0

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết của cán bộ nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương

156 38 0
  • Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết của cán bộ nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 22:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO THỊ HỊA ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN DẠNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO THỊ HỊA ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN DẠNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hƣớng nghiên cứu Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐĂNG KHOA Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn ―ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN DẠNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG‖ cơng trình nghiên cứu riêng tơi dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Tr n ăng Khoa Các số liệu đề tài đƣợc thu thập xử lý cách trung thực Nội dung nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn khơng chép luận văn chƣa đƣợc trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trƣớc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Ngƣ i thực CAO THỊ HÒA năm 2020 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH V ĐỒ THỊ T M TẮT CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu chi tiết 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lƣợng 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Lý thuyết lãnh đạo 2.1.1.1 Khái niệm lãnh đạo 2.1.1.2 Khái niệm phon h lãnh đạo 2.1.1.3 Cá h tiếp ận tron n hiên ứu lãnh đạo 2.1.2 Tiếp cận theo hƣớng lãnh đạo chuyển dạng 12 2.1.2.1 Khái niệm phon 2.1.2.2 Cá th nh ph n h lãnh đạo huyển dạn 13 phon h lãnh đạo huyển dạn 14 2.1.3 Thang đo lãnh đạo đa thành phần MLQ – Form 6S 15 2.1.4 Lý thuyết cam ết 16 2.1.4.1 Cá th nh ph n 2.1.4.2 s m ết với tổ 19 m ết với tổ theo qu n điểm Meyer Allen 20 2.1.4.3 h n đo s m ết với tổ Meyer Allen 22 2.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu liên quan 22 2.2.1 Ngoài nƣớc 22 2.2.2 Trong nƣớc 26 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 29 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 33 T M TẮT CHƢƠNG 2: 35 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiên cứu 36 3.2 Thiết ế nghiên cứu 38 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 3.2.2 Thiết ế nghiên cứu định tính 39 3.2.3 Kết thực nghiên cứu định tính 40 3.3 Thiết ế nghiên cứu thức 44 3.3.1 Thiết ế mẫu nghiên cứu 44 3.3.2 Phƣơng pháp chọn mẫu điều tra thu thập thông tin 45 3.3.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 45 3.3.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo 46 3.3.5 Phân tích nhân tố hám phá EFA 47 3.3.6 Phân tích tƣơng quan hồi qui 48 T M TẮT CHƢƠNG 49 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1 Mô tả mẫu 50 4.2 Kiểm định thang đo 52 4.2.1 Hệ số tin cậy phong cách lãnh đạo chuyển dạng 52 4.2.2 Hệ số tin cậy cam ết 53 4.3 Phân tích nhân tố hám EFA 55 4.3.1 Phân tích nhân tố hám EFA thang đo phong cách lãnh đạo chuyển dạng 55 4.3.2 Phân tích nhân tố hám EFA thang đo cam ết 58 4.4 Phân tích hồi qui tuyến tính 59 4.4.1 Phân tích tƣơng quan 59 4.4.2 Phân tích hồi qui 61 4.4.2.1 h n t h m h nh h i qui m ết phon h lãnh đạo huyển dạn đến s nh n viên BHXH tỉnh B nh Dươn 61 4.4.2.2 Kiểm tr iả định 64 4.4.2.3 Đánh iá độ phù hợp, iểm định độ phù hợp m h nh 66 4.5 Kiểm định hác iệt nhân viên cam ết theo đ c điểm cá nhân 66 4.5.1 Kiểm định hác iệt (Independent – samples T-test) theo giới tính 66 4.5.2 Kiểm định hác iệt (One way anova) cho nhóm độ tuổi trình độ thâm niên chức vụ thu nhập 67 4.5.2.1 heo nhóm tuổi 68 4.5.2.2 heo tr nh độ 69 4.5.2.3 Theo thâm niên 69 4.5.2.4 heo vụ 69 4.5.2.5 Theo thu nhập 70 4.6 So sánh ết nghiên cứu trƣớc 70 4.6.1 Thành phần “lý tƣởng hành vi lãnh đạo” 70 4.6.2 Thành phần “quan tâm đến cá nhân” 71 4.6.3 Thành phần “truyền cảm hứng” 71 4.6.4 Thành phần “ ích thích trí tuệ” 72 T M TẮT CHƢƠNG 75 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.1.1 Phong cách lãnh đạo 76 5.1.2 Sự cam ết với tổ chức 77 5.1.3 Ảnh hƣởng thành phần phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến cam ết với tổ chức 77 5.2 Hàm ý quản trị 78 5.2.1 Xây dựng thành phần lãnh đạo ằng quan tâm đến cá nhân 78 5.2.2 Xây dựng thành phần lãnh đạo ằng truyền cảm hứng 81 5.2.3 Xây dựng thành phần lãnh đạo ằng lý tƣởng hành vi lãnh đạo 83 5.2.4 Xây dựng thành phần lãnh đạo ằng ích thích trí tuệ 86 5.2.5 Xây dựng thành phần lãnh đạo theo đ c điểm cá nhân 88 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cƣu 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh ANOVA Phân tích phƣơng sai Analysis of Variance EFA Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analysis KMO NHTM BHXH Kaiser Mayer Olkin Ngân hàng thƣơng mại ảo hi m x hội Sig Mức ý nghĩa quan sát Observed significance level SPSS Ph n mềm thống kê khoa học x hội Statistical Package for the social Sciences TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh HoChiMinh city VIF Hệ số nhân tố phóng đại phƣơng sai Variance inflation factor DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu 28 Bảng 3.1: Kết quả thảo luận nhóm 41 Bảng 3.2: Thang đo phong cách lãnh đạo 41 Bảng 3.3: Thang đo cam ết 44 Bảng 4.1: Bảng thống ê mô tả 51 Bảng 4.2: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo 52 Bảng 4.3: Kết đánh giá độ tin cậy Thang đo cam ết 54 Bảng 4.4: Kết đánh giá độ tin cậy Thang đo cam ết lần 55 Bảng 4.5: ết iểm định KMO Bartlett iến độc lập 56 Bảng 4.6 Ma trận xoay 56 Bảng 4.7: Kết iểm định KMO Bartlett iến phụ thuộc 59 Bảng 4.8 Hệ số tƣơng quan phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến cam ết nhân viên với tổ chức 60 Bảng 4.9 Kết phân tích hồi qui 62 Bảng 4.10: Kiểm định hác iệt iến giới tính 66 Bảng 4.11 Bảng thông ê mô tả iểm định Anova nhóm 67 Bảng 4.12: So sánh với ết nghiên cứu trƣớc 73 Bảng 5.1: Mô tả thống ê giá trị trung ình iến quan tâm đến cá nhân 78 Bảng 5.2: Giá trị trung ình truyền cảm hứng 81 Bảng 5.3: Giá trị trung ình lý tƣởng hành vi lãnh đạo 83 Bảng 5.4: Giá trị trung ình ích thích trí tuệ 86 DANH MỤC HÌNH V ĐỒ THỊ Hình 2.1 Lý thuyết a thành phần cam ết 21 Hình 2.2: Mối quan hệ phong cách lãnh đạo cam ết nhân viên Parastirth công ty Nam Phi 24 Hình 2.3: Mối quan hệ lãnh đạo chuyển đổi tham gia công việc y tá ệnh viện phủ: nghiên cứu hảo sát 25 Hình 2.4: Mơ hình phong cách lãnh đạo chuyển dạng tác động đến cam ết với tổ chức 26 Hình 2.5: Ảnh hƣởng phong cách lãnh đạo đến cam ết với tổ chức giảng viên nhân viên trƣờng Đại học công lập Việt Nam 27 Hình 2.6: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi: Sự tín nhiệm cam ết tổ chức ối cảnh Việt Nam 28 Hình 2.7: Mơ hình nghiên cứu tác giả 34 Hình 3.1: Quy trình thực 41 Đồ thị 4.1: Đồ thị phân tán Scatterplotn 64 Đồ thị 4.2: Đồ thị tần số Histogram phần dƣ chuẩn hóa 65 Đồ thị 4.3: Đồ thị tần số P-P Plot phần dƣ chuẩn hóa 65 Tổng phƣơng sai trích Giá trị Eigenvalues khởi tạo nhân tố Tổng cộng % phƣơng sai Tổng bình phƣơng phƣơng sai sau xoay Tổng bình phƣơng phƣơng sai % phƣơng sai tích lỹ % phƣơng % phƣơng sai sai tích lỹ tổng cộng tổng cộng % phƣơng % Phƣơng sai sai tích lỹ 9.546 34.092 34.092 9.546 34.092 34.092 5.699 20.355 20.355 3.670 13.106 47.198 3.670 13.106 47.198 3.766 13.451 33.805 3.010 10.751 57.949 3.010 10.751 57.949 3.398 12.136 45.941 1.485 5.305 63.254 1.485 5.305 63.254 3.093 11.046 56.987 1.214 4.335 67.589 1.214 4.335 67.589 2.968 10.602 67.589 883 3.152 70.741 728 2.602 73.342 693 2.475 75.817 612 2.186 78.004 10 556 1.985 79.989 11 531 1.896 81.885 12 479 1.712 83.596 13 455 1.626 85.223 14 434 1.550 86.773 15 425 1.517 88.290 16 384 1.370 89.660 17 375 1.341 91.001 18 347 1.239 92.240 19 331 1.180 93.420 20 316 1.129 94.549 21 279 996 95.546 22 252 902 96.447 23 240 857 97.304 24 216 771 98.074 25 187 669 98.743 26 169 602 99.346 27 099 354 99.700 28 084 300 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component IC3 918 IC5 830 IC7 826 IC6 822 IC1 816 IC2 810 IC4 767 IC8 734 IB2 798 IB5 771 IB3 769 IB4 764 IB1 727 IM2 818 IM1 794 IM5 768 IM3 658 IM4 607 IA3 854 IA2 796 IA4 774 IA1 728 IA5 714 IS3 744 IS1 711 IS2 696 IS4 676 IS5 574 Extraction Method: Principal Component Analysis Varimax with Kaiser Normalization a.Rotation RotationMethod: converged in iterations Kết iểm định KMO Bartlett iến phụ thuộc Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Ki m định artlett thang đo 757 Giá trị chi bình phƣơng 1615.193 df 10 Sig.(Mức ý nghĩa) 0.000 Communalities Initial CK1 1.000 Extraction 828 CK2 1.000 701 CK3 1.000 794 CK4 1.000 780 CK5 1.000 837 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total 3.939 % of Variance Cumulative % 78.787 78.787 571 11.421 90.208 207 4.142 94.350 205 4.090 98.440 078 1.560 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulati Total Variance ve % 3.939 78.787 78.787 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total Extraction Sums of Squared % of Loadings Cumulati 3.939 % of Variance 78.787 Cumulative % 78.787 571 11.421 90.208 207 4.142 94.350 205 4.090 98.440 078 1.560 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 3.939 Variance 78.787 ve % 78.787 Phân tích tƣơng quan CK CK IC Hệ số tƣơng quan person 000 040 000 000 000 14.877 110.771 108.394 73.311 Phƣơng sai 489 236 045 334 326 221 Tổng mẫu 333 333 333 333 333 333 104 ** ** 325** Hệ số tƣơng quan person Tổng bình phƣơng tổng sản phẩm chéo 539 391 391 057 000 000 000 130.122 12.318 65.376 61.641 39.412 Phƣơng sai 236 392 037 197 186 119 Tổng mẫu 333 333 333 333 333 333 * 104 065 064 042 Hệ số tƣơng quan person 113 040 057 239 244 447 14.877 12.318 107.383 9.842 9.168 4.612 Phƣơng sai 045 037 323 030 028 014 Tổng mẫu 333 333 333 333 333 333 ** ** ** 626 000 577** 000 Hệ số tƣơng quan person Mức ý nghĩa Tổng bình phƣơng tổng sản phẩm chéo Phƣơng sai 593 000 391 000 065 110.771 65.376 9.842 215.293 127.059 90.109 334 197 030 648 383 271 333 333 333 333 333 333 ** ** 064 ** 625** Tổng mẫu Hệ số tƣơng quan person 615 Mức ý nghĩa 391 239 626 000 000 244 000 108.394 61.641 9.168 127.059 191.225 91.957 Phƣơng sai 326 186 028 383 576 277 Tổng mẫu 333 333 333 333 333 333 ** ** 042 ** ** Tổng bình phƣơng tổng sản phẩm chéo IS 78.319 Tổng bình phƣơng tổng sản phẩm chéo IM ** 000 Mức ý nghĩa IB IS 541** 78.319 Mức ý nghĩa IA IM 615** 162.325 Tổng bình phƣơng tổng sản phẩm chéo 113* IB 593** 539** Mức ý nghĩa IC IA Hệ số tƣơng quan person 541 Mức ý nghĩa 325 577 000 625 000 000 447 000 000 73.311 39.412 4.612 90.109 91.957 113.196 Phƣơng sai 221 119 014 271 277 341 Tổng mẫu 333 333 333 333 333 333 Tổng bình phƣơng tổng sản phẩm chéo ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Mức độ giải thích mơ hình Mơ hình R R ình phƣơng 734a a iến độc lập: (h ng số), IS, IA, IC, I , IM R Bình phƣơng hiệu chỉnh 539 Sai số ƣớc lƣợng 532 Hệ số DurbinWatson 47813 1.639 Trung bình bình phƣơng 17.514 F 76.613 b iến phụ thuộc: CK ANOVAa Mơ hình Hồi quy Tổng bình phƣơng 87.571 Ph n dƣ Tổng ậc tự 74.754 327 162.325 332 Sig .000b 229 a iến phụ thuộc: CK b iến độc lập: (h ng số), IS, IA, IC, I , IM Phân tích hồi quy Hệ số chuẩn hóa Hệ số chƣa chuẩn hóa Mơ hình Thống kê đa cộng tuyến -.084 Sai số chuẩn 245 IC 330 047 296 7.065 000 804 1.243 IA 054 046 044 1.174 241 988 1.012 IB 193 045 223 4.332 000 533 1.875 IM 243 049 264 4.926 000 490 2.042 IS 179 061 149 2.956 003 551 1.815 B (H ng số) a iến phục thuộc: CK Beta t -.341 Sig Dung sai 733 VIF GIOITINH CK12 Nu Nam Group Statistics N 199 134 Mean 3.3809 3.3821 Std .71452 67855 Std .05065 05862 Independent Samples Test Levene's Test for Equality F CK12 Equal variances Equal variances 082 Sig .775 t -.015 -.015 t-test for Equality of Means Sig (2Mean Std df tailed) Differenc Error 331 988 -.00119 07826 295.208 988 -.00119 07747 95% Confidence Lower Upper -.15513 15276 -.15365 15128 CK12 N 40 Total CK12 Levene Statistic 101 138 94 333 Test of Homogeneity of Variances df 2.749 CK12 Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 51.272 111.052 162.325 Descriptive s Std Mea Deviatio Std Error n 2.7881 n 57259 05697 3.6667 55806 04751 3.6000 61870 06381 3.3814 69923 03832 df2 Sig 065 330 ANOV A df 330 332 95% ConfidenceUppe Lower Minimum Maximu 2.6751 r 2.9012 1.00 m 4.40 3.5727 3.7606 2.80 5.00 3.4733 3.7267 2.60 5.00 3.3060 3.4568 1.00 5.00 Mea n 25.636 337 F 76.179 Sig .000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: CK12 (I) TUOI Tukey HSD 40 30-40 40 >40 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết của cán bộ nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương ,

Từ khóa liên quan