0

Tiểu luận cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở việt nam ngoc

35 207 2
  • Tiểu luận cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở việt nam   ngoc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2020, 20:15

Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế, hệ thống chính sách thuế Việt Nam đã được cải cách, đổi mới trên nhiều phương diện. Việt Nam đã hình thành được một hệ thống chính sách thuế thống nhất, phù hợp với đặc điểm của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi, góp phần quan trọng trong việc động viên nguồn lực cho ngân sách cũng như thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Tuy nhiên, diễn biến cán cân tài khóa gần đây đang cho thấy một số rủi ro, thách thức cần sớm được nhận diện để có sự điều chỉnh chính sách cho phù hợp, nhất là khi nhìn từ giác độ yêu cầu bền vững về thu ngân sách nhà nước (NSNN). Quy mô thu NSNN đang có xu hướng giảm trong khi áp lực về tăng thu NSNN vẫn còn rất lớn. Hệ lụy là bội chi ngân sách cao, kéo dài và sự gia tăng về gánh nặng nợ công. Cùng với việc phải cơ cấu lại thu NSNN, Việt Nam cần phải nhanh chóng xây dựng một lộ trình mới về cải cách hệ thống chính sách thuế, phát huy cho được vai trò của các sắc thuế hiện hành, đồng thời, đảm bảo tính hợp lý hơn trong cơ cấu để đảm bảo tính bền vững thu NSNN. Để tìm hiểu việc thu NSNN có mang lại hiệu quả và đạt được mục đích đã đề ra của Chính phủ hay không, chúng ta cần nắm vững lý luận chung về cơ cấu thu NSNN và phân tích, đánh giá tình hình thực trạng thu NSNN ở nước ta hiện nay để từ đó đưa ra các khuyến nghị khắc phục yếu kém, sai lầm. Xuất phát từ những nhận thức trên, em đã lựa chọn tiểu luận “Cơ cấu thu ngân sách nhà nước: Lí thuyết, thực tiễn ở Việt Nam và khuyến nghị”. Do kiến thức còn thiếu, trình độ còn hạn chế nên trong bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý kiến của thầy, cô giáo để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung thu NSNN1.1.1. Khái niệmThu Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị để thực hiện phân phối các nguồn tài chính dưới hình thức giá trị nhằm hình thành quỹ tiền tệ của Nhà nước. Như vậy, thu Ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản tiền được tập trung vào tay nhà nước để hình thành quỹ Ngân sách nhà nước đáp ứng cho các yêu cầu chi tiêu xác định của nhà nước.Nét nổi bật của việc thu Ngân sách nhà nước là: trong bất cứ xã hội nào, cơ cấu các khoản thu Ngân sách nhà nước đều gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị của Nhà nước. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước là điều kiện xuất hiện các khoản thu Ngân sách nhà nước. Ngược lại, các khoản thu Ngân sách nhà nước là tiền đề vật chất không thể thiếu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.1.1.2. Đặc điểm Thu ngân sách nhà nước là tiền đề cần thiết để duy trì quyền lực chính trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Mọi khoản thu của nhà nước đều được thể chế hóa bởi các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước; Một đặc trưng khác của thu Ngân sách nhà nước là luôn luôn gắn chặt với các quá trình kinh tế và các phạm trù gía trị. Kết quả của quá trình hoạt động kinh tế và hình thức, phạm vi, mức độ vận động của các phạm trù giá trị là tiền đề quan trọng xuất hiện hệ thống thu Ngân sách nhà nước. Nhưng chính hệ thống thu Ngân sách nhà nước lại là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng to lớn đến kết quả của quá trình kinh tế cũng như sự vận động của các phạm trù giá trị. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm, đặc điểm nội dung thu NSNN .3 1.2 Những nguyên tắc tổ chức thu NSNN 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN .7 Phần 2: THỰC TIỄN THU NSNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Bảng cân đối NSNN năm 2016 2.1.3 Phân tích đánh giá thu NSNN 2016 11 2.2 Thực tiễn thu NSNN Việt Nam năm qua 13 Phần 3: KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU NSNN 29 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 MỞ ĐẦU Cùng với trình phát triển kinh tế, hệ thống sách thuế Việt Nam cải cách, đổi nhiều phương diện Việt Nam hình thành hệ thống sách thuế thống nhất, phù hợp với đặc điểm quốc gia trình chuyển đổi, góp phần quan trọng việc động viên nguồn lực cho ngân sách thực vai trò điều tiết vĩ mô Nhà nước Tuy nhiên, diễn biến cán cân tài khóa gần cho thấy số rủi ro, thách thức cần sớm nhận diện để có điều chỉnh sách cho phù hợp, nhìn từ giác độ yêu cầu bền vững thu ngân sách nhà nước (NSNN) Quy mô thu NSNN có xu hướng giảm áp lực tăng thu NSNN lớn Hệ lụy bội chi ngân sách cao, kéo dài gia tăng gánh nặng nợ công Cùng với việc phải cấu lại thu NSNN, Việt Nam cần phải nhanh chóng xây dựng lộ trình cải cách hệ thống sách thuế, phát huy cho vai trò sắc thuế hành, đồng thời, đảm bảo tính hợp lý cấu để đảm bảo tính bền vững thu NSNN Để tìm hiểu việc thu NSNN có mang lại hiệu đạt mục đích đề Chính phủ hay không, cần nắm vững lý luận chung cấu thu NSNN phân tích, đánh giá tình hình thực trạng thu NSNN nước ta để từ đưa khuyến nghị khắc phục yếu kém, sai lầm Xuất phát từ nhận thức trên, em lựa chọn tiểu luận “Cơ cấu thu ngân sách nhà nước: Lí thuyết, thực tiễn Việt Nam khuyến nghị” Do kiến thức thiếu, trình độ cịn hạn chế nên viết em cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý kiến thầy, giáo để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm, đặc điểm nội dung thu NSNN 1.1.1 Khái niệm Thu Ngân sách nhà nước phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình Nhà nước dùng quyền lực trị để thực phân phối nguồn tài hình thức giá trị nhằm hình thành quỹ tiền tệ Nhà nước Như vậy, thu Ngân sách nhà nước bao gồm toàn khoản tiền tập trung vào tay nhà nước để hình thành quỹ Ngân sách nhà nước đáp ứng cho yêu cầu chi tiêu xác định nhà nước Nét bật việc thu Ngân sách nhà nước là: xã hội nào, cấu khoản thu Ngân sách nhà nước gắn liền với chức năng, nhiệm vụ quyền lực trị Nhà nước Sự đời, tồn phát triển Nhà nước điều kiện xuất khoản thu Ngân sách nhà nước Ngược lại, khoản thu Ngân sách nhà nước tiền đề vật chất thiếu để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước 1.1.2 Đặc điểm - Thu ngân sách nhà nước tiền đề cần thiết để trì quyền lực trị thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Mọi khoản thu nhà nước thể chế hóa sách, chế độ pháp luật nhà nước; - Một đặc trưng khác thu Ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với trình kinh tế phạm trù gía trị Kết q trình hoạt động kinh tế hình thức, phạm vi, mức độ vận động phạm trù giá trị tiền đề quan trọng xuất hệ thống thu Ngân sách nhà nước Nhưng hệ thống thu Ngân sách nhà nước lại nhân tố quan trọng có ảnh hưởng to lớn đến kết trình kinh tế vận động phạm trù giá trị - Thu ngân sách nhà nước trước hết chủ yếu gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội Mức độ phát triển kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm tiền đề đồng thời yếu tố khách quan hình thành khoản thu Ngân sách nhà nước định mức độ động viên khoản thu Ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước phải vào tình hình thực kinh tế; biểu hiển tiêu tổng sản phẩm quốc nội GDP, giá cả, thu nhập, lãi suất, v.v - Thu ngân sách nhà nước thực theo nguyên tắc hoàn trả không trực tiếp chủ yếu - Thu ngân sách theo hai phương thức: tự nguyện bắt buộc 1.1.3 Nội dung 1.1.3.1 Thu thuế Thuế khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước luật quy định pháp nhân thể nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhà nước Thuế phản ánh trình phân phối lại thu nhập xã hội,thể mối quan hệ tài nhà nước với pháp nhân thể nhân phân phối nguồn tài cơng cụ thực phân phối tài 1.1.3.2 Phí lệ phí Phí lệ phí khoản thu có tính chất bắt buộc, mang tính đối giá, nghĩa phí lệ phí thực chất khoản tiền mà công dân trả cho nhà nước họ hưởng thụ dịch vụ nhà nước cung cấp So với thuế, tính pháp lý phí lệ phí thấp nhiều Phí gắn liền với vấn đề thu hồi phần hay toàn chi phí đầu tư hàng hóa dịch vụ cơng cộng hữu hình Lệ phí gắn liền với việc thụ hưởng lợi ích việc cung cấp dịch vụ hành chính, pháp lý cho thể nhân pháp nhân 1.1.3.3 Các khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nước Các khoản thu bao gồm: - Thu nhập từ vốn góp nhà nước vào sở kinh tế có vốn góp thuộc sở hữu nhà nước; - Tiền thu hồi vốn sở nhà nước; - Thu hồi tiền cho vay nhà nước 1.1.3.4 Thu từ hoạt động nghiệp Các khoản thu có lãi chênh lệch từ hoạt động sở nghiệp có thu nhà nước 1.1.3.5 Thu từ bán cho thuê tài nguyên, tài sản thuộc sở hữu nhà nước Khoản thu mang tính chất thu hồi vốn có phần mang tính chất phân phối lại, vừa có tính chất phân phối lại, vừa có tác dụng nâng cao hiệu sử dụng tài sản quốc gia vừa tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước Các nguồn thu từ bán cho thuê tài sản, tài nguyên, thiên nhiên; thu bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước 1.1.3.6 Thu từ phạt, tịch thu, tịch biên tài sản Các khoản thu phần thu quan trọng thu ngân sách nhà nước pháp luật quy định 1.2 Những nguyên tắc tổ chức thu NSNN Thu NSNN có vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Việc bố trí khoản thu NSNN cách tùy tiện, thiếu phân tích hồn cảnh cụ thể có ảnh hưởng lớn đến trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Do vậy, việc tổ chức khoản thu NSNN phải đươc tổ chức theo nguyên tắc định là: 1.2.1 Các nguyên tắc định hướng (Gồm nguyên tắc) - Nguyên tắc thu thuế theo lợi ích; - Nguyên tắc thu theo khả 1.2.2 Các nguyên tắc thực thực tế (Gồm nguyên tắc) - Nguyên tắc ổn định lâu dài; - Nguyên tắc đảm bảo công bằng; - Nguyên tắc rõ ràng, chắn; - Nguyên tắc đơn giản - Nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế Ngoài theo quy định Nhà nước, nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước quy định Điều Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài ban hành, cụ thể sau: - Việc tổ chức thu NSNN thực theo quy định Luật NSNN, Luật Quản lý thuế quy định khác pháp luật thu NSNN Mọi quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, kể tổ chức cá nhân nước hoạt động lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành nộp đầy đủ, hạn khoản thuế, phí, lệ phí khoản phải nộp khác vào NSNN qua tài khoản KBNN NHTM nộp trực tiếp vào KBNN theo quy định hành pháp luật; trường hợp không nộp chậm nộp mà không pháp luật cho phép bị xử lý theo quy định hành pháp luật - Về nguyên tắc, khoản thu NSNN phải nộp qua ngân hàng nộp trực tiếp KBNN Trường hợp địa bàn có khó khăn việc nộp qua ngân hàng nộp trực tiếp KBNN không tổ chức thu tiền địa điểm làm thủ tục hải quan, quan thu trực tiếp thu ủy nhiệm cho tổ chức thu tiền mặt từ người nộp NSNN sau đó, phải nộp đầy đủ, thời hạn vào KBNN theo quy định Thông tư này; trường hợp quan Thuế ủy nhiệm thu tiền mặt số thuế phải nộp hộ khốn, thực theo quy định Bộ Tài hướng dẫn Tổng cục Thuế Các khoản viện trợ khơng hồn lại tiền (trừ khoản viện trợ nước trực tiếp cho dự án) phải chuyển tiền nộp kịp thời vào thu NSNN - Tất khoản thu NSNN hạch toán đồng Việt Nam, chi tiết theo niên độ ngân sách, mục lục NSNN phân chia cho cấp ngân sách theo tỷ lệ phần trăm (%) cấp có thẩm quyền quy định Các khoản thu NSNN ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ thời điểm hạch toán - Việc hoàn trả khoản thu NSNN thực theo quy định Điều 10 Thơng tư Quy trình thu, thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, hoàn trả khoản thu NSNN phải thông báo niêm yết công khai quan thu KBNN nơi giao dịch trực tiếp với người nộp NSNN 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN - Thu nhập GDP bình quân đầu người - Tỷ suất doanh lợi kinh tế: tiêu phản ánh hiệu đầu tư phát triển kinh tế, tỷ suất lớn nguồn tài lớn, thu NNN phụ thuộc vào mức độ trang trải khoản chi phí Nhà nước - Khả xuất tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ khoáng sản): yếu tố làm tăng thu NSNN, ảnh hưởng đến việc nâng cao tỉ suất thu NSNN - Mức độ trang trải khoản chi phí Nhà nước - Tổ chức máy thu nộp: Nhân tố nhà ảnh hưởng trực tiếp đến kết thu - Các nhân tố khác… Phần 2: THỰC TIỄN THU NSNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Bảng cân đối NSNN năm 2016 ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Đơn vị: tỷ đồng STT A NỘI DUNG DỰ TOÁN Tổng thu cân đối NSNN Thu nội địa T.đó: Thu tiền sử dụng đất Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất Thu từ dầu thô Thu từ xuất, nhập Thu viện trợ khơng hồn lại Thu chuyển nguồn NSĐP năm 2015 sang năm B C 2016 Tổng chi cân đối NSNN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1,014,500 1,101,377 785,000 879,360 50,000 98,753 735,000 780,607 54,500 40,186 172,000 173,312 3,000 8,519 4,700 4,700 1,273,200 1,360,077 Trong đó: Chi đầu tư phát triển 254,950 268,181 Chi trả nợ viện trợ 155,100 155,100 Chi thường xuyên 823,995 836,764 Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 13,055 13,055 Dự phòng 26,000 D Bội chi NSNN Tỷ lệ bội chi so GDP 2.1.1 Thu NSNN năm 2016 254,000 254,000 4.95% 4.95% ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2016 Đơn vị: tỷ đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN Tổng thu cân đối NSNN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1,014,500 1,101,377 I Thu nội địa 785,000 879,360 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 256,308 257,321 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN 159,010 163,535 Thu từ khu vực công thương nghiệp - NQD 143,488 157,034 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 31 60 Thuế thu nhập cá nhân 63,594 65,239 Lệ phí trước bạ 22,805 27,311 Thuế bảo vệ môi trường 38,472 43,632 Các loại phí, lệ phí 15,798 17,211 Các khoản thu nhà, đất 62,664 122,603 1,398 1,419 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10,859 20,297 Thu tiền sử dụng đất 50,000 98,753 407 2,134 21,521 23,696 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 10 Thu khác ngân sách 11 II III Thu từ quỹ đất cơng ích, hoa lợi cơng sản xã Thu từ dầu thô Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 1,308 54,500 172,000 1,718 40,186 173,312 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập 270,000 271,312 Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàng NK 91,000 96,247 179,000 175,065 Thuế GTGT hàng nhập (tổng số thu) IV Hoàn thuế giá trị gia tăng Thu viện trợ -98,000 3,000 2.1.2 Chi NSNN năm 2016 -98,000 8,519 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NSNN NĂM 2016 Đơn vị: tỷ đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN Tổng chi cân đối NSNN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1,273,200 1,360,077 Trong đó: I Chi đầu tư phát triển 254,950 268,181 Chi đầu tư xây dựng 252,333 265,023 Chi đầu tư phát triển khác 2,617 3,158 II Chi trả nợ viện trợ 155,100 155,100 Chi trả nợ 153,950 153,950 Chi viện trợ 1,150 1,150 Chi thường xuyên Trong đó: 823,995 836,764 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 195,604 195,635 Chi y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình 75,607 76,217 Chi khoa học cơng nghệ 10,471 10,471 Chi văn hóa thơng tin 6,270 6,330 Chi phát thanh, truyền hình, thơng 3,755 3,805 Chi thể dục thể thao 2,820 2,840 Chi lương hưu bảo đảm xã hội 120,125 122,905 Chi nghiệp kinh tế 72,779 78,615 Chi nghiệp bảo vệ môi trường 12,290 12,930 10 Chi quản lý hành 117,984 118,169 IV Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 13,055 13,055 V Dự phòng 26,000 III 10 Song, trước hy vọng nguồn thu tăng lên cần phải có chế để kiểm soát nguồn thu nhập nâng cao thu nhập người dân nhờ vào tăng trưởng kinh tế cao ổn định - Thuế TTĐB loại thuế cịn có dư địa để xem xét điều chỉnh để tăng nguồn thu Vì vậy, điều chỉnh thuế TTĐB cho giai đoạn tới cần xem xét Bên cạnh đó, mức đóng góp Giá trị gia tăng so với GDP Việt Nam 2016 5,8 % GDP nên khơng dễ dàng tăng nguồn thu Vì vậy, dù cần điều chỉnh số sách thuế để đảm bảo tính bền vững ngân sách dài hạn, song điều chỉnh sách thuế cần xem xét mức thuế suất phù hợp với khả chịu thuế tác động tiêu cực tăng thuế Nguyên tắc chung nên mở rộng đối tượng chịu thuế tăng gánh nặng thuế suất Trong năm tới, nguồn thu NSNN có rủi ro lớn Những rủi ro đến từ việc giảm nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu, sụt giảm nguồn thu từ dầu 21 khí, đất đai thuế TNDN Vì vậy, sách tài khóa đứng trước áp lực lớn phải cải cách để trì quy mơ thu NSNN mức hợp lý Những phân tích viết cho thấy, đến lúc Việt Nam cần có đổi mạnh mẽ, toàn diện nhằm hướng tới việc xây dựng hệ thống thu ngân sách bền vững, hiệu Dù quy mô nợ công Việt Nam ngưỡng an tồn, song với việc trì thâm hụt ngân sách nhiều năm mức xấp xỉ 5% GDP hiệu chi tiêu công chưa cải thiện nguy ổn định tài khóa khơng cảnh báo Về nguyên tắc, kế hoạch chi tiêu công phải xây dựng sở nguồn lực từ thu ngân sách Do vậy, Luật Đầu tư công Luật NSNN thơng qua với nhiều kỳ vọng tích cực, song khơng có cải cách mạnh mẽ sách thu NSNN Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với khó khăn lớn tương lai 2.3 Những vấn đề đặt Trong gần 30 năm qua, với trình phát triển kinh tế, hệ thống sách thuế Việt Nam liên tục cải cách, đổi Nội hàm sách thuế hệ thống thuế hoàn thiện theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế, thu gọn số lượng, bước giảm dần mức thuế suất đơn giản phương thức tính thuế, phù hợp với xu hướng cải cách thuế giới Đồng thời, hình thức phân biệt thuế theo thành phần kinh tế xóa bỏ Việt Nam đánh giá số nước phát triển đạt kết cải cách thuế thành công, từ phương diện huy động nguồn lực cho NSNN Cơ cấu thu ngân sách có dịch chuyển theo hướng bền vững Thu NSNN Việt Nam thời gian qua đạt số kết tích cực sau: (1) Quy mơ thu NSNN có thay đổi qua giai đoạn, sau thời gian dài liên tục mở rộng, từ năm 2011 đến bắt đầu xu hướng giảm Tỷ lệ 22 động viên NSNN bình quân tăng từ 24,2% GDP giai đoạn 2001 - 2005 lên 26,3% GDP giai đoạn 2006 - 2010 Tuy nhiên, năm gần đây, quy mô thu NSNN Việt Nam giảm dần, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 22,7% GDP Sự giảm dần quy mô thu NSNN năm gần nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là: (i) Tăng trưởng kinh tế thấp dự báo; (ii) Chủ trương giảm mức động viên để thúc đẩy sản xuất bối cảnh tăng trưởng kinh tế khó khăn; (iii) Sự sụt giảm số thu từ dầu thô giá dầu giảm; (iv) Tỷ trọng thu từ thuế nhập giảm cắt giảm hàng rào thuế quan (v) Nguồn thu từ đất đai tăng chậm Hình Diễn biến quy mô thu NSNN Đơn vị: % GDP danh nghĩa Nguồn: Tính tốn từ số liệu cơng khai ngân sách Bộ Tài (2) Cơ cấu thu NSNN dịch chuyển theo hướng bền vững với tăng dần tỷ trọng loại thuế ổn định, gắn với sản xuất, tiêu dùng nước thuế TNDN, TNCN, GTGT TTĐB Tỷ trọng thu nội địa tổng thu NSNN (trừ dầu) tăng từ 50,8% năm 2001 lên 64,4% năm 2010 đến năm 2015 ước khoảng 74,1% Tốc độ tăng thu từ thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT thuế TTĐB cao so với tốc độ tăng tổng thu NSNN từ thuế, 23 phí, lệ phí Cụ thể, so với năm 2001, quy mô thu NSNN năm 2015 từ thuế TNDN (không kể dầu thô) ước tăng 10,1 lần, từ thuế TNCN tăng 27,03 lần, từ thuế GTGT (từ hàng nước) tăng13,23 lần thuế TTĐB (hàng nước) tăng 10,01 lần, tốc độ tăng thu NSNN từ thuế, phí lệ phí ước mức 8,74 lần Hình Sự thay đổi cấu thu NSNN năm 2015 so 2001 (năm 2001 = lần) Nguồn: Tính tốn từ số liệu cơng khai ngân sách Bộ Tài (3) Trong hệ thống thuế Việt Nam nay, sắc thuế tiêu dùng đóng vai trị quan trọng có xu hướng ngày tăng Diễn biến phù hợp với xu hướng giới năm gần nhiều quốc gia liên tục đưa biện pháp nhằm tăng cường vai trò thuế tiêu dùng, giảm dần mức động viên từ thuế thu nhập để tăng cường tính hấp dẫn mơi trường đầu tư Riêng tỷ trọng tổng thu từ thuế GTGT (bao gồm hàng nước hàng nhập khẩu, trừ phần hoàn thuế) tổng thu NSNN tăng từ 18,6% năm 2001 lên khoảng 28,6% năm 2015 Trong đó, tỷ lệ động viên từ thuế TNDN thuế TNCN có tăng từ mức 16,4% năm 2001 ước lên 22,3% năm 2015 từ năm 2011 đến thay đổi (năm 2011, tỷ lệ 21,7%) Vai trò thuế thu nhập thu NSNN Việt Nam dự báo tiếp tục giảm mức thuế suất thuế TNDN phổ thông giảm theo lộ trình từ 22% xuống 20% từ ngày 01/01/2016 24 Hình Tỷ trọng thuế tiêu dùng thuế thu nhập cấu thu NSNN (% tổng thu NSNN) Nguồn: Tính tốn từ số liệu cơng khai ngân sách Bộ Tài (4) Sự phụ thuộc vào khoản thu từ dầu thơ từ đất có xu hướng giảm đáng kể, đặc biệt năm gần Tỷ trọng thu NSNN từ dầu thô tổng thu NSNN sau tăng từ 25,3% năm 2001 lên 29,2% năm 2005 (bình quân giai đoạn 2001 - 2005 25,2%) giảm dần, bình quân giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 20% giai đoạn 2011 - 2015 ước khoảng 13,5%, riêng năm 2015 ước khoảng 6,6% tổng thu NSNN5 Việc giảm dần tỷ trọng thu NSNN từ dầu thô năm gần xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau: (i) Giá dầu thô giảm mạnh; (ii) Một phần dầu thơ khai thác sử dụng cho ngành hóa dầu nước (iii) Các nguồn thu khác từ thuế, phí, lệ phí có mở rộng đáng kể Thu từ giao quyền sử dụng đất bán nhà thuộc sở hữu nhà nước sau số năm tăng nhanh xuất xu hướng giảm Tỷ trọng hai khoản tổng thu NSNN sau tăng từ 2,72% năm 2001 lên 9,5% năm 2007 có xu hướng giảm dần từ năm 2008 đến năm 2014 khoảng 5,21% Tuy nhiên, nhờ phục hồi thị trường nhà đất sách khai thác quỹ đất 25 số địa phương, tỷ lệ bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, năm 2015 ước đạt khoảng 6,24%, thấp mức bình quân giai đoạn 2006 - 2010 (5) Vai trò thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập cấu thu NSNN Việt Nam 15 năm qua giảm mạnh Nếu năm 2001, thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập chiếm đến 15,5% tổng thu NSNN gần đây, tỷ lệ giảm xuống khoảng 8% Sự giảm dần số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập thời gian qua bù đắp nguồn từ thuế TNDN, thuế GTGT Đặc biệt, số thu thuế GTGT hàng nhập (cân đối) liên tục tăng nhanh, từ chỗ chiếm 5,17% tổng thu NSNN năm 2001 tăng lên ước khoảng 8,68% năm 2015 Với quy mô thu ngân sách từ thuế nhập nay, dự báo tác động đến thu NSNN việc cắt giảm thuế quan năm tới không mức độ lớn giai đoạn vừa qua Bên cạnh kết tích cực, diễn biến cấu, quy mô thu NSNN Việt Nam giai đoạn vừa qua cho thấy số vấn đề đáng lưu ý Cụ thể là: (1) Rủi ro lớn Việt Nam xử lý có kết yêu cầu cấu lại sách thu NSNN việc đáp ứng nhu cầu chi NSNN Sự giảm dần quy mô thu NSNN đặt thách thức việc trì cân đối ngân sách quan trọng, yêu cầu giảm bội chi NSNN để giảm áp lực gia tăng nợ công, đảm bảo an ninh, an tồn tài cơng Do nhu cầu đầu tư lớn, cho sở hạ tầng, hệ thống sách đảm bảo an sinh xã hội có phạm vi bao phủ rộng, dự báo nhu cầu chi NSNN tiếp tục mức cao thời gian tới Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 đặt yêu cầu cấu lại thu NSNN, trì tỷ lệ động viên NSNN từ thuế, phí khoảng 20 - 21% GDP giảm dần mức bội chi NSNN xuống 4,9% GDP vào năm 2020 Để thực mục tiêu trên, đòi hỏi phải kịp thời có nguồn thu khác thay thế, phải cắt giảm quy mô, cấu lại chi NSNN Tuy nhiên, việc 26 giảm chi NSNN điều khó khăn quốc gia Việt Nam ngoại lệ, thực cắt giảm chi thường xuyên (2) Rủi ro thứ hai việc tuân thủ “nguyên tắc vàng” cân đối ngân sách Việt Nam gặp nhiều thách thức Nguyên nhân tình trạng thời gian qua, quy mơ khoản thu thường xun từ thuế, phí khơng có mở rộng tương xứng với mở rộng quy mô chi thường xuyên Hệ lụy thặng dư ngân sách thường xuyên có xu hướng giảm Nếu bình quân giai đoạn 2006 - 2010, Việt Nam đạt tỷ lệ thặng dư ngân sách thường xuyên (không bao gồm chi trả lãi tiền vay) mức 7,32% GDP đến giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ giảm xuống ước 2,81% GDP, nguyên nhân chủ yếu chi thường xuyên liên tục tăng mạnh, từ mức 14,9% GDP năm 2001 lên 17,5% GDP năm 2010 đến năm 2015 ước khoảng 17,7% GDP Các quốc gia rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy bất ổn tài khóa cao, ngân sách rơi vào trạng thái khơng có tích lũy Tuy nhiên, để đảm bảo việc tuân thủ “quy tắc vàng” thực chất, cần làm rõ phạm vi thu thường xuyên thu không thường xun, khơng việc tn thủ ngun tắc nhiều trường hợp mang tính hình thức Theo thông lệ quốc tế, thu thường xuyên tổng thu từ thuế, phí, khơng bao gồm khoản thu mang tính chất “một lần” khoản thu “khơng tái tạo” Thu từ dầu thơ xem khoản thu “không tái tạo” thực tế loại trừ khoản thu khỏi nhóm thu từ thuế, phí năm qua, cán cân ngân sách thường xuyên Việt Nam rơi vào trạng thái thâm hụt Đây vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý đánh giá tính bền vững cán cân ngân sách (3) Rủi ro thứ ba cấu thu NSNN Việt Nam cịn có cân đối so với yêu cầu cấu thu bền vững Thu NSNN từ thuế dựa vào sắc thuế thuế GTGT thuế TNDN, thu từ thuế TNCN, đặc biệt thuế tài sản (thuế nhà, đất), khiêm tốn so với tiềm Đến nay, thu từ 27 thuế GTGT, thuế TNDN tiệm cận ngưỡng cao so với nhiều nước nên dự báo khả để tiếp tục tăng thêm năm tới hạn chế Ngoài ra, thu từ thuế thu nhập Việt Nam chủ yếu từ thuế TNCN - có tăng kể từ Luật Thuế TNCN 2007 có hiệu lực thi hành thấp có xu hướng giảm năm gần Thu ngân sách từ đất chủ yếu khoản thu từ giao quyền sử dụng đất Đây khoản thu có tính chất lần, tính bền vững khơng cao nguồn cung hữu hạn Trong đó, quy mơ thu từ khoản thu thường xuyên thấp Năm 2015, thu NSNN từ thuế sử dụng đất (chủ yếu đất phi nông nghiệp) chiếm khoảng 0,15% tổng thu NSNN, thu từ giao quyền sử dụng đất chiếm đến 6,15% tổng thu NSNN 28 Phần 3: KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU NSNN Từ nhận xét trên, cần đưa giải pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực để thực thu ngân sách nhà nước cách có hiệu 3.1 Tiếp tục thực cải cách hệ thống sách thuế thu nhập Tiếp tục thực cải cách hệ thống sách thuế thu nhập (thuế TNDN, thuế TNCN) Trong bối cảnh gia tăng tồn cầu hóa, khu vực hóa nay, việc giảm dần mức thuế suất thuế TNDN thuế TNCN trở thành xu nhiều quốc gia áp dụng để tăng cường tính hấp dẫn mơi trường đầu tư Theo đó, với q trình phát triển chung kinh tế thay đổi môi trường kinh tế quốc tế, Việt Nam cần có chủ động điều hành để tiếp tục có điều chỉnh phù hợp Một yêu cầu quan trọng khác phải mở rộng sở tính thuế sở rà sốt, hợp lý hóa sách ưu đãi, đảm bảo tính chọn lọc, phù hợp với mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn Đồng thời, tăng cường hoàn thiện phương thức quản lý để hạn chế tình trạng chuyển giá thông qua việc áp dụng quy định vốn mỏng, quy định liên quan đến giao dịch liên kết, quản lý giao dịch thương mại điện tử Riêng thuế TNCN, cần tiếp tục trì mức giảm trừ gia cảnh hành thêm thời gian Xem xét diễn biến số thu từ thuế TNCN Việt Nam năm gần cho thấy, thu nhập dân cư liên tục tăng quy mơ thu ngân sách từ thuế TNCN tính theo tỷ lệ GDP lại giảm dần Cụ thể, mức độ động viên ngân sách từ thuế TNCN giảm từ mức 1,39% GDP năm 2012 xuống ước 1,24% GDP năm 2015 Một nguyên nhân mức giảm trừ gia cảnh quy định cao so sánh với tương quan mức sống chung nhóm dân cư8 Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy, thuế TNCN sắc thuế mà số 29 thu, mức độ động viên thường có xu hướng tăng dần theo cải thiện mức sống dân cư, thu nhập người dân Đồng thời, Việt Nam cần nghiên cứu điều chỉnh giảm mức thuế suất cao Biểu thuế TNCN hành để khuyến khích lao động trình độ chun mơn kỹ thuật cao, đảm bảo tính cạnh tranh mơi trường đầu tư nước Mức thuế suất cao Biểu thuế 35% cao so với số nước phát triển khu vực, ví dụ Philippines 32%, Indonesia 30% Malaysia 25% Trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thức thành lập, việc trì mức thuế suất thuế TNCN cao vừa bất lợi thu hút nguồn lực lao động chất lượng cao từ bên ngồi, vừa có nguy gây “chảy máu chất xám” từ nước sang quốc gia có mức thuế suất hấp dẫn 3.2 Thực số biện pháp cải cách Cân nhắc thực số biện pháp cải cách để gia tăng vai trị sách thuế GTGT, đảm bảo sắc thuế tiếp tục sắc thuế chủ đạo hệ thống thuế Việt Nam Trong ngắn hạn, Việt Nam nên thu hẹp dần danh mục nhóm hàng chịu thuế suất 5% danh mục nhóm hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT giữ nguyên mức thuế suất GTGT phổ thông mức 10% hành Trong trung dài hạn, nghiên cứu để điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế GTGT phổ thông Thời gian tới, Việt Nam bước vào giai đoạn phải thực cắt giảm hàng rào thuế quan mức độ cao, cân nhắc điều chỉnh tăng thuế suất phổ thông thuế GTGT theo lộ trình phù hợp so với mức hành để có thêm nguồn lực cho NSNN Thực tế, mức thuế suất thuế GTGT Việt Nam thấp so với nhiều nước khu vực Việc điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế GTGT có số ảnh hưởng đến sản xuất tiêu dùng nước, song kinh nghiệm nước cho thấy, ảnh hưởng chủ yếu diễn ngắn hạn, mức độ điều chỉnh không lớn thực theo lộ trình cơng khai 3.3 Nâng cao vai trò thuế TTĐB 30 Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao vai trò thuế TTĐB So với nhiều nước khu vực châu Á, mức độ động viên NSNN từ thuế TTĐB Việt Nam có phần thấp Do đó, cịn dư địa để tăng thu từ sắc thuế Việt Nam thực mở rộng diện hàng hóa, dịch vụ chịu thuế phù hợp với dịch chuyển đặc tính tiêu dùng xã hội định hướng Nhà nước Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế TTĐB có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 điều chỉnh tăng mức thuế suất số mặt hàng rượu, bia thuốc lá, song kể sau điều chỉnh gánh nặng thuế mặt hàng Việt Nam thấp so với nhiều nước khu vực Thời gian tới, Việt Nam cần nghiên cứu để thực thay đổi phương thức đánh thuế, chuyển sang thu thuế kết hợp mức thu tuyệt đối mức thu theo tỷ lệ phần trăm nhóm hàng hóa này, chí áp dụng phương pháp lũy tiến Đây phương thức nhiều nước áp dụng, góp phần tích cực việc hạn chế gian lận kê khai giá, mặt hàng có mức thuế suất cao rượu, bia, thuốc 3.4 Tăng cường vai trò thuế nhà, đất, thuế tài nguyên Tăng cường vai trò thuế nhà, đất (một số nước gọi thuế bất động sản) nghiên cứu áp dụng khoản thu từ đất đai (điều tiết địa tô chênh lệch) Trong trung dài hạn, nghiên cứu xem xét tăng mức điều tiết (tăng thuế suất, mở rộng đối tượng chịu thuế); thực thu thuế nhà nhiều nước giới áp dụng Cụ thể, Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng thuế bất động sản thay cho thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hành nhằm thể chế hóa định hướng xác định Nghị số 19NQ/TW ngày 31/10/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI là: “ Nghiên cứu ban hành thuế bất động sản (đối tượng chịu thuế phải bao gồm đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất) ” Trung Quốc có mức độ phát triển có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, hàng năm Trung Quốc động viên khoảng 0,55% GDP từ thuế bất động sản năm, gấp gần 20 lần số thu từ 31 thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Việt Nam Năm 2014, thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Việt Nam ước tương đương khoảng 0,04% GDP Phần lớn khoản thu từ đất đai Việt Nam khoản thu lần (thu từ giao quyền sử dụng đất) Theo đó, dư địa để tăng cường mức độ đơng viên từ sắc thuế có xây dựng sách thu phù hợp Ngồi ra, cần nghiên cứu để có sách nhằm điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không đầu tư người sử dụng đất mang lại Đây phương thức số nước giới (Columbia, Brazil, Anh ) thực để huy động thêm nguồn lực cho quyền địa phương việc đầu tư phát triển hệ thống sở hạ tầng Hiện nay, Việt Nam, Nhà nước bỏ vốn đầu tư sở hạ tầng, giá trị bất động sản tăng chưa có chế phù hợp nhằm điều tiết phần giá trị tăng thêm vào NSNN để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khu vực cịn phát triển Rà sốt, điều chỉnh sách thuế tài nguyên điều kiện nguồn thu từ thuế xuất tài nguyên thu hẹp cắt giảm theo cam kết hội nhập quốc tế Thời gian tới, Việt Nam phải xóa bỏ thuế xuất số tài nguyên, khoáng sản tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU 3.5 Tiếp tục hồn thiện chế, sách Tiếp tục hồn thiện đổi chế điều tiết nguồn lợi nhuận có từ khoản thu liên quan đến hoạt động đầu tư vốn Nhà nước; có sách phù hợp để huy động nguồn tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để đầu tư cho số cơng trình hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội quan trọng, qua giảm áp lực vay nợ ngân sách Tuy nhiên, cần có chế sử dụng phù hợp nguồn thu cổ phần hóa mang lại, hạn chế tuyệt đối việc sử dụng nguồn thu từ bán tài sản để hình thành sách chi thường xun 32 Có giải pháp để khắc phục tính phân tán, dàn trải nguồn lực ngân sách sở rà soát xác định tỷ lệ để lại phù hợp loại phí; thu hồi NSNN phần phí để lại cho đơn vị nhằm đảm bảo trang trải chi phí hành thu khơng sử dụng hết Đối với khoản lệ phí có quy mơ nguồn thu lớn, chất thu tương tự thuế lệ phí trước bạ nhà, đất ô tô, cần nghiên cứu xây dựng sắc thuế phù hợp thay để phản ánh chất, ví dụ, thay thuế giao dịch áp dụng nhiều nước Tiếp tục đơn giản hóa, cải thiện quy trình quản lý thuế theo định hướng đề gần sở cải cách đồng thể chế sách, quy trình, cơng tác tổ chức thực Đảm bảo tính đơn giản yêu cầu quan trọng để có hệ thống thuế hiệu Một hệ thống thuế phức tạp dẫn đến chi phí tuân thủ thuế cao, tình trạng gian lận, trốn thuế lớn hệ lụy làm cho quy mơ thu ngân sách khơng có ổn định 33 KẾT LUẬN Bền vững thu ngân sách, xét từ giác độ quy mơ cấu, quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng việc đảm bảo ổn định kinh tế chung ổn định cân đối tài khóa nói riêng Bền vững thu ngân sách không vấn đề liên quan đến quy mơ, cấu thu mà cịn thiết chế liên quan đến hệ thống thu, bao gồm khả bồi dưỡng, phát triển nguồn thu Cùng với trình phát triển kinh tế, hệ thống sách thuế Việt Nam cải cách nhiều phương diện Việt Nam hình thành hệ thống sách thuế thống nhất, bình đẳng, phù hợp với đặc điểm quốc gia q trình chuyển đổi, góp phần quan trọng việc hoàn thành nhiệm vụ động viên NSNN, thực vai trò điều tiết vĩ mô Nhà nước Tuy nhiên, diễn biến cán cân tài khóa năm gần số rủi ro mà Việt Nam cần phải đặc biệt lưu ý nhìn nhận từ giác độ bền vững thu ngân sách Mức độ động viên NSNN Việt Nam có xu hướng giảm dự báo tiếp tục giảm khơng có điều chỉnh sách thu Cơ cấu thu NSNN cải thiện, song vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, hướng đến cấu thu bền bững Trong bối cảnh nguồn thu từ tài nguyên, đất đai có xu hướng giảm, hệ thống sách thuế cần cấu lại, phát huy vai trò sắc thuế mà không gian thu có Do việc tìm hiểu nghiên cứu cịn hạn chế nên giải pháp mang tính đóng góp nhằm hồn thiện việc chi tiêu phủ 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sile giảng mơn Quản lý Tài cơng – PGS TS Nguyễn Quốc Thái Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Website Bộ Tài http://www.mof.gov.vn Website Tạp chí Tài http://tapchitaichinh.vn 35 ... nước để hình thành quỹ Ngân sách nhà nước đáp ứng cho yêu cầu chi tiêu xác định nhà nước Nét bật việc thu Ngân sách nhà nước là: xã hội nào, cấu khoản thu Ngân sách nhà nước gắn liền với chức... góp thu? ??c sở hữu nhà nước; - Tiền thu hồi vốn sở nhà nước; - Thu hồi tiền cho vay nhà nước 1.1.3.4 Thu từ hoạt động nghiệp Các khoản thu có lãi chênh lệch từ hoạt động sở nghiệp có thu nhà nước. .. lực trị Nhà nước Sự đời, tồn phát triển Nhà nước điều kiện xuất khoản thu Ngân sách nhà nước Ngược lại, khoản thu Ngân sách nhà nước tiền đề vật chất thiếu để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước 1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở việt nam ngoc,

Từ khóa liên quan