0

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020

24 35 1
  • Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:32

MỤC LỤCA. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG............................................................................................1B. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM........................................1I. Thị trường bất động sản nhà ở tại các TỉnhTP .............................................................11.1. Tại Hà Nội..............................................................................................................11.2. Tại TP. Hồ Chí Minh .............................................................................................51.3. Tạ Tỉ T ........................................................................................91.4. T ị trườ ất động sản nhà ở ả ư ...........................................................13II. Thị trường bất động sả C ........................................................................14III. Thị trường bất động sả T ư ạ .......................................................................15IV. Bất động sả u ị ỉ ư ............................................................................154.1. Tình hình chung: ..................................................................................................15 T trạ ị ...........................................................................15C. KẾT LUẬN ...................................................................................................................17D. Á ........................................................................................................................18I. Dự báo thị trường bất động sả ở .......................................................................181.1. Về ượng cung:.................................................................................................181.3. Về ất động sản..........................................................................................18 ột s ự .............................................................................................19II. Dự báo thị trường bất động sả ột s ...........................................192.1. Bất động sả u ị – ỉ ư .....................................................................192.2. Bất động sản Công nghi p ...................................................................................192.3. Bất động sả v T ư ạ ............................................................20LỜI CẢ ƠN .....................................................................................................................21 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 MỤC LỤC A CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG B TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM I Thị trường bất động sản nhà Tỉnh/TP 1.1 Tại Hà Nội 1.2 Tại TP Hồ Chí Minh Tỉ 1.3 Tạ 1.4 T ị trườ T ất động sản nhà ả II Thị trường bất động sả C 14 III Thị trường bất động sả T IV Bất động sả u ị 15 ỉ - 13 15 4.1 Tình hình chung: 15 T trạ ị 15 C KẾT LUẬN 17 Á 18 D I Dự báo thị trường bất động sả 18 1.1 Về ượng cung: 18 1.3 Về ột s ất động sản 18 ự 19 II Dự báo thị trường bất động sả 2.1 Bất động sả u ị – ột s ỉ 19 19 2.2 Bất động sản Công nghi p 19 2.3 Bất động sả LỜI CẢ v T 20 ƠN 21 Hội môi giới Bất động sản Việt Nam Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG A Thứ nhất, ị C v t độ ả ưở đ ề t t u tr đ tN ịch b ảnh ưở trự t đ t ị trường bất động sả su ả t tr v su u ự u t ị trườ  G đ 6t đ u t hộ đ ch ng dịch, dự hoạt động  G đ ạn tháng cu t ị trường bất động sả Thứ tư, C Đứ T u ộ Đả Thứ năm, T tr ấ đã t u t qu v u ự t uật tr đượ t t uồ u r tạ ủ đả s ng ê tỉ t tr bất động ột t ị trườ t ườ v qu t Đồ t ậ T T ủ T G tN t ất t Thứ sáu, ã suất u t Thứ bảy, tN ặc dù vẫ đợt bùng phát dịch b nh t hi sức mạ vượt qua khó củ qu định – ỉ ặ ả tạ ê t u Thứ hai, Những vư v bất động sản u ị tr t đ u ê Thứ ba, Đạ Tru Ư tr t tr ị trường g n tê t giãn cách xã tr , Sàn giao dịch bất động sản tạm dừng ả t Iv đạt trê độ từ -8% xu ng tN đạt t ều h i t Thứ tám, Thị trường Chứ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam vượt mứ đ m (VN-Index) Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 B TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2020 I Thị trường bất động sản nhà Tỉnh/TP năm 2020 1.1 Tại Hà Nội 1.1.1 Lượng cung đủ điều kiện bán hàng Theo số liệu từ Sở Xây dựng TP Hà Nội ê u t 45 Dự án có sản phẩ đủ đ ều r t ị trườ v 6 ộ 1.584 thấp t ng So v (6 ự án) ượng sản phẩ đủ đ ều ki n bán hàng 2020 đạt 66,9% 30,000 1,900 25,000 20,000 1,584 15,000 26,809 17,626 10,000 5,000 N N T ấ t C u Biều đồ ượ u hàng Hà Nộ - đủ đ ều ki n bán -2020 1.1.2 Sản phẩ c n n n ng ội (bao gồm hàng tồn): ượng sản phẩm chào bán toàn thị trường đạt 8 s Tr đ ộ 4.672 thấp t ng Giao dịch 13.834 s/p (gồ ộ 3.802 thấp t ng) Tỉ l hấp th tru đạt 48% 16,000 14,219 14,000 12,000 10,000 8,000 6,233 6,536 6,000 4,000 4,672 3,391 3,802 2,597 1,202 2,000 CH Bình dân CH Tru ấ CH C ấ ượ u G ị T ấ t Biều đồ 1.1.2 ượng cung, giao dịch bất động sản nhà TP.Hà Nộ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 - 1.1.3 ín i ng ộ chào bán th ng: T ộ m i chào bán thị trường Hà Nộ giao dịch 4.350 s/p Tỉ l hấp th đạt 26,6% đạt 16.350 s/p, 4.5% Phía Tây í Hồ Phía Nam Khu Trung tâm 14.0% 41.0% 40.5% Biều đồ 1.1.3a C ượ ấu nguồn cung bất động sản nhà m i chào bán theo vùng TP.Hà Nội u G 12.5% Bình dân 30.8% Tru C 14.6 % ấ ấ ấu nguồn cung, giao dị TP.Hà Nộ ượng cung m i ỉ đạt 47,8% so v ; 41,8% so v 8v 72,6% so v ượng giao dịch đạt 20,9% so v 2017; 15,8% so v 2018 29,5% so v 2019 29.1 % 56.3 % 56.7% Biều đồ 1.1.3b C ị ộ m i chào bán theo phân khúc 45,000 39,084 40,000 34,217 35,000 30,000 27,595 22,518 25,000 20,776 20,000 16,350 15,000 14,722 10,000 5,000 4,350 N N ượ u N ượ N ị Biều đồ 1.1.3c ượng cung, giao dị ộm i chào bán TP.Hà Nộ -2020 Hội môi giới Bất động sản Việt Nam Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 N 26.6% 73.4% N 65.4% N 34.6% 70.6% N 29.4% 60.7% 0% 39.3% 20% 40% Tỉ ấ t Biều đồ 1.1.3d Tỉ l hấp th - Quý IV/2020 thờ đ m TP Hà Nộ ượng cung giao dị t ạnh so v i Quý trư c, nhiên tỉ l hấp th trì mức thấp 60% Tồ 80% 100% ộ m i chào bán TP Hà Nội -2020 9,000 8,361 8,000 7,000 6,000 5,000 4,336 4,000 2,486 3,000 2,000 1,167 1,000 2,405 872 892 181 Quý I Quý II Quý III u ượ ượ Biều đồ 1.1.3e ượng cung, giao dị chào bán TP.Hà Nộ 28.8% Quý IV Quý I 79.4% 15.5% 0% ộm i t e u 64.9% 20.6% Quý II ị 71.2% 35.1% Quý III Quý IV 84.5% 20% Tỉ 40% ấ t Biều đồ 1.1.3f Tỉ l hấp th Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 60% Tồ 80% 100% ộ m i chào bán TP.Hà Nội t e u Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 - Bi động giá: Đơn vị: tr/m² 37.8 37.8 37.8 37.7 36.9 29.0 30.8 31.1 31.0 31.0 31.2 20.5 22.5 23.2 23.9 24.8 24.8 36.5 Quý IV/2018 Quý IV/2019 Quý I/2020 Quý II/2020 Quý III/2020 Quý IV/2020 C Biều đồ 1.1.3g Bi 1.1.4 Đ n gi ấ độ Tru ấ Bình dân ộ bán TP.Hà Nội ng bấ động sản TP Hà Nội nă 2020: - Về t n t n p t t n ự n t ị v n t i Hà Nộ năm 2020: Tạ H Nộ khơng có nhiều ự đượ ê u t đ u tư đ - Về cung – cầu, giao dịch, tỉ lệ hấp thụ:  C ộ vẫ sả ẩ ủ đạ Tr đ ủ u ộ tru v ấ C ộ t ấ m tỉ tr ng thấ H Nộ tr uất ều sả ẩ thấp t ng Tr đ s use đ ữ ự ủ r u H đ H  Nền t v t u ậ su ả ả ự u u ởv đ u tư ất động sả u  uất u ịch đ u tư v t ị trườ bất động sản từ ngành kinh t khác, t ự u đ u tư tr Điều t ị trườ bất động sản ê ột s khu vự t v uẩ ị ê uậ  C ộ ỉ ấ t t t phân khúc v ậ ấ K ả ữ ự đượ đ ất ượ t t ũ tỉ l hấp th không cao H tồ thị trường ủ u ộ 35tr/m², nhà đất tr/m²  N ều ị di n dự án bất động sản đượ đị đ u tư , ê N ữ ị u đ trê t ị trườ t v ị đ u đượ t ị trườ ấ t - Về n  vự ự n: Hội môi giới Bất động sản Việt Nam Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 C u ỉs t ấ t ẹ phân khúc trung cấ ấ trê t ự t t ấ đ ự ả hộ bình dân khơng có bi độ tí t ả ậ ê đ u tư tượ t v ủ đ u tư t í s trợ u N đất t í ủ đ u tư H Nộ v ột ũ sả ẩ Vì vậ ặ C v ều ự đượ đ u tư t ất ượ t t t t ả s v ột s ự t ậ ữ ứ Hư H Đ trđ ², Hi T Hữu tr ²  vự ất t on k ân ện hữu: Vi đ t ị hóa mạnh v T H T T ất H Đứ đẩ đất tr ã khu vự ê ứ - trđ ² t s v ả C v ưĐ G ê ũ t ả s v ặ t tượ ị t ự r ều u ủ u qu ữ đ u v u - Một số vấn ề n tk  Do có t t ê uậ t t t tr đ u tư s t đất t ột s v H T s T t ất H Đứ Đ Cu tượ ịu  s t đất ê tượ ười dân đ đề - trđ ² r ều u vự t ều ự t tr bất động sản tạ H Nộ 1.2 Tại TP Hồ Chí Minh Lượng cung đủ điều kiện bán hàng - Theo s li u từ Sở Xây dựng T HC ê u t 31 Dự án có sản phẩm đủ đ ều r t ị trườ v ộ 1.620 thấp t ng ượ u đủ đ ều ki n đạt 59,7% so v 8( ự án) 68,1% so v ( Dự án) 30,000 1,200 1,319 25,000 20,000 1,620 15,000 27,116 23,485 10,000 15,275 5,000 N Biều đồ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam T ấ t N ượ u TP HCM N C u đủ đ ều ki n bán hàng 8-2020 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 đ - 1.2.2 Sản phẩ c n n n ng (bao gồm hàng tồn): ượng sản phẩm chào bán toàn thị trường TP HCM đạt 27.390 s/p Trong ộ 2.321 thấp t ng Giao dịch 23.833 s/p (gồ ộ 2.183 thấp t ng) Tỉ l hấp th đạt 87% 15,071 16,000 14,000 12,197 12,000 9,870 9,325 10,000 8,000 6,000 4,000 2,321 2,183 2,000 128 128 CH Bình dân CH Tru ấ CH C ấ ượ u G ị T ấ t Biều đồ 1.2.2 ượng cung, giao dịch bất động sản nhà TP.HC 1.2.3 ín i ng ộ chào bán th - T ộ m i chào bán thị trườ 13.043 s/p Tỉ l hấp th đạt 61,2% ượ ng: đạt 21.312 s/p, giao dịch u G ị 0.0% 0.0% Bình dân 34.3% C 65.7% Biều đồ Tru C ấ ấ ấu nguồn cung, giao dị phân khúc Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 31.9 % 68.1 % ộ m i chào bán TP HCM theo Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 50,000 so v v ượng cung m i chào ỉ đạt 47,5% 8v s 44,851 45,000 40,000 35,000 30,975 30,000 - ượng giao dịch đạt 42,1% so v v 61,1% so v 2019 25,106 25,000 21,312 21,349 20,000 15,000 13,043 10,000 5,000 N ượ N N u ượ ị Biều đồ 1.2.3b ượng cung, giao dị ộ m i chào bán TP.HCM 8-2020 N 61.2% N N 38.8% 85.0% 15.0% 69.1% 0% 20% Tỉ 40% 30.9% 60% ấ t Biều đồ 1.2.3c Tỉ l hấp th 80% 100% Tồ ộ m i chào bán TP.HCM 8-2020 8,000 7,197 7,026 7,000 5,406 6,000 - tháng cu thờ đ T HC cung giao dị t so v i t đ u hấp th t t ượng ạnh tỉ l 5,000 5,157 4,664 4,000 3,000 2,425 1,665 2,000 815 1,000 Quý I Quý II ượ u Quý III ượ Biều đồ 1.2.3d ượng cung, giao dị chào bán tạ T HC t e Hội môi giới Bất động sản Việt Nam Quý IV ị ộm i u Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 Quý IV 73.4% 26.6% Quý III 75.1% 24.9% 68.7% Quý II 17.5% Quý I 0% 82.5% 20% 40% Tỉ Biều đồ 1.2.3e Tỉ l hấp th - 31.3% 60% 80% ấ t 100% Tồ ộ m i chào bán TP.HCM t e u Về giá: Biến ộng giá: G ộ bình dân đượ đẩy lên thành phân khúc trung cấp G ộ trung cấ t 8t 26,5% so v ạnh (so v t 50,7%) Đơn vị: tr/m² 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Quý IV/2018 Quý IV/2019 Quý I/2020 C Biều đồ 1.2.3f Bi Quý II/2020 ộ tru độ Quý III/2020 Quý IV/2020 ấ ộ trung cấp TP.HCM  Giá bán trung bình C ộ cao cấp 72,9 tr/m²  Giá trung bình Liền kề, nhà ph , shophouse 74,2 tr/m² 1.2.4 Nhận đ n , đ n gi : - Về cung – cầu, giao dịch:  Tr uất đư  dị ấu uồ u ều ự t uộ tru – ấ C v ườ bất động sản tạ T Hồ C í Hội môi giới Bất động sản Việt Nam chào bán thị trường, ộ t ấ trư đ ị đẩ tư ả ưở đ đ n vi c đ u tư Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020  N ữ t t tí ự v t ấ ều ấu u đ T Hồ C í s t t t tr t Thành ph ều đặ t đ ủ độ t tr ả t đ ất ượ đ ều ều ự t đ t ị đặ tđ t Cộng v đ v đ u tư ự s u t T tạ Đồ N v đặc t t ậ T T ủ Đứ tạ ột ự t đ u tư T Hồ C í  ự c u ủ t ị trườ bất động sản t chuy n dị đ u tư từ ngành kinh t khác sang bất động sản Hi n lự u tạ T Hồ C í hi n đ u vự t ậ T T ủ Đứ ư: uậ uậ uậ T ủ Đứ v t s ả u vự ề Đ N ộ s u hấp th ữ bất động sản t t đất ề ộ tru ấ ộ ấ tí N ững ộ ấ trị (trê tr t ấ t u  Đ s ộ ự u u v thị trường bất động sản TP HCM cho thấ đ t tr (ư đạt t u đ u tư t ị trườ bất động sản TP Hồ C í Tuy nhiên, c u ỉt v đí s rồ r t v Đ í tí ả ủ t ị trườ Đ Về giá: Trong khoảng thời gian ng n, mặt b ng giá m i TP Hồ Chí Minh thi t lập Các dự án thuộ n thành phân trung cấp, dự án thuộc phân khúc trung cấp bi n thành cao cấ Đ đ t đ v t ứ không phả v t ất ượng Dự án cho phù hợ Đ ều bất t ường không phả đ trị bất động sản, d xảy bong bóng bất động sản Một thị trườ tiềm ẩn nhiều u t tr n không bền vững, gây nên bất n kinh t , tài í 1.3 Tại c c Tỉnh TP kh c Ả ưở C v v ữ ut ũ ả ị ạt độ ủ t ị trườ bất động sản tạ u t tỉ t trê ả T trạ ự đượ ê u t uồ u di n ph bi n T ị trườ ủ u sả ẩ đất ề đấu ủ đị v u đ sả ẩ từ đ trư t ấ t u ậ Những dự s đ t đượ t t t t t trạ u ỉ đượ ữ đ s tr ả ịu t độ từ C v 19 ủ đị tr u 1.3.1 P c Tỉ iền /TP c u vự Hội môi giới Bất động sản Việt Nam ưs u Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020  N Tỉnh/TP đượ đ tí ự s độ t u t đượ ều qu t ủ đ u tư uả N T Hả G  N đị t tr đồ v tượ ậ ả ưởng Covid 19 T N u ê Hả N H N Đị Rê N Hư ê tr u I ấu u s độ trở  N ữ đị t ị trườ bất động sản t tr Một s tỉ tề t tr t t đ đượ t tr bất động sản v đ u tư qu t T ê T H Cụ th : - T i Quảng Ninh: uả Đ N đ u t ấ t t tở ữ ự Đ t ị Đồ ị đạt sả ẩ ấ t tư đư đợt ; u Ru Hạ ị đạt sả ẩ t ấ t ự u ấ uả N tđ u r t ị trườ T s ị t tỉ đạt sả ẩ qu u t Đồ s s t ị trườ bất động sản Đồ tr Tại G v : Du tr đượ ạt độ Đ Đ đất ề vẫ ứ tru nê t t t ự u đ u tư t t Ở G s độ ất t ê tr ả sả ẩ ị t T ả n : S u t t v H Nộ v v uả N v tậ đ t tr tr v t đ u tư t tr ạt đ t ị tr t v ột s u vực t t ị trườ Đ t t ứt ữ ự ủ Gr u H Hu v tậ đ t tr ủ N ật đ đượ qu t ủ đ u tư đ v Hả 1.3.2 K u c iền ung Tỉnh/TP t uộ u vự ưs u  N Tỉnh/TP đ t ị trườ Đ t tr t t T N Đị uả N  N đị t tr ị ự ạt độ Đ N H T uậ N T uậ uả N ã  N đị tề t tr tr t t T T ê Hu uả Trị uả Cụ th : - T i n v H ê ệ n: Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 10 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 T H v N h í s t u t đ u tư u N ữ t u bất động sản group, FLC, Eurowindow, BRG, TNG qu t đ đủ v tạ đ t ị v t ị trườ bất động sản t ự s độ Tr ặ ặ n vẫ ị t đị - T i n Định: V đ s t ạt tu đườ u t T u N u tr u ủ tỉ u u ị v đặ t v u đ t ịv ị v e e s Đị – ê qu ủ v t tr đ ề tru t t ợ sạ qu n FLC Gr H te u N tạ ê t ị trườ Đ đ tề Đị - T Đ ẵng: Đ s ho bất động sản T Đ N v c í qu ề qu đ đồ doanh nghi p t đ t tr Đ ự Cocobay, sau tai ti ả ưở đ bất động sản u ị ỉ , Condotel t đượ trợ ủ í qu ề t đ ều ỉ qu ợ V i trợ tích cực ủ đ u tư, C í t ứ độ s - T i Nha Trang – Khánh Hòa: N ữ ự tạ ữ u vực có quy hoạch phát tri n, tiề đượ đ u tư t ản, có giá khở đ m mức thấ khách hàng nhà đ u tư qu t s động Tiêu bi u có th k đ đất khu tây TP Nha Trang, b c TP Nha Trang, khu vực B C Dự ki ữ u vự s có bi động mạnh giao dịch giai đ đ u - Khu vực Tây Nguyên: Trư c tình trạng quỹ đất đ phát tri n dự án tạ đ t ị l n H Nội, TP HC Đ N N Tr ngày khan hi đất ngày t ều chủ đ u tư u đ u tư có tiề t tr n kinh t ưT Nguyên Sở ữu ều lợi th kinh t , du lị v ộng v i quỹ đất dồi khả s Tỉ v T u ê ũ đí m doanh nghi p gi đ u tư ất động sản Thị trường bất động sả T N u ê t ực s động xuất hi ữ t hợ u đ t ị đượ đ u tư v qu hoạch bả đ ứ đ tr t ị hi u thị trường Th ng kê từ s sàn giao dịch bất động sản cho thấ ữ ự quy hoạch bản, ti í đồng đ ẫ t thị trường bất động sản Tây Nguyên v t hấp th đạt 70 - 80% Dòng sản phẩm bất động sản cao cấp, tích hợp khơng gian s ng hi đại, gồm công viên, siêu thị trường h u vu ả trí u tr “đ t” Mứ t dịng sản phẩ ũ u tr ứ v dự s ti p t t ạnh c sang 2021 Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 11 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 1.3.3 Các tỉnh phía Nam - Miền Đông a ộ Vi đ u tư xây dựng Sân bay Long Thành tạ Đồng Nai phát tri n Thành ph T ủ Đứ ộng v i hàng loạt tu u đường k t n i không gian phát tri n tỉnh Miề Đ N ộ v i TP Hồ C í tạo nên sóng thực s động cho thị trường bất động sản tỉnh Miề Đ N Bộ thời gian qua C th :  T n Dươn : Các Thành ph trực thuộc tỉnh có lợi th ti p giáp v i TP Hồ Chí Minh (Thành ph T ủ Đứ v đ t ềm lực phát tri n kinh t T uậ An thực trở thành mả đất u đ phát tri n loại hình Dự án nhà chung giá phù hợp (loại sản phẩm mà TP Hồ Chí Minh hi đ t u v t th t t) G ộ tạ đ ũ ị đẩy lên nhanh chóng, bất chấp thời kỳ Covid 19 So v ộ bình quân từ 25÷30 tri u đồng/m² ị đẩy lên mức từ 30÷35 tri u đồng/m² t ậ í ÷ 38 tri u đồng/m² (t ảng 15%)  T Đồng Nai: V i lợi th ti uĐ T Hồ C í v ả t tỉ đ trưởng kinh t t t đặc bi t đ u tư s T Đồng Nai trưởng phát tri n dự đất nề Đồng thờ đẩ đất t ạnh N u đất bình qn tạ Đồ N động khoảng 12÷14 tri u t ị đẩy mạnh lên bình quân 22 tri u đồ Đất tạ t ị trấ T t đ trê trđ ² t t đồ  T i Bà Rịa – Vũn : Bà Rịa – ũ T u ũ tỉnh ti p giáp thành ph Hồ Chí Minh có lợi th phát tri n kinh t Đặc bi t lợi th phát tri n kinh t du lịch Bà Rịa – ũ T u ột tr ữ đị t tr n mạnh dự án bất động sản từ s m Sau nhiều l t tr m, hi n thị trườ Đ tạ đị định Do quyề đị quản lý hi u ê đất đại hi n đị đ trì mức bình quân 10 tri u đồng/m² - Miền Tây Nam Bộ Sau Chính Phủ phê t đ u tư ạt n lộ cao t c c u m i n i v i thành ph Hồ Chí Minh, qu đ rút ng n thờ đ n tỉnh Miền Tây tạo s động cho thị trường bất động sản s tỉ v Đồ Cửu Long  T i Cần ơ: Tr m l ng su t từ đ u đ n cu i tháng 7/2020 ũ ịả ưởng dị C v t ị trường bất động sản C T s động trở lạ N ữ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 12 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 đượ đ u tư t t, hoàn thành hạ t v đ đủ pháp lý (có s đ đ u tư qu t v ịch mạ ượng cung thị trường khoảng 500 sản phẩ đất nền, tiêu th đạt 65% Các dự án g n trung tâm Thành ph , g n Lộ l n có giá bình qn từ 40 ÷ 60 tri u đồng/m² Dự p trong, ti p giáp Lộ nh có mức giá từ 19 ÷ 30 tri u đồng/m² Mứ t ảng 7% so v dự  T i Long An: Long An ũ tỉnh ti p giáp v i TP Hồ C í c dự án bất động sản đ đượ đ u tư đặc bi t qu t Tu ê ũ ởi dịch b ê ượng tiêu th ậ ự án đạt t hấp th bình quân khoảng 20% Một s dự án có tiề t t động từ 21 ÷ 26 tri u đồng/m² Các vùng khác Tỉ qu đạt 13 ÷ 15 tri u đồng/m²  T i Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang): Phú Qu c trở thành Thành ph v đ tạo quan tâm mạnh trở lại đ u tư C tậ đ u r u r u tr Quý III Quý IV ê t đư u đạ đ t ị u ị Đả u v vậ t Đ ều tạ sứ t s độ trở o t ị trườ bất động sản u Bất động sả tr đ t ị ũng t u t đ u tư Đặc bi t ữ ự cấp s đ sở ữu u Các giao dị đất nề đ t ị có pháp lý rõ ràng đượ ưu t ê ựa ch n từ đ u tư 1.4 Số liệu thị trường bất động sản nhà nư c c - Sản phẩ n n ng nước (bao gồm hàng tồn):  ượng sản phẩm chào bán toàn thị trường đạt 128.902 s/p Trong đ ộ 49.706 thấp t ng  ượng giao dị đạt 74.035 s/p (gồ ộ 32.845 thấp t ng)  Tỉ l hấp th tru đạt 57,4% 49,706 50,000 45,000 36,086 40,000 32,845 35,000 28,429 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 17,944 15,362 14,681 7,884 5,000 CH Bình dân Hội mơi giới Bất động sản Việt Nam CH Tru ấ CH C ấ ượ u G ị T ấ t 13 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 Bi u đồ 1.4a Lượng cung, giao dịch bất động sản nhả - Tính riêng sản phẩm chào bán th ng nước  ượng sản phẩm m i chào bán thị trường s/p, giao dịch 34.085 s/p Tỉ l hấp th đạt 36,1%  Mặ rộng phạm vi nghiên cứu   ượng cung m i chào bán 2018 87,6% so v ượng giao dịch đạt 30,3% so v đạt 94.344 đạt 54,1% so v 8v 66 s v i 180,000 160,000 140,000 79,768 120,000 100,000 47,489 55,730 80,000 49,948 51,246 60,000 34,282 34,312 27,243 40,000 23,172 44,788 20,000 24,623 12,564 14,651 6,870 23,025 30,701 19,916 15,721 - N N N N Cu N G Các KV khác Biều đồ 1.4b N TP.HCM ị H Nộ ượng cung, giao dịch sản phẩm m i chào bán 8-2020 II Thị trường bất động sản C ng nghiệp 2020 Tỉ N N /TP t ị trườ bất động sản ột s tỉ s độ có th k đ n n Đị T H uả N Hả u đ ạt độ v u  T ấ đ tạ  G thuê ưở đồng/m²  G u đất u n Về s ượ ũ t s đề uất s v Hội môi giới Bất động sản Việt Nam u qu ê ê v s độ Đồ N G Hi n nay, đ ự ều t đạt qu n >70% trê ả ả - 80 nghìn ạt ứu đ u tư trư c độ ự từ - trđ ² u 14 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 III Thị trường bất động sản Thư ng Mại 2020 đượ N u t ặ ự Tru t t ại s ượ t v H Nộ v T Hồ C í trê vẫ u giữ tỉ ấ t v tư b ng trả ột ê ả ê đ ả ặ B trung tâm Thành ph ịu t động từ Covid 19 t v thuê cao t ẹ Mặt khác, u t trạ lo l ng t uê trả mặt s u đồ t uê vượt qua G cho thuê:    ng hạng A có giá cho thuê ạng B có giá cho thuê ạng C có giá cho thuê động 25$ – 50$/m² động 15$ – 25$/m² động 10$ – 15$/m² IV Bất động sản du lịch - nghỉ dư ng 2020 4.1 Tình hình chung ngành t chịu ả ưở ặ ề ất từ dịch b nh H u u ị tr s t ả ê tr H u t sở u ị ạt độ ặ đ H tượ trê ột tr ữ u ê nhân n bất động sản u ị u vi c t u t đ u tư - Về c í s v độ t từ qu í qu ề đị :c độ t đ đặc bi t vấ đề ê tạ đượ niềm tin cho đ u tư t đ u tư v bất động sản u ị - N ều ự bất động sản u ị ỉ tạ đị đ ặp phải vư ê t độ đ u tư ự - Trong g đ u ột s ự đạ đ t ị u ị ỉ ất ượ t t ả t t t Sun Premier tạ Hạ FLC Grand Hotel u N se Đồ u Grand City, Vinpearl Grand World Phú Qu đ nhiều qu t ủ đ u tư trê ả - u ị 4.2 Lượng cung, giao dịch, tỉ lệ hấp thụ ượng Condotel trê t ị trườ sả ẩ ủ u tồ v i 18.000 sản phẩm Trong t đ u t ị trường giao dịch Condotel g n đ u I t ị trường b t đ u có dấu hi u ph c hồi, s Dự b t đ u giao dị ượng giao dị đ , ịch khoảng 120 sản phẩm ượng cung biệt thự nghỉ ưỡng, Villas, shophouse đạt g n 15.000 sản phẩm Tỉ l hấp th xấp xỉ 8% Thờ đ m cu t ị trường bi t thự nghỉ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 15 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 ng, Villas, shophouse thực s động trở lại s Chủ đ u tư truyền thông mạnh m tung sản phẩm thị trường Hội môi giới Bất động sản Việt Nam nb tđ u 16 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 C KẾT LUẬN Một t ị trườ Đ t N ả ứ ịu ều ều t tr ị C v su u t t v tN tr đ ả t ị trườ ất động sản N ả ưở ủ ị t ị trườ bất động sản tN tồ tạ ột ả ưở đ từ í s uật từ uật v qu định u t uẫ nên vi c quyề đị ặ vư tr qu tr ồs t ủt ự t tr bất động sản Đ ều ẫ đ uồ u trê t t ị trườ t u t khan hi Đặ t uồ t ấ v ã ộ Hai ặ ả ưở ặ ề ữ vấ đề trê t ị trườ Đ tN vẫ đ s đ đ ự u ặ t su ả ũ ều su ả u u v đ u tư t e trê t ị trườ ự u vẫ đủ đ t tạ r ữ đợt s ặ ữ đ ấ ẫ ất ứ t su ả ều t ịả ưở ạt độ đ u tư t u ê ều đ u tư r t v tru ề t đ u v v t ị trườ Đ t ả ự u đ u tư t ị trườ Ba u ut u ê í ất động sả t T ất v ất ả đ T Hồ C í v tỉ ề Đ N ộ ởđ đ t T T ủ Đứ v s T Bốn ữ tỉ t đượ e vẫ s độ v vẫ t u t đ u tư t đ đ ạt độ T Hồ C í ột s u vự ủ H Nộ tỉ ề Đ N ộ C T v ột s tỉ Đồ Cửu Đị ê N T H uả N Hả G Đ ữ đị ợ t t tr t u ị ủ trư t tr ợ đ đ u tư t tr ạt đ t u ợ t đị ăm l ột s ất động sả đ t ịv ởt ữ trạ t ut ả ất động sả s độ ộ ị s đ u tư ị u từ Tru u Bất động sả u ị ỉ su giảm N u ê ả ưở ặ ề từ ị C v 19 u ê đượ t Condotel nên tạ t t tưở ấ ẫ đ đ u tư t Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 17 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 ÁO D THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2021 I Dự báo thị trường bất động sản nhà 1.1 C T đ Hồ C í Về lượng cung: ự đ uồ ị vư ả ư s u: tr s t qu đị s v uật s đượ t ều C th H Nộ v  H Nộ N u I u II ủ ự s v đ s t ị trườ Tr v T H Nộ s t tr ều ất  TP HC ả s t t ấ ả ự s đ u Cu ấ r t ị trườ ả vạ sả sả ẩ Hứ ẹ ột t ị trườ ất ượ kinh doanh v bất động sản 1.2 vạ sả đ u vự tr ẩ ẩ 6t v đủ ạt độ Về lực c u: t V t N s ữ ị v đạt t độ t trưở t t nên u u đ u tư v u t trở ự sứ u ủ s đạt ự u 2019 t t trưở t t đồ ột s t s Một n đ u tư ng n hạn v thị trường bất động sản s qu trở t ị trườ tru ề t ủ - N u u ộ tạ H Nộ v T Hồ C í vẫ t tr ộ tru ấ ộ ủ ti p t c đượ ị ều ất ự đạt từ đ sả ẩ ộ đượ ị tạ T Hồ C í v H Nộ - Đất ề vẫ sả ẩ đượ đ u tư qu t ều ất tạ đị H Nộ v T Hồ C í Tu ê sả s v đị ũ t tr ự đất ề ỉ ủ uở ữ ự đấu - N ã ộ vẫ u u đặ t ã ộ tạ u Tr đ t đị u u sử t ấ từ ều ị ê t tr sả ẩ 1.3 - G C í tr TP T ủ Đứ Về gi bất động sản ộ tạ H Nộ 6t đ u Về u t ữ t vẫ uồ u Hội môi giới Bất động sản Việt Nam u ê ặ t ều t ẹs v t C ủ đ u tư Tạ T Hồ u u vự s r t 18 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 t ị trườ ều đ u ả c t s ữ t ậ í ị ự ả tr s uất ả Tuy nhiên, ữ ự r đ u s ự ợ - G đất tạ u đ t ị đượ đ u tư t t ất ượ tạ H ộ v T Hồ C í s t t t tr 2021 Dự t khoảng s v 2020 - Tạ tỉ t ả ứ t bất động sản ứ s v ột s đị t t đạt trê Đồ N , TP u Đồ ( uả N C ( uả N 1.4 Một số dự b o h c - N trưở ứ ột s gian qua - Đất đ í s t ả r u ất động sản v t t t t ự u vẫ t s t đượ đị t tr thị trường bất động sản, ị tr t Đ N uả N H u s s độ trở u s độ t C đị đ v đị thị trường II Dự báo thị trường bất động sản số ph n h c h c 2.1 Bất động sản u lịch – nghỉ dư ng N u ị s trở ột n ạt độ í u u ị ộ đị C í ủ s qu t đ í s Đ u ị s tạ ề t t t đ u tư - N ều ự Đ u ị qu đ ị v ất ượ , n ều đạ đ t ị u ị tr đượ t v đ v ạt độ Đ ều c s tạ độ ự t đẩ u t u ị t Nam, tạ ột ự t đ u tư qu trở v thị trường Đ u ị - N ữ ự ự s t u ị v đượ đ u tư qu t tr se đồ C T H v u N Grand World, NovaWorld, CoCoB Đ N - 2.2 ất động sản C ng nghiệp N , ị u t u v t N tr - N ều u S ều ự t tr phư ẩ tr tí t ủ ả t từ ả sả s - uất v t đặt u u sử từ u vự t bất động sản C t t t thị trường bất động sả tN ạt u s đượ ê u t C đị vi c ấ ự u tr r đ v ột s đị Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 19 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 - N ều ự st cv u ũ s đượ đẩ t tr uất - t - G s v t uê ủ ặt ả ã tr ưở tr bất động sản đượ ự 2.3 ất động sản Văn ph ng Thư ng mại - ả ẫ đ t s t t ị trườ u u sử t uê v v s ấu u B,C từ ột s t t đị N s ự v đượ u cấp t ị trườ T Hồ C í v H Nộ G t uê ũ độ t - H ạt độ t uê ặt đ s ự t trưở ả s v u ủ ặt ê t t uê t ậ í ê trợ đ ề vữ sứ e ủ t - Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 20 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 LỜI CẢM ƠN Hội Môi gi i Bất động sản Vi t Nam xin gửi lời vị u đồng hành, h trợ hoạt động Hộ đặc bi t đ T ị trườ ất động sả tN -C C í H Ninh, Vân Đồn, Hả t vị đ t đ s li u đạ Hội Môi gi i Bất động sản Vi t Nam TP Hồ Đ N Đồ Cửu T N u ê Quảng Hả Đồng Nai, - Các Sàn giao dị Đ t Hội môi giới Bất động sản Việt Nam vê v đ vị ợ t 21 ... vượt mứ đ m (VN-Index) Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 B TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2020 I Thị trường bất động sản nhà Tỉnh/TP năm 2020 1.1 Tại Hà Nội... tư t Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 17 Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 ÁO D THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2021 I Dự báo thị trường bất động sản nhà 1.1 C T.. .Báo cáo Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 MỤC LỤC A CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG B TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM I Thị trường bất động sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020, Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020

Hình ảnh liên quan

I. Thị trường bất động sản nhà ở tại các Tỉnh/TP năm 2020 - Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020

h.

ị trường bất động sản nhà ở tại các Tỉnh/TP năm 2020 Xem tại trang 4 của tài liệu.
B. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2020 - Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020

2020.

Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan