0

Quản lý sự liên kết của trường trung học phổ thông với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục hiện nay

196 21 0
  • Quản lý sự liên kết của trường trung học phổ thông với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ GIA THANH QUẢN LÝ SỰ LIÊN KẾT CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 62 14 01 14 HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ GIA THANH QUẢN LÝ SỰ LIÊN KẾT CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 62 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VÕ KỲ ANH LỜI CAM ĐOAN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn PGS.TS.NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án LÊ GIA THANH i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bảy tỏ lịng kính trọng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Thầy, Cô giáo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tác giả suốt trình học tập nghiên cứu luận án Đặc biệt với lịng thành kính, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc, UBND huyện, thành, thị tỉnh Vĩnh Phúc, trường THPT tỉnh chuyên gia giáo dục tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần đóng góp nhiều ý kiến cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu, thử nghiệm hoàn thành luận án Cuối tác giả muốn nói lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, khích lệ, động viên tác giả suốt q trình tác giả cơng tác, học tập nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2015 Tác giả luận án LÊ GIA THANH ii MỤC LỤC Tran g Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Bảng ký hiệu chữ viết tắt luận án vii Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ, sơ đồ, mơ hình .ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỰ LIÊN KẾT CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC .8 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 11 1.2 Một số khái niệm công cụ nghiên cứu đề tài .21 1.2.1 Giáo dục 21 1.2.2 Môi trường giáo dục 22 1.2.3 Quản lý .27 1.2.4 Quản lý giáo dục 28 1.2.5 Quản lý nhà trường 30 1.2.6 Liên kết 32 1.2.7 Các lực lượng xã hội 33 1.3 Tầm quan trọng việc liên kết lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 34 1.3.1 Vai trị việc xây dựng mơi trường giáo dục .34 1.3.2 Vai trị lực lượng xây dựng mơi trường giáo dục .36 1.3.3 Vai trò việc liên kết lực lượng xây dựng môi trường giáo dục 39 iii 1.4 Sự liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 42 1.4.1 Mục tiêu liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 42 1.4.2 Nội dung liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 45 1.4.3 Biện pháp hình thức liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 47 1.4.4 Điều kiện chế liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 48 1.5 Quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 49 1.5.1 Xây dựng kế hoạch liên kết 50 1.5.2 Tổ chức, đạo thực hoạt động liên kết 52 1.5.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động liên kết 54 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 55 1.6.1 Nhận thức chủ thể tham gia liên kết (đội ngũ thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội ) 56 1.6.2 Những điều kiện kinh tế xã hội, văn hoá, truyền thống vùng thời đại 57 1.6.3 Đặc điểm học sinh THPT vị trí giáo dục THPT .58 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC HIỆN NAY .62 2.1 Giới thiệu giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc 62 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 65 2.2.1 Mục tiêu khảo sát .65 2.2.2 Địa bàn khảo sát .65 2.2.3 Đối tượng điều tra khảo sát 65 iv 2.2.4 Nội dung khảo sát 65 2.2.5 Phương pháp khảo sát 66 2.3 Kết khảo sát thực trạng 66 2.3.1 Thực trạng hoạt động liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 66 2.3.2 Thực trạng việc quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 80 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 85 2.5 Đánh giá chung thực trạng việc quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục .86 2.5.1 Những mặt mạnh, thuận lợi 86 2.5.2 Những mặt hạn chế, khó khăn 87 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế .87 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SỰ LIÊN KẾT CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC HIỆN NAY 92 3.1 Những nguyên tắc để xây dựng hệ thống biện pháp 92 3.1.1 Hệ thống biện pháp nhằm thực mục tiêu giáo dục 92 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa trì liên tục 92 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn phát huy tiềm lực lượng xã hội 93 3.1.4 Tác động vào yếu tố trình giáo dục học sinh vào khâu trình liên kết trường THPT với lực lượng xã hội 94 3.1.5 Phát huy ý thức tự giác, dân chủ, đồng thuận chủ thể tham gia liên kết 94 3.2 Biện pháp quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 95 3.2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 95 v 3.2.2 Củng cố phát triển Hội đồng Giáo dục cấp thống quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 100 3.2.3 Xây dựng chế liên kết, xác định rõ trách nhiệm tổ chức nhà trường, gia đình, xã hội việc giáo dục học sinh 110 3.2.4 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, gia đình, lực lượng xã hội hoạt động liên kết xây dựng môi trường giáo dục 119 3.2.5 Tăng cường kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến hoạt động liên kết xây dựng môi trường giáo dục 127 3.3 Mối quan hệ biện pháp 131 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp tổ chức thử nghiệm biện pháp 132 3.4.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi 132 3.4.2 Thử nghiệm 134 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 140 Kết luận 140 Khuyến nghị 141 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 141 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo 142 2.3 Đối với nhà trường 142 2.4 Đối với gia đình học sinh 142 2.5 Đối với lực lượng xã hội 143 DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT, CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 PHỤ LỤC 151 vi BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BGH BGD CBQL CLB CMHS CNH-HĐH GDCD GD&ĐT GDTX 10 GV 11 GVBM 12 GVCN 13 HĐGD 14 HSSV 15 LHPN 16 NĐ-CP 17 Nxb 18 PPGD 19 QLGD 20 TDTT 21 TCCN 22 THCS 23 THPT 24 TNCS 25 UBND 26 XHCN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Xếp hangg̣ điểm trung binh̀ môn thi ĐH, CĐ tỉnh Vĩnh phúc 63 Bảng 2.2: Nhận thức cần thiết phải liên kết 66 Bảng 2.3: Nhận thức mục đích liên kết 67 Bảng 2.4: Thực trạng việc thực nội dung liên kết 71 Bảng 2.5: Thực trạng biện pháp hình thức liên kết 72 Bảng 2.6: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ thực liên kết lực lượng…………………………………………………………… 74 Bảng 2.7: Đánh giá phụ huynh mức độ thực liên kết lực lượng 75 Bảng 2.8: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ ảnh hưởng lực lượng tham gia liên kết 77 Bảng 2.9: Đánh giá phụ huynh mức độ ảnh hưởng lực lượng tham gia liên kết 78 Bảng 2.10: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch liên kết 79 Bảng 2.11: Thực trạng việc tổ chức, đạo thực liên kết 80 Bảng 2.12: Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá liên kết 82 Bảng 2.13: Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết nhà trường lực lượng xã hội 84 Bảng 3.1:Kết khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 134 Bảng 3.2: Bảng so sánh kết thử nghiệm trước sau áp dụng biện pháp 136 viii Có STT Nội dung liên kết thực Không thực điểm nhà trường Các lực lượng gương điển hình tham gia buổi nói chuyện để giáo dục học sinh Ông (bà) cho biết thực trạng việc thực biện pháp hình thức liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: 12 STT Biện pháp hình thức Tổ chức hội nghị tập hợp lực lượng thống nội d pháp, hình thức liên kết Phổ biến đầy đủ kế hoạch liên kết đến lực lượng Ký cam kết thực kế hoạch liên kết nhà trường, lực lượng Tổ chức định kỳ họp phụ huynh với nhà trường lượng Nhà trường, gia đình, lực lượng thường xuyên gặp g Trao đổi qua thư từ, điện thoại, email Dùng sổ liên lạc nhà trường gia đình Thành lập Ban đại diện phụ huynh trường, lớp Giáo viên chủ nhiệm thăm gia đình học sinh 10 Mời gia đình đến trường cần thiết 11 Tổ chức tư vấn giáo dục 12 Nêu gương người tốt, việc tốt 13 14 Tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề, giáo dục đạ thống cho học sinh Thơng tin kịp thời tới gia đình nhà trường trường sinh vi phạm 15 Tổ chức bàn giao học sinh sinh hoạt hè 16 Xây dựng quỹ hỗ trợ cho học sinh sở vật chất Ông (bà) cho biết thực trạng việc tổ chức, đạo thực liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng mơi trƣờng giáo dục nhƣ nào: Có Khơng STT Nội dung thực thực hiện Thành lập Ban đạo cho hoạt động Phổ biến đầy đủ mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian, nhiệm vụ hoạt động Phân công công việc cụ thể, phù hợp cho lực lượng 158 Có STT Nội dung thực Khơng thực Hướng dẫn thực công việc chi tiết, cụ thể Các lực lượng ký cam kết thực tốt nhiệm vụ Thường xuyên nắm bắt tình hình thực lực lượng Điều chỉnh kế hoạch thực cần thiết Thực đầy đủ họp theo định kỳ 10 Ông (bà) cho biết thực trạng việc kiểm tra đánh giá liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: Có Khơng STT Nội dung kiểm tra, đánh giá thực thực hiện Định kỳ tổ chức đánh giá hoạt động liên kết Tổ chức đánh giá hoạt động liên kết qua nhiều kênh thông tin Tổ chức họp lực lượng để thông báo kết đánh giá Đề biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế Động viên, khen thưởng lực lượng thực tốt kế hoạch liên kết Phê bình, nhắc nhở lực lượng thực kế hoạch không tốt 11 Theo ông (bà) mức độ ảnh hƣởng lực lƣợng dƣới xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: STT Các lực lượng Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên môn Tập thể lớp Đồn niên Cơng đồn Gia đình Hội phụ huynh Cơng an Dân quân tự vệ 10 Chính quyền địa phươn 11 Cộng đồng khu dân cư 12 Hội khuyến học 13 Dòng họ 14 Các sở kinh tế, văn h 15 Các phương tiện truyền 12 Theo ông (bà) mức độ liên kết lực lƣợng dƣới xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: STT Các lực lượng Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên mơn Tập thể lớp Đồn niên Cơng đồn Gia đình Hội phụ huynh Cơng an Dân qn tự vệ 10 Chính quyền địa phương 11 Cộng đồng khu dân cư 12 Hội khuyến học 13 Dòng họ 14 Các sở kinh tế, văn hóa 15 Các phương tiện truyền thơng 13 Theo ông (bà) yếu tố sau ảnh hƣởng đến liên kết nhà trƣờng lực lƣợng xã hội: TT Các yếu tố ảnh hưởng Nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng xây dựng m Chỉ quan tâm đến học văn hoá để đạt kết cao Gia đình hồn tồn phó thác cho nhà trường Các tổ chức xã hội quan tâm đến nhà trường Sự phối hợp mang tính hình thức Nhà trường chưa chủ động xây dựng kế hoạch hành động Nội dung biện pháp xây dựng môi trường giáo dục chưa thống Nhà trường lực lượng giáo dục chưa có mối liên hệ Khi có học sinh hư cần liên kết 10 Chưa có nhiều kênh thơng tin 11 Đánh giá, khen chê chưa kịp thời 12 Thiếu kiến thức việc giáo dục học sinh 13 Thiếu văn pháp qui đạo Xin cảm ơn ông/bà ! 160 Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO SÁT Về quản lý liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục (Dùng cho học sinh ) Em cho biết ý kiến nội dung sau cách đánh dấu X vào ô tương ứng Em cho biết em học lớp mấy, tham gia công tác trƣờng:   - Lớp 12 - Lớp 11 - Lớp 10   - Khác - Cán lớp - Đoàn viên   Theo em môi trƣờng giáo dục dƣới môi trƣờng giáo dục tốt cho học sinh: - Môi trường giáo dục nhà trường liên kết với gia đình - Môi trường giáo dục nhà trường liên kết với cộng đồng xã hội - Mơi trường giáo dục gia đình liên kết với cộng đồng xã hội - Môi trường giáo dục nhà trường liên kết với gia đình cộng đồng xã hội     Theo em để xây dựng môi trƣờng giáo dục học sinh, nhà trƣờng cần phải huy động lực lƣợng dƣới đây:   - Các lực lượng xã hội - Nhà trường Em cho biết ý kiến nội dung sau: - Gia đình  STT Muốn giáo dục học sinh nhà trường phải liên kết với lực lượng xã hội Sự liên kết nhà trường với lực lượng xã hội yếu tố định đến chất lượng giáo dục học sinh Liên kết nhà trường với lực lượng xã hội để thống mục tiêu giáo dục học sinh Liên kết nhà trường với lực lượng xã hội để phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến với học sinh Theo em liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội để đạt đƣợc mục đích nào dƣới đây: TT Để tạo thống mục tiêu giáo dục học sinh Để tạo môi trường giáo dục lành mạnh Để hạn chế tác động tiêu cực tới trình phát triển nhân cách học sinh Để phát huy tiềm xã hội Để nâng cao quản lý nhà trường 161 TT Nội dung Tăng cường CSVC điều kiện cần thiết để giáo d Nâng cao trách nhiệm nhà trường lực lượng Huy động nhiều lực lượng xã hội quan tâm tới giá Em cho biết thực trạng việc thực nội dung liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: STT Nội dung liên kết Cung cấp tài liệu lịch sử, địa lý, truyền thống văn hóa địa phương cho nhà trường giảng dạy Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu văn hóa, trị xã hội địa phương cho học sinh Tham quan sở sản xuất, kinh doanh để hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh Thăm khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho học sinh Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh học tập, rèn luyện nhà Giáo dục pháp luật, phòng chống tai tệ nạn xã hội cho học sinh 10 11 12 Có Khơng thực thực hiện Tuyên truyền, hướng dẫn bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường cho học sinh Ngăn chặn, xử lý văn hóa phẩm đồi trụy, tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng tới học sinh Phân công quản lý học sinh trường, gia đình khu dân cư Bồi dưỡng phương pháp giáo dục học sinh cho phụ huynh lực lượng xã hội Các lực lượng tham gia báo cáo viên hoạt động chủ điểm nhà trường Các lực lượng gương điển hình tham gia buổi nói chuyện để giáo dục học sinh Em cho biết thực trạng việc thực biện pháp hình thức liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: Có Khơng STT Biện pháp hình thức thực thực hiện Tổ chức hội nghị tập hợp lực lượng thống nội dung, biện pháp, hình thức liên kết Phổ biến đầy đủ kế hoạch liên kết đến lực lượng Ký cam kết thực kế hoạch liên kết nhà trường, gia đình lực lượng Tổ chức định kỳ họp phụ huynh với nhà trường lực lượng Nhà trường, gia đình, lực lượng thường xuyên gặp gỡ trao đổi 162 Không thực thực hiện Có STT 10 11 12 13 14 Biện pháp hình thức Trao đổi qua thư từ, điện thoại, email Dùng sổ liên lạc nhà trường gia đình Thành lập Ban đại diện phụ huynh trường, lớp Giáo viên chủ nhiệm thăm gia đình học sinh Mời gia đình đến trường cần thiết Tổ chức tư vấn giáo dục Nêu gương người tốt, việc tốt Tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề, giáo dục đạo lý, truyền thống cho học sinh Thông tin kịp thời tới gia đình nhà trường trường hợp học sinh vi phạm Tổ chức bàn giao học sinh sinh hoạt hè 16 Xây dựng quỹ hỗ trợ cho học sinh sở vật chất nhà trường Em cho biết thực trạng việc tổ chức, đạo thực liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục nhƣ nào: Có Khơng STT Nội dung thực thực hiện Thành lập Ban đạo cho hoạt động 15 Phổ biến đầy đủ mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian, nhiệm vụ hoạt động Phân công công việc cụ thể, phù hợp cho lực lượng Hướng dẫn thực công việc chi tiết, cụ thể Các lực lượng ký cam kết thực tốt nhiệm vụ Thường xuyên nắm bắt tình hình thực lực lượng Điều chỉnh kế hoạch thực cần thiết Thực đầy đủ họp theo định kỳ Em cho biết thực trạng việc kiểm tra đánh giá liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng mơi trƣờng giáo dục nhƣ nào: Có Khơng STT Nội dung kiểm tra, đánh giá thực thực hiện Định kỳ tổ chức đánh giá hoạt động liên kết Tổ chức đánh giá hoạt động liên kết qua nhiều kênh thông tin Tổ chức họp lực lượng để thông báo kết đánh giá Đề biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế Động viên, khen thưởng lực lượng thực tốt kế hoạch liên kết Phê bình, nhắc nhở lực lượng thực kế hoạch không tốt Cảm ơn em ! 163 Phụ lục 4: PHIẾU XIN Ý KIẾN Đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục (Dùng cho CBQL giáo viên, phụ huynh lực lượng xã hội ) Xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến nội dung sau cách đánh dấu X vào ô tương ứng Tính cấp thiết biện pháp quản lý liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục: Stt Nội dung biện pháp Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục Củng cố phát triển Hội đồng Giáo dục cấp thống quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục Xây dựng chế liên kết, xác định rõ trách nhiệm tổ chức nhà trường, gia đình, xã hội việc giáo dục Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, gia đình, lực lượng xã hội hoạt động liên kết xây dựng môi trường giáo dục Tăng cường kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến hoạt động liên kết xây dựng mơi trường giáo dục Tính khả thi biện pháp quản lý liên kết trƣờng THP lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục: Stt Nội dung biện pháp 164 Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục Củng cố phát triển Hội đồng Giáo dục cấp thống quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục Xây dựng chế liên kết, xác định rõ trách nhiệm tổ chức nhà trường, gia đình, xã hội việc giáo dục HS Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, gia đình, lực lượng xã hội hoạt động liên kết xây dựng môi trường giáo dục Tăng cường kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến hoạt động liên kết xây dựng môi trường giáo dục Xin trân trọng cảm ơn quý vị hợp tác giúp đỡ./ Phụ lục 5: PHIẾU XIN Ý KIẾN Đánh giá kết áp dụng biện pháp “Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trƣờng THPT với lực lƣợng xã hội xây dựng môi trƣờng giáo dục” (Dùng cho CBQL giáo viên, phụ huynh lực lượng xã hội ) Để giúp chúng tơi có thêm sở đề xuất biện pháp quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục, xin quý vị vui lịng đóng góp ý kiến cách đánh dấu X vào ô tương ứng mà quý vị cho phù hợp với ý kiến Xin chân thành cảm ơn quý vị hợp tác xin quý vị vui lòng cho biết: -Họ tên: Tuổi: Trình độ: -Công việc tại: Chức vụ: Theo quý vị, việc áp dụng biện pháp “Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng mơi trường giáo dục” có cấp thiết có ý nghĩa thiết thực để giáo dục học sinh hay không? -Rất cấp thiết  -Cấp thiết  -Bình thường  -Khơng cấp thiết  Theo quý vị việc áp dụng biện pháp “Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục” có hiệu xây dựng môi trường giáo dục học sinh?    - Tốt - Bình thường - Kém Xin quý vị cho biết tác dụng việc “Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục” nội dung sau (được so sánh với trước sau áp dụng biện pháp) Stt Nội dung Mức độ tham gia liên kết lực lượng xây dựng môi trường giáo dục Việc thống từ nhận thức, mục tiêu đến hành động lực lượng tham gia liên kết xây dựng môi trường giáo dục Việc thực nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động liên kết để xây dựng môi trường giáo dục Tính khả thi hoạt động lực lượng tham gia liên kết để xây dựng môi trường giáo dục Việc huy động nguồn lực, tài chính, sở vật chất, thiết bị cho hoạt động liên kết xây dựng môi trường GD Xin trân trọng cảm ơn quý vị hợp tác giúp đỡ./ 165 Phụ lục 6: BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRƢỚC VÀ SAU KHI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP Stt Nội dung Mức độ tham gia liên kết lực lượng xây dựng môi trường giáo dục Việc thống từ nhận thức, mục tiêu đến hành động lực lượng tham gia liên kết xây dựng môi trường giáo dục Việc thực nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động liên kết để xây dựng môi trường giáo dục Tính khả thi hoạt động lực lượng tham gia liên kết để xây dựng môi trường giáo dục Việc huy động nguồn lực, tài chính, sở vật chất, thiết bị cho hoạt động liên kết xây dựng môi trường giáo dục 166 Phụ lục 7: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBND huyện, thành, thị) Để hiểu rõ thực trạng đưa biện pháp cho việc quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến với nội dung sau: 1.Theo đồng chí, việc quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thống mục tiêu, hoạt động nhằm khép kín khơng gian, thời gian, phát huy tối đa yếu tố tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực để giáo dục học sinh có cấp thiết hay khơng? Tại sao? Theo đồng chí, muốn xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh để giáo dục học sinh cần phải huy động lực lượng nào? Tại sao? Theo đồng chí, biện pháp sau biện pháp khả thi để quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng mơi trường giáo dục có hiệu quả? Tại sao? (1) Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục (2) Củng cố phát triển Hội đồng Giáo dục cấp thống quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục (3) Xây dựng chế liên kết, xác định rõ trách nhiệm tổ chức nhà trường, gia đình, xã hội việc giáo dục học sinh Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Phụ lục 8: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho đồng chí Lãnh đạo Sở GD&ĐT) Để hiểu rõ thực trạng đưa biện pháp cho việc quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến với nội dung sau: 1.Theo đồng chí, việc quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thống mục tiêu, hoạt động nhằm khép kín khơng gian, thời gian, phát huy tối đa yếu tố tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực để giáo dục học sinh có cấp thiết hay khơng? Tại sao? Theo đồng chí, thực trạng việc thực nội dung, hình thức, biện pháp liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc sao? 167 Theo đồng chí, thực trạng quản lý liên kết (xây dựng kế hoạch liên kết, tổ chức, đạo thực liên kết, công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động liên kết) trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc nào? Theo đồng chí, muốn xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh để giáo dục tồn diện cho học sinh cần phải huy động lực lượng nào? Tại sao? Theo đồng chí, muốn quản lý tốt liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục cần thực nội dung, hình thức, biện pháp nào? Theo đồng chí, biện pháp sau biện pháp khả thi để quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng mơi trường giáo dục có hiệu quả? Tại sao? (1) Xây dựng kế hoạch quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục (2) Củng cố phát triển Hội đồng Giáo dục cấp thống quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục (3) Xây dựng chế liên kết, xác định rõ trách nhiệm tổ chức nhà trường, gia đình, xã hội việc giáo dục học sinh Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Phụ lục 9: CÂU HỎI TỌA ĐÀM (Dùng cho CBQL, chuyên viên Sở GD&ĐT giáo viên) Việc thực nội dung liên kết nhà trường lực lượng xã hội thực nào? Tại có nội dung thực hiện, có nội dung khơng thực hiện? Phụ huynh học sinh lực lượng xã hội có quan tâm tích cực tham gia thực nội dung liên kết để xây dựng môi trường giáo dục không? Mức độ tham gia thực hoạt động liên kết lực lượng nào? Mức độ tham gia liên kết lực lượng nào? Những lực lượng tham gia liên kết tốt nhất, lực lượng tham gia chưa tốt lực lượng tham gia không tốt không tham gia? Tại sao? Việc xây dựng kế hoạch liên kết, tổ chức đạo thực hoạt động liên kết, kiểm tra, đánh giá hoạt động liên kết thực nào? Có xây dựng kế hoạch liên kết khơng? Có kiểm tra, đánh giá hoạt động liên kết không? Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! 168 ... trò lực lượng xây dựng mơi trường giáo dục .36 1.3.3 Vai trị việc liên kết lực lượng xây dựng môi trường giáo dục 39 iii 1.4 Sự liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo. .. nghiên cứu Sự liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục Câu hỏi... trạng quản lý liên kết trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục - Chương 3: Biện pháp quản lý liên kết trường THPT với lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý sự liên kết của trường trung học phổ thông với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục hiện nay ,

Từ khóa liên quan