0

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

6 12 0
  • YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ  CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:49

Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế của phụ nữ dân tộc thiểu số thấp, điều này có liên quan tới yếu tố kinh tế và văn hóa vùng miền; sự hạn chế của dịch vụ y t[r] (1)YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM Tạ Thị Thảo1, Lê Như Hoa2* 1Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên, 2Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Đảng Nhà nước ta có nhiều sách nhằm nâng cao khả tiếp cận dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số Các sách phát huy hiệu thực tế áp dụng cho thấy, phát triển kinh tế - trị - văn hóa – xã hội vùng dân tộc thiểu số nhiều hạn chế, tạo rào cản làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ y tế phụ nữ dân tộc thiểu số Bài viết đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số cư trú phía Tây Bắc Việt Nam Nguồn liệu viết khai thác từ nguồn số liệu thứ cấp sơ cấp (phương pháp vấn bảng hỏi, vấn sâu) nhằm yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế phụ nữ dân tộc thiểu số thấp, điều có liên quan tới yếu tố kinh tế văn hóa vùng miền; hạn chế dịch vụ y tế, khả tiếp cận tới dịch vụ khả chi trả ngun nhân cho khác biệt việc tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế phụ nữ dân tộc thiểu số Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng; phụ nữ dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe; tiếp cận dịch vụ y tế; Tây Bắc Việt Nam Ngày nhận bài: 28/5/2020; Ngày hoàn thiện: 27/6/2020; Ngày đăng: 30/6/2020 FACTORS AFFECTING ACCESS TO HEALTH CARE SERVICES OF ETHNIC MINORITY WOMEN IN NORTHWEST REGION OF VIETNAM Ta Thi Thao1, Le Nhu Hoa2* 1 TNU - University of Sciences, 2 TNU - University of Education ABSTRACT Our Party and State have issued many priority policies to improve access to medical services - health care services for women of ethnic minorities The policies have proved effective, but the reality shows that the socio-economic-cultural development in ethnic minority areas is still limited, creating barriers that affect the access to health care services for ethnic minorities women This article evaluates the situation of access to health services by ethnic minority women residing in the Northwest region of Vietnam The data source in the article is exploited from secondary and primary data sources (the method of interview by questionnaire, in-depth interview) to show the factors affecting this activity The research results show that the low rate of access to and use of health services by ethnic minority women, this is related to economic and cultural factors in the region In addition, restrictions in the availability of health services, access to services or affordability can be major causes for differences in access to and use of health services by ethnic minority women Keywords: Influencing factors; ethnic minority women; health care; access to health services; Northwest region of Vietnam Received: 28/5/2020; Revised: 27/6/2020; Published: 30/6/2020 (2)1 Đặt vấn đề Phát triển người mở rộng quyền lựa chọn người – tập trung vào thịnh vượng đời sống người thay bó hẹp thịnh vượng kinh tế Con người tài sản thực quốc gia, phát triển người tập trung mở rộng lựa chọn người, lựa chọn y tế lựa chọn quan trọng bên cạnh lựa chọn phát triển nghề nghiệp, giáo dục, trị,… Sức khỏe y tế nông thôn tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam vấn đề Nhà nước nhiều ngành nghề quan tâm Đây nơi tập trung phần lớn nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu họ cư trú vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khu vực có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, hình thức canh tác sản xuất chủ yếu canh tác nương rẫy khai thác rừng; lực sản xuất lương thực/thực phẩm hạn chế, chủ yếu đủ tự cung tự cấp mức tối thiểu Bên cạnh khó khăn kinh tế khó khăn điều kiện sinh hoạt Tỷ suất sinh (TFR) người DTTS cao, điều gây áp lực tăng dân số phản ánh điều kiện y tế, chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cịn hạn chế, làm cho tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao, nhu cầu sinh thay nhiều hơn, đồng thời phản ánh tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ nhóm dân tộc Trung bình dân tộc Cống, Mảng, La Hủ, Si La sinh từ - con/phụ nữ, tỷ suất sinh thơ cao trung bình nước; tương tự tỷ suất sinh thơ cao tỷ suất chết thơ cao nhóm dân tộc Đặc biệt nhóm dân tộc Mảng, La Hủ có tỷ suất chết trẻ cao, từ 45‰ – 53,9‰ với trẻ tuổi từ 70‰ – 87‰ với trẻ tuổi [1] Tỷ lệ người DTTS sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) chưa cao, tỷ lệ sử dụng thẻ BHYT trung bình người DTTS đạt 44,8%, báo đồng thời chứng tỏ tỷ lệ người DTTS đi khám chữa bệnh (KCB) CSYT tương đối thấp [1] Nhiều nghiên cứu trước cho người DTTS KCB sở y tế (CSYT) họ lựa chọn phương thức KCB khác, phù hợp với điều kiện/khả họ dùng thuốc dân gian, thủ thuật mê tín,… khoảng cách di chuyển từ nhà đến CSYT tương đối xa, cộng với tâm lý ngại xa, ngại tiếp xúc khiến cho họ ngại tiếp cận dịch vụ y tế (DVYT) [1] Trước thực trạng việc tìm hiểu yếu tố có ảnh hưởng tới tiếp cận DVYT phụ nữ DTTS việc làm cần thiết, góp phần cung cấp sở thực tiễn cho việc hồn thiện hệ thống sách đặc thù dành cho cộng đồng người DTTS nói chung 2 Phương pháp nghiên cứu Thông tin viết thu thập từ khảo sát thực địa tác giả số miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, nơi tập trung cư trú DTTS Điện Biên, Lai Châu; nhóm DTTS khảo sát là: Cống, Cơ Lao, La Hủ, Si La Thời gian khảo sát thực địa tiến hành thành đợt năm 2018, 2019; đợt kéo dài 10 ngày điền dã địa bàn Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tiến hành thảo luận nhóm tập trung nhóm phụ nữ DTTS (n = 40), vấn cán địa phương làm công tác dân tộc (n=7) Bên cạnh đó, nhóm tác giả có sử dụng nguồn liệu thứ cấp từ nghiên cứu Quốc gia thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 53 DTTS Việt Nam (2017) 40 phụ nữ DTTS tham gia khảo sát lựa chọn có chủ đích gồm: phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi tuổi; nhóm phụ nữ lựa chọn có chủ đích theo báo: dân tộc, mức độ tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế (sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình, sinh nhà, sinh sở y tế, khám thai định kỳ) Bảng thể cấu mẫu khảo sát nghiên cứu Thu thập thông tin (3)hỗ trợ phiên dịch viên dịch từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc địa phương ngược lại Các nhóm cố gắng thảo luận tiếng Việt, nhiên không thực triệt để giao tiếp nhóm phụ nữ DTTS bị hạn chế khơng thơng thạo tiếng Việt, việc phiên dịch ngôn ngữ thực thơng qua đại diện quyền địa phương, cô đỡ thôn Các vấn ghi âm, ghi lại dạng biên Bảng Cơ cấu mẫu khảo sát Phụ nữ DTTS n = 40 Phụ nữ DTTS n = 40 Độ tuổi Dân tộc < 20 Cống 10 20 – 24 20 Si La 10 25 – 30 La Hủ 10 31 – 35 Cơ Lao 10 Trình độ học vấn Cán làm công tác dân tộc n = Không biết chữ 14 Cấp xã Tiểu học (1-5) 19 Cấp huyện Trung học sở (6-9) Cấp tỉnh 10 + Phân tích liệu Với liệu thứ cấp từ nghiên cứu báo cáo trước đó, nhóm tác giả tổng hợp biểu thị dạng bảng biểu đồ minh hoạ Với liệu định tính thu từ vấn sâu thảo luận nhóm tập trung nhóm tác giả quản lý xử lý phần mềm Nvivo10 3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ y tế phụ nữ dân tộc thiểu số 3.1 Kinh tế gia đình Sinh kế đồng bào DTTS chủ yếu thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp Tỷ lệ các nhóm DTTS có việc làm lĩnh vực công nghiệp, xây dựng dịch vụ hạn chế, chưa khai thác tiềm lĩnh vực du lịch, dịch vụ khu vực Thu nhập bình quân đầu người DTTS trung bình vào khoảng 1,1 triệu/người/tháng, chưa ½ so với mức bình quân chung nước, nhóm DTTS lại có mức thu nhập ½ so với nhóm chung DTTS [1] Phân tích cho thấy, nhóm DTTS có thu nhập thấp trung bình 632 nghìn đồng/tháng/người, gồm dân tộc Mảng, La Hủ Theo đó, dân tộc Mảng La Hủ có tỷ lệ hộ nghèo lên đến 70% [1] Việc làm báo quan trọng định điều kiện kinh tế hộ gia đình DTTS, đặc biệt việc làm phụ nữ DTTS Có chênh lệch lớn nam nữ DTTS trình độ học vấn việc làm nhiều nguyên nhân Trong số phải kể đến nguyên nhân tư tưởng trọng nam khinh nữ, nạn kết hôn sớm trẻ em gái DTTS, quan niệm lạc hậu vai trò phụ nữ gia đình (phải làm việc nhà, chăm lo cho gia đình,…), phụ nữ khơng nên học nhiều Ngồi ra, nhiều phụ nữ DTTS phải đảm đương hoạt động nơng, lâm nghiệp, khơng có điều kiện học Chủ yếu phụ nữ DTTS làm cơng việc khơng địi hỏi kỹ năng, theo cơng việc mang lại nguồn thu nhập hạn chế (hái lượm nông/lâm sản, bắt thú nhỏ, …) [2] Kết điều tra khảo sát nghề nghiệp phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2017 UBDT, UNDP, IrishAid thể bảng Bảng Nghề nghiệp phụ nữ dân tộc thiểu số Đơn vị tính: % Dân tộc Lao động có kỹ cao năng trung bình Lao động có kỹ Lao động khơng có kỹ Thất nghiệp nghề thủ cơng Tỷ lệ hộ có Cống 2,07 12,28 85,66 0,4 Cơ Lao 1,03 8,39 90,58 4,2 La Hủ 0,28 16,75 82,87 0,1 3,4 Si La 4,48 10,95 84,58 0 (4)“Về bản, người DTTS địa bàn lấy nguồn thu từ canh tác nương rẫy, săn bắt, hái lượm làm nguồn sống chủ yếu Với đặc tính tự cung, tự cấp, đóng kín, tỷ lệ hàng hóa thấp, kỹ thuật canh tác lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ theo tập quán “phát, đốt, cốt, trỉa” nên suất lao động thấp Canh tác theo hình thức hỏa canh… dân cư làm nương rẫy thường thiếu ăn bảo lưu nhiều tàn dư lạc hậu… phụ nữ làm công việc nam giới thôi, nhẹ nhàng hơn, mà nhẹ nhàng thu nhập chả đáng bao nhiêu, có cịn chả đủ ăn hàng ngày.” (PVS, Lãnh đạo Ban dân tộc, Lai Châu) Về tài sản gia đình, đa phần hộ DTTS nằm nhóm hộ nghèo, cận nghèo, thiếu hụt số nghèo đa chiều Xe máy coi phương tiện phổ biến hỗ trợ lại cho người dân q trình thơng thương, trao đổi hàng hóa, di chuyển KCB,… cịn hộ DTTS thuộc diện khảo sát chưa có loại phương tiện Số liệu thống kê cho thấy dân tộc Cống có tỷ lệ hộ có xe máy cao 71,9%, dân tộc lại chiếm tỷ lệ từ 34,5 – 64%, dân tộc La Hủ chiếm tỷ lệ thấp (34,5%) Việc khơng có phương tiện lại làm hạn chế việc phụ nữ DTTS tiếp cận dịch vụ y tế, khoảng cách từ nơi cư trú tới CSYT xa, bộ, nhiều thời gian khiến họ nghi ngại [3] Hầu hết gia đình cịn nghèo kết nghiên cứu cho thấy chi phí (cả trực tiếp gián tiếp) DVYT CSYT xem rào cản việc tiếp cận đầy đủ dịch vụ Mặc dù BHYT chi trả cho dịch vụ cung cấp CSYT nhiều phụ nữ DTTS, đặc biệt người thiệt thòi chưa hiểu rõ điều kiện hưởng BHYT cách thức hoạt động BHTY Các DVYT cịn gồm chi phí gián tiếp khơng BHYT chi trả, ví dụ phí xe (khách, taxi,…), thuốc, ăn uống, chi phí cho người khoản phí khơng thức (hoặc phong bì) cho nhân viên y tế để hưởng dịch vụ chăm sóc tốt Những chi phí gián tiếp nằm khả chi trả nhiều gia đình DTTS [4] Chi phí tài có lẽ chi phí hội, ví dụ hội kiếm tiền sinh CSYT Tại số xã, phụ nữ làm việc đồng sinh họ cảm thấy cần phải làm trở lại sau sinh áp lực tài mong muốn gia đình Đối với nhiều phụ nữ, khoảng cách từ nhà tới CSYT xa đồng nghĩa với việc họ khám thai họ 01 ngày cơng lao động Điều giải thích số phụ nữ tới CSYT khám thai hai lần để kiểm tra tình trạng thai kỳ sau khơng tiếp tục khám Ngồi ra, số phụ nữ lo ngại họ sinh CSYT, họ phải cắt tầng sinh mơn hay bị mổ đẻ họ phải nhiều thời gian bình phục làm trở lại “Ngay chúng tơi có tiền, chúng tơi khơng đến bệnh viện Khi sinh nhà, sau 30 ngày, chúng tơi làm việc nhà bình thường, ngoại trừ việc nặng nhọc, đến bệnh viện sau hai tháng vết cắt chưa lành đau” (PVS, phụ nữ Cống, 35 tuổi, Điện Biên) [5] 3.2 Trình độ học vấn Tỷ lệ người DTTS nói chung đặc biệt người DTTS nói riêng, biết đọc, biết viết tiếng phổ thơng chưa cao, có nhiều dân tộc nửa dân số mù chữ Trung bình có 79,2% người DTTS biết đọc, biết viết tiếng phổ thơng [1] Nhóm phụ nữ DTTS khảo sát nhóm có tỷ lệ người biết đọc, biết viết thấp gồm: Cống, Mảng, La Hủ Đáng ý đa số dân tộc có tỷ lệ mù chữ cao lại khơng rơi vào nhóm dân tộc có tỷ lệ học tuổi thấp Các tỉnh thuộc địa bàn khảo sát (Lai Châu, Điện Biên) địa phương có tỷ lệ người độ tuổi lao động chữ cao Điều dẫn tới hệ lụy liên quan đến tình trạng thiếu việc làm niên, nhóm lao động độ tuổi; tình trạng nghèo đói; hạn chế tiếp cận dịch vụ xã hội, có DVYT (5)Bảng Tình trạng học vấn phụ nữ dân tộc thiểu số Đơn vị tính: % Dân tộc Chưa tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT trở lên Tỷ lệ học Cống 32,67 30,67 23,67 13 70,8 La Hủ 27,07 39,96 24,67 8,3 68,10 Si La 37,33 16 24 22,67 87,93 (Nguồn: UBDT; UNDP; IrishAid (2017)) Có thể thấy tỷ lệ phụ nữ DTTS tốt nghiệp cấp học từ tiểu học trở lên hạn chế (dưới 50%), tỷ lệ học lại cao 60%, chí ~90%, dân tộc Si La Con số học cao, khả theo học để tốt nghiệp lại hạn chế, điều chứng tỏ ý chí điều kiện tham gia học tập phụ nữ DTTS bị chi phối yếu tố cá nhân (nhận thức chậm, tâm lý ngại, tự ti,…) gia đình (kinh tế khó khăn, kết sớm, sinh con,…) Có đến gần 50% số phụ nữ DTTS đọc, viết chữ phổ thông Điều trở thành rào cản cho họ tiếp cận DVYT, không thạo tiếng, nên họ ngại tiếp xúc với người dân tộc khác, ngại đến nơi hành cơng, nơi phải giao tiếp mà họ lại giao tiếp “Cơ sở vật chất ổn cán y tế các CSYT thường gặp khó khăn giao tiếp với phụ nữ DTTS nói chung họ khơng nói tiếng Kinh Vì phụ nữ DTTS họ khơng muốn đến phịng khám, vì cán y tế nói họ có hiểu đâu ngược lại.”(PVS, lãnh đạo địa phương, Hà Giang) 3.3 Cơ sở vật chất Kết điều tra cho thấy, khoảng cách từ nhà đến CSYT nhìn chung tương đối xa, đặc biệt xa với số dân tộc Mảng, Cống, La Hủ Trung bình, trạm y tế cách nhà 3,8 km bệnh viện cách 16,7 km Các DTTS thường phân bố khu vực miền núi, cao nguyên, hạ tầng sở thiếu yếu, giao thơng lại gặp nhiều khó khăn, số dân tộc có địa bàn cư trú xa với bệnh viện Các CSYT cách xa nguyên nhân dẫn đến việc tiếp cận dịch vụ KCB cịn nhiều khó khăn hạn chế Các dân tộc Mảng, Cống, La Hủ, tiếp cận DVYT đặc biệt hạn chế [6] Kết điều tra Khoảng cách từ nhà đến sở y tế theo dân tộc năm 2017 UBDT, UNDP, IrishAid thể Hình “Khoảng cách từ nhà đến TYTX xa, chúng sợ đẻ rơi đường đi.” (PVS, phụ nữ Si La, 30 tuổi, Điện Biên) “Nếu tơi có thai lần nữa, muốn đẻ nhà Nhà cách trạm y tế xã khoảng đường khó khăn Bố mẹ chồng tơi cho phép đến trạm y tế, không muốn đi, đặc biệt thời tiết lạnh.” (PVS, phụ nữ La Hủ, 35 tuổi, Lai Châu) “Tôi phải xuống núi trời lạnh và đau trở nhà sau sinh Nếu sinh tơi sinh tại nhà tơi khơng có đủ tiền để th xe Khi sinh đứa đầu tiên, sinh bệnh viện huyện từ nhà tới viện từ viện nhà xe máy; sau tơi bị đau đầu nhiễm gió lạnh đường đi” (PVS, phụ nữ La Hủ, 30 tuổi, Lai Châu) [3] 7.2 23.5 37.6 23.2 33.6 39.2 9.1 15.5 4.5 11.2 0 10 20 30 40 50 La Hủ Mảng Cơ Lao Cống Si La Bệnh viện Trạm y tế (6)3.4 Văn hóa Với phụ nữ DTTS, việc sử dụng DVYT chủ yếu việc mang thai sinh con, CSSKSS, đồng thời việc gắn liền với truyền thống văn hóa, yếu tố văn hóa đóng vai trò quan trọng việc tiếp cận, sử dụng DVYT Nhiều phụ nữ DTTS thích bà mụ vườn thôn thành viên gia đình, đặc biệt ca sinh khơng có bất thường khơng cần phải có chăm sóc cán y tế có chun mơn Các cán y tế khơng nhạy cảm với đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng tập qn truyền thống phụ nữ DTTS, đơi chăm sóc phụ nữ nghèo phụ nữ DTTS thiếu chu đáo tôn trọng so với phụ nữ dân tộc đa số Hơn nữa, quy định CSYT sản phụ phải bắt buộc phải nằm ngửa sinh con, thành viên gia đình khơng phép có mặt phịng sản phụ lúc sản phụ trở ảnh hưởng đến việc tiếp cận sử dụng DVYT phụ nữ DTTS [7] 3.5 Một số khuyến nghị Khuyến nghị quan trọng cần cung cấp DVYT chất lượng cao CSYT có Các DVYT cần an tồn, hiệu quả, hợp lý bình đẳng dựa phong tục tập quán, giá trị văn hóa mong muốn đa dạng cộng đồng DTTS khác Các DVYT địa phương cần cải thiện thực môi trường nhân văn, tôn trọng ủng hộ Chính phủ cần đảm bảo phụ nữ DTTS nghèo khó khăn tiếp cận với BHYT hiểu cách sử dụng BHYT Cần có hướng dẫn việc sử dụng bảo hiểm tiếp cận BHYT dễ Nhiều phụ nữ DTTS quan tâm đến khả chi trả cho dịch vụ (bao gồm chi phí trực tiếp gián tiếp) nên việc tăng cường tiếp cận với dịch vụ chi phí hợp lý cần thiết Kết cho thấy nhiều phụ nữ khó khăn khơng có BHYT có khơng biết cách sử dụng quyền lợi BHYT Cần có thêm chiến lược chính sách để giúp người DTTS, đặc biệt nhóm gặp nhiều khó khăn yếu phụ nữ DTTS nghèo trẻ em DTTS, Bộ Y tế cần phát triển gói bảo hiểm y tế chi trả cho tất dịch vụ cho SKSS, sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh trẻ em 4 Kết luận Tỷ lệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế phụ nữ dân tộc thiểu số thấp thường loạt yếu tố kinh tế xã hội văn hóa từ phía người sử dụng dịch vụ, bao gồm: kinh tế gia đình; trình độ học vấn; sở vật chất yếu tố văn hóa Các dịch vụ y tế khơng thích hợp với bối cảnh địa phương khơng đáp ứng nhu cầu cụ thể người dân địa phương thường không thu hút người sử dụng Sự hạn chế khả sẵn có DVYT, khả tiếp cận tới dịch vụ khả chi trả ngun nhân giải thích cho khác biệt việc tiếp cận sử dụng DVYT phụ nữ DTTS TÀI LIỆU THAM KHẢO/REFERENCES [1] Committee for Ethnic Minority Affairs, United Nations Development Programme, IrishAid, Overview of the socio-economic situation of 53 ethnic minorities based on the analysis of socio-economic situation data of 53 ethnic minorities in 2015, Hanoi, 2017 [2] V B Tran, Northwestern ethnic culture - current situation and issues National Political Publishing House of Vietnam, Hanoi, 2004 [3] D Khong, La Hu ethnic group in Vietnam Ethnic culture publishing house, Hanoi, 2000 [4] D Khong (Editor), Socio-economic characteristics of the northern mountainous ethnic groups Social science publishing house, Hanoi, 1996 [5 H Pham, Initially learn about the Cong ethnic culture, Lai Chau province Department of Culture and Information, 1998 [6] V T Nguyen, “Local knowledge of the Vietnamese people in Vietnam in medical examination and treatment,” Folk Light Source Magazine, no 3, pp 55-59, 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM, YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

Hình ảnh liên quan

Bảng 2. Nghề nghiệp của phụ nữ dân tộc thiểu số - YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ  CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

Bảng 2..

Nghề nghiệp của phụ nữ dân tộc thiểu số Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Cơ cấu mẫu khảo sát - YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ  CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

Bảng 1..

Cơ cấu mẫu khảo sát Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. Khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế theo dân tộc (Đơn vị tính: Km)  (Nguồn: UBDT; UNDP; IrishAid (2017))  - YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ  CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

Hình 1..

Khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế theo dân tộc (Đơn vị tính: Km) (Nguồn: UBDT; UNDP; IrishAid (2017)) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 3. Tình trạng học vấn của phụ nữ dân tộc thiểu số - YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ  CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM

Bảng 3..

Tình trạng học vấn của phụ nữ dân tộc thiểu số Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan