiết tùy thuộc vào tỉ lệ mục đích khảo sát Bảng mơ tả đặc trưng quan trọng sử dụng đất đai Sinh học: trồng Loại sản phẩm: trồng Kinh tế - Xã hội (Con người) 2 Cường độ lao động: nhân công 3 Cường độ vốn: đầu tư cố định hàng năm Trình độ kỷ thuật 5 Diện tích nơng trang 6 Hệ thống quyền sử dụng đất đai Kỷ thuật: máy móc Sức kéo nơng trang công cụ khác Cơ sở hạ tầng 8.Những yêu cầu sở hạ tầng 4 Kết đạt đƣợc: (7)7 Thí dụ: - Các kiểu sử dụng đất đai chọn lọc - Kiểu sử dụng (LUT1) Chuyên màu - LUT Cây ăn trái chuyên canh - LUT Chuyên Điều - LUT … Cao su - LUT n ………… - Mô tả kiểu sử dụng đất đai: LUT2: Cơ cấu chuyên màu * Cây màu vùng phân bố vùng đất phẳn, chủ động nguồn nước tưới Cây màu vùng bao gồm nhiều chủng loại dưa, bắp, đậu phọng, rau, cải, hành, hẹ, ớt Sản phẩm từ mơ hình tiêu thụ địa phương cung cấp cho khu công nghiệp Khu Công Nghiệp, Sông Mây, Giang Điền, Bầu Xéo, Biên Hịa TPHCM Đặc biệt gia đình trồng rau có thương hiệu người sử dụng quan tâm Hay cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến bắp, đậu phộng, thức ăn gia xúc… * Trồng màu địi hỏi tốn nhiều cơng chăm sóc, vốn đầu tư lớn, lợi nhuận cao Theo số liệu điều tra, trung bình trồng màu tốn 640 ngày cơng /năm Chi phí 37.556.050đ/ha/vụ lợi nhuận 36.720.950 đ/ha/năm.Trong xu phát triển nay, nhu cầu dùng rau lớn Do hướng phát triển trồng rau LUT3 Đất chuyên trồng điều * Cây điều vùng phân bố nhiều loại đất địa bàn Trảng Bom Đồng Nai, trồng tập trung hay phân tán, loại dễ trồng Sản phẩm dễ tiêu thụ cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến Hạt điều Donafood Đồng Nai * Trồng điều khơng địi hỏi tốn nhiều cơng chăm sóc, vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn, thường gia đình có quỹ đất, diện tích trồng tập trung phải Trồng điều cho lợi nhuận cao Theo số liệu điều tra, trung bình trồng điều cho suất đến 2,5 tấn, thu nhập khoảng 100 triệu trừ chi phí nhân cơng thu hái, chăm sóc thuốc… (8)Nhà trồng điều tận dụng lao động già yếu em nhỏ tham gia mặt khác mùa thu hoạch điều cần nhân lực lại mùa khô, mùa hè trái với vụ trồng rừng, trồng màu hợp lý với nhà nơng kinh doanh da dạng loài trồng Bài CHỌN CHẤT LƢỢNG ĐẤT ĐAI CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 1 Mục đích - Giúp cho người học hiểu chất lượng đất đai để chuyển đổi đặc tính đất đai thành chất lượng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai - Xác định mức độ ảnh hưởng chất lượng đất đai kiểu sử dụng đất đai 2 Phƣơng pháp - Sau kiểu sử dụng đất đai có triển vọng chọn lựa, bước tiến hành chuyển đổi đặc tính đất đai thành chất lượng đất đai - Chất lượng đất đai đo lường ước lượng diễn tả qua đặc tính đất đai (thí dụ: độ pH, thành ph ầ n c gi ới đất, mùn đ ất, … ) - Với tham gia trực tiếp chất lượng đất đai giúp cho n g i h ọ c thấy chất lượng đất đai ảnh hưởng lên tính thích nghi sử dụng đất đai như: làm đất tối hóa, khả cung cấp dinh dưỡng… - Dựa vào kinh nghiệm, thí nghiệm nghiên cứu chất lượng đất đai lý thuyết để chọn lựa chất lượng đất đai ảnh hưởng trực tiếp đến kiểu sử dụng chọn lựa (hảy vận dụng bảng chất lượng đất đai đặc tính đất đai lý thuyết để tìm mối tương quan) - Chọn lọc chất lượng đất đai phải đáp ứng hiệu trồng hay kiểu sử dụng đất đai chọn lọc có ảnh hưởng xấu tốt đến kiểu sử dụng nào? Do chọn lọc cần phải tham khảo yêu cầu kiểu sử dụng đặc tính tự nhiên đơn vị đất đai (9)9 3 Kết đạt đƣợc - Xác định chất lượng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai chọn lựa - Xác định đặc tính đất đai để mơ tả cho chất lượng đất đai chọn Thí dụ: Chất lƣợng đất đai Đặc tính đất đai Mùn cao hay thấp Tỷ lệ mùn ……… ……… ……… ……… ……… Bài XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 1 Mục đích - Giúp cho sinh viên xác đinh yêu cầu sử dụng đất đai kiểu sử dụng đất đai để kiểu sử dụng canh tác đạt hiệu 2 Phƣơng pháp - Sau mô tả đầy đủ đặc trưng kiểu sử dụng đất đai chọn chất lượng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai chọn lọc với đặc tính đất đai mơ tả cho chất lượng đất đai, bước kế ta phải xác định yêu cầu sử dụng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai kiểu sử dụng đất đai để kiểu sử dụng canh tác thành cơng đạt suất theo mô tả dựa i Điều kiện đạt tốt nhất; ii Mức thay đổi điều kiện mà suất khơng đạt tới mức tối hảo chấp nhận được; iii điều kiện chưa thỏa đáng - Yêu cầu sử dụng đất đai diễn tả hình thức chất lượng đất đai - Dựa ba yêu cầu chính: i Yêu cầu trồng sinh thái; ii Yêu cầu quản (10)3 Kết đạt đƣợc - Xác định yêu cầu sử dụng đất đai cho kiểu sử dụng đất đai chọn lọc Chọn yếu tố chẩn đốn từ đặc tính đất đai cho kiểu sử dụng tương ứng với chất lượng đất đai/yêu cầu sử dụng đất đai Thí dụ: STT Yêu cầu sử dụng đất đai/chất lƣợng đất đai Yếu tố chẩn đoán LUT1 LUT2 LUT3 LUT n 1 Làm thối hóa đất Thay đổi kết cấu đất Y - Y …… … Độ pH đất 3 Xói mịn đất Y Y - Y …… … … ……… … … … … … … ………… … … … … … n ………… … … … … … Bài XÂY DỰNG BẢNG PHÂN CẤP YẾU TỐ CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 1 Mục đích - Giúp cho sinh viên biết cách phân cấp yếu tố thích nghi cho kiểu sử dụng đất đai - Sinh viên hiểu vấn đề thông qua phân cấp yếu tố dựa sở 2 Phƣơng pháp - Lượng hóa u cầu sử dụng đất đai thơng qua phân cấp yêu tố (11)1 - Dựa vào kinh nghiệm thực tế số kết thí nghiệm phân cấp yếu tố phân chia cấp giá trị yêu cầu sử dụng đất đai phù hợp với điều kiện chuyên biệt chất lượng đất đai đơn vị đồ đất đai - Dựa vào điều kiện suất để phân cấp yêu tố - Do yêu cầu sử dụng đất đai khác nên phân cấp yếu tố khác cho kiểu sử dụng đất đai Nên phân cấp yếu tố liên hệ đến ảnh hưởng 3 Kết đạt đƣợc - Bảng phân cấp yếu tố thích nghi cho kiểu sử dụng đất đai Thí dụ: LUT 1: Cây ăn trái Yêu cầu sử dụng Yếu tố chẩn đoán Phân cấp yếu tố S1 S2 S3 N Khơng làm thối hóa đất Xói mịn đất Giảm lượng mùn trong đất LUT n: ……… Yêu cầu sử dụng Yếu tố chẩn đoán Phân cấp yếu tố (12)Bài PHÂN HẠNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ PHÂN VÙNG THÍCH NGHI CHO TỪNG KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 1 Mục đích - Giúp sinh viên nắm cách thức đối chiếu yêu cầu sử dụng đất đai với yếu tố chẩn đoán đồ đơn vị đất đai Phân hạng khả thích nghi đất đai phân vùng thích nghi cho kiểu sử dụng đất đai Tiến trình tìm khả thích hợp cho kiểu sử dụng đất đai khả cải thiện chất lượng đất đai có gọi đối chiếu 2 Phƣơng pháp - Khi tiến hành phải thực riêng cho chất lượng đất đai, kết tính thích nghi phần đơn vị đồ đất đai cho kiểu sử dụng đất đai từ tổng hợp lại để đưa đến tính thích nghi chung “ tổng thích nghi ” - Tiến hành đối chiếu cho kiểu sử dụng đất đai phân hạng thích nghi cho kiểu sử dụng đất đai - Tổng hợp thích nghi kiểu sử dụng đất đai để phân vùng khả thích nghi - Cấu trúc phân hạng thích nghi đất đai: Bộ thích nghi đất đai Lớp thích nghi đất đai Lớp phụ thích nghi đất đai Đơn vị thích nghi đất đai Phản ánh loại thích nghi Phản ánh cấp độ thích nghi Bộ Phản ánh loại giới hạn hay loại tính tốn cải tạo yêu cầu lớp Phản ánh khác nhỏ yêu cầu lớp phụ S: thích nghi S1: thích nghi cao S2: thích nghi trung bình S3: thích nghi S2n: thích nghi trung bình, giới hạn khả dinh dưỡng S3me: thích nghi kém, giới hạn ẩm độ xói mịn (13)1 N: khơng thích nghi N1: khơng thích nghi N2: khơng thích nghi vĩnh viễn N1m: khơng thích nghi tại, hạn chế ẩm độ 3 Kết đạt đƣợc - Các biểu thích nghi đất đai - Bản đồ thích nghi đất đai phân vùng thích nghi đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Khang, Đào Châu Thu Giáo trình đánh giá đất 1998 NXBNN 2 Đỗ Đình Sâm, Ngơ Đình Quế, Vũ Tấn Phương 2005 Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp - NXB KHKT –Hà Nội 3 Trần An Phong 1995 Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển.NXB NN 4 Lê Đình Thắng 2000 Quản lý đất đai NXBCTQG 5 PGS.TS Nguyễn Thanh Trà 2004 Giáo trình đồ địa chính.NXBNN 6 Huỳnh Khắc Thành.2004 Đánh giá phân vùng thích nghi vùng phèn mặn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Luận án Thạc sĩ Môi Trường 7 Lê Quang Trí, 2004 Giáo trình đánh giá đất đai Khoa Nông Nghiệp Đại Học Cần Thơ 8 Richard Meade Forest and forest land valuation – Newzealand institude for study 9 Gis Assisted land Evaluation For Agriculral Development in Mekon Delta, Southern Vietnam AnGiang University 10 FAO, 1976 A framework for Land evaluation FAO Soil Bullletin 32, FAO, Rome 11 SYS, C and VAN RANST E, DEBAVEYE J, 1991 Principles in land evaluation and production calculations in Lecture of Land Evaluation, Part I 273p
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THUC HANH DANH GIA DAT, BAI THUC HANH DANH GIA DAT

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Mẫu chú dẫn của bản đồ đơn vị đất đai - BAI THUC HANH DANH GIA DAT

Bảng 1.

Mẫu chú dẫn của bản đồ đơn vị đất đai Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng mô tả các đặc trưng chính quan trọng của sử dụng đất đai. Sinh  học:  cây  trồng  1 - BAI THUC HANH DANH GIA DAT

Bảng m.

ô tả các đặc trưng chính quan trọng của sử dụng đất đai. Sinh học: cây trồng 1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
XÂY DỰNG BẢNG PHÂN CẤP YẾU TỐ CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI  - BAI THUC HANH DANH GIA DAT
XÂY DỰNG BẢNG PHÂN CẤP YẾU TỐ CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Bảng phân cấp yếu tố thích nghi cho từng kiểu sử dụng đất đai. - BAI THUC HANH DANH GIA DAT

Bảng ph.

ân cấp yếu tố thích nghi cho từng kiểu sử dụng đất đai Xem tại trang 11 của tài liệu.