0

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn kênh phân phối trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp tại việt nam

173 444 3
  • Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn kênh phân phối trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 22:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HỒNG VÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC CÁ NHÂN VÀ LÀM ĐẸP (PERSONAL CARE & BEAUTY) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HỒNG VÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC CÁ NHÂN VÀ LÀM ĐẸP (PERSONAL CARE & BEAUTY) Chuyên ngành: Kinh Doanh Thương Mại Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐINH TIÊN MINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, luận văn với đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn kênh phân phối trực tuyến sàn giao dịch thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam: nghiên cứu ngành hàng chăm sóc cá nhân làm đẹp (Personal care & Beauty)” kết nghiên cứu cá nhân Đề tài hồn chỉnh qua q trình nghiên cứu sở lý thuyết, vận dụng kinh nghiệm thực tế hướng dẫn tận tình TS Đinh Tiên Minh Tơi cam đoan nội dung luận văn khơng có chép đạo văn từ nghiên cứu khác Các nội dung tham khảo cho luận văn trích dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo Số liệu sử dụng luận văn số liệu từ trực tiếp kết điều tra nghiên cứu cá nhân tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2020 Lê Thị Hồng Vân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Đối tượng khảo sát 1.3.2.2 Phạm vi nội dung 1.3.2.3 Phạm vi không gian 1.3.2.4 Phạm vi thời gian Phương pháp nghiên cứu công cụ nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 1.4.1.1 Nghiên cứu định tính 1.4.1.2 Nghiên cứu định lượng 1.4.2 Công cụ nghiên cứu 1.5 Hạn chế nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết định 2.1.2 Quy trình định (Practical Decision Making, Simon 1960) 10 2.1.3 Lý thuyết thương mại điện tử (electric commerce theory, Wigand, 1997) 11 2.1.4 Lý thuyết kinh tế chi phí giao dịch (transaction cost economics theory, Oliver Williamson, 1975) 11 Lý thuyết hoạt động phân phối 12 2.1.5 2.1.5.1 Khái niệm phân phối kênh phân phối 12 2.1.5.2 Bản chất hoạt động phân phối 13 2.1.5.3 Chức kênh phân phối 15 2.1.5.4 Những hoạt động trình phân phối 15 2.1.5.5 goods) Cấu trúc kênh phân phối hàng tiêu dùng (number of channel level consumer 16 2.1.5.6 Sự hoạt động kênh phân phối 18 Tổng quan thương mại điện tử Việt Nam 19 2.1.6 2.1.6.1 Khái niệm sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam 19 2.1.6.2 Tình hình phát triển TMĐT Việt Nam 20 2.1.6.4 Quản trị phân phối TMĐT 23 2.1.7 Ngành hàng chăm sóc cá nhân làm đẹp (Personal care & Beauty) 25 2.1.8 phối Các yếu tố xác định trình định lựa chọn kênh phân 27 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 2.2 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Nghiên cứu định tính 41 3.2.1 Lý thực nghiên cứu định tính 41 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu định tính 42 3.2.3 Kết nghiên cứu định tính 43 3.2.3.1 Kỹ thuật quan sát 43 3.2.3.2 Thảo luận tay đôi 46 3.3 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh thang đo mơ hình nghiên cứu 50 3.4 Nghiên cứu định lượng 54 3.4.1 Quy trình chọn mẫu 54 3.4.1.1 Xác định tổng thể nghiên cứu 54 3.4.1.2 Xác định khung mẫu 55 3.4.1.3 Xác định kích thước mẫu 57 3.4.1.4 Phương pháp chọn mẫu 58 3.4.1.5 Tiến hành chọn 59 Phương pháp đánh giá thang đo 59 3.4.2 3.4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 59 3.4.2.2 Đánh giá giá trị thang đo EFA (Exploratory Factor Analysis) 60 Phương pháp kiểm định mơ hình nghiên cứu 62 3.4.3 3.4.3.1 Mơ hình hồi quy bội MLR (Multiple Linear Regression – MLR) 62 3.4.3.2 Ước lượng kiểm định trọng số hồi quy OLS (Least Square Regression – Bình phương bé nhất) 63 3.4.3.3 Hệ số phù hợp mơ hình 64 3.4.3.4 Đa cộng tuyến 64 3.4.3.5 Mơ hình hồi quy bội MLR kiểm định giả thuyết 65 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 4.1 Kiểm tra bảng câu hỏi điều tra 66 4.2 Kết nghiên cứu sơ 69 4.2.1 Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo Cronbach α 69 4.2.2 Đánh giá sơ giá trị thang đo EFA 72 4.2.2.1 Đánh giá giá trị thang đo biến độc lập 72 4.2.2.2 Đánh giá giá trị thang đo biến phụ thuộc 74 4.3 Kết nghiên cứu thức 74 4.3.1 Đặc điểm đối tượng khảo sát 75 4.3.2 Đánh giá chung tình hình phân phối trực tuyến sàn TMĐT 78 4.3.3 Đánh giá thức độ tin cậy thang đo Cronbach α 81 4.3.1 Đánh giá thức giá trị thang đo EFA 85 4.4 4.3.3.1 Đánh giá thức giá trị thang đo biến độc lập 85 4.3.3.2 Đánh giá thức giá trị thang đo biến phụ thuộc 87 Kiểm định mô hình nghiên cứu 88 4.4.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 88 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội MLR 90 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 93 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 93 5.3 Đề xuất giải pháp 97 5.3.1 Yếu tố cạnh tranh kênh (Competition related factors, βCT = 0.623) 98 5.3.2 Yếu tố công ty (Company factors βCTY = 0.0267) 101 5.3.3 Yếu tố chi phí giao dịch kênh (Transaction cost, βCT = - 0.237) 103 5.3.4 Yếu tố đặc điểm sản phẩm (Product characteristics, βSP = 0.116) 104 5.3.5 Yếu tố thị trường (Market factors, βTT = 0.109) 106 5.3.6 Đối với sàn giao dịch TMĐT 109 5.4 Điểm nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu hướng nghiên cứu 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KPP: Kênh phân phối NPP: Nhà phân phối TMĐT: Thương mại điện tử EFA: Exploratory Factor Analysis MLR: Multiple Linear Regression B2B: Business to business B2C: Business to customer B2E: Business to employee B2G: Business to Government G2B: Government to business G2G: Government to Government G2C: Government to Citizen C2C: Customer to Customer C2B: Costomer to business DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Ước tính số lượng tỷ lệ mua sắm TMĐT 2015-2018 21 Bảng 2.2: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến định chọn lựa kênh phân phối nghiên cứu 30 Bảng 2.3: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến định chọn lựa kênh phân phối theo nghiên cứu tương ứng nội dung nghiên cứu 31 Bảng 2.4: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến định chọn lựa kênh phân phối trực tuyến nghiên cứu Việt Nam 35 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp kết thảo luận tay đôi 47 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp biến quan sát mơ hình nghiên cứu 52 Bảng 4.1: Bảng tổng hợp biến quan sát mơ hình nghiên cứu sau điều chỉnh thảo bảng câu hỏi điều tra 66 Bảng 4.2: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo đặc điểm sản phẩm 68 Bảng 4.3: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo đặc điểm sản phẩm lần (sau loại biến SP1) 69 Bảng 4.4: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo yếu tố thị trường 69 Bảng 4.5: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo yếu tố công ty 69 Bảng 4.6: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo yếu tố cạnh tranh kênh 70 Bảng 4.7: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo yếu tố chi phí giao dịch kênh 70 Bảng 4.8: Đánh giá sơ độ tin cậy thang đo yếu tố lựa chọn kênh phân phối trực tuyến sàn giao dịch TMĐT 71 Bảng 4.9: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett’s cho biến độc lập (lần 1) 72 Bảng 4.10: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett’s cho biến độc lập (lần 2) 72 Bảng 4.11: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến phụ thuộc 73 Bảng 4.12: Bảng tổng hợp thang đo sau nghiên cứu sơ 73 Bảng 4.13: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo đặc điểm sản phẩm 79 Bảng 4.14: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo yếu tố thị trường 80 Bảng 4.15: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo yếu tố công ty 80 Bảng 4.16: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo yếu tố cạnh tranh kênh 81 Bảng 4.17: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo yếu tố chi phí giao dịch kênh – Lần 81 Bảng 4.18: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo yếu tố chi phí giao dịch kênh – Lần 81 Bảng 4.19: Đánh giá thức độ tin cậy thang đo lựa chọn kênh phân phối trực tuyến 82 Bảng 4.20: Bảng tổng hợp thang đo số biến quan sát sau kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach α (nghiên cứu thức) 82 Bảng 4.21: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett’s cho biến độc lập nghiên cứu thức (lần 1) 83 Bảng 4.22: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett’s cho biến độc lập nghiên cứu thức (lần 2) 84 Bảng 4.23: Kết phân tích nhân tố thang đo biến độc lập 84 Bảng 4.24: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến phụ thuộc 85 Bảng 4.25: Bảng tổng hợp thang đo số biến quan sát sau đánh giá giá trị thang đo EFA (nghiên cứu thức) 86 Bảng 4.26 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 87 Bảng 4.27 Bảng ANOVA 88 Bảng 4.28 Bảng tổng hợp hệ số phù hợp mơ hình 88 Bảng 4.29 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội 89 CT2 792 CT1 772 CT3 757 CT4 728 SP6 691 582 SP4 826 SP2 811 SP5 791 SP3 754 TT5 789 TT4 776 TT3 748 TT2 651 TT1 584 CP2 800 CP4 770 CP3 760 CP1 757 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations C1 - Internal use PHỤ LỤC 7B: KẾT QUẢ EFA NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC LẦN Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.855 22.066 22.066 4.855 22.066 22.066 3.007 13.667 13.667 2.781 12.642 34.708 2.781 12.642 34.708 2.905 13.203 26.870 2.606 11.845 46.553 2.606 11.845 46.553 2.622 11.917 38.786 1.822 8.281 54.835 1.822 8.281 54.835 2.502 11.372 50.158 1.440 6.546 61.381 1.440 6.546 61.381 2.469 11.222 61.381 735 3.342 64.723 727 3.304 68.026 673 3.060 71.086 656 2.984 74.070 10 599 2.723 76.794 11 583 2.649 79.442 12 539 2.452 81.895 13 518 2.354 84.249 14 487 2.213 86.462 15 482 2.191 88.653 16 436 1.981 90.634 17 422 1.916 92.551 18 368 1.675 94.225 19 348 1.584 95.809 20 339 1.541 97.350 21 320 1.455 98.805 22 263 1.195 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis CTY3 CTY2 CTY4 CTY5 CTY1 TT5 Rotated Component Matrixa Component 813 771 702 693 650 790 C1 - Internal use TT4 776 TT3 747 TT2 648 TT1 582 SP2 824 SP4 821 SP5 783 SP3 768 CT2 786 CT1 771 CT3 752 CT4 751 CP2 801 CP4 770 CP3 759 CP1 757 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations C1 - Internal use PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ EFA MA TRẬN XOAY CHO BIẾN PHỤ THUỘC (NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC) Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Component % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % 3.553 59.214 59.214 3.553 59.214 59.214 768 12.800 72.014 555 9.247 81.261 462 7.694 88.955 368 6.129 95.084 295 4.916 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component PP3 839 PP2 838 PP1 802 PP4 801 PP5 683 PP6 629 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted C1 - Internal use PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ THỒNG KÊ TRUNG BÌNH BIẾN (MEAN) Descriptive Statistics N SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 CTY1 CTY2 CTY3 CTY4 CTY5 CT1 CT2 CT3 CT4 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 Valid N (listwise) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 Minimum Maximum 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 202 C1 - Internal use 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 Mean 4.05 3.80 4.15 4.10 4.10 4.61 4.57 4.60 4.58 4.61 4.57 4.58 4.55 4.61 4.52 3.90 3.86 3.92 3.88 3.36 3.38 3.30 3.50 3.26 3.93 3.89 3.94 3.91 3.93 3.99 Std Deviation 853 829 773 782 634 547 553 540 552 591 570 561 581 547 583 988 1.019 996 975 715 711 713 648 905 586 580 599 583 630 560 PHỤ LỤC 10: DANH SÁCH ĐÁP VIÊN THẢO LUẬN TAY ĐÔI DANH SÁCH CHỨC VỤ CÔNG TY ĐÁP VIÊN Đáp viên Quản lý phân phối trực tuyến Công ty DKSH Công ty DKSH Việt Nam Đáp viên Trợ lý nhãn hàng Công ty Phương Phát Công ty TNHH Phương Phát Đáp viên Phụ trách chiến dịch hàng hóa sàn TMĐT công ty Wipro Unza Việt Nam công ty Wipro Unza Việt Nam Đáp viên Quản lý kênh phân phối trực tuyến Công ty Lorganic Công ty TNHH Lorganic Đáp viên Quản lý kênh phân phối trực tuyến Công ty Thương mại Đầu tư Thái Bình Cơng ty Thương mại Đầu tư Thái Bình C1 - Internal use PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH PHỎNG VẤN CÁC CÔNG TY PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN TRÊN CÁC SÀN TMĐT STT Tên Công Ty Công ty Olala Media Công ty TNHH L'OREAL Việt Nam Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Công ty TNHH Abena Việt Nam Công ty TNHH MTV Thông Minh Công ty Dược phẩm TANA Công ty tnhh thương mại dịch vụ trần tồn phát Cơng ty Thương mại Đẹp 21 Công ty CP Quốc Tế Alive 10 Công ty TNHH Natulife 11 công ty TNHH Amala Việt Nam 12 Công ty TNHH TM Lê Phan 13 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam 14 Công ty TNHH DKSH Việt Nam 15 Công ty XNK phân phối Ovan 16 Công ty TNHH Wakawa Việt Nam 17 Công ty TNHH METACO TRƯỜNG VĂN 18 Công ty DMP Việt Pháp 19 Công ty ANGEL'S LIQUID VIỆT NAM 20 Công Ty Tnhh BNBGViệt Nam 21 Công ty TNHH Bayer Việt nam C1 - Internal use 22 Công Ty TNHH Actsones Việt Nam 23 Công ty TNHH Komeco Việt Nam 24 Công Ty CP TMDV Tổng Hợp Hồn Vũ 25 Cơng ty Sayam International 26 Công ty mỹ phẩm skin republic 27 Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA 28 Công ty Cổ phần Quốc tế Thiên Anh 29 Berav beauty 30 Công ty CP thương mại dịch vụ sagen 31 Công ty TNHH Watsons (Việt Nam) 32 Công ty tnhh thành viên thương mại đầu tư liên châu 33 Công Ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam) 34 CƠNG TY TNHH AMOREPACIFIC VIỆT NAM 35 Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát 36 Công Ty TNHH LORGANIC 37 WIPRO UNZA VIỆT NAM 38 Bindi Vietnam 39 CƠNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 40 Cơng ty Bioderma Việt Nam 41 Công ty TNHH Kao Việt Nam 42 Công ty DM&C 43 Công Ty TNHH Một Thành Viên Blooming Việt Nam 44 CÔNG TY GIẢI PHÁP KINH DOANH SPA BLUESEA C1 - Internal use 45 Công ty Thế Giới Nước Hoa 46 Công ty cổ phần Diana Unicharm 47 Cơng ty TNHH Caryophy Việt Nam 48 CƠNG TY CỔ PHẦN VONGROUP 49 Cty TNHH Success Together 50 CƠNG TY CỔ PHẦN ECO LIGHT 51 Cơng ty Cổ Phần Romessence Việt Nam 52 Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Thời trang BNF 53 CÔNG TY TNHH LADIS ASIA 54 Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân 55 CƠNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GỊN 56 Công Ty TNHH TM & DV Hồng Viễn 57 HSV Group 58 ONA Global 59 Cobote beauty 60 HKD MỸ PHẨM C-O-C-O’-S B-E-A-U-T-Y 61 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NATURE STORY 62 CƠNG TY CỔ PHẦN Y&B 63 Cơng ty TNHH NGƠI NHÀ MỸ PHẨM 64 Cơng Ty TNHH COLGATE-PALMOLIVE (Việt Nam) 65 Công ty TNHH KOCOS 66 Công ty Cổ phần Belie 68 Công ty TNHH Đại Bắc Miền Nam C1 - Internal use 69 Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung 70 Công ty TNHH TM XNK C.A.T 71 Công ty TNHH Giao dịch Quốc tế Tú Đan 72 Reckitt Benckiser Việt Nam 74 Công ty KVIC PARTNERS 75 Công ty TNHH QUỐC HƯNG 76 công ty cổ phần thương mại dịch vụ Sagen 77 ecare.vn 78 EGLIPS VIETNAM 79 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPYSKIN VIETNAM 80 CƠNG TY TNHH MỸ PHẨM NƯỚC SUỐI NĨNG 81 Beiersdorf Việt Nam 82 Công ty TNHH Sao Phúc An 83 CÔNG TY TNHH FBEAUTY 84 Fantasy cosmetics 85 CƠNG TY TNHH SÁNG TẠO VẺ ĐẸP TỒN CẦU 86 Cơng ty TNHH Phố Mỹ Phẩm 87 CƠNG TY TNHH JOYOUNG VIỆT NAM 88 Công ty TNHH Vẻ Đẹp Francia 89 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Kosume 90 Công ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy 91 Công Ty TNHH HASAKI BEAUTY & S.P.A 92 Công ty CPTM Mỹ phẩm Sao Thủy C1 - Internal use 93 Công ty TNHH OQR 94 Công Ty CP Green Mode 95 GRINIF VIET NAM 96 CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) 97 Công ty CP đầu tư tư vấn Sen capital 98 Công Ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam P&G 99 công ty tnhh pioneer wagon / pioneer wagon company limited 100 Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 101 CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA THIÊN PHÚ 102 CÔNG TY TNHH AMOREPACIFIC VIỆT NAM 103 Universal Care Corporation (UCC Vietnam) 104 CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) 105 Công ty TNHH Link Việt Nam 106 Julyhouse Essential Oil 107 CƠNG TY TNHH VINA DAEJIN 108 Viện chăm sóc da Kang Nam 109 Công ty Quốc tế Nam Thành 110 CƠNG TY TNHH KIARA GARMENTS VIỆT NAM 111 Cơng Ty TNHH Thảo Kim Hồn 112 Cơng ty TNHH Mỹ Phẩm Đại Phúc 113 Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam 114 Cơng ty TNHH Maxcos 115 CƠNG TY TNHH L’AMONT EN PROVENCE C1 - Internal use 116 LEMONADE 117 Công ty TNHH ASIALFT 118 Công Ty Cổ Phần Sachi 119 Công Ty TNHH Beauty Lab Cosmetics Việt Nam 120 Loveshopping 121 L'Occitane Việt Nam 122 Công ty cổ phần Ladycare Việt Nam 123 Công ty TNHH Mỹ phẩm Quảng Châu MAANGE 124 ông ty TNHH TM&DV Mỹ Phẩm Ruby's World 125 Cơng Ty Tnhh Mediheal Việt Nam 126 CƠNG TY TNHH KYODO 127 Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Thủy Mộc 128 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ UNICORN 129 Milaganics 130 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT 131 Cơng ty Missha 132 CƠNG TY TNHH MKUP 133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý 134 Công Ty TNHH Đào Minh Tiên 135 Công ty TNHH NATURAL PACIFIC VN CO., LTD 136 CÔNG TY TNHH NARGUERITE 137 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT 138 Công TNHH Đầu tư thương mại Wollyong Việt Nam C1 - Internal use 139 Neogence Việt Nam 140 Nuty cosmetics 141 CÔNG TY TNHH XNK DƯƠNG MINH 142 Công Ty TNHH Full Well Trading Việt Nam 143 Công ty TNHH Watsons 144 Công ty nhập phân phối mỹ phẩm Lê Lân 145 TNHH Dược phẩm Tana 146 CTCP Bột giặt LIX 147 Orihiro Việt Nam 148 OFÉLIA VIỆT NAM 149 Công ty Cổ phần Sức khỏe FOR 150 Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Provence 151 CÔNG TY TNHH LAMI 152 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI 153 Công ty TNHH MTV Nlink Việt Nam 154 Công ty Cổ phần Xuất nhập Rio Beauty Việt Nam 155 Romand Cosmetic 156 MIREI COMPANY 157 Royal London Việt Nam 158 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SNP 159 CÔNG TY TNHH PICARE VIỆT NAM 160 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Sagen 161 Công ty TNHH Bán lẻ Sakuko Việt Nam C1 - Internal use 162 Công Ty TNHH Phát Triển TM Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Xanh 163 Công ty TNHH TM & XNK Kỳ Phong 164 Secretkey Viet Nam 165 Công ty Cổ Phần Marico South East Asia 166 SILKYGIRL Vietnam 167 CÔNG TY CỔ PHẦN VẺ ĐẸP PHƯƠNG ĐÔNG 168 So'Natural Việt Nam 169 Công ty TNHH Giải Pháp & Công Nghệ Diệp Anh 170 Cơng ty TNHH Sukin Việt Nam 171 CƠNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 172 CÔNG TY TNHH BEAUTYHOT 173 Công ty TNHH The Body Shop 174 Công ty TNHH Hoa Sen Việt 175 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế SQ 176 CÔNG TY TNHH NANUM VIỆT NAM 177 Cơng ty TNHH Cơng Nghệ Tầm Nhìn 178 CƠNG TY TNHH MỸ PHẨM TRUESKY 179 Mỹ phẩm Quốc Tế Thiên Anh 180 UMIHA ORGANIC 181 Công ty TNHH TM MON 182 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE 183 CƠNG TY TNHH WONDER UNION 184 Cơng Ty TNHH Botanical Cosmetic C1 - Internal use 185 Bobbi Brown Việt Nam 186 Estee Lauder Việt Nam 187 LOreal Paris Việt Nam 188 Maybelline New York Việt Nam 189 Vichy Việt Nam 190 Laroche Posay Việt Nam 191 OEDO Beauty 192 Công ty mỹ phẩm Kim Ngân 193 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM LAN HẢO 194 Công Ty Marico 195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MCWAY BEAUTY CARE 196 Eva shop 197 Cơng ty Lam Mộc 198 CƠNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIDO 199 NauNau shop 200 L'oreal Professional C1 - Internal use ... THỊ HỒNG VÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU NGÀNH HÀNG... nhận định liên quan đến nội dung nghiên cứu luận văn: Nghiên cứu yếu tố tác động đến định lựa chọn kênh phân phối trực tuyến sàn giao dịch thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam: nghiên cứu. .. nghiệp phân phối sàn TMĐT Việt Nam Bảng 2.4: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến định chọn lựa kênh phân phối trực tuyến nghiên cứu Việt Nam Các yếu tố nghiên cứu Chi phí giao dịch kênh phân phối Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn kênh phân phối trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp tại việt nam ,

Từ khóa liên quan