0

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện ma túy ở thành phố hồ chí minh luận án TS giáo dục học 62 14 05 10

311 30 0
  • Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện ma túy ở thành phố hồ chí minh  luận án TS  giáo dục học 62 14 05 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƢ PHẠM TỔ CHỨC TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN SAU CAI NGHIỆN MA T Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 62 14 05 01 Hà Nội 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ̀ LÊ HÔNG MINH TỔ CHỨC TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN SAU CAI NGHIỆN MA TÚY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 05 01 HÀ NỘI - 2009 MỞ ĐẦU MỤC LỤC Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Những luận điểm cần bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN SAU CAI NGHIỆN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu quản lý giáo dục và tổchức quản lý người nghiện 1.1.2 Nghiên cứu tư vấn hướng nghiệp (TVHN) 1.1.3 Nghiên cứu TVHN cho nhóm đối tượng đặc biệt 1.2 Một số khái niệm luận án 1.2.1 Ma tuý, nghiện, cai nghiện, sau cai nghiên ma túy 1.2.2 Thanh niên sau cai nghiện (TNSCN) 2 7 1.2.3 Quản lý, tổ chức 1.2.4 Tư vấn hướng nghiệp cho niên sau cai nghiện 1.2.5 Tổ chức tư vấn hướng nghiệpcho niên sau cai nghiên 9 28 29 29 36 36 4 1.3 Sự cần thiết và tính nhân văn tổ chức TVHN cho TNSCN 1.3.1 Sự cần thiết hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho TNSCN 1.3.2 Tính nhân văn tổ chức TVHN cho TNSCN 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tổ chức TVHN cho TNSCN 5 1.4.1 Phẩm chất và lực cán quản lý 1.4.2 Đặc điểm tâm lý và hoàn cảnh xã hội TNSCN 62 1.4.3 Tâm lý, trình độ nhận thức và thái độ gia đình 62 1.4.4 Mơi trường xã hội, nếp sống địa phương 63 1.5 64 Các tiêu chí đánh giá hoạt động tổ chức TVHN cho TNSCN 1.5.1 Đánh giá mặt khoa họchệ thống và chế tổ chức TVHN 1.5.2 Đánh giá mặt chất lượng nội dung giáo dục TNSCN qua TVHN 1.5.3 Đánh giá mặt nhân tham gia tổ chức và TVHN 1.5.4 Kiểm chứng thực tế số TNSCN có việc làm cộng đồng Tiểu kết chương 66 66 68 69 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP 69 70 CHO THANH NIÊN SAU CAI NGHIỆN Ở TP HỒCHÍ MINH 2.1 Tình hình chung QLGD tổ chức TVHN cho TNSCN 2.1.1 Tình hình quản lý giáo dục niên nghiện, tái nghiện ma túy 2.1.2 Tình hình tái nghiện ma túy và thí điểm phịng chống tái nghiện 2.1.3 Quản lý giáo dục người nghiện và sau cai nghiện TpHCM 71 71 76 80 2.2 Khảo sát thực trạng tổ chức TVHN cho TNS 2.2.1 Hệ thống và chế tổ chức TVHN cho TNSCN 2.2.2 Nội dung và phương pháp TVHN cho TNSCN 2.2.3 Năng lực nhân tổ chức và lực lượng 2.2.4 Thực trạng TNSCN và tình hình an ninh trật tự 2.3 Kinh nghiệm QLGD TNSCN chống tái nghiệ 2.3.1 Ý kiến đánh giá TNSCN TVHN 2.3.2 Kinh nghiệm từ chương trình Cai chỗ(CTC) Tiểu kết chương CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN SAU CAI NGHIỆN TP HỒ CHÍ MINH 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp hệ thống giải pháp 127 3.1.1 Một số nguyên tác đề xuất giải pháp 127 3.1.2 Hệ thống giải pháp 129 3.2 130 Nhóm giải pháp Hoàn thiện tổ chức TVHN cho TNSCN cộng đồng 3.2.1 Giải pháp Xây dựng văn phòng TVHN cho TNSCN cộng đồng 130 3.2.2 Giải pháp Củng cố hệ thống tổ chức và cải tiến phương thức hoạt động Đội tình nguyện CTXH cộng đồng tham gia TVHN cho TNSCN 133 3.2.3 Giải pháp Xây dựng quy chế hoạt động hệ thống TVHN 139 3.2.4 Giải pháp Tăng cường kiểm tra hoạt động TVHN cho TNSCN 140 3.2.5 Giải pháp Tăng cường xã hội hóa tở chức TVHN cho TNSCN 142 3.3 Nhóm giải pháp 2: Xây dựng nội dung phƣơng pháp giáo dục TNSCN qua TVHN (10 chuyên đề giáo dục ) 144 3.3.1 Giải pháp : Giáo dục kỹ khởi nghiệp và lao động nghề nghiệp 144 3.3.2 Giải pháp 2: Giáo dục kỹ sống, đối phó tình có nguy 148 3.4 155 Nhóm giải pháp3: Bồi dƣỡng nhân tổ chức TVHN cho TNSCN 3.4.1 Giải pháp 1: Bồi dưỡng chung cho người làm việc với TNSCN 155 3.4.2 Giải pháp 2: Bồi dưỡng cán quản lý TVHN cho TNSCN 160 3.4.3 Giải pháp 3: Bồi dưỡng nghiệp vụ TVHN cho tình nguyện viên 162 3.5 Mối quan hệ hữu giải pháp 163 3.6 Tổ chức thực nghiệm 164 3.6.1 Mục đích, giới hạn thực nghiệm 164 3.6.2 Nội dung thực nghiệm 165 3.6.3 Tiến trình và phương pháp thực nghiệm 165 3.7 176 Đánh giá kết thực nghiệm 3.7.1 Đánh giá măṭ khoa hocc̣ tổ chức thực nghiệm TVHN choTNSCN 176 3.7.2 Đánh giá mặt chất lượng nội dung giáo dục TNSCN qua TVHN 177 3.7.3 Đánh giá phẩm chất và lực nhân tham gia TVHN 188 3.7.4 Kiểm chứng thực tế số lượng TNSCN có việc 189 làm Tiểu kết chương 192 Kết luận kiến nghị 193 Danh mục tài liệu tham khảo 197 Danh mục cơng trình công bố liên quan đến luận 206 án Phụ lục 207 CHƯ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CLB Câu lạc CTXH Công tác xã hội ĐC Đối chứng ĐTN Đội tình nguyện hoạt động xã hội LHQ Liên Hiệp Quốc LĐTBXH Lao động Thƣơng binh xã hội LVEP Chƣơng trình giáo dục giá trị sống NCH Ngƣời có HIV NSC Ngƣời sau cai QLGD Quản lý giáo dục SXVL Sắp xếp việc làm TCGD Tổ chức giáo dục TN Thực nghiệm TNSCN Thanh niên sau cai nghiện Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTDN Trung tâm dạy nghề TT.GTVL Trung tâm giới thiệu việc làm TVHN Tƣ vấn hƣớng nghiệp UBDSGĐTE Ủy ban dân số gia đình trẻ em UBND Ủy ban nhân dân VPTV.GĐ.TE Văn phịng tƣ vấn gia đình trẻ em DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ 1.1 Tam giác hƣớng nghiệp Platonop 1.2 Quá trình tổ chức hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp c 1.3 Thang nhu cầu ngƣời Abraham Maslow 2.1 Số ngƣời nghiện ma túy Việt Nam tăng giảm năm 2.2 Hệ thống quản lý trung tâm cai nghiện TpHCM 2.3 Sơ đồ tổ chức Đội Tình Nguyện CTXH phƣờng /xã 2.4 Sơ đồ vị trí TVHN phịng tƣ vấn Trung tâm c 2.5 Hiện trạng hệ thống quản lý giáo dục TNSCN cộ 2.6 Mối quan hệ Đội tình nguyện CTXH với tổ 2.7 Tỷ lệ TNSCN có nghề khơng có nghề 2.8 Tỷ lệ TNSCN có nghề, học nghề trƣớc sau cai nghiệ 2.9 TNSCN đánh giá cán tƣ vấn 3.1 Các mối quan ̣liên kết hoaṭđông ̣ cua ănV phịng TVH 3.2 Mơ hình tổ chức đội tình nguyện kiểu truyền thống 3.3 Mơ hình tổ chức đội đặc nhiệm 3.4 Mơ hình chọn ngẫu nhiên số TNSCN đại diện mẫu TN 3.5 Mức tiến mẫu thực nghiệm (%) 3.6 Mức tiến mẫu đối chứng (%) 3.7 Mức tiến mẫu thực nghiệm so với mẫu đối chứng ̉̉ DANH MỤC BẢNG BIỂU 2.1 Tình hình cai nghiện tỷ lệ tái nghiện số tỉnh th 2.2 Nguyên nhân tái nghiện số tỉnh thành (%) 2.3 Xu huớng chọn nghề TNSCN trung tâm 2.4 Tình trạng việc làm TNSCN trở cộng đồng sau 2.5 Nghề công việc phù hợp với TNSCN TpHCM 2.6 TNSCN có ý kiến phƣơng pháp giáo dục đồng đ 2.7 Các phƣơng thức tiếp tục giáo dục TNSCN phù hợ 2.8 Khác biệt tâm lý quan trọng TNSCN trƣớc s 2.9 Nguyên nhân tái nghiện TNSCN đƣợc TVH 2.10 Bệnh lý tâm thần di chứng hệ thần kinh 2.11 Hứng thú tự tạo việc làm TNSCN đƣợc CB 2.12 Tỷ lệ % Số TNSCN cộng đồng đƣợc vay vốn 2.13 Tỷ lệ % tình nguyện viên đƣợc tập huấn TVHN 2.14 TNSCN đánh giá chung cán tƣ vấn 2.15 Kiến thức kỹ cần đào tạo bổ sung cho tƣ vấn 3.1 Ý kiến đánh giá chuyên gia 3.2 Kết đánh giá trƣớc thực nghiệm mẫu thực 3.3 Kết đánh giá trƣớc thực nghiệm mẫu đối c 3.4 So sánh trƣớc thực nghiệm mẫu thực nghiệm 3.5 Kết 3.6 Kết 3.7 Mức tiến mẫu thực nghiệm (a‟-a) 3.8 Mức tiến mẫu đối chứng (b‟-b) 3.9 So sánh mức tiến mẫu TN với mẫu ĐC 3.10 Đánh giá hiệu hoạt động cán tình ngu 3.11 Báo cáo TNSCN đƣợc TVHN SXVL mẫu thự 3.12 Báo cáo TNSCN đƣợc SXVL mẫu đối chứng 3.13 Báo cáo TNSCN đƣợc SXVL mẫu đối chứng 3.14 Tỷ lệ % TNSCN đƣợc TVHN SXVL mẫu Đ 261 ý nghĩa, chấp nhận mối quan hệ liên quan đến họ xảy nơi nào tiến trình thay đổi hƣớng nghiệp.[104, trg5] b) Thảo luận phù hợp nghề việc làm với TNSCN Theo quan niện rộng rãi nhất, việc làm người trưởng thành là phương tiện kiếm sống, khơng vi phạm pháp luật Việc làm làm cơng việc đƣợc đào tạo,có nghề nghiệp chun mơn, làm cơng việc theo kinh nghiệm cá nhân tự lĩnh hội Trong thực tế, có việc làm khơng có thù lao( cơng tác xã hội, từ thiện, cơng ích…Nhƣng , lâu dài việc làm phải hoạt động vừa có ích cho xã hội vừa để ni sống thân gia đình Nghề nghiệp việc làm ngƣời sau cai nghiện cịn có ý nghĩa tinh thần xác định vị trí lao động sống, mang ý nghĩa điều trị tâm lý mở rộng giao tiếp, bình thƣờng hóa sống Về sinh lý, hoạt động thực việc làm giúp TNSCN vừa tẩy chất độc vừa tăng cƣờng sức chịu đựng thể…do đó, tƣ vấn viên hƣớng nghiệp TNSCN phải kiên trì thảo luận với TNSCN việc nghề nghiệp (hay việc làm) phù hợp hoàn cảnh cá nhân TNSCN Việc làm với nghề nghiệp chức vụ thƣờng với nhau, việc làm có thu nhập hay khơng có thu nhập, nhƣng có ý nghĩa hồn thành cơng việc thời gian định Có việc làm dài hạn có việc làm thời Có việc làm địi hỏi nhiều điều kiện hỗ trợ, có việc làm đơn giản Đối với TNSCN, tƣ vấn nghề tƣ vấn nghề nghiệp việc làm Tƣ vấn tìm việc, tự tạo việc làm Theo quan điểm rộng rãi nhất, việc làm người trưởng thành, là phương tiện kiếm sống , không vi phạm pháp luật Việc làm làm cơng việc đƣợc đào tạo, có nghề nghiệp chun mơn, làm công việc theo kinh nghiệm cá nhân tự lĩnh hội Tƣ vấn viên hƣớng nghiệp TNSCN, sau thảo luận, hƣớng dẫn xếp việc làm cho TNSCN với ngƣời chƣa có việc làm 262 thay đổi việc làm Họ người tuyển chọn TNSCN trước giới thiệu xếp vào công việc cụ thể, cộng đồng hỗ trợ hay gia đình bạn bè, doanh nghiệp dành riêng số việc làm cho ngƣời sau cai nghiện đƣợc tƣ vấn viên bảo lãnh Ngƣời sau cai nghiện từ loại trở đƣợc xem nhƣ ngƣời “khuyết tật phần” mặt sức khỏe tâm thần, tổn thƣơng thực tổn hệ thần kinh khó chữa lành, đƣợc đặc biệt quan tâm cung ứng “việc làm hỗ trợ” , “việc làm mở” động viên tự tạo việc làm + Tổ chức việc làm hỗ trợ Chƣơng trình hỗ trợ việc làm chƣơng trình daỵ nghềvàgiải viêc ̣ làm cho TN SCN từ Trung tâm cai nghiêṇ , sang loại cơng việc có tính hồ nhập hơn, sở sản xuất dịch vụ , sởhay trung tâm tổchƣƣ́c viêc ̣ làm dành riêng cho TNSCN có mục đích nội dung : Giúp đào tạo kèm nghề, hỗ trợ cá nhân thực việc làm mở, viêc ̣ làm hỗtrợ - Có tư vấn viên tư vấn nghề, tƣ vấn sƣƣ́c khỏe , chăm sóc tổng trang ̣ , tiếp tuc ̣ trị liệu tâm lý , lao đông ̣ tri ̣liêụ vàcác liêụ pháp cần thiết chống tái nghiêṇ - Có lãnh đạo chuyên gia chăm lo sửa đổi môi trƣờng làm việc , hoạt động đơịnhóm , tƣ ̣giáo duc ̣ , giáo dục , tiếp tục học tập rèn luyện giá trị sống, kỹ sống Các địa phƣơng đơng ngƣời sau cai nghiện có chƣơng trinh̀ cung cấp phƣơng tiện , nơi làm việc dịch vụ khác Chi phí cho chƣơng trình thấp chi phí cho Trung tâm tập trung cai nghiện trƣớc đây, có đặc điểm tổ chức là: - Một nhóm sản xuất nhỏ xí nghiệp/doanh nghiệp bình thường - Các doanh nghiệp nhỏ nhận gia công hợp đồng, làm nghề thủ công Các nhóm lao động di động, hợp đồng với khách hàng theo kế hoạch thường xuyên năm (loại công việc dịch vụ, theo mùa) 263 Công việc hỗ trợ cá nhân gồm : xếp việc làm cá nhân việc làm thƣờng xuyên dựa vào cộng đồng Nếu suất ngƣời TNSCN thấp ngƣời LĐ khác Nhà nƣớc cứu xét, ƣu tiên, trợ cấp bù đắp, phụ cấp khác ( xe đƣa đón, tổ chức làm xa có xe đƣa thăm gia đình định kỳ, đƣa gia đình lập nghiệp nơi đƣợc chuẩn bị tốt, để làm ăn sinh sống lâu dài, hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp ) + Việc làm mở : Việc làm doanh nghiệp, có tính kinh doanh, doanh nghiệp tình nguyện bị bắt buộc đóng quỹ đào tạo, phục hồi Bù lại doanh nghiệp đƣợc trợ giúp tài cải thiện môi trƣờng làm việc, giảm thuế, ƣu tiên khác có đóng góp hoạt động xã hội địa phƣơng + Phỏng vấn tuyển chọn TNSCN vào làm việc Sơ đồ 1.5: Mơ hình vấn người tìm việc Hoạt động tìm việc Giúp TNSCN đạt mục tiêu tìm việc có đánh giá sâu trình độ đào tạo, thử việc,tự tìmviệc, giới thiệu việc làm Gốc : Tác giả tổng hợp từ nhiều nguồn qua đợt tập huấn tìm việc + Các bƣớc tổ chức giới thiệu việc làm cho TNSCN  Thông tin cần thu thập để xếp việc làm - Thông tin cung lao động: Cần nắm số thông tin sau: Số lƣợng ngƣời sau cai nghiện độ tuổi lao động; 264 Số lƣợng TNSCN khả lao động có HIV, khơng có HIV; Số lƣợng TNSCN có việc làm; Số lƣợng TNSCN tìm việc muốn khởi doanh nghiệp Dựa vào đó, thiết kế vài dịch vụ phù hợp cho TNSCN - Thông tin vê cầu lao động : Số lƣợng đặc điểm chỗ làm việc trống - Chi tiết bổ sung cần thiết: Những khiếm khuyết cụ thể cuả TNSCN, nhu cầu có liên quan đến cơng việc ngƣời sau cai nghiện tìm việc Cần tăng khả tự tạo việc làm cho TNSCN giải việc làm doanh nghiệp doanh nghiệp thƣờng không chiụ lổi sản xuất kinh doanh rối loạn thần kinh hay thoáng, buồn ngũ TNSCN gây Hầu hết họ trí hỗ trợ đào tạo TNSCN kỹ thủ công, mỹ nghệ sửa chữa xe máy, sử dụng vi tính đánh máy, truyền thơng mạng, quản lý doanh nghiệp, buôn bán nhỏ, dịch vụ đơn giản nông lâm hải sản …TNSCN thƣờng đào tạo chức là quy  Đánh giá khả lao động TNSCN TNSCN đƣợc xếp việc làm khác tuỳ sức khỏe, lực lao động nghề nghiệp mức độ di hại bệnh tật theo chứng nhận y tế  Xây dựng mối quan hệ tƣơng giao lành mạnh với TNSCN Mục đích : Tạo tin tƣởng hiểu biết TVV TNSCN Phương thức : Tạo khung cảnh thời gian gặp gở thuận lợi thoả mái Sử dụng phép xã giao phù hợp, tinh tế lời nói ,Sử dụng tốt ngơn ngữ khơng lời, có thái độ đón mời Nói lời thân ái, hồ âm giọng với NSC tìm việc Chấp nhận khiếm khuyết, suy nghĩ TNSCN Bắt cầu vào giới TNSCN,hiểu cách thái ngôn ngữ tiếp xúc Nguyên tắc : Phải có kỹ lắng nghe TNSCN hiểu biết giới nghề nghiệp, thị trƣờng LĐ có liên quan đến họ Chống định hỏi dồn, trả lời thay 265  Xây dựng chiến lƣợc mở rộng mối quan hệ bên sơ đồ : Xây dựng mối quan hệ bên tìm việc làm cho TNSCN Ca Catr DỊCH VỤVI ỆC LÀM Cơ CHUNG Ca ùc DỊCH VỤ đ SAP XẾP VIỆC LÀM Xây Các nhàlàm sách d Giao thô GD ä Bo Bo Các nhàquản lý Cán bộSXVL ngườis lao đo Ca t ø Gia đình CBXH Gốc : Bộ LĐTBXH & Bộ Lao động Hoa Kỳ (2004), Cẩm nang dịch vụ việc làm, tậpI, tậpII, tậpIII, Aurora Associates International Inc [10} Tƣ vấn giúpTNSCN thích ứng nghề Sau ngƣời TNSCN có việc làm, tƣ vấn viên nhiệm vụ theo dõi giúp đỡ q trình thích ứng nghề, q trình hành nghề thân ngƣời TNSCN Trong giai đoạn này, tƣ vấn viên hƣớng nghiệp cần quan tâm vận động, thực hỗ trợ thực : 266 + Các dịch vụ hỗ trợ: Trợ giúp tài cho TNSCN : -Trợ cấp lƣơng, giảm thuế, bù BHXH; Trợ cấp thay đổi việc làm Dịch vụ trợ giúp khác : Tƣ vấn kỹ thuật cho TNSCN; Phân tích cơng việc,huấn luyện, hỗ trợ gỉai vấn đề nảy sinh + Trợ giúp thân TNSCN: _Giúp đỡ hoạt động hàng ngày: lại, chuẩn bị bữa ăn,… _Giúp giao tiếp, trợ giúp nơi làm việc, tƣ vấn nghề … + Việc làm tự tạo- sản xuất, kinh doanh dịch vụ quy mô nhỏ vừa Tổ chức công xƣởng sản xuất, khái thác nguyên vật liệu, trồng rừng chăn ni, chăm sóc hoa cảnh, chim cá cảnh, văn phịng dịch vụ hồn thiện cơng trình, vệ sinh, di dời , chuyển vận, xây dựng sở hạ tầng, nhận thực loại cơng trình sử dụng lao động ổn định tổ chức cung ứng lao động có tổ/ đội cơng tác ngƣời sau cai nghiện đƣợc giúp đỡ quản lý riêng Các chủ doanh nghiệp TNSCN đƣợc tập huấn, đào tạo bồi dƣỡng định kỳ kiến thức kinh nghiệm tổ chức hoạt động kinh doanh: Chƣơng trình SYB (Start Your Business) ILO ƣu tiên hỗ trợ đào tạo cho tất đối tƣợng vay vốn theo chƣơng trình khuyến khích tự tạo việc làm Số TNSCN theo chƣơng trình để tiếp nhận nhận thức kinh doanh cách khoa học, nâng cao khả tự tạo việc làm Trong thời gian tự tạo việc làm , tƣ vấn viên theo dõi , động viên, hƣớng dẫn vay vốn, vay vốn tín chấp, giải vấn đề nhân sự, kỹ thuật, marketing, nâng đỡ tinh thần khó khăn, thất bại, mâu thuẩn gia đình… 267 PHỤ LỤC CÁC LOẠI HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TƢ VẤN TÂM LÝ THƢỜNG SỬ DỤNG TRONG TVHN CHO TNSCN Hình thức tƣ vấn tâm lý nhóm,( gia đình) Tƣ vấn nhóm hình thức tƣ vấn : _ Các vấn đề cá nhân thể phạm vi nhóm Nhóm là tập hợp thành viên gia đình, nhóm bạn Bạn giúp bạn _ Trong b̉i tư vấn tâm lý nhóm , thành viên nối kết cảm xúc , trao đổi tâm tư , suy nghĩ và kinh nghiệm vấn đề và bạn _ Tất thành viên nhận phản hồi đóng góp, hỗ trợ nhận từ thành viên khác nhóm và từ tư vấn viên Đặc điểm tƣ vấn tâm lý nhóm : Tƣ vấn viên tâm khai thác cảm giác, ý nghĩ câu chuyện hành vi thành viên nhóm; Tìm kiếm hỗ trợ thành viên khác qua liệu pháp nhóm kỹ chuyên biệt tƣ vấn viên việc hình thành nhóm vận dụng tính động nhóm Tƣ vấn nhóm có hiệu ngƣời có vấn đề, tâm trạng khó khăn Tránh đƣa vào tƣ vấn nhóm q đơng ngƣời, thành viên hay e thẹn, sợ hãi, làm cho nhóm trì trệ, tính động ngƣợc lại, nên cẩn thận chọn ngƣời có xu hƣớng bạo lực vào nhóm Mục đích tƣ vấn tâm lý nhóm : Phát triển mối quan hệ hài hoà ( trao nhận tốt xấu ) ; Giúp thành viên giải vấn đề sống ; Giáo dục thành viên hỗ trợ định giải vấn đề; Mang lại thay đổi nhận thức, cảm xúc ; Giúp thành viên phát triển tự nhận thức Để tổ chức buổi tƣ vấn tâm lý giáo dục nhóm, tƣ vấn viên thƣờng hƣớng dẫn nhóm qua giai đoạn q trình tƣ vấn : Chẩn đoán / thử nghiệm : + Xác định thái độ tính cách + Quan sát cách cƣ xử, phản ứng, chia sẻ nhóm + Liên hệ vấn đề nhận định tƣ vấn cá nhân 268 Can thiệp / hỗ trợ giải vấn đề ; + Giúp TNSCN cách hữu hiệu vƣợt qua khó khăn + Giúp hiểu đấu tranh với vấn đề chung Liệu pháp + Liên hệ cảm xúc, suy nghĩ nhằm thay đổi hành vi + Tránh gây thêm tổn thƣơng, vết thƣơng khó liền, lây lang, + Giúp trẻ lấy lại bình tĩnh + Hƣớng đề tài giáo dục + Tránh giáo dục nặng / diễn thuyết Phản hồi nhóm viên trang lứa niên thƣờng mạnh mẽ, dễ biểu lộ xúc cảm thích hợp tuổi trẻ, đƣợc trẻ ghi nhận cách nghiêm túc phản hồi từ ngƣời lớn Nên xây dựng nhóm nhỏ từ 6- 12 thành viên có thêm tƣ vấn viên trợ lý Những kỹ cần thiết tƣ vấn tâm lý nhóm : Lắng nghe tích cực : Nhạy cảm với ngơn ngữ và thái độ người - Biết kết nối - : Những điểm tương đồng nhóm viên Ngăn cản kịp thời : Sự phá hoại hay độc quyền phát biểu - Có óc tổng hợp tốt : Giúp thành viên nhận thức xảy và thay đởi bên nhóm nào Nội dung tƣ vấn định, tƣ vấn thay dổi hành vi, tƣ vấn khủng hoảng a) Tƣ vấn tâm lý định Tƣ vấn tâm lý định tiến trình hỗ trợ suy luận hợp lý qua nhiều nguồn thông tin, nhiều bất ổn , nhiều suy đốn khơng rõ nét tâm trí đến thể xác, có thơng tin, cảm xúc trái ngƣợc , xung đột cần giải 269 - Tƣ vấn viên chờ đợi gia giảm cảm xúc, bình tỉnh TNSCN, giúp TNSCN trình bày hết điều mà TNSCN cho hữu lý, điều nghi ngại… - Tạo tình giả , đóng vai thay để thực nghiệm tạo điều kiện suy nghĩ điều chƣa hợp lý… - Lập bảng liệt kê phân chia lợi hại hệ luận từ giả định định theo phƣơng án a,b,c … Có thể sử dụng thủ thuật gieo lo lắng hậu định sai lầm… b) Tƣ vấn tâm lý thay đổi hành vi: Lý thuyết hành vi có nhận thức Albert Ellis, Aaron Beck, William Glasser, giúp cho tƣ vấn viên có sở lý luận trình tƣ vấn tâm lý thay đổi hành vi TNSCN Cụ thể: (1) Để kiểm tra xem TNSCN nghĩ họ giới xung quanh họ nhƣ nào, thấy cần thiết giúp họ thay đổi nhận thức đó; (2) Để chắn TNSCN thể nhận thức qua hành vi sống “những hành vi có nhận thức” Sử dụng lý thuyết hành vi có nhận thức, tƣ vấn viên thấy đƣợc xảy trƣớc hành vi cụ thể TNSCN xảy sau kiện TNSCN vừa gây Chuỗi hành vi đƣợc gọi chuỗi hành vi A-B-Cs - A: tiền đề ( Những xảy trƣớc hành vi TNSCN; - B: Hành vi ( Hành vi xảy ) - C: Hệ ( Những xảy sau hành vi đó) Tƣ vấn viên ngƣời ý đọc đƣợc cảm giác ý nghĩ TNSCN giai đoạn chuỗi 270 Sơ đồ : Thuyết cảm xúc có lý trí cịn diễn tả theo sơ đồ sau: Những thực tế, kiện khách quan hành vi mà cá nhân cảm thấy Tranh cãi ý nghĩ thiếu lý trí ( Ivey A Ivey M.B &Morgan,I.S (1993), tham vấn và liệu pháp tâm lý, quan điểm đa phương diện tài liệu tập huấn tư vấn viên tâm lý ( tham vấn viên) UNICEF và UBBVCSTE.HN (1999-2000) ) Sơ đồ ; Những yếu tố ý thức người Nhận thức tùy thuộc Hành vi Thực Trải nghiệm ngƣời ngƣời Trải nghiệm cảm xúc (tồn tại) ( Ivey A Ivey M.B &Morgan,I.S (1993), tham vấn và liệu pháp tâm lý, quan điểm đa phương diện tài liệu tập huấn tư vấn viên tâm lý ( tham vấn viên) UNICEF và UBBVCSTE.HN (1999-2000) ) Hành vi đƣợc xác định thành tố : - Hành động; - Đối tượng mục tiêu; 271 - Không gian; - Thời gian Hành vi ngƣời thƣờng bị chi phối thói quen truyền thống, trạng thái thể chất, tâm lý tình cảm, đức tin,các yếu tố kinh tế , dịch vụ xã hội, kiến thức kỹ Sự thay đổi hành vi thƣờng chuyển biến qua giai đoạn : Sơ đồ 1.4 : Các giai đoạn thay đổi hành vi Chƣa ý thức vấn đề Giai đoạn (Truyền thông thay đổi hành vi lãnh vực DS&SKSS, UBDSGĐTE, Hà Nội 2002) Krumboltz (1969), Kazdin (1980) thực nghiệm thực hành vi đổi cho thấy: tƣ vấn viên tâm lý phải: - Có khả quan sát hệ thống, giúp TNSCN tham gia quan sát hành vi họ; - Bàn bạc chiến lƣợc thay đổi hành vi hoàn cảnh; - Tạo điều kiện cho hành vi đạt mục tiêu; - Đánh giá bƣớc thận trọng thành quả, làm động thúc đẩy tiến đến mục tiêu cao 272 Ngịai ra, mơi trƣờng xã hội, luật pháp, dƣ luận, bè bạn, công tác tổ chức dịch vụ tiếp thị…đều cần thiết giúp TNSCN thành công thay đổi hành vi c) Tƣ vấn tâm lý khủng hoảng Khủng hoảng tình giai đoạn khó khăn gây căng thẳng trạng thái xúc động với cảm giác mạnh Có thể tổn thƣơng tinh thần hay thể xác trầm trọng, đến mức độ ngƣời cá nhân bị hỗn loạn Có dạng khủng hoảng - Khủng hoảng theo thời kỳ : - Khủng hoảng triền miên: - Khủng hoảng đột biến : Cƣờng độ khủng hoảng: - Tai biến : TNSCN NCH gây phơi nhiễm cho tác viên xã hội - Nguy cấp : Ngƣời bị AIDS thời kỳ cuối bất tỉnh - Diễn Biến : Mối bất hòa gia đình TNSCN trở Tư vấn tâm lý khủng hoảng q trình mang tính trị liệu tâm lý, giúp TNSCN đối diện với hoàn cảnh cách hiệu trƣởng thành từ kinh nghiệm đau thƣơng Tƣ vấn viên thƣờng sử dụng nghệ thuật quan hệ giao tiếp: Tạo niềm tin, thân thiết, làm giảm bƣớc cảm xúc tiêu cực TNSCN - Giúp TNSCN thừa nhận vấn đề, xác định tác nhân, tập chịu đựng kỹ hỗ trợ tƣ vấn viên - Ngăn chặn họa xảy học đƣợc hành vi mới, có hiệu để đối mặt với kiện khơng trơng đợi ... cai nghiện, sau cai nghiên ma túy 1.2.2 Thanh niên sau cai nghiện (TNSCN) 2 7 1.2.3 Quản lý, tổ chức 1.2.4 Tư vấn hướng nghiệp cho niên sau cai nghiện 1.2.5 Tổ chức tư vấn hướng nghiệpcho niên. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ̀ LÊ HÔNG MINH TỔ CHỨC TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN SAU CAI NGHIỆN MA TÚY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. .. khoa học quản lý giáo dục, chƣa có cơng trình nghiên cứu cấp độ luận án tiến sỹ Với lý trên, tác giả chọn đề tài: ? ?Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho niên sau cai nghiện ma túy thành phố Hồ Chí Minh? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện ma túy ở thành phố hồ chí minh luận án TS giáo dục học 62 14 05 10 ,

Từ khóa liên quan