0

Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện lục nam tỉnh bắc giang

108 17 0
  • Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện lục nam tỉnh bắc giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kiểm HÀ NỘI, NĂM 2006 MỤC LỤC Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Kế hoạch tiến độ nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận việc quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số vấn đề lý luận liên quan đến Trung tâm GDTX 1.2.1 Một số khái niệm GDTX, Trung tâm GDTX 1.2.2 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc ta giới GDTX 1.2.3 Vị trí GDTX hệ thống Giáo dục quốc dân 1.2.4 Vai trò GDTX việc phát triển nguồn nhân lực 1.3 Quản lý chất lượng hệ Bổ túc THPT trung tâm GDTX 1.3.1 Đặc điểm hệ Bổ túc THPT Trung tâm GDTX 1.3.2 Một số khái niệm 1.3.3 Quản lý chất lƣợng giáo dục hệ Bổ túc THPT 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng giáo dục Trung tâm GDTX 1.4.1 Yếu tố chủ quan 1.4.2 Yếu tố khách quan Chƣơng 2: Thực trạng quản lý chất lƣợng giáo dục hệ Bổ túc Trung học phổ thông Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2.1 Tình hình kinh tế xã hội giáo dục huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội 2.1.2 Tình hình Giáo dục 2.2 Thực trạng phát triển GD-ĐT Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2.3 Đánh giá chất lượng giáo dục Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2.4 Thực trạng công tác quản lý chất lượng giáo dục Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2.4.1 Thực trạng quản lý chất lƣợng đầu vào 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung chƣơng trình 2.4.3 Thực trạng quản lý bồi dƣỡng giáo viên 2.4.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học 2.4.5 Thực trạng quản lý CSVC trang thiết bị dạy học 2.4.6 Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá 2.5 Đánh giá ưu, nhược điểm phân tích ngun nhân cơng tác quản lý chất lượng giáo dục Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2.5.1.Ƣu điểm 2.5.2 Nhƣợc điểm 2.5.3 Nguyên nhân Chƣơng 3: Đề xuất biện pháp quản lý chất lƣợng giáo dục hệ bổ túc trung học phổ thông Trung tâm giáo dụcthƣờng xuyên Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 3.1 Yêu cầu việc đề xuất biện pháp 3.2 Các nhóm biện pháp cụ thể 3.2.1 Tăng cƣờng tuyên truyền nhận thức vị trí vai trò Trung tâm GDTX 3.2.2 Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh đánh giá học lực học viên đầu năm học 3.2.3 Quản lý chặt chẽ việc thực nội dung chƣơng trình học tập 3.2.4 Tăng cƣờng bồi dƣỡng giáo viên 3.2.5 Quản lý hoạt động học học viên 3.2.6.Nghiêm túc thực kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học 3.2.7 Quản lý đảm bảo cung cấp đầy đủ CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp 3.3 Khảo nghiệm biện pháp đề xuất KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục - đào tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế- xã hội quốc gia Trong xây dựng phát triển, ngƣời đƣợc đánh giá nhân tố quan trọng hàng đầu Để có đƣợc ngƣời có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu xã hội giáo dục đóng vai trị to lớn Trong cơng đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nƣớc ta nay, Đảng nhà nƣớc ta khẳng định:… “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [13, tr107] Nghị trung ƣơng khoá VII Đảng rõ:…“Cần phải thực giáo dục thường xuyên cho người, xác định học tập suốt đời quyền lợi trách nhiệm công dân” Giáo dục thƣờng xuyên có vai trị quan trọng việc đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy phát triển tài nguyên ngƣời, góp phần thực mục tiêu giáo dục Đảng “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Luật giáo dục 2005 khẳng định vị trí giáo dục thƣờng xuyên hệ thống giáo dục quốc dân Điều 4: “hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục qui giáo dục thường xuyên” Giáo dục thƣờng xuyên vừa phƣơng thức học tập vừa nhu cầu phát triển trở thành phận quan trọng bên cạnh giáo dục qui hệ thống giáo dục quốc dân Chính vậy, để nâng cao dân trí khơng thể dựa vào phƣơng thức giáo dục quy mà phải kết hợp loại hình quy với loại hình đào tạo khác Trong giáo dục thƣờng xuyên có vai trò đặc biệt quan trọng lẽ mục tiêu giáo dục thƣờng xuyên là: “ tạo xã hội học tập nhằm cung cấp hội học tập thường xuyên, suốt đời phù hợp với hoàn cảnh cụ thể người, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, khoa học công nghệ…nhất nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước giai đoạn nay” Trong năm qua, đặc biệt khoảng 10 năm trở lại GDTX nƣớc ta phát triển nhanh chóng GDTX đạt đƣợc thành tựu đáng kể mặt, góp phần to lớn cơng xố mù chữ, phổ cập bậc tiểu học… bƣớc nâng cao mặt dân trí, tỉ lệ ngƣời lao động đƣợc đào tạo ngày cao Bên cạnh hệ thống giáo dục qui tập trung cho đào tạo hệ trẻ đƣợc tổ chức chặt chẽ thời gian, độ tuổi, giáo dục thƣờng xuyên linh hoạt thời gian, độ tuổi, phƣơng thức; vừa học, vừa làm, học từ xa, tự học có đăng ký Từ việc xây dựng mục tiêu, xác định nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp giáo dục, tổ chức thi cử, cấp văn bằng, chứng đến việc xây dựng hệ thống sở giáo dục thƣờng xuyên hệ thống giáo dục ngày đƣợc quan tâm phát triển để thực chức quan trọng xây dựng xã hội học tập Bên cạnh kết đạt đƣợc hệ thống GDTX GDTX bộc lộ yếu kém, nhƣợc điểm Thể chỗ nặng số lƣợng đào tạo, chƣa có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo Những hạn chế bộc lộ việc thể vai trị quản lý q trình đào tạo nhƣ quản lý giáo viên, quản lý học viên, quản lý sở vật chất, việc kiểm tra đánh giá kết học tập giáo viên học viên Để khắc phục mặt hạn chế bƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo Trung tâm GDTX cấp huyện, góp phần xây dựng phát triển kinh tế địa phƣơng ngày vững cơng cơng nghiệp hố-hiện đại hố đất nƣớc định chọn đề tài “ Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang ” cho luận văn tốt nghiệp 10 Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục Trung tâm GDTX thƣờng xuyên huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: công tác quản lý giáo dục đào tạo Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Đối tƣợng nghiên cứu: công tác quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục hệ BT THPT Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Giả thuyết khoa học Nếu đƣa đƣợc số biện pháp quản lý phù hợp nâng cao đƣợc chất lƣợng giáo dục hệ BT THPT Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài - Nghiên cứu thực trạng quản lý giáo dục đào tạo trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang dục Đề xuất số biện pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lƣợng giáo Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Khảo nghiệm biện pháp đề xuất Giới hạn đề tài: - Đề tài tập trung nghiên cứu số biện pháp quản lý chất lƣợng giáo dục số Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang - Tập trung nghiên cứu hệ Bổ túc THPT - Tiến hành áp dụng thử nghiệm biện pháp việc quản lý đạo trình giáo dục đào tạo Trung tâm GDTX Lục Nam - Số liệu điều tra từ năm 2000 đến Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo văn kiện Đảng, nhà nƣớc, Bộ GD-ĐT, Luật giáo dục, văn bản, tài liệu có liên quan đến 11 vấn đề nghiên cứu - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: phƣơng pháp điều tra xã hội học, trò chuyện, vấn, làm phiếu điều tra Từ đánh giá thực trạng q trình giáo dục hệ BT THPT Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Nhóm phƣơng pháp bổ trợ: + Phƣơng pháp chuyên gia + Sử dụng toán thống kê xử lý số liệu Kế hoạch tiến độ nghiên cứu Đề tài dự kiến nghiên cứu năm, tháng 09 năm 2004 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đƣợc cấu trúc ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận vấn đề quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Chƣơng 2: Thực trạng quản lý chất lƣợng giáo dục hệ Bổ túc Trung học phổ thông Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục hệ Bổ túc Trung học phổ thông Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Quản lý bắt nguồn từ phân công, hợp tác lao động nhằm đạt hiệu nhiều hơn, suất cao công việc địi hỏi phải có huy phối hợp điều hành, kiểm tra, chỉnh lý…do yêu cầu đặt phải có ngƣời đứng đầu để điều hành thành viên nhóm, tổ chức đạt mục tiêu đề K-Marx giải thích cách khái quát quản lý xác lập tƣơng hợp công việc cá nhân nhằm thực chức xuất vận động toàn thể sản xuất, khác với vận động quan độc lập Một cách hình ảnh K-Marx lột tả chất quản lý hoạt động lao động để điều khiển lao động, ơng nói: “ nghệ sĩ vĩ cầm tự điều khiển cịn dàn nhạc cần nhạc trưởng” để nêu bật tất yếu vô quan trọng hoạt động quản lý trình phát triển xã hội lồi ngƣời W.Taylor cho rằng: “ Quản lý biết xác điều bạn muốn người khác làm sau thấy họ hồn thành cơng việc cách tốt rẻ nhất” H.Koontz khẳng định: “ Quản lý hoạt động thiết yếu, bảo đảm phối hợp phối hợp nỗ lực hoạt động cá nhân nhằm đạt mục đích nhóm Mục tiêu quản lý hình thành mơi trường mà người đạt mục đích nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất bất mãn cá nhân nhất, ” Theo tác giả Trần Kiểm “ quản lý tác động chủ thể quản lý việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối 13 nguồn lực ( nhân lực ,tài lực, vật lực) tổ chức ( chủ yếu nội lực) cách tối ưu nhằm đạt mục đích tổ chức với hiệu cao nhất” [18, tr15] Theo tác giả Nguyễn Quốc Chí- Nguyễn Thị Mỹ Lộc “ Hoạt động quản lý tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể ( ngƣời quản lý) đến khách thể quản lý ( ngƣời bị quản lý), nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức”[8] Theo GS.TSKH Lê Du Phong quản lý hoạt động có ý thức ngƣời nhằm phối hợp hành động nhóm ngƣời hay cộng đồng ngƣời để đạt đƣợc mục tiêu đề cách hiệu Theo Đại Bách khoa tồn Liên xơ, 1977, quản lý chức hệ thống có tổ chức với chất khác ( xã hội, sinh vật, kỹ thuật), bảo tồn cấu trúc xác định, trì chế độ hoạt động , thực chƣơng trình, mục đích hoạt động Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên cấp huyện sở phƣơng thức giáo dục khơng qui Nhiệm vụ trung tâm GDTX cấp huyện là: - Dạy Bổ túc văn hoá cho bậc Tiểu học, THCS THPT Làm công tác Hƣớng nghiệp dạy nghề phổ thông cho học sinh THCS THPT toàn huyện - Điều tra nhu cầu học tập địa bàn, xác định nội dung học tập cần thiết, đề xuất việc tổ chức hình thức học phù hợp với loại đối tƣợng… lao Chuyển giao kiến thức chuyên đề khoa học kỹ thuật cho ngƣời - Dạy nghề ngắn hạn, dài hạn - Làm công tác phổ cập THCS động 14 87 112/2005/QĐ-TTg thủ tướng phủ việc phê duyệt đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”, Bắc giang tháng năm 2006 88 PHỤ LỤC Phiếu trƣng cầu ý kiến số (Dành cho cán quản lý GDTX ) VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY Để giúp cho việc nghiên cứu góp phần tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang, trân trọng đề nghị đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Câu 1: Đồng chí đánh giá tình hình phát triển GDTX nào?  - Rất tốt - Tốt  - Khá  - Đáp ứng đƣợc yêu cầu  - Chƣa tốt  Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến nội dung sau (bằng cách đánh dấu x vào cột tương ứng): STT Nội dung Hiện trạng sở vật chất thiết bị mạng GDTX Bắc Giang nhƣ nào? Đồng chí đánh giá việc tổ chức ngũ giáo viên, cán quản lý GDTX Đối tƣợng nội dung chƣơng trình đào tạo 89 GDTX Phƣơng thúc đào tạo GDTX Nhận thức vai trò, vị trí GDTX cấp quyền, ban, ngành, đoàn thể nhân dân Câu 3: Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp STT Các giải pháp quản lý Tăng cƣờng tuyên truyền nhận thức vị trí trị Trung tâm GDTX Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh đánh giá học lực học viên đầu năm học Quản lý chặt chẽ việc thực nội dung chƣơng trình học tập Tăng cƣờng bồi dƣỡng giáo viên Quản lý hoạt động học học viên 90 Nghiêm túc thực kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học Quản lý đảm bảo cung cấp đầy đủ CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học Ngoài giải pháp quản lý đƣợc nêu trên, theo đồng chí cần có thêm giải pháp quản lý khác? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 3: Xin đồng chí cho biết việc phát triển GDTX cịn gặp khó khăn ngun nhân đây? - Nhận thức xã hội, cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cộng đồng nhân dân tác dụng, hiệu GDTX hạn chế  - Thiếu văn đạo Đảng Nhà nƣớc phát triển GDTX  - Hệ thống mạng lƣới GXTX chƣa thuận tiện với đối tƣợng ngƣời học  - Hệ thống mạng lƣới GXTX chƣa đáp ứng nhu cầu ngƣời học  - Chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp hình thức giáo dục chƣa phù hợp với đối tƣợng ngƣời học  - Các loại hình trƣờng loại hình học tập chƣa phong phú, đa dạng  - Ngân sách dành cho GDTX cịn q  - Các nguồn lực ( nhân lực, vật lực, tài lực) xã hội huy động cho GDTX hạn chế  Nguyên nhân khác: …………………………………………………………… 91 ………………………………………………………………… …………… Xin đồng chí vui lòng cho biết vài nét thân: - Họ tên: ……………………………… - Chức vụ: ……………………………………………… - Nơi công tác: ………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ! 92 Phiếu trưng cầu ý kiến số (Dành cho giáo viên giảng dạy GDTX ) VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHƠNG CHÍNH QUY Để giúp cho việc nghiên cứu góp phần tìm giải pháp quản lý nhằm phát triển Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Bắc Giang, trân trọng đề nghị đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Câu 1: Đồng chí đánh giá tình hình phát triển GDTX nào? - Rất tốt  - Tốt  - Khá  - Đáp ứng đƣợc yêu cầu  - Chƣa tốt  Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến nội dung sau (bằng cách đánh dấu x vào cột tương ứng): Mức độ đánh giá STT Nội dung Hiện trạng sở vật chất lƣới GDTX Bắc Giang nhƣ nào? 93 Đồng chí đánh giá việc tổ c ngũ giáo viên, cán quản lý GDTX Đối tƣợng nội dung chƣơng trình đ GDTX Phƣơng thúc đào tạo GDTX Nhận thức vai trò, vị trí GDTX cấp quyền, ban, ngành, đ nhân dân Câu 3: Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp nâng cao chất lượng Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang đây: STT Các giải pháp quản lý Tăng cƣờng tun truyền nhận thức vị trí trị Trung tâm GDTX Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh đánh giá học lực học viên đầu năm học Quản lý chặt chẽ việc thực 94 nội dung chƣơng trình học tập Tăng cƣờng bồi dƣỡng giáo viên Quản lý hoạt động học học viên Nghiêm túc thực kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học Quản lý đảm bảo cung cấp đầy đủ CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học Ngoài giải pháp quản lý đƣợc nêu trên, theo đồng chí cần có thêm giải pháp quản lý khác? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 4: Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng giảng dạy học viên học GDTX cần: - Hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý học viên  - Đổi phƣơng pháp dạy học cho học viên  - Phải có trang thiết bị - đồ dùng dạy học phù hợp  - Phải có chƣơng trình cho phù hợp với đối tƣợng học viên  - Cải tiến cách đánh giá, đo lƣờng kết dạy - học phù hợp 95  Câu 5: Đồng chí cho biết ý kiến nội dung hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý GDTX  Về nội dung: - Một số vấn đề Giáo dục thƣờng xuyên  - Phƣơng pháp dạy học ngƣời lớn  - Phƣơng pháp dạy học môn  - Các chƣơng trình Giáo dục thƣờng xuyên  - Nghiệp vụ quản lý  - Nghiệp vụ sƣ phạm  - Kinh nghiệm quản lý GDTX nƣớc   Về hình thức:  - Tập trung định kỳ hàng năm - Học chức theo tháng  - Cung cấp tài liệu bồi dƣỡng để tự học  Xin đồng chí vui lịng cho biết vài nét thân: - Họ tên:……………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………………………… - Nơi công tác: ………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ! 96 Nguyễn Đình Thắng BGĐ BT THPT KÝ HIỆU VIẾT TẮT BTVH Ban giám đốc CNH - HĐH Bổ túc Trung học phổ thông CSVC Bổ túc văn hóa ĐH - CĐ - THCN Cơng nghiệp hóa - đại hóa GD Cơ sở vật chất GDCQ Đại học - Cao đẳng - Trung học chuyên nghiệp GDKCQ Giáo dục GDNL Giáo dục qui GDPCQ Giáo dục khơng qui GDSĐ Giáo dục người lớn GDTX Giáo dục phi qui GV Giáo dục suốt đời HV Giáo dục thường xuyên PCGDTH Giáo viên PCGDTHCS Học viên PCGDTH Phổ cập giáo dục Tiểu học QL Phổ cập giáo dục Trung học sở QLGD Phổ cập giáo dục bậc Trung học QTDH Quản lý SGK Quản lý giáo dục TBDH Quá trình dạy học TTGDTX Sách giáo khoa TTNN-TH Thiết bị dạy học TW Trung tâm giáo dục thường xuyên XH Trung tâm ngoại ngữ tin học Trung ương Xã hội Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger  Merge multiple PDF files into one   Select page range of PDF to merge Select specific page(s) to merge Extract page(s) from different PDF files and merge into one  ... Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang ” cho luận văn tốt nghiệp 10 Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý. .. trạng quản lý giáo dục đào tạo trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang dục Đề xuất số biện pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lƣợng giáo Trung tâm GDTX Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Khảo nghiệm biện. .. túc Trung học phổ thông Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện lục nam tỉnh bắc giang ,

Từ khóa liên quan