0

(Luận án tiến sĩ) quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục

236 51 0
  • (Luận án tiến sĩ) quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ NGA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI CAM ĐOAN TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác PHẠM THỊ NGA Tác giả luận án PHẠM DỤC THỊ NGA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO PGS.TS NGUYỄN CÔNG GIÁP HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận án trung thực, chưa công bố cơng trình tác giả khác Tác giả Phạm Thị Nga i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận án, tác giả nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên quý Thầy, Cô bạn bè đồng nghiệp, gia đình Với lịng kính trọng tác giả xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ hồn thành luận án Đặc biệt, với tình cảm chân thành tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Quốc Bảo PGS.TS Nguyễn Công Giáp, người thầy, người hướng dẫn khoa học thường xuyên bảo, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô hướng dẫn giúp đỡ đồng nghiệp cộng tác hỗ trợ tơi q trình thực luận án Tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, đặc biệt anh trai tơi, bạn bè đồng nghiệp động viên khích lệ, hỗ trợ tơi suốt trình thực luận án Chắc chắn luận án cịn nhiều thiếu sót, tác giả kính mong nhận dẫn, góp ý, giúp đỡ q Thầy, Cơ để hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận án Phạm Thị Nga ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BHG : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản lí CBGVNV : Cán giáo viên nhân viên CNTT : Công nghệ thông tin CNHHĐH : Cơng nghiệp hố đại hố CNH- HĐH : Cơng nghiệp hố đại hố CMHS : Cha mẹ học sinh CSVC : Cơ sở vật chất GV : Giáo viên GVBM : Giáo viên môn GVTPT : Giáo viên tổng phụ trách GVCN : Giáo viên chủ nhiệm GDCD : Giáo dục công dân GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GĐ- NT- XH : Gia đình nhà trường xã hội GTS&KNS : Giá trị sống kĩ sống HĐGD : Hoạt động giáo dục KTĐG : Kiểm tra đánh giá HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục lên lớp HS : Học sinh QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục THCS : Trung học sở UNESCO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học Liên hợp quốc UNICEF : Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc TNCSHCM : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TNTPHCM : Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ ix Danh mục sơ đồ ix MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu GT, GTS giáo dục GTS 10 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu KNS giáo dục KNS 15 1.1.3 Các cơng trình nghiên cứu hoạt động giáo dục GTS&KNS 17 1.1.4 Các cơng trình nghiên cứu quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS .18 1.1.5 Một vài nhận định 21 1.2 Các khái niệm 25 1.2.1 Giá trị, giá trị sống, kĩ sống 25 1.2.2 Quản lý, quản lý giáo dục 32 1.2.3 Hoạt động giáo dục, hoạt động giáo dục GTS&KNS, quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS 34 1.2.4 Học sinh THCS 36 1.3 Những thành tố hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS 37 1.3.1 Mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục GTS, KNS quan hệ với thày cơ, bạn bè, gia đình, với thiên nhiên với thân 37 1.3.2 Các hình thức hoạt động giáo dục GTS, KNS cho học sinh THCS 39 1.3.3 Các phương pháp giáo dục GTS& KNS cho học sinh THCS 43 1.3.4 Các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục GTS & KNS cho học sinh THCS 47 iv 1.4 Các quan điểm quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS mối quan hệ hai khái niệm 48 1.4.1 Các quan điểm quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS 48 GTS&KNS cho học sinh 49 1.4.2 Mối quan hệ biện chứng GTS KNS 49 1.5 Nội dung quản lí hoạt động giáo dục GTS & KNS cho học sinh THCS 51 1.5.1 Kế hoạch hoá hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS 51 1.5.2 Tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS cho học sinh trung học sở 53 1.5.3 Chỉ đạo, điều phối lực lượng tham gia hoạt động giáo dục GTS & KNS cho học sinh trung học sở 54 1.5.4 Giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh trung học sở 56 1.5.5 Quản lí sở vật chất - kĩ thuật phục vụ hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS 56 1.6 Bối cảnh đổi giáo dục tác động tới quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS 57 1.6.1 Bối cảnh nước 57 1.6.2 Bối cảnh giới 60 Kết luận chƣơng 61 Chƣơng 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC (3 tỉnh vùng Đồng sông Hồng) 63 2.1 Khái quát vùng Đồng sông Hồng tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam 63 2.1.1 Thực trạng phát triển giáo dục THCS kết giáo dục học sinh THCS ba tỉnh vùng đồng Đồng sông Hồng 64 2.1.2 Kết giáo dục học sinh THCS ba tỉnh (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam) vùng Đồng sơng Hồng .66 v 2.2 Giới thiệu nghiên cứu khảo sát thực trạng hoạt động quản lý hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS tỉnh Ninh Bình 68 2.2.1 Mục đích nghiên cứu khảo sát 68 2.2.2 Phương pháp/Kỹ thuật, phạm vi đối tượng khảo sát 68 2.2.3 Nội dung khảo sát 72 2.2.4 Kết khảo sát 74 2.3 Đánh giá chung 101 2.3.1 Điểm mạnh 101 2.3.2 Điểm yếu 101 2.3.3 Nguyên nhân 102 2.4 Kinh nghiệm số nước quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh 103 2.4.1 Kinh nghiệm quản lí Singapore 104 2.4.2 Kinh nghiệm quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS số nước 111 2.4.3 Những học kinh nghiệm quản lí giáo dục GTS&KNS số nước 116 Kết luận chƣơng 116 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNGTRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 119 3.1 Định hướng phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị TW 29 119 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 124 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 124 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng 125 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảm tính hiệu khả thi 125 3.2.4 Ngun tắc đảm bảo tính văn hóa 125 3.3 Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS 125 3.3.1 Biện pháp Xác định KNS phù hợp với học sinh THCS tương ứng với GTS theo tinh thần Chương Trình giáo dục phổ thông tổng thể 125 3.3.2 Biện pháp Kế hoạch hoá hoạt động giáo dục GTS&KNS sống phù vi hợp với trường THCS (trong bao qt hết mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, KTĐG kết giáo dục GTS, KNS) phận cấu thành kế hoạch chung nhà trường 134 3.3.3 Biện pháp Tổ chức nguồn lực thực tốt kế hoạch năm học kế hoạch giáo dục GTS& KNS .137 3.3.4 Biện pháp Đổi hình thức đạo, lãnh đạo hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh 142 3.3.5 Biện pháp Cải tiến hoạt động KTĐG kết giáo dục GTS&KNS cho học sinh, vừa tạo động lực để học sinh phấn đấu, vừa giúp nhà quản lí có thơng tin phản hồi để điều chỉnh biện pháp quản lí .143 3.3.6 Biện pháp Xây dựng điều kiện tinh thần vật chất hỗ trợ thực kế hoạch hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh 144 3.4 Mối quan hệ biện pháp 149 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 151 3.5.1.Mục đích khảo nghiệm 151 3.5.2 Đối tượng khảo nghiệm 151 3.5.3 Phương pháp khảo nghiệm 152 3.5.4 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục GTS&KNS cho HS THCS 153 3.6 Thử nghiệm biện pháp 156 3.6.1.Tên biện pháp thử nghiệm 157 3.6.2 Mục đích thử nghiệm 157 3.6.3 Các bước tiến hành 157 3.6.3 Một số kết sau áp dụng biện pháp 168 Kết luận chƣơng 169 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 171 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 174 TÀI LIỆU THAM KHẢO 174 PHỤ LỤC 186 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết đánh giá, xếp loại học sinh THCS 67 Bảng 2.2 Tổng kết số mẫu phản hồi trình khảo sát 71 Bảng 2.3 Đánh giá mức độ nhận thức 12 giá trị sống cho HSTHCS 74 Bảng 2.4 Kết đánh giá nhận thức giáo dục kĩ sống cán giáo viên, phụ huynh học sinh 75 Bảng 2.5 Kết đánh giá nội dung giáo dục giá trị sống kĩ sống cho học sinh THCS 77 Bảng 2.6 Kết đánh giá hình thức giáo dục GTS, KNS học sinh 82 Bảng 2.7 Kết đánh giá phương pháp giáo dục GTS & KNS cho 84 học sinh THCS 84 Bảng 2.8 Kết đánh giá thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động 86 giáo dục GTS & KNS cho học sinh THCS 86 Bảng 2.9 Kết đánh giá thực trạng kế hoạch hóa 87 Bảng 2.10 Kết đánh giá mức độ tổ chức thực kế hoạch 91 Bảng 2.11 Kết đánh giá mức độ đạo, điều phối thực 93 Bảng 2.12 Kết đánh giá thực trạng phối hợp tổ chức hoạt động 96 giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS lực lượng xã hội 96 Bảng 2.13 Kết đánh giá mức độ hoạt động kiểm tra đánh giá 97 quản lí 97 Bảng 2.14 Kết đánh giá thực trạng cung ứng điều kiện sở vật chất 99 Biểu đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp 151 Biểu đồ 3.2 Mối tương quan biện pháp 156 viii Câu 3.Với 12 giá trị sống, chia thành nhóm kĩ sống tương ứng với giá trị là: Giá trị Giản dị, khiêm tốn Nhóm kĩ tƣơng ứng 1.Nhóm KNS hướng tới thân Khoan dung, đồn kết, yêu 2.Nhóm KNS hướng tới bạn bè, cộng đồng thương, hợp tác, tơn trọng Trách nhiệm, trung thực 3.Nhóm KNS hướng tới cơng việc (học tập) Hịa bình, tự do, hạnh phúc 4.Nhóm KNS hướng tới xã hội Theo q Ơng/Bà cách chia nhóm kĩ sống tương ứng với giá trị sống có phù hợp với học sinh THCS không? Đánh giá ông bà mức độ nhận thức sau? A. Rất phù hợp B. Phù hợp C. Không phù hợp D. Ý kiến khác Rất Nội dung sâu sắc Sâu Trung Khơng sắc bình sâu sắc Rất Không sâu sắc Khái niệm GTS      Khái niệm KNS                Mối quan hệ giáo dục GTS&KNS cho học sinh THCS Tầm quan trọng Giáo dục giá trị sống kĩ sống cho học sinh 211 Câu Ở nhà, kĩ cha /mẹ sử dụng để giáo dục cho em, xin ơng/bà vui lịng đánh giá mức độ kĩ năng? Rất Trung Khơng khơng bình tốt tốt    Rất tốt Tốt             Kĩ xếp thời gian      Kĩ tự nhận biết thân      Kĩ kiểm soát cảm xúc                               Nhóm kĩ 1.Nhóm hƣớng tới thân: Kĩ ăn mặc gọn gàng, sẽ, phù hợp với bối cảnh Kĩ ứng xử, giao tiếp ngôn ngữ (bao gồm ngôn ngữ hình thể) mực, lễ phép phù hợp hoàn cảnh (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, lắng nghe, ) Kĩ bảo vệ chăm sóc thân (biết chăm sóc sức khỏe, tự vệ gặp biến cố khách quan) 2.Nhóm hƣớng tới bạn bè, cộng đồng Kĩ chấp nhận khác biệt (về văn hóa,thói quen, tập quán….) Kĩ làm việc theo nhóm/đội Kĩ bộc lộ/kiểm sốt tình cảm tình khác sống 212 Kĩ thể tôn trọng với thầy      Kĩ thuyết phục      Kĩ thương lượng      Kĩ từ chối      3.Nhóm hƣớng tới công việc                          4.Nhóm hƣớng tới xã hội      Kĩ tham gia giao thông luật                Kĩ định      Kĩ giải xung đột      cô, cha mẹ, người lớn, bạn bè, em nhỏ Kĩ tự giác học tập, thể trách nhiệm học tập Kĩ thể trung thực học tập (khơng nói dối, khơng quay cóp …) Kĩ thực nhiệm vụ giao cách có trách nhiệm Kĩ sử dụng trang thiết bị thân nơi công cộng (máy tính, thiết bị thí nghiệm, điện, nước… Kĩ phòng tránh tai tệ nạn : đuối nước, điện giật, hỏa hoạn, sét đánh, nghiện hút, game … Kĩ không làm phiền người khác (gõ cửa trước vào, vào đóng cửa, nói lời xin lỗi….) 213 Kĩ nhận biết trách nhiệm thực hoạt động chung cộng đồng đất nước (về văn hóa, mơi      trường, khí hậu, dân số, biển đảo, giá trị lịch sử…) Nhóm khác……… Câu Mức độ hợp tác với nhà trường tổ chức để giáo dục giá trị sống kĩ sống ông/bà? A. Rất thường xuyên B. Thường xuyên C. Thỉnh thoảng D. Hãn hữu E  Khơng Câu Xin Ơng/Bà cho biết quan điểm hình thức giáo dục GTS& KNS cho HS: Hình thức Thơng qua dạy học tích hợp môn học lớp Thông qua chủ đề tự chọn Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Thông qua hoạt động câu lạc Thông qua người tốt,việc tốt Rất tán Tán thành thành Bình thƣờng Không tán thành Rất Không tán thành                          Hình thức khác: 214 Câu Xin Ông/Bà cho đánh giá mức độ giáo dục GTS& KNS cho HS lực lượng xã hội thông qua bảng: Mức độ thực Nội dung Đã chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức HĐGD GTS & KNS cho HS Tổ chức hoạt động giáo dục GTS & KNS địa bàn dân cư Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết thực hoạt động giáo dục GTS & KNS cho HS dịp hè Đầu tư nguồn lực hoạt động giáo dục GTS & KNS Rất tốt Tốt Bình Khơng Rất khơng thƣờng tốt tốt                     215 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS Mẫu phiếu số 5: Dành cho CBGV, CMHS TT Các biện pháp Xác định KNS phù hợp với học sinh THCS tương ứng với GTS theo tinh thần Chương Trình giáo dục phổ thơng tổng thể Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục GTS& KNS phù hợp với trường THCS phận cấu thành kế hoạch năm học Tổ chức nguồn lực thực tốt kế hoạch năm học kế hoạch giáo dục GTS& KNS Đổi hình thức đạo hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh Cải tiến hoạt động KTĐG kết giáo dục GTS&KNS cho học sinh, vừa tạo động lực để học sinh phấn đấu, vừa giúp nhà quản lí có thơng tin phản hồi để điều chỉnh biện pháp quản lí Xây dựng điều kiện vật chất tinh thần cho việc thực kế hoạch hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh Rất Bình Khơng khơng thƣờng cấp thiết cấp thiết Rất cấp thiết Cấp thiết                               216 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS Mẫu phiếu số 6: Dành cho CBGV,CMHS lực lƣợng xã hội TT Các biện pháp Xác định KNS phù hợp với học sinh THCS tương ứng với GTS theo tinh thần Chương Trình giáo dục phổ thơng tổng thể Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục GTS& KNS phù hợp với trường THCS phận cấu thành kế hoạch năm học Tổ chức nguồn lực thực tốt kế hoạch năm học kế hoạch giáo dục GTS& KNS Đổi hình thức đạo hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh Cải tiến hoạt động KTĐG kết giáo dục GTS&KNS cho học sinh, vừa tạo động lực để học sinh phấn đấu, vừa giúp nhà quản lí có thơng tin phản hồi để điều chỉnh biện pháp quản lí Xây dựng điều kiện vật chất tinh thần cho việc thực kế hoạch hoạt động giáo dục GTS&KNS cho học sinh Rất Bình Khả thi khả thi thƣờng Không khả thi Rất không khả thi                               217 PHỤ LỤC TRƢỜNG THCS Lớp: BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC KNS Tên HS: Mức độ (+) TT KNS Hành vi cần làm Thƣờng xuyên KN Mức độ Đánh giá Thành thạo Tự giác (-) + Ăn mặc luộm Ăn mặc gọn gàng, thuộm,mất vệ sinh quản lý sẽ, phù hợp với thân Đánh giá Hành vi nên tránh bối cảnh: lên lớp, vui chơi, lễ hội Có kế hoạch phân + Làm việc tuỳ tiện, phối thời gian cho không ngăn nắp, lộn xộn công việc học tập, vui chơi hoạt động gia đình, xã hội thực tốt kế hoạch 218 Đánh giá tổng kết KN Tự học Hoàn thành + Khơng hồn thành nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập tập nhà, chuẩn bị trước lên lớp Tìm đọc sách tham khảo, tra cứu + Khơng có ý thức tìm hiểu nội dung học tập từ nguồn khác thông tin Internet, tập hay Hỏi thày, hỏi bạn + Giấu dốt, tự ti vấn đề khó KN Giải vấn đề + Lảng tránh trước vấn đề, giải thích tình cần giải 1.Nhận diện nguyên nhân đề xuất giải pháp Theo dõi, kiểm tra + Im lặng, không đưa hiệu lực giải kiến pháp thân 219 KN Ứng dụng kiến Phịng tránh + Khơng giữ vệ sinh cá tai nạn, điện nhân, trường lớp, môi giật, đuối nước, tai trường nạn giao thông thức + Ăn uống không Giữ gìn vệ sinh cách: no q, khơng điều trường lớp, mơi độ, ăn tương trường tự nhiên phản nhau, không lúc Ăn uống, sinh hoạt cách, phù hợp + Thực trò chơi với điều nguy hiểm, bơi lội học chỗ cấm, ném đá môn học khác nhau, lên phương tiện Văn, Hố, Lí, GDCD KN thể trách nhiệm Thể trách + Quay cóp, gian lận nhiệm, kiểm tra, thi cử trung thực học tập, trách nhiệm công việc giao 220 Giúp đỡ cha mẹ, + Khơng hồn thành anh chị em nhiệm vụ giao Giúp đỡ bạn bè, + Thờ trước tình người già, tàn tật cần giúp đỡ Tôn trọng, giữ gìn + Viết, vẽ bậy các di tích lịch sử, di tích, vặt lá, bẻ hoa, xả văn rác hoá địa phương + Vi phạm luật giao thông: đèo 3, vào Tham gia giao đường cấm, rú ga, nẹt pô, thông luật không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy KN sử dụng CNTT Khai thác + Chơi games nhiều thông tin mạng phục vụ học tập: văn hay, thí nghiệm, tốn khó, cách vẽ đồ tư duy, cách làm 221 trình chiếu Khai thác CNTT để thiết kế cơng cụ quản lí thời gian, quan lí hồ sơ + Vào trang web độc học tập môn hại học KN cảm thông Thể + Bàng quan trước hành vi ngơn tình cần cảm ngữ cảm thơng, thơng chia sẻ tình khác sống học đường, gia đình xã hội Tham gia hoạt động từ thiện, tình nguyện + Thể hành vi ngơn từ khơng phù hợp, dèm pha, khích bác, trêu trọc 222 KN Kiểm soát cảm xúc Thể bình + Cãi cọ, văng tục, chửi tĩnh, kiên trì bậy, đánh lộn ngơn từ trước tình gay cấn sống hay học tập + Bỏ đi, không tham Thể kiểm gia sốt thân hành vi: ơn tồn, nhã nhặn, khiêm tốn KN Hợp tác Sẵn sàng hợp tác + Ghen tị, đố kị với bạn, làm việc nhóm hiệu + Tự ti, ích kỉ Chấp nhận khác biệt Sẵn sàng chia sẻ + Lảng tránh với bạn 223 KN 10 giao tiếp + Ngơn Đúng ngữ pháp, +Nói khơng ngữ ngữ nói tả, từ ngữ pháp, tả, từ vựng Diễn đạt ý + Ấp úng, lúng túng diễn đạt tưởng cách đầy đủ, rõ ràng Xưng hô lễ phép, mực với đối + Nói trống khơng, văng tục, chửi bậy tượng giao tiếp: thày, cô; cha me, người lớn, em nhỏ + Ngôn Sử dụng ánh ngữ mắt, nụ cười phù hợp hình thể với tình huống, đối Dùng “ngón tay thối” Nháy mắt diễu cợt tượng giao tiếp Các động tác diễu cợt + Qua Lễ phép hỏi người + Nói trống không, không điện bên đầu dây (nếu chào hỏi thoại không biết) để tiện xưng hô 224 Xưng hô đúng, + Xưng hô không phù hợp ngôn ngữ phù hợp Nói lời cảm ơn, lời chào kết thúc + Khơng nói lời cảm ơn, lời chào kết thúc 225 ... giả luận án PHẠM DỤC THỊ NGA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên... pháp quản lí hoạt động giáo dục GTS& KNS cho HS THCS vùng đồng sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC... MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 10 1.1 Tổng quan nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục ,

Từ khóa liên quan