0

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

7 8 0
  • BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN  GIÁO DỤC CÔNG DÂN  THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI  – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:41

Hình thức bồi dưỡng năng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD ở các trường THPT cần được triển khai theo hướng tạo điều kiện cho những giáo viên có nguyện vọng theo học ch[r] (1)BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN Trần Thị Lan Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẤT Bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên giáo dục cơng dân theo chương trình giáo dục phổ thơng đặt giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu luận giải vấn đề từ góc độ thực tiễn Trên sở sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận, điều tra bảng hỏi, vấn sâu, thống kê tốn học xử lí số liệu khảo sát, viết tập trung làm sáng tỏ tính tất yếu yêu cầu đặt công tác bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên giáo dục công dân trường trung học phổ thơng Việt Nam Kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, sở tham khảo, định hướng cho việc xây dựng chuyên đề bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân cấp trung học phổ thơng đáp ứng u cầu triển khai chương trình môn Giáo dục kinh tế pháp luật sau năm 2020 Từ khóa: Bồi dưỡng; lực; giáo dục kinh tế; giáo viên; môn giáo dục công dân; chương trình giáo dục phổ thơng Ngày nhận bài: 09/6/2020; Ngày hoàn thiện: 24/6/2020; Ngày đăng: 29/6/2020 FOSTERING ECONOMIC EDUCATION CAPACITY FOR CITIZEN EDUCATION TEACHERS UNDER THE NEW GENERAL EDUCATION PROGRAM - REQUIREMENTS FROM REALITY Tran Thi Lan TNU - University of Education ABSTRACT Fostering economic education capacity for citizen education teachers under the new general education program has been set up as a strategic solution to improve the quality of teachers in high school However, there is no research to explain this issue from practical perspective Based on the use of theoretical research methods, questionnaire surveys, in-depth interviews, mathematical statistics and processing of survey results, the essay focuses on clarifying the inevitability and requirements for fostering economic education capacity for citizen education teachers in high schools in Vietnam The results of the study are of great significance and serve as a basis for reference and orientation for the development of subjects for fostering civic education teachers at high school level to meet the requirements of implementing the program of Education subjects economy and law after 2020 Keywords: Fostering; capacity; economic education; teachers; civic education; general education programs Received: 09/6/2020; Revised: 24/6/2020; Published: 29/6/2020 (2)1 Đặt vấn đề Chương trình Giáo dục phổ thơng tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xác định: Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp trung học phổ thông (THPT), nội dung giáo dục công dân (GDCD) tập trung vào giáo dục kinh tế pháp luật “Đây môn học thể khác biệt so với Chương trình giáo dục phổ thơng cũ Tuy nhiên, điểm đổi đặt thách thức cho trường đại học thực nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học GDCD” [1, tr.85] Thách thức dễ nhận thấy tình trạng chậm đổi tư duy, thiếu phương pháp tiếp cận kiến thức cách thức tổ chức hoạt động dạy học giáo dục kinh tế rào cản khiến phận nhà giáo chưa thật tự tin cho hoạt động dạy học thời gian tới Điều lý giải việc nhận diện yêu cầu đặt công tác bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD vấn đề có ý nghĩa thiết thực nhằm chuẩn bị điều kiện, tiền đề cho trình thực chương trình môn GDCD trường THPT năm tới 2 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: Nghiên cứu lí luận, điều tra bảng hỏi, vấn sâu, thống kê toán học xử lí số liệu, khảo sát 30 giáo viên trực tiếp dạy môn GDCD trường THPT tính cần thiết nội dung cần bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT 3 Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD – số vấn đề lý luận Khái niệm lực (competency): Theo nghĩa chung nhất, lực thành thạo, khả thực công việc chủ thể Theo John Erpeneck, “năng lực tri thức làm sở, sử dụng khả năng, quy định giá trị, tăng cường qua kinh nghiệm thực hóa qua ý chí” [2, tr 67] Theo F E Weinert, “năng lực khả nhận thức kỹ vốn có học cá thể nhằm giải vấn đề xác định, sẵn sàng động cơ, ý chí, ý thức xã hội khả vận dụng cách giải vấn đề tình thay đổi cách thành cơng có trách nhiệm” [2, tr.67] (3)Cấu trúc chung lực: “NL cấu thành từ phận bản: 1) Tri thức lĩnh vực hoạt động hay quan hệ đó; 2) Kĩ tiến hành hoạt động hay xúc tiến, ứng xử với (trong) quan hệ đó; 3) Những điều kiện tâm lí để tổ chức thực tri thức, kĩ cấu thống theo định hướng rõ ràng, chẳng hạn ý chí - động cơ, tình cảm - thái độ nhiệm vụ, nói chung tính tích cực trí tuệ, tính tích cực giao tiếp, tính tích cực học tập…” [4, tr 20,21] Mơ hình cấu trúc lực cụ thể hóa lĩnh vực chun mơn, nghề nghiệp khác Theo đó, lĩnh vực nghề nghiệp chun mơn có lực nghề nghiệp đặc thù khác Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, “năng lực khả thực công việc, nhiệm vụ giáo viên” [5] Như vậy, kể đến lực chủ yếu người giáo viên lực dạy học; lực giáo dục; lực kiểm tra, đánh giá; lực tư vấn; năng lực phát triển chương trình… Năng lực khơng phải khơng thể thuộc tính có sẵn mà hình thành, phát triển thơng qua trình đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực hành Khái niệm Giáo dục kinh tế Giáo dục kinh tế khái niệm hiểu với nhiều hàm nghĩa khác tùy theo góc độ tiếp cận Ở viết này, tác giả tiếp cận khái niệm Giáo dục kinh tế với tư cách đơn vị kiến thức thuộc môn học Giáo dục kinh tế pháp luật Đây môn học chương trình GDCD cấp trung học phổ thơng Mơn Giáo dục kinh tế pháp luật có hai mảng nội dung kiến thức: Giáo dục pháp luật giáo dục kinh tế Ở viết này, tác giả luận bàn đến mảng nội dung giáo dục kinh tế với vấn đề bản: Hoạt động kinh tế, hoạt động kinh tế nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tiêu dùng Đây nội dung mang tính ứng dụng, thiết thực đời sống định hướng nghề nghiệp học sinh sau THPT Khái niệm lực giáo dục kinh tế giáo viên: Năng lực giáo dục kinh tế giáo viên khả thực nhiệm vụ dạy học, giáo dục giáo viên THPT vấn đề: hoạt động kinh tế, hoạt động kinh tế nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tiêu dùng Như vậy, lực giáo dục kinh tế giáo viên THPT xem thuộc tính cá nhân có sự kết hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm, sẵn sàng hành động trách nhiệm cá nhân người giáo viên việc thực thành công nhiệm vụ dạy học nội dung kinh tế thuộc môn học Giáo dục Kinh tế pháp luật cấp THPT Năng lực giáo dục kinh tế giáo viên THPT biểu minh chứng cụ thể “quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh có ý thức hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật; có tri thức phổ thông, bản, thiết thực đời sống định hướng nghề nghiệp kinh tế; sở hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất chủ yếu lực cần thiết người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cơng dân” [6, tr 31] 3.2 Tính tất yếu cần bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT Một là, tính tất yếu cần bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD nhìn từ u cầu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đáp ứng đòi hỏi đổi giáo dục (4)Có thể thấy, Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể tập trung tâm lực, trí lực nhà khoa học, nhà sư phạm nước với nỗ lực tìm kiếm đổi chương trình, mục tiêu, nội dung giáo dục Ở cấp trung học phổ thơng, chương trình mơn Giáo dục kinh tế pháp luật thể rõ nét đổi mới, cách tân giáo dục tất bình diện nêu Trong chương trình mới, học sinh lớp 10, lớp 11 lớp 12 học nội dung kinh tế Theo đó, nhiều kiến thức bổ sung thị trường chế thị trường; sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch tài chính; cạnh tranh, cung cầu kinh tế thị trường; lạm phát, thất nghiệp; thị trường lao động, việc làm xu hướng tuyển dụng; ý tưởng kinh doanh lực cần thiết người kinh doanh; đạo đức, văn hố sản xuất kinh doanh; vai trị tiêu dùng văn hoá tiêu dùng Việt Nam; tăng trưởng phát triển kinh tế; hội nhập kinh tế quốc tế; kế hoạch kinh doanh cách lập kế hoạch kinh doanh; quản lí thu, chi gia đình Đây nội dung kiến thức hoàn toàn mà giáo viên GDCD trước chưa đào tạo, bồi dưỡng Do vậy, không bồi dưỡng kiến thức lực dạy học giáo viên khơng thể giảng dạy có hiệu Vì vậy, bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho đội ngũ giáo viên GDCD trường THPT nhiệm vụ cấp thiết Hơn nữa, mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội khách quan đòi hỏi nhà giáo phải trở thành “chủ thể sáng tạo trước yêu cầu đổi nội dung, chương trình phương pháp dạy học Tuy nhiên, thực tế mắc phải rào cản từ tư ngại đổi mới; từ yếu kỹ sư phạm khơng giáo viên” [7, tr.16,17] Nghịch lý chỗ, mục tiêu giáo dục đào tạo theo định hướng thực hành, rèn luyện kỹ theo nhu cầu xã hội khơng người học người dạy trọng đến kiến thức hàn lâm thay ứng dụng Điều này, tất yếu đòi hỏi phải đổi cơng tác bồi dưỡng giáo viên GDCD, bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho đội ngũ trở thành nhiệm vụ cấp thiết để chuẩn bị nguồn nhân lực cho trình triển khai chương trình mơn Giáo dục kinh tế pháp luật trường THPT sau năm 2020 Hai là, tính tất yếu cần bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD nhìn từ nhu cầu thực tế đội ngũ giáo viên trường THPT Qua kết điều tra xã hội học 30 giáo viên GDCD trường THPT, với câu hỏi Theo Quý thầy/cô, công tác bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT có cần thiết hay khơng? Trên thực tế có 28/30 giáo viên (chiếm 93,3%) cho rằng, công tác bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT cần thiết Kết thống với ý kiến 26/30 giáo viên GDCD (chiếm 86,7%) ý kiến xác nhận có nhu cầu tham gia bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế Thông qua trao đổi, vấn sâu với giáo viên GDCD trường THPT, kết thu 100% giáo viên xác nhận: Những kiến thức thuộc phần giáo dục kinh tế chương trình mơn học Giáo dục kinh tế pháp luật kiến thức mới, đó, giáo viên cần trang bị đầy đủ trước triển khai dạy học môn học thực tế Hơn nữa, giáo viên bày tỏ lúng túng, chưa thật chủ động, tự tin tiếp cận với chủ trương dạy học theo hướng phát triển lực học sinh, vấn đề kỹ thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học phần Giáo dục kinh tế Điều chứng tỏ, bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD hoàn tồn cần thiết nhìn từ nhu cầu thực tế đội ngũ giáo viên GDCD trường THPT 3.3 Những yêu cầu đặt công tác bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT Một là, yêu cầu đặt nội dung kiến thức cần bồi dưỡng (5)THPT tập trung chủ yếu vào phương diện như: bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng kỹ tổ chức dạy học giáo dục, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tiêu chí phát triển lực Trong tương quan so sánh với vấn đề cần bồi dưỡng, bồi dưỡng kiến thức nhu cầu phần lớn giáo viên với (21/30 phiếu chiếm 70%) ý kiến xác nhận Vấn đề đặt cần lựa chọn bồi dưỡng kiến thức khó tồn chương trình phần Giáo dục kinh tế, trước yêu cầu triển khai dạy học sở chương trình nhiều sách giáo khoa Phần lớn giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức thị trường chế thị trường; sản xuất kinh doanh; thị trường lao động, việc làm xu hướng tuyển dụng; hoạt động tiêu dùng Những nội dung nêu 70% ý kiến giáo viên xác nhận Có thể nói, kiến thức để tổ chức dạy học phát triển lực học sinh sở định hướng hoạt động nhận thức, khám phá tri thức cho người học vấn đề không đơn giản Do vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên cần tập trung hướng dẫn cách tiếp cận, cách kế thừa khai thác kiến thức thuộc phần giáo dục kinh tế nhiều nguồn tài liệu cho giáo viên, nhiệm vụ cần thiết Hai là, yêu cầu đặt việc bồi dưỡng kỹ giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT Có thể nói, kỹ giáo dục kinh tế vấn đề giáo viên quan tâm có nhu cầu bồi dưỡng nhiều Theo kết điều tra xã hội học, phần lớn giáo viên nhận thấy tính cần thiết bồi dưỡng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phần Giáo dục kinh tế; bồi dưỡng phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển lực; bồi dưỡng kỹ xây dựng kế hoạch dạy học phần Giáo dục kinh tế Trong đó, thứ bậc vấn đề cần bồi dưỡng có khác nhau, điều chứng tỏ nhu cầu bồi dưỡng theo vấn đề nêu giáo viên khơng hồn tồn đồng (xem bảng 1) Bảng Tính cần thiết bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế giáo viên GDCD trường THPT TT Nội dung TS Tính cần thiết Tổng điểm (∑) Điểm trung bình chung (X) Thứ bậc Rất cần thiết (3đ) Cần thiết (2đ) Không cần thiết (1đ) 1 Bồi dưỡng kiến thức phần Giáo dục kinh tế 30 12 40% 17 (56,7%) 1 (3,3%) 71 2,37 2 Bồi dưỡng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phần Giáo dục kinh tế theo hướng phát triển lực học sinh 30 21 (70%) 9 ( 30%) 0 ( 0% ) 81 2,7 3 Bồi dưỡng phương pháp kiểm tra, đánh giá phần Giáo dục kinh tế theo hướng phát triển lực học sinh 30 17 (56,7%) 11 (36,7%) 2 (6,7%) 75 2,5 4 Bồi dưỡng xây dựng kế hoạch dạy học phần Giáo dục kinh tế 30 (10%) 14 (46,7%) 13 (43,3%) 50 1,67 Ghi chú: Câu hỏi có mức độ đánh giá, điểm tương ứng từ cao xuống thấp điểm, điểm, điểm; Điểm trung bình chung (X) tiêu chí đánh giá tính theo cơng thức: X= x ki i n  Trong đó: x ki i: Tổng tích x ki i xi: Điểm mức độ i ki: Số người cho điểm mức độ i (6)Theo bảng số liệu nêu trên, thấy giáo viên đánh giá cao tính cần thiết bồi dưỡng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học (xếp thứ bậc 1); kiểm tra, đánh giá kết học tập theo hướng phát triển lực học sinh (xếp thứ bậc 2) tương quan so sánh với nội dung khác Do vậy, công tác bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT cần trọng dành nhiều thời lượng cho hoạt động bồi dưỡng kỹ dạy học, giáo dục kiểm tra, đánh giá Đặc biệt, khóa bồi dưỡng cần thiết kế nhiều hoạt động dạy học minh họa để giáo viên kiểm chứng tính đắn, tính khoa học khung lý luận chương trình bồi dưỡng Quan trọng cần thiết kế nhiều dạng tập, tình thực hành để giáo viên rèn luyện phát triển kỹ tương ứng qua khóa học bồi dưỡng Có thể xem đích đến tồn hoạt động bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT Ba là, yêu cầu đặt hình thức bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT Hình thức bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT cần triển khai theo hướng tạo điều kiện cho giáo viên có nguyện vọng theo học chương trình bồi dưỡng bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để tiến tới đảm nhiệm việc dạy tồn mơn học theo hướng phát triển lực học sinh Khóa học bồi dưỡng cần tổ chức theo hình thức tích lũy tín để giáo viên xếp thời gian hợp lí theo học hồn thành chương trình Hình thức bồi dưỡng kết hợp bồi dưỡng qua mạng (online) bồi dưỡng trực tiếp để tăng cường hội thực hành, vận dụng giáo viên đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kỹ dạy học phần giáo dục kinh tế giáo viên GDCD trường THPT Bốn là, yêu cầu đặt đánh giá công tác bồi dưỡng Để hoạt động bồi dưỡng có hiệu đảm bảo tính thực chất, cơng tác bồi dưỡng cần kiểm tra, đánh giá nghiêm túc sở công bằng, khách quan Đánh giá công tác bồi dưỡng cần hướng đến việc đo lường mức độ đạt giáo viên kiến thức, thái độ kỹ Vấn đề đặt cần lượng hóa mức độ đạt giáo viên theo tiêu chí xác định cụ thể Theo đó, cần kết hợp đánh giá kết bồi dưỡng phần học online nội dung học trực tiếp; cần kết hợp đánh giá thông qua kiểm tra trắc nghiệm hình thức online với thu hoạch kiểm tra tự luận để đánh giá tổng hợp kiến thức, thái độ, lực giáo viên sau khóa học bồi dưỡng Năm là, số kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu công tác bồi dưỡng năng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT (7)trình mơn GDCD sau năm 2020, chủ thể lãnh đạo, quản lý cấp sở cần động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên hồn thành khóa tập huấn, đồng thời cần lấy kết bồi dưỡng giáo viên để đánh giá tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo 4 Kết luận Để đảm bảo việc triển khai có chất lượng hiệu mơn GDCD theo chương trình cần thực đồng thời nhiều biện pháp, đào tạo, bồi dưỡng lực giáo dục kinh tế cho giáo viên GDCD trường THPT nhiệm vụ hệ trọng, cấp thiết Đây không chuẩn bị điều kiện nhân lực cho việc triển khai chương trình GDCD sau năm 2020 phạm vi nước mà cịn biện pháp phát triển chun mơn nghiệp vụ nhà giáo mà sở đào tạo phải quan tâm trước yêu cầu đổi giáo dục Vấn đề đặt cần có thống việc ban hành chủ trương bồi dưỡng giáo viên Bộ Giáo dục & Đào tạo với việc biên soạn tài liệu kế hoạch triển khai bồi dưỡng trường Đại học Sư phạm thống tư duy, cách nghĩ, cách hiểu trách nhiệm, tâm huyết tham gia bồi dưỡng đội ngũ giáo viên GDCD trường THPT Điều xem nhân tố định tạo nên giá trị hữu hiệu thật hoạt động bồi dưỡng giáo viên bối cảnh TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] M A Nguyen, and T H L Nguyen, “Renovation of legal education content in the bachelors degree program in political education of Thai Nguyen University of Education to meet the requirements of the new general education curriculum,” TNU - Journal of Science and Technology, vol 179, no 3, pp 85-89, 2018 [2] B Meier, and V C Nguyen, Modern teaching theory - the basis of renewing teaching objectives, content and methods University of Education Publishing House, 2018 [3] Ministry of Education and Training, New general education program Issued together with Circular No.32/2018/TT-BGDĐT December 26, 2018 of the Minister of Education and Training, 2018 [4] V T Luong, Developing the general education program oriented to developing learners' capacity, Scientific research topic, code: B2008-37-52 TĐ, Ha Noi, 2011 [5] Ministry of Education and Training, Regulations on professional standards of teachers of general education institutions (Issued together with the Circular No 20/2018/ TT-BGDĐT August 22, 2018 of the Minister of Education and Training, 2018 [6] Hanoi Pedagogical University, Learn about the Citizen Education program (In the 2018 General Education Program), Key teacher training material 2019, Ha Noi, 2019 [7] T L Tran, “Identifying the barriers in thinking, giáo dục l
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Tính cần thiết bồi dưỡng năng lực giáo dục kinh tế của giáo viên GDCD ở các trường THPT - BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC KINH TẾ CHO GIÁO VIÊN  GIÁO DỤC CÔNG DÂN  THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI  – NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Bảng 1..

Tính cần thiết bồi dưỡng năng lực giáo dục kinh tế của giáo viên GDCD ở các trường THPT Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan