0

Hoàn thiện hoạt động huy động TGTK tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng nam

26 26 0
  • Hoàn thiện hoạt động huy động TGTK tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 18:31

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢƠNG UYÊN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 8.34.02.01 Đà Nẵng - 2020 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Phạm Sỹ Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, BIDV – chi nhánh Quảng Nam đạt nhiều thành tích quan trọng cơng tác huy động vốn nói chung huy động TGTK nói riêng Tuy nhiên, hoạt động chi nhánh nhiều mặt bất cập hạn chế như: Thị phần huy động TGTK có dấu hiệu giảm sút; tốc độ tăng trưởng huy động TGTK hàng năm khơng đạt mục tiêu kế hoạch; Chính sách lãi suất chưa linh hoạt đảm bảo tính cạnh tranh so với NHTM địa bàn Do ảnh hưởng dịch Covid - 19, ngày 16/3/2020 NHNN ban hành định 419/QĐ-NHNN việc thực hạ lãi suất huy động Điều gây khó khăn hoạt động huy động vốn nói chung huy động TGTK nói riêng chi nhánh thời gian đến Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, định chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung Luận văn nghiên cứu nhằm đề xuất khuyến nghị có khoa học thực tiễn, nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam thời gian đến + Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động huy động TGTK NHTM - Đánh giá thực trạng huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2019 - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam năm tới + Câu hỏi nghiên cứu Để thực nhiệm vụ nghiên cứu vừa nêu, luận văn trả lời câu hỏi sau: - Hoạt động huy động TGTK NHTM bao gồm vấn đề gì? Những tiêu chí phản ánh kết hoạt động huy động TGTK NHTM? Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động TGTK NHTM? - Thực trạng hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam thời gian qua nào? Những thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động chi nhánh gì? - BIDV - Chi nhánh Quảng Nam chủ thể liên quan cần làm để hồn thiện hoạt động huy động TGTK Chi nhánh thời gian đến? Đối tƣợng phạm vị nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực tiễn hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam Đối tượng khảo sát: Tác giả tiền hành tham vấn ý kiến Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Giao dịch- Ngân quỹ, Trưởng phận giao dịch KHCN Chi nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch trực thuộc, chuyên viên công tác lâu năm lĩnh vực để tham khảo ý kiến họ thuận lợi, khó khăn hoạt động huy động TGTK Chi nhánh - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam + Không gian nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam + Thời gian nghiên cứu: Luận văn tập trung đánh giá thực trạng hoạt động huy động TGTK BIDV - Chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2019 đề xuất khuyến nghị thời gian đến Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính Cụ thể sau: - Phương pháp thu thập liệu: - Phương pháp phân tích thống kê: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành chương Cụ thể sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động huy động TGTK NHTM Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động huy động TGTK Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam Chƣơng 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Nguồn vốn hoạt động kinh doanh NHTM a Khái niệm nguồn vốn NHTM b Cơ cấu nguồn vốn NHTM c Vốn nhận ủy thác đầu tư nguồn vốn khác 1.1.2 Nguồn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm TGTK b Đặc điểm tiền gửi tiết kiệm c Phân loại tiền gửi tiết kiệm d Vai trò tiền gửi tiết kiệm 1.1.3 Rủi ro hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Rủi ro tác nghiệp b Rủi ro lãi suất c Rủi ro khoản d Rủi ro tỷ giá 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Mục tiêu quy mô vốn TGTK: b Mục tiêu thị phần TGTK: c Hợp lý hóa cấu vốn TGTK: d Kiểm sốt chi phí huy động TGTK: e Kiểm sốt rủi ro: f Nâng cao chất lượng dịch vụ: 1.2.2 Nội dung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thƣơng mại a Nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm b Thực sách khách hàng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại c Thực hoạt động Marketing hỗn hợp huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại d Kiểm soát rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động TGTK 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thƣơng mại Kết hoạt động huy động TGTK ngân hàng đánh giá thông qua tiêu sau: a Quy mô huy động TGTK Quy mô huy động TGTK thường phản ánh qua số tiêu như: Số khách hàng gửi tiết kiệm, số gởi tiết kiệm, doanh số nhận TGTK, số dư TGTK b Thị phần huy động TGTK Chỉ tiêu phản ánh phần thị trường huy động TGTK mà ngân hàng chiếm lĩnh Đây tiêu giúp ngân hàng xác định vị cạnh tranh ttrên thị trường Đồng thời đánh giá mức độ mở rộng thị trường c Cơ cấu vốn TGTK Cơ cấu vốn TGTK xác định theo số dư TGTK mà ngân hàng huy động, phân chia theo số tiêu chuẩn như: sản phẩm TGTK, kỳ hạn TGTK, loại tiền gởi, đối tượng khách hàng v.v khoảng thời gian định d Chi phí thu nhập từ huy động TGTK e Chất lượng dịch vụ TGTK: Chất lượng dịch vụ TGTK thể qua nhiều tiêu chí: thuận tiện, tính đơn giản thủ tục quy trình thực hiện, thời gian chờ đợi, mức độ an toàn bảo mật, nhanh chóng chuẩn xác xử lý cố; tính chuyên nghiệp, quan hệ giao tiếp, khả tư vấn chuyên viên ngân hàng v.v….; đánh giá tổng hợp qua mức độ hài lòng khách hàng gửi tiền tiết kiệm ngân hàng f Mức độ rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động TGTK Mức độ rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động TGTK phản ánh qua tiêu: số lỗi, cấu lỗi theo nguyên nhân, mức độ thiệt hại tổn thất lỗi tác nghiệp hoạt động huy động TGTK ngân hàng 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Nhóm nhân tố bên ngồi b Nhóm nhân tố bên KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh 2.1.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Quảng Nam 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.2.1 Môi trƣờng huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh a Môi trường bên ngồi - Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam - Môi trường cạnh tranh - Đặc điểm khách hàng địa bàn b Môi trường bên - Chiến lược kinh doanh chi nhánh: - Uy tín ngân hàng: - Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc: - Đội ngũ nhân lực: 2.2.2 Mục tiêu hoạt động huy động TGTK chi nhánh Bảng 2.2 Một số mục tiêu đề BIDV- chi nhánh Quảng Nam hoạt động huy động TGTK giai đoạn 2017 -2019 ĐVT: % Mục tiêu đề năm Nội dung 2017 2018 2019 Tốc độ tăng trưởng quy mô huy động 14 16 14 TGTK Cơ cấu huy động TGTK VNĐ 97 98 98 Thị phần huy động TGTK 8 7,5 Tỷ lệ tăng trưởng TGTK kỳ hạn ≥12 tháng 12 12 12 Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng từ hoạt 12 15 15 động huy động TGTK (Nguồn: Báo cáo hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm BIDV Quảng Nam) 2.2.3 Thực trạng hoạt động huy động TGTK Chi nhánh a Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Bảng 2.3 Bảng tổng hợp tiêu chí phân loại khách hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam Nhóm khách hàng Tiêu chí 1.KH quan trọng Từ tỷ đồng trở lên Hạngvàng từ tỷ đồng – tỷ đồng Hạng bạch kim từ tỷ đồng – 10 tỷ đồng Hạng kim cương từ 10 tỷ đồng trở lên KH thân thiết từ 300 triệu đồng đến tỷ đồng KH phổ thông Các khách hàng c n lại Đáp ứng tiêu chí sau: -KH giữ vị trí cấp trưởng, cấp phó quan nhà nước từ UBND quận, huyện) trở lên; Nhà quản lý cao cấp, lãnh đạo tổng cơng ty, tập đồn kinh tế lớn, doanh nghiệp hạng A, AA, AAA Khách hàng quan tổ chức uy tín tương đương, hoặc; trọng tiềm  KH có số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm bình quân 06 tháng từ 40 triệu đồng/tháng trở lên  KHTT chi nhánh đánh giá phát triển trở thành KHQT với số dư tiền gửi khoảng 800 triệu – tỷ đồng); Nguồn: BIDV chi nhánh Quảng Nam b Thực trạng thực sách khách hàng hoạt động huy động TGTK chi nhánh Chi nhánh triển khai sách khách hàng theo quy định BIDV hội sở Các sách khách hàng hướng vào nhóm đối tượng khách hàng quan trọng Mặc dù, BIDV hội sở cho 10 nhánh so với NHTM khác thị trường Mặt dù số lượng sản phẩm BIDV phát triển ngày phong phú đa dạng, so với NHTM địa bàn, sản phẩm TGTK chi nhánh đa dạng số lượng, hình thức Chính sách lãi suất linh hoạt BIDV - Chi nhánh Quảng Nam thực sách lãi suất linh hoạt hội sở quy định dựa sở quy định NHNN theo giai đoạn cụ thể So với NHTM cổ phần đóng địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Sacombank, ngân hàng Việt Nam thịnh vượng … lãi suất huy động TGTK chương trình khuyến để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm BIDV chi nhánh Quảng Nam hấp dẫn Phát triển mạng lưới phân phối Đến nay, ngồi trụ sở đặt số 112 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chi nhánh có 03 phịng giao dịch So với mạng lưới phân phối Agribank, hệ thống kênh phân phối chi nhánh hạn chế số lượng, phòng giao dịch BIDV chi nhánh Quảng Nam tập trung khu vực đồng bằng, chưa phát triển phòng giao dịch huyện miền núi Đa số khách hàng khu vực nơng thơn có thói quen chọn Agribank ngân hàng Bưu điện Liên Việt để gửi tiết kiệm Hoạt động truyền thông, cổ động Hoạt động truyền thông cổ động BIDV - Chi nhánh Quảng Nam thời gian qua đạt thành công định Số lượng khách hàng chi nhánh ngày gia tăng Tuy nhiên, chi nhánh chưa xây dựng chương trình truyền thơng riêng biệt, phù hợp với đặc điểm địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt khu vực nông thôn Đây nguyên nhân làm giảm hiệu hoạt động truyền thông cổ động chi nhánh Nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động huy động TGTK 11 Hiện nay, toàn chi nhánh có 85 cán nhân viên, chi nhánh phân công 35 cán nhân viên làm công tác huy động vốn huy động TGTK Đa số cán nhân viên chi nhánh có trình độ từ đại học trở lên chiếm tỷ trọng 90% Tuy nhiên, chi nhánh có phận cán nhân viên có lực hạn chế, thiếu kỹ trình làm việc hiệu công việc chưa cao Công tác đào tạo nguồn nhân lực chi nhánh trọng, song thực tế BIDV Quảng Nam trọng đến số lượng đào tạo Quy trình dịch vụ Quy trình gửi rút tiền tiết kiệm ngân hàng phù hợp với tiêu chuẩn hành Đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng, đơn giản thuận tiện Phân chia cụ thể công việc cho phận, tạo nên môi trường làm việc khoa học r ràng, mang lại cho khách hàng phục vụ tốt Ngoài ra, điều kiện sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ chất lượng nguồn nhân lực ngày nâng cao mặt, giúp cho giao dịch khách hàng diễn nhanh chóng, xác, bí mật, an tồn tài sản cho người gửi tiền an toàn Cơ sở vật chất BIDV Quảng Nam có trụ sở 112 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có 03 phịng giao dịch nằm vị trí giao thơng thuận lợi Chi nhánh đầu tư sở vật chất khang trang, đại Hàng năm, phòng giao dịch nâng cấp, sơn sửa, xếp bố trí khơng gian quầy giao dịch rộng rải, thoáng mát Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống sở vật chất chưa đảm bảo tính đồng Một số yếu tố như: Khơng gian phòng giao dịch, nơi tiếp xúc khách hàng phòng giao dịch Hương An hạn chế diện tích, chưa tạo thoải mái cho nhân viên khách hàng đến giao dịch Các phòng giao dịch chưa bố trí phịng tiếp khách hàng quan trọng 12 2.2.4 Kết hoạt động huy động TGTK Chi nhánh a Quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh Trong năm qua, quy mô nguồn vốn huy động từ TGTK chi nhánh có tăng trưởng không ổn định Chỉ tiêu huy động tốc độ tăng trưởng huy động TGTK chi nhánh không đạt tiêu kế hoạch đề Số dư bình qn huy động TGTK/người có xu hướng giảm mạnh qua năm Nguyên nhân số lượng khách hàng quan trọng chi nhánh có xu hướng giảm Một phận khách hàng có xu hướng rút phần TGTK chi nhánh để gửi vào ngân hàng khác có lãi suất huy động cao đầu tư vào lĩnh vực khác có mức độ sinh lời cao gửi tiết kiệm Trong năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam không đạt tiêu đề Thị trường bất động sản có xu hướng phát triển nóng, làm cho kênh gửi tiết kiệm khơng kênh hấp dẫn nhiều đối tượng khách hàng Điều làm cho hoạt động huy động TGTK chi nhánh có xu hướng phát triển chậm lại b Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh Trong năm qua, thị phần huy động TGTK chi nhánh không đạt mục tiêu đề Do thị phần huy động TGTK chi nhánh năm qua sụt giảm, dẫn đến vị trí xếp hạng BIDV chi nhánh Quảng Nam đứng vị trí thứ 04 địa bàn hoạt động huy động TGTK Nguyên nhân do, sách lãi suất huy động TGTK chi nhánh không đảm bảo tính cạnh tranh so với NHTM cổ phần địa bàn, chi nhánh chưa chủ động tiềm kiếm khách hàng Do hạn chế hệ thống kênh phân phối so với Agribank nên không khai thác lượng lớn khách hàng phổ thông nông thôn c Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh Nhìn chung, cấu huy động TGTK chi nhánh đối hợp lý phù hợp với xu huy động TGTK NHTM 13 Tuy nhiên, việc huy động TGTK không kỳ hạn chiếm tỷ trọng thấp Mục tiêu tăng trưởng huy động TGTK có thời hạn 12 tháng chi nhánh khơng đạt mục tiêu đề Chưa có giải pháp huy động có chi phí thấp khách hàng gửi tiết kiệm trung dài hạn c Thu nhập chi phí từ hoạt động huy động TGTK Bảng 2.11 Thống kê chi phí, thu nhập lợi nhuận từ huy động TGTK ĐVT: Tỷ đồng Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Số dư vốn TGTK bình quân 1.757 1.868 1.993 Thu nhập từ bán vốn TGTK 142,67 149,3 153,28 Chi phí huy động TGTK 115,08 119,7 122,39 Lợi nhuận từ huy động TGTK 27,58 29,51 30,89 (Nguồn: trích BC tổng kết HĐKD hàng năm BIDV Quảng Nam) e Chất lượng cung ứng dịch vụ TGTK Nhìn chung, mức độ hài lịng khách hàng tiêu chí đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ TGTK chi nhánh mức tương đối cao Tuy nhiên, số vấn đề chi nhánh cần phải khắc phục thời gian đến sách sản phẩm dịch vụ, vlãi suất huy động, thời gian xử lý giao dịch sở vật chất phục vụ đặc biệt thái độ phục vụ nhân viên f Mức độ rủi ro tác nghiệp huy động TGTK chi nhánh Các cố rủi ro liên quan đến hoạt động huy động TGTK chi nhánh diễn Các cố xảy chủ yếu xuất phát lỗi sai sót quy trình thực như: nhân viên ghi sai thông tin khách hàng, lãi suất, kỳ hạn gửi tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, tình trạng trả 14 thừa, thiếu tiền cho khách hàng diễn trình giao dịch Nguyên nhân sai sót chủ yếu nhân viên thiếu tính cẩn thận, cịn chủ quan q trình tác nghiệp, áp lực công việc, phải xử lý đồng thời nhiều giao dịch thời điểm số trường hợp cán sử dụng chương trình tác nghiệp chi nhánh chưa thành thạo dẫn đến sai sót Tuy nhiên, cố xảy kiểm tra, phát khắc phục kịp thời Tỷ lệ khắc phục cố rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động TGTK nâng lên Song vấn đề ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu chi nhánh Vì vậy, chi nhánh cần tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động TGTK chi nhánh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI BIDV – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.3.1 Kết đạt đƣợc 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những mặt hạn chế - Công tác phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu chưa thực cách thấu đáo - Chi nhánh tập trung trọng vào việc thực sách khách hàng quan trọng - Về hoạt động marketing Sản phẩm TGTK chi nhánh chưa đa dạng phong phú so với NHTM địa bàn tình Quảng Nam Lãi suất huy động TGTK chi nhánh nhìn chung cịn thấp so với ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn tỉnh Chưa phát triển phòng giao dịch huyện địa bàn tỉnh Quảng Nam Chi nhánh chưa xây dựng kế hoạch truyền thông cổ động mang nét đặc thù riêng chi nhánh, chưa có sách truyền thơng cho nhóm khách hàng cụ thể 15 Một số nhân viên hạn chế lực kỹ giao tiếp Việc xây dựng sách liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực cịn nhiều hạn chế Cơng tác chăm sóc khách hàng chưa đảm bảo tính chuyên nghiệp hiệu quả, tập trung chi nhánh, chưa triển khai mạnh phịng giao dịch Quy trình, thủ tục thực công tác huy động vốn không phức tạp thời gian thực tương đối lâu khách hàng giao dịch với số tiền lớn Hệ thống sở vật chất phát triển chưa đồng bộ, tập trung vào đầu tư, chửa sữa nâng cấp chi nhánh,các phịng giao dịch có diện tích cịn hạn chế, khơng gian khơng thơng thống Chưa tạo thoải mái cho nhân viên khách hàng đến giao dịch - Về kết huy động TGTK Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng quy mô động TGTK không đạt mục tiêu kế hoạch đề Cơ cấu vốn huy động TGTK: chi nhánh chưa trọng huy động nguồn huy động TGTK không kỳ hạn phát triển dịch vụ gửi tiết kiệm Online Đây nguồn huy động TGTK có chi phí huy động thấp Thị phần huy động TGTK BIDV năm qua liên tiếp sụt giảm không đạt mục tiêu kế hoạch Thu nhập ròng từ hoạt động huy động TGTK chi nhánh có tốc độ tăng trưởng không ổn định không đạt mục tiêu đề Vấn đề rủi ro tác nghiệp chi nhánh kiểm sốt tốt, song cịn xảy sai sót hoạt động huy động TGTK chi nhánh b Nguyên nhân hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG 16 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh Chi nhánh 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Chi nhánh a Định hướng hoạt động huy động TGTK b Mục tiêu hoạt động huy động TGTK 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.2.1 Khuyến nghị BIDV- Chi nhánh Quảng Nam a Hồn thiện sách khách hàng TGTK - Đối với khách hàng quan trọng Trong thời gian đến chi nhánh chủ động phân nhóm khách hàng quan trọng thành hai nhóm khách hàng gồm khách hàng quan trọng trung thành khách hàng quan trọng tìm Khách hàng quan trọng trung thành nhóm khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm bình qn chi nhánh từ tỷ đồng trở lên trì thường xuyên v ng năm trở lên Đối với nhóm khách hàng này, ngồi việc hướng sách Hằng năm, chi nhánh tổ chức thống kê lựa chọn khách hàng có số dư tiền gửi nhiều có thời gian gắn bó lâu dài với chi nhánh, chọn khoảng từ đến khách hàng để tổ chức tri ân khách hàng hình thức tặng gói du lịch ngồi nước gói chăm sóc sức khỏe cho khách hàng có giá trị từ 10 triệu trở lên (Tùy 17 thuộc vào khả tài chi nhánh năm) Đối với khách hàng lại, chi nhánh vào kết xếp hạng khách hàng quan trọng trung thành, kết hợp với việc điều tra nhu cầu sở thích khách hàng Vào ngày trọng đại khách hàng như: ngày sinh nhật khách hàng, kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật khách hàng Chi nhánh chủ động gửi thiệp chúc mừng kèm theo phần quà có giá trị phù hợp với sở thích khách hàng đồng tổ chức sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới khách hàng Giá trị phần quà tặng vào kết xếp hạng khách hàng Đối với khách hàng quan trọng tiềm năng: Chi nhánh phân công cán nhân viên tăng cường công tác chăm sóc giữ mối liên hệ mật thiết với khách hàng Thường xuyên cung cấp sản phẩm TGTK phù hợp với nhóm khách hàng Vào ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm lần khách hàng giao dịch Chi nhánh gửi thiệp kèm theo phần quà có giá trị Giá trị phần quà dựa sở phân tích tiềm khách hàng mang lại áp dụng sách khách hàng quan trọng xếp hạng vàng - Đối với khách hàng thân thiết: Hiện số lượng khách hàng thân thiết chi nhánh chiếm tỷ lệ 70% tổng số khách hàng gửi tiết kiệm chi nhánh Để trì kích thích khách hàng gửi thêm tiền gửi tiết kiệm chi nhánh thời gian đến Chi nhánh cần thực sách sau: Chủ động việc xây dựng sách ưu đãi riêng khách hàng có số dư TGTK bình quân chi nhánh từ 500 triệu đến tỷ VND như: Thực số sách ưu đãi lãi suất, ưu tiên thứ tự xử lý giao dịch, ưu tiên không gian giao dịch địa điểm giao dịch khách hàng có yêu cầu Mở thẻ BIDV Premier loại thẻ toán quốc tế cho khách hàng hưởng ưu đãi giảm giá, chiết khấu sử dụng sản phẩm, dịch 18 vụ đơn vị mà BIDV có hợp tác liên kết Chi nhánh đánh giá lợi ích lâu dài khách hàng mang lại, từ chủ động nâng mức giá trị quà tặng cho khách hàng có giá trị từ 300.000 -500.0000 đồng, kèm theo thiệp chúc mừng vào dịp Tết Nguyên đán, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật khách hàng Đối với khách hàng thân thiết, trì số dư TGTK bình quân chi nhánh từ năm trở lên Chi nhánh tổ chức thống kê lựa chọn khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm cao quan hệ tiền gửi tiết kiệm chi nhánh lâu Chi nhánh xem xét tổ chức buổi gặp mặt tri ân khách hàng vào ngày thành lập chi nhánh, tổ chức chương trình giải cho 50 khách hàng theo thứ tự xếp hạng từ xuống Ngoài ra, vào dịp lễ tết, ngày sinh nhật, chi nhánh gửi thiệp chúc mừng tặng phần quà có giá trị từ 500.000 – 700.000 đồng/món q - Đối với nhóm khách hàng phổ thơng Tiếp tục thực sách khách hàng tại, tăng cường hình thức quảng cáo diện rộng như: Quảng cáo qua ti vi, báo chí, đài phát thanh, băng rôn, biển quảng cáo, email, facebook Vào dịp tết, chi nhánh gửi lịch, thiệp tặng quà cho khách hàng (giá trị quà vào mức độ đóng góp mặt tài khách hàng chi nhánh) Khi tổ chức chương trình khuyến tặng quà đề thu hút khách hàng phổ thơng, chi nhánh tạo nhiều q có giá trị ngang như: áo mưa, mũ bảo hiểm, áo thun … cho khách hàng tự chọn phần quà theo sở thích khách hàng b Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ huy động TGTK - Triển khai hoạt động khảo sát ý kiến khách hàng cách bản, khoa học có hệ thống, nhằm đánh giá hài lòng chất lượng dịch vụ huy động TGTK thu thập góp ý khách hàng 19 - Thường xuyên thông báo thông tin tài khoản thông tin loại sản phẩm gửi tiết kiệm mới, thông tin thay đổi lãi suất huy động hay chương trình khuyến mãi, chương trình tiết kiệm dự thưởng để khách hàng nắm bắt thông tin kịp thời - Chi nhánh mở thêm quầy tư vấn, giới thiệu tiện ích sản phẩm dịch vụ có ngân hàng, cách sử dụng thẻ, tiện ích thẻ, tư vấn khách hàng lựa chọn thời hạn gửi tiết kiệm phù hợp với kế hoạch sử dụng TGTK khách hàng tương lai …, - Định kỳ kiểm tra thay dụng cụ, máy mọc thiết bị hỏng hóc Vệ sinh thường xuyên máy móc, bàn ghế dụng cụ quầy giao dịch nhằm tạo khơng khí thống mát - Thường xun thu thập thơng tin cách xác, đầy đủ đưa vào phần mềm lưu trữ chi nhánh Tổ chức phân loại khách hàng tháng/lần Đồng thời chi nhánh thành lập Tổ chăm sóc khách hàng tư vấn khách hàng - Tổ chức theo d i đánh giá kết chất lượng dịch vụ trực tuyến, thiết lập hệ thống trả lời để giải khiếu nại phục hồi dịch vụ cách nhanh chóng - Tăng cường tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm TGTK phù hợp - Thực Bộ quy tắc ứng xử, Bộ nguyên tắc giao dịch khách hàng xây dựng áp dụng toàn hệ thống BIDV Thường xuyên đánh giá việc thực chuẩn mực này, đảm bảo thực nghiêm túc xem tiêu quan trọng việc đánh giá hiệu làmviệc nhân viên c Đẩy mạnh hoạt động truyền thông cổ động - Đối với hoạt động quảng cáo Đa dạng kênh quảng cáo truyền hình, báo chí, băng 20 rơn, tờ rơi, thư ng , Nội dung quảng cáo thiết kế cần hấp dẫn, gây ấn tượng tốt; Chi nhánh cần in tờ rơi, tài liệu giới thiệu sách lãi suất TGTK tại, sản phẩm tiết kiệm vượt trội, sản phẩm quầy giao dịch điểm đặt máy ATM Đối với hoạt động gửi tiết kiệm online, chi nhánh quảng cáo hình thức tiếp xúc trực tiếp nhân viên với khách hàng, kết hợp băng rôn, phát tờ rơi Quảng cáo thông qua hệ thống nhân viên chi nhánh hình thức truyền miệng người thân Công tác truyền thông Định kỳ tháng, chi nhánh tổ chức điều tra, khảo sát thị trường để năm bắt tâm lý, nhu cầu, thị hiếu đặc thù nhóm khách hàng từ có chiến lược truyền thơng sát thực Cần tổ chức nghiên cứu sách truyền thông đối thủ cạnh tranh Đề xây dựng chiến lược truyền thơng chi nhánh có nét lạ, thu hút công chúng mục tiêu Thực tốt trách nhiệm xã hội: Tiến hành quán triệt tới cán bộ, nhân viên tồn Chi nhánh ln có ý thức việc bảo vệ hình ảnh thương hiệu BIDV Mở rộng thay đổi phương thức bán hàng theo hướng tập trung chuyên nghiệp hơn, phân đoạn cần có cách tiếp cận khác Thực biện pháp truyền thông sách sản phẩm TGTK thơng qua các câu lạc bộ, hội nghề nghiệp, Tổ chức đánh giá hoạt động truyền thông thực hiện, sở rút hạn chế học kinh nghiệm cho chương trình truyền thơng Thực marketing trực tiếp như: gửi thư, tờ rơi đến khách hàng, gửi thông tin BIDV sản phẩm dịch vụ tới khách hàng, tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng 21 d Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động huy động TGTK Hoạt động tuyển dụng + BIDV Chi nhánh Quảng Nam cần thực nguyên tắc tuyển người, chuyên môn để vào làm việc Thực việc tuyển dụng thông qua tổ chức thi tuyển kiến thức chuyên môn ký liên quan đến vị trị cần tuyển + Cần lập kế hoạch nguồn nhân lực theo giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu công việc phát triển chi nhánh Ưu tiên tuyển dụng nam giới để đảm bảo cấu giới tính hợp lý; Trong cơng tác đào tạo Chi nhánh cần xây dựng kế hoạch thực xem kẻ đào tạo ngắn hạn dài hạn Tổ chức đào tạo theo hướng chuyên sâu, tăng cường thời lượng thực hành để áp dụng công việc điều kiện áp dụng công nghệ đại Tập trung đào tạo đội ngũ cán nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng, kiến thức marketing, kỹ giao tiếp với khách hàng, kiến thức thị trường, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật bán hàng, cách thuyết phục khách hàng… - Hồn thiện sách quản trị nhân e Mở rộng kênh phân phối sản phẩm Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch huyện có tốc độ phát triển kinh tế cao như: Tiên Phước, Thăng Bình; Đại Lộc, … - Phát triển hệ thống cộng tác viên, phối hợp với tổ chức quyền, hội đồn thể để cung cấp thông tin thu hút khách hàng theo nhóm đối tượng dân cư, hộ gia đình xưởng sản xuất, kinh doanh - Thực liên kết với đơn vị bảo hiểm nhân thọ hoạt động địa bàn tỉnh Quảng Nam, để hợp tác thơng qua hình thức bán chéo sản phẩm 22 f Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động TGTK Nâng cao tầm nhận thức cán nhân viên rủi ro tác nghiệp phòng ngừa rủi ro tác nghiệp Xây dựng văn hoá kiểm soát rủi ro tác nghiệp cho nhân viên 3.2.2 Khuyến nghị Hội sở BIDV - Tiếp tục thực mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập thêm chi nhánh vùng tập trung đông dân cư, địa bàn tiết kiệm vùng sâu, vùng xa, khó khăn giao thông để mạng lưới BIDV trải rộng giống hệ thống chi nhánh Agribank - Hội sở đạo sâu sắc chi nhánh việc xây dựng kế hoạch kinh doanh kế hoạch huy động TGTK qua giai đoạn bám sát với mục tiêu hội sở - Tăng cường thực công tác đào tạo đào tạo lại, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại cho nhân viên toàn hệ thống Ban hành văn đảm bảo tính kịp thời làm pháp lý sở để chi nhánh mở rộng sản phẩm, dịch vụ dịch vụ thẻ toán điện tử, séc du lịch … - Gia tăng tiêu tuyển dụng cho chi nhánh, nhằm khắc phục tình trạng làm việc tải - Tăng cường việc tổ chức hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khoa học để chi nhánh có điều kiện gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, đề xuất ý kiến, kiến nghị chiến lược phát triển BIDV thời gian đến Đây quan trọng để BIDV xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế - Không ngừng cải tạo, nâng cấp đầu tư trang thiết bị đại, ứng dụng công nghệ cao cho chi nhánh - Phát triển sản phẩm đặc thù, gói sản phẩm - Định kỳ, Hội sở tiến hành hệ thống lại đặc điểm 23 sản phẩm, so sánh, đánh giá với sản phẩm loại thị trường, điều chỉnh cẩm nang sản phẩm công cụ tài liệu tiếp thị - BIDV tiếp tục triển khai chương trình lớn khuyến mại huy động TGTK 3.2.3 Khuyến nghị NHNN Việt Nam Đề hoạt động huy động TGTK NHTM đảm bảo tính cạnh tranh, cơng Trong phạm vi đề tài này, tác giả đề xuất số khuyến nghị NHNN Việt Nam sau: - Tăng cường kiểm sốt q trình hoạt động hệ thống TCTD, ngăn chặn kịp thời tình trạng chạy đua lãi suất, hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh - Cần nghiên cứu dỡ bỏ “trần” lãi suất huy động - NHNN tăng cường công tác quản lý tập trung, chia thông tin vấn đề rủi ro xảy cho hệ thống NHTM - NHNN cần nâng cao hiệu lực máy tra, kiểm tra NHTM - Rà soát kiện tồn văn hướng dẫn, nâng cao cơng tác quản lý điều hành sách điều hành lãi suất Ban hành văn cụ thể việc tổ chức thực luật ngân hàng luật tổ chức tín dụng - NHNN cần có giải pháp phổ cập thông tin hoạt động ngân hàng thị trường tài tầng lớp nhân dân - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát hệ thống toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán, đảm bảo ổn định, an tồn, hiệu - Khơng ngừng kiện tồn hồn thiện mơi trường pháp lý vững chắc, ổn định KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt số kết nghiên cứu sau: - Luận văn hệ thống hóa sở lý luận hoạt động huy động TGTK NHTM Lý giải vấn đề nội dung hoạt động huy động TGTK NHTM; mục tiêu, giải pháp, nhân tố ảnh hưởng hệ thống tiêu chí phản ánh kết hoạt động huy động TGTK NHTM - Luận văn tiến hành phân tích đánh giá thực trạng hoạt động huy động TGTK BIDV – Chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2019 Kết phân tích rút kết đạt được, mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế hoạt động huy động TGTK tại BIDV - Chi nhánh Quảng Nam - Căn vào hệ thống sở lý luận mặt tồn hạn chế, luận văn đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK tại BIDV – Chi nhánh Quảng Nam thời gian đến Ngoài ra, luận văn đưa khuyến nghị với BIDV hội sở NHNN Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi khuyến nghị BIDV - Chi nhánh Quảng Nam thời gian đến Đề tài đ i hỏi phải có kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ ngân hàng nghiên cứu thực tiễn cách tỉ mỉ làm rõ hết vấn đề nghiên cứu Vì vậy, với tầm hiểu biết có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót cần bổ sung, sửa chữa Rất mong đóng góp ý kiến thầy độc giả để đề tài hoàn thiện ... TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh. .. Chi nhánh 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Chi nhánh a Định hướng hoạt động huy động TGTK b Mục tiêu hoạt động huy động TGTK 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG... vụ Chi nhánh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Quảng Nam 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động huy động TGTK tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng nam ,

Từ khóa liên quan