0

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế biển tại Quảng Ngãi

10 29 0
  • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế biển tại Quảng Ngãi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:12

Bài viết này phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy, so với tổng lượng vốn FDI đầu tư cho tất cả các lĩnh vực của địa phương và với vốn đầu tư cho kinh tế biển của các địa phương lân cận, dòng vốn FDI đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn khiêm tốn. Trên cơ sở tìm hiểu nguyên nhân, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển đến địa phương này trong tương lai. Các khuyến nghị tập trung vào việc đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, ban hành các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phù hợp với điều kiện của Tỉnh Quảng Ngãi và đặc thù các ngành kinh tế biển. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi Nguyễn Lê Nguyên Dung Khoa Tài chính- Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính- Kế tốn Bài viết phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi Kết cho thấy, so với tổng lượng vốn FDI đầu tư cho tất lĩnh vực địa phương với vốn đầu tư cho kinh tế biển địa phương lân cận, dòng vốn FDI đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi cịn khiêm tốn Trên sở tìm hiểu ngun nhân, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển đến địa phương tương lai Các khuyến nghị tập trung vào việc đổi công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, ban hành sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phù hợp với điều kiện Tỉnh Quảng Ngãi đặc thù ngành kinh tế biển Từ khóa: FDI, kinh tế biển, Quảng Ngãi Mở đầu đường bờ biển dài 130 km, thuộc huyện, với 25 xã bãi ngang ven biển, xã đảo, cửa biển có vùng biển trải rộng 11.000 km2 Biển, đảo có tiềm Quảng Ngãi tỉnh ven biển, nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Có Attracting foreign direct investment capital for marine economic development in Quang Ngai Abstract: This article analyzes the situation of FDI attraction for the development of marine economy in Quang Ngai province Compared to the total amount of FDI capital invested in all local areas, with the investment capital for the marine economy of neighboring localities, it shows that FDI inflows for marine economic development in Quang Ngai is still modest Based on understanding the causes, the author makes some recommendations to increase the attraction of FDI for the development of marine economy to this locality in the future The recommendations focus on renovating investment promotion, improving the investment environment, focusing on human resource development, and promulgating incentive policies to encourage investment in accordance with the conditions of Quang Ngai province and characteristics of marine economic sectors Keywords: FDI, marine economy, Quang Ngai Dung Le Nguyen Nguyen Email: nguyenlenguyendung@tckt.edu.vn Banking and Finance Department, University of Finance and Acountancy Ngày nhận: 18/12/2019 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X Ngày nhận sửa: 12/02/2020 71 Ngày duyệt đăng: 17/03/2020 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 214- Tháng 2020 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi to lớn, tạo nhiều hội cho Quảng Ngãi phát triển kinh tế biển, với hạ tầng giao thông kết nối khu kinh tế Dung Quất với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi; Cảng hàng không Chu Lai mở rộng… Bên cạnh đó, khu kinh tế Dung Quất khu cơng nghiệp VSIP có lợi quỹ đất phát triển công nghiệp tương đối rộng sở hạ tầng đồng với dịch vụ tiện ích kèm, nơi lý tưởng để nhà đầu tư triển khai dự án (DA) đầu tư lĩnh vực kinh tế biển Thế nhưng, doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) quy mơ lớn chưa chọn Quảng Ngãi làm địa điểm để đầu tư dự án thuộc ngành nghề kinh tế biển thủy sản, vận tải biển, du lịch biển… Trên sở tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, viết đưa số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn FDI đầu tư cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi thời gian tới Theo IMF (1993), đầu tư trực tiếp nước định nghĩa là: “Đầu tư phản ánh mục tiêu nhằm đạt lợi ích lâu dài tổ chức sở kinh tế (doanh nghiệp nước hay công ty mẹ) doanh nghiệp đặt kinh tế khác (doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)” Mặc khác, theo Business Dictionary (2007), vốn đầu tư số tiền đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời tạo thu nhập cho nhà đầu tư tương lai Vốn đầu tư toàn tiền tài sản hợp pháp khác bỏ để thực hoạt động đầu tư khoản thời gian định theo hình thức đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp Luật Đầu tư nước Việt Nam quy định: “Đầu tư trực tiếp nước việc nhà đầu tư 72 nước đưa vào nước vốn tiền mặt tài sản để tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định Luật này” Như vậy, hiểu, FDI cho phát triển kinh tế biển biểu tiền toàn tài sản vốn tiền mà nhà đầu tư nước đầu tư cho ngành nghề có liên quan thủy sản, vận tải biển, du lịch biển, dầu khí tạo điều kiện cho phát triển kinh tế biển Thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi 2.1 Các sách thu hút FDI cho phát kinh tế biển Với lợi đường bờ biển dài 3.200 km, với nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, Việt Nam có nhiều tiềm phát triển kinh tế biển Để trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển, đồng thời phát huy tiềm biển tương lai, Hội nghị Trung ương (khóa X) ban hành Nghị số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” Hay Hội nghị lần thứ (khóa XII) thông qua Nghị 36/NQ-TW “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Triển khai thực nhiệm vụ, giải pháp Nghị tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương, sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển xây dựng đề án phát triển kinh tế nói chung kinh tế biển nói riêng, ngành nghề, đặc khu kinh tế có lợi tài nguyên thiên nhiên sở hạ tầng Một số định ban hành để xây dựng đề án phát Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN LÊ NGUYÊN DUNG triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi như: - Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 “Phê duyệt đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” - Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 “Phê đuyệt đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh kinh tế, vững quốc phòng, an ninh đến năm 2020” Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thơng thống, khuyến khích cho doanh nghiệp người dân bỏ vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội nói chung vào lĩnh vực kinh tế biển nói riêng, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành định bao gồm: - Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 “Quy định ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ngãi” để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư thực đầu tư tỉnh, có ngành nghề kinh tế biển - Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày18/12/2015 “Ban hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 20162020” UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định triển khai công tác xúc tiến thu hút đầu tư, khuyến khích nhà đầu tư nước đầu tư vào khu kinh tế, cụm công nghiệp, dự án công nghệ cao, công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án an sinh xã hội - Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 “về việc ban hành chương trình hành động thực Nghị số 35/ NQ-CP ngày 15/5/2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi” - Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi “phê duyệt chương trình khoa học cơng nghệ hỗ trợ đổi thiết bị, công nghệ khu vực sản xuất, kinh doanh địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020”, nhằm hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh Nhìn chung, Quyết định ban hành, nhằm thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế Tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đạo ngành, cấp đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo mơi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khai thác tốt nội lực thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển, xây dựng Quảng Ngãi trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư Cùng với đó, Chính quyền Tỉnh tổ chức nhiều chương trình, hội nghị để xúc tiến đầu tư, với nhiều đại diện ngành Trung ương, tập đoàn kinh tế ngồi nước tham dự Qua tăng cường tổ chức quảng bá, giới thiệu tranh thủ hỗ trợ từ ngành Trung ương, để bổ sung chế tạo thuận lợi nhằm thu hút nhà đầu tư 2.2 Thực trạng thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi Cùng với chế sách ưu đãi đầu tư, sở hạ tầng đồng lợi riêng, hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế đến đầu tư Đó hệ thống cảng biển nước sâucửa ngõ quan trọng cho xuất nhập hàng hóa nước quốc tế Các bến cảng chuyên dụng gắn với nhà máy công nghiệp nặng cảng tổng hợp khai thác, đáp ứng tàu có trọng tải từ Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 73 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi 50.000- 200.000 DWT Đặc biệt khu kinh tế Dung Quất, với quy mơ diện tích ban đầu 10.300 ha, 15 khu kinh tế ven biển Chính phủ quan tâm đầu tư xem “đầu tàu” thu hút nhà đầu tư đến với Quảng Ngãi Thực tế, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư nước chọn Quảng Ngãi làm địa điểm để thực dự án đầu tư thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, lĩnh vực khác Theo số liệu thống kê Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, FDI đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi lũy 30/9/2019 thực ước đạt 39.587 tỷ đồng với 64 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác Trong đó, chiếm tỷ trọng nhiều dự án thuộc lĩnh vực sản xuất sản xuất linh kiện điện tử, mắt kính, sợ thép, bao bì, bánh kẹo, giày da…với tổng số vốn đầu tư dự án 19.292,9 tỷ đồng, chiếm 48% tổng số vốn đầu tư Dầu khí, kinh doanh bất động sản, chế biến lâm sản, công nghiệp nặng lĩnh vực thu hút nhiều FDI nay; chiếm tỷ trọng thấp lĩnh vực chế biến thủy sản, dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hải quan, đóng gói sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe FDI đầu tư cho kinh tế biển chủ yếu dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy, hải sản, vận tải biển, dầu khí Cụ thể, nguồn vốn FDI cho ngành nghề kinh tế biển tính đến thời điểm tháng 9/2019 sau: + Ngành thủy sản có dự án với tổng vốn 562,46 tỷ đồng + Ngành vận tải biển có dự án với tổng vốn 173,08 tỷ đồng + Ngành khai thác tài ngun biển (dầu khí) có dự án với tổng vốn 125,20 tỷ đồng Đánh giá hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi Bảng Tổng hợp dự án FDI tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 9/2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Lĩnh vực đầu tư Vốn đầu tư Chế biến thủy, hải sản 562,46 Sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ vận tải biển 173,08 Hệ thống kho ngầm chứa xăng, phân phối thiết bị dầu khí, tách hóa lỏng khí 7.275,00 Sản xuất, linh kiện điện tử, mắt kính, sợi thép, nệm, bao bì, bánh kẹo,giày, đồ nội thất… Kinh doanh bất động sản 19.292,90 2.345,20 Cung cấp dịch vụ xây dựng, cho thuê mặt bằng, giàn giáo, cung cấp sơn 79,40 Đầu tư khai thác quản lý KCN VSIP, cung cứng dịch vụ cho khu công nghiệp VSIP 4.984,00 Chế biến lâm sản 3.289,80 Sửa chữa bảo dưỡng sx thiết bị công nghiệp, cơng nghiệp nặng 1.385,25 Dịch vụ hải quan, đóng gói sản phẩm, giao nhận hàng hóa… 197,42 Khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghĩ dưỡng… 2,40 Tổng 39.587,00 Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 74 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN LÊ NGUYÊN DUNG Bảng Kết huy động vốn FDI cho kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 9/2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Vốn Vốn đầu tư đầu tư lũy ban đầu tháng 9/2019 Cơng ty Bên nước ngồi Ngành nghề Công ty TNHH HTV Gallant Dachan Seafood 156,70 156,70 Đài Loan Thủy sản Công ty TNHH Flowserve Việt Nam 8,00 8,00 Singapore Vận tải biển Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm 297,64 Liwayway Quảng Ngãi Công ty TNHH Vinstar Engineering 130,40 Services PTE.LTD Công ty TNHH ARAMIS Development Việt 6,30 Nam Công ty TNHH Kho ngầm chứa xăng dầu 59,20 Dầu khí Việt Nam Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam 28,38 Tổng 686,62 405,76 Philippines Thủy sản 130,40 Singapore 6,30 Vận tải biển Hồng Kong Vận tải biển 125,20 Hàn Quốc Dầu khí 28,38 Hàn Quốc Vận tải biển 860,74 Nguồn: Trung tâm xúc tiến đầu tư- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 3.1 Những đóng góp tích cực hợp với tình hình thực tế, với việc tích cực tuyên truyền, tiếp thị quảng bá hình ảnh, môi trường hội đầu tư Mặc khác, địa phương tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo xúc tiến, vận động đầu tư, đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác xúc tiến đầu tư Theo “Báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2019” Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), FDI có tác động tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương nói chung phát triển kinh tế biển nói riêng Đặc biệt việc bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, góp phần trì nhịp độ tăng 3.2 Những hạn chế trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất Cụ thể mức đóng góp khu vực FDI Bên cạnh thành việc thu GDP nước năm 2017 19,6%, mức hút vốn FDI Quảng Ngãi trên, đóng góp doanh nghiệp FDI 23,5% việc thu hút vốn FDI cho phát triển kinh tế tổng vốn đầu tư toàn xã hội Nhờ vào nguồn vốn FDI, người lao động Hình Cơ cấu FDI đầu tư theo ngành nghề kinh tăng thêm thu nhập, tế biển Quảng Ngãi tính đến tháng 9/2020 lại bước nâng cao tay nghề, đội ngũ cán quản lý nâng cao kiến thức, kinh nghiệm quản lý… Đạt kết chế sách thu hút FDI thơng thống, minh bạch, địa phương kịp thời điều chỉnh, bổ sung ban Nguồn: Trung tâm xúc tiến đầu tư- Sở Kế hoạch đầu tư hành danh mục gọi vốn FDI phù tỉnh Quảng Ngãi tính tốn tác giả Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 75 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi biển Quảng Ngãi có hạn chế sau: - Về tỷ trọng vốn: Quảng Ngãi có vị trí chiến lược vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời sở hữu nhiều lợi riêng biệt để phát triển kinh tế nói chung kinh tế biển nói riêng, nhưng, lượng vốn FDI chảy vào khu vực thấp, chưa tương xứng với tiềm tỉnh nhà Tỷ trọng vốn FDI đầu tư cho phát triển kinh tế biển ít, theo số liệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, tính đến tháng 9/2019, tồn Tỉnh có 64 dự án với số vốn thực đạt 39.587 tỷ đồng, có dự án đầu tư vào kinh tế biển với ngành thủy sản, vận tải biển dầu khí, tổng vốn đầu tư 860,74 tỷ đồng, chiếm 2,1% so với tổng lượng vốn FDI tồn tỉnh - Về quy mơ vốn: Lĩnh vực kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi chưa thu hút nhiều dự án lớn quy mô kinh tế, dự án FDI công nghệ cao Trong đó, thành phố khác có dự án FDI cho sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bên cạnh đó, theo Cục Đầu tư nước ngồi (Bộ Kế hoạch Đầu tư) Quảng Nam địa phương lân cận, thu hút nhiều dự án với quy mơ lớn, điển hình dự án khu nghĩ dưỡng Nam Hội An Công ty Genting VinaCapital Investment Pte.Ltd, Singapore Đây dự án lớn vùng, tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm với tổng vốn đầu tư lên đến tỷ USD Đà Nẵng thu hút dự án FDI thuộc lĩnh vực du lịch biển với số vốn đầu tư lớn dự án mở rộng Khu du lịch Xuân Thiều, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, với chủ đầu tư dự án Công ty CP Mikazuki (Nhật) 76 - Về đối tác đầu tư: Nhà đầu tư vào kinh tế biển Quảng Ngãi chủ yếu đến từ nước Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong, mà chưa thu hút nhà đầu tư đến từ Châu Âu, Châu Mỹ- nhà đầu tư có nguồn vốn lớn cơng nghệ cao 3.3 Nguyên nhân hạn chế Những khó khăn việc thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, số ngun nhân sau: - Quảng Ngãi tỉnh chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có hai mùa mưa, nắng rõ rệt Lượng mưa lớn, sông vùng lại ngắn, độ dốc cao nên mưa lớn dễ gây lũ lụt, sạt lở Mùa mưa bão hàng năm thường có đến bão với cường độ mạnh đổ làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc ổn định đời sống sản xuất người dân, doanh nghiệp tỉnh Địa hình khí hậu tương đối khắc nghiệt địa phương làm khơng nhà đầu tư phải băn khoăn, e ngại Điều gây trở ngại cho nhà đầu tư mà kinh tế biển lĩnh vực có nhiều rủi ro, chịu nhiều tác động thiên nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản, vận tải biển… - Nếu xét kết cấu hạ tầng Quảng Ngãi tương đối có cảng biển, đường quốc lộ, đường sắt, đường dây điện 500 kv… cảng biển quy mô nhỏ, đường sắt đường chất lượng cịn thấp, lưu thơng cịn nhiều khó khăn, đặc biệt Quảng Ngãi chưa có sân bay Người dân tỉnh muốn di chuyển đường hàng khơng phải đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam) Đà Nẵng, bất lợi Quảng Ngãi Những yếu tố làm cho Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN LÊ NGUYÊN DUNG chi phí đầu tư cao, đặc biệt chi phí vận tải Trong đó, điều quan trọng chủ thể đầu tư FDI chi phí đầu tư so với đầu tư nước họ đầu tư khu vực khác - Điều kiện kinh tế- xã hội Tỉnh có khó khăn định, đời sống người dân cải thiện nhiều so với trước đây, nhìn chung, sức mua thấp, thị trường nhỏ hẹp, phân tán theo lãnh thổ Các doanh nghiệp địa bàn hầu hết quy mơ cịn nhỏ, cơng nghệ lạc hậu nên nhà đầu tư khó chọn cho đối tác tương xứng Vì vậy, nhà đầu tư nước ngồi thường có tâm lý thích đầu tư vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ kinh tế trọng điểm phía Nam Cụ thể, theo số liệu Tổng cục Thống kê (2019), có khoảng 27,7% vốn FDI đăng ký vùng đồng Sông Hồng, 42,4% đăng ký vùng Đông Nam Bộ - Phần lớn lao động địa phương chưa qua đào tạo, đào tạo không đủ kỹ cần thiết Vì vậy, triển khai dự án FDI buộc nhà đầu tư phải đào tạo lại Nhất bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn sâu rộng tất lĩnh vực kinh tế biển loại trừ, địi hỏi người lao động phải trang bị tốt kỹ công nghệ thông tin, internet… để điều khiển máy móc, thiết bị, vận hành sản xuất - Trong thời gian qua, sách mà Tỉnh ban hành cụ thể, có sách riêng cho khu kinh tế Dung Quất, có sách cho khu công nghiệp Tỉnh Công tác quản lý có kinh nghiệm hơn, động Tuy vậy, Tỉnh chưa thật hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi sách thu hút FDI chưa tạo nét riêng, chưa có chọn lọc dự án phù hợp để khai thác lợi địa phương có cảng biển, có nhà máy lọc dầu Dung Quất, có nhiều tiềm kinh tế biển… Các quan hữu quan cần bám vào chiến lược, quy hoạch chung Trung ương Tỉnh, đặc biệt dựa vào Đề án phát triển kinh tế biển Tỉnh để định hướng cho nhà đầu tư định đầu tư phù hợp với mục tiêu đề - Các sách ưu đãi thu hút đầu tư phức tạp, chồng chéo, nằm rải rác nhiều văn pháp luật khác Các thủ tục để nhận ưu đãi chưa minh bạch, chế xin cho, số sách ưu đãi ban hành khơng có quy định điều kiện thủ tục để hưởng ưu đãi Điều dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khó khăn việc xin xác nhận đối tượng hưởng ưu đãi Hơn nữa, sách ưu đãi áp dụng cho toàn tỉnh thành, chưa dựa lợi cạnh tranh, đặc thù địa phương Hoặc chưa có ưu đãi cho nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực kinh tế biển, lĩnh vực chịu nhiều rủi ro Điều gây bất lợi cho Quảng Ngãi, tỉnh có nhiều tiềm phát triển kinh tế nói chung kinh tế biển nói riêng lại gặp khó khăn định sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường… Một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi Trên sở thực trạng nguyên nhân nêu trên, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm góp phần thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi sau: Đổi công tác xúc tiến đầu tư: Trong Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 77 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi năm qua, với tăng cường tổ chức quảng bá, giới thiệu tranh thủ hỗ trợ từ ngành trung ương; tỉnh Quảng Ngãi rà soát để sửa đổi, bổ sung chế nhằm thu hút tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Để nắm bắt tình hình kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư, tỉnh tổ chức buổi cà phê với doanh nhân lần/ tháng; định kỳ lần/năm để gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh mạnh địa phương tạo sức hút hội đầu tư Nhờ vào triển khai tích cực biện pháp thu hút đầu tư nói mà FDI vào Quảng Ngãi có nhiều khả quan Thế nhưng, tỷ trọng dự án FDI thuộc lĩnh vực kinh tế biển chế biến thủy sản, sửa chữa tàu thuyền tương đối thấp, ngành nghề khác sản xuất linh kiện điện tử, kinh doanh bất động sản… lại chiếm tỷ lệ cao Lý chương trình tổ chức để thu hút FDI vào dự án tất ngành nghề, chưa có điểm khác biệt nhằm khuyến khích dự án FDI vào lĩnh vực thủy sản, vận tải biển… Quảng Ngãi địa phương có nhiều lợi tiềm để phát ngành nghề nhiều Vì vậy, đổi công tác xúc tiến đầu tư yếu tố góp phần thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển Để làm điều Tỉnh cần tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm phát triển kinh tế biển địa phương, giới thiệu lợi trội Quảng Ngãi so với địa phương khác, trọng vào ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế biển thủy sản, vận tải biển, du lịch biển… Bên cạnh đó, cần thiết lập dự án ưu tiên thu hút vốn FDI, đặc biệt dự án thuộc ngành nghề kinh tế biển để lựa chọn đối tác đầu tư cách khoa học, xác, lực, sở trường nhà đầu tư Đồng thời, 78 Chính quyền địa phương cần xác định đối tượng cần vận động xúc tiến đầu tư vào tiềm nguồn lực, mục tiêu, định hướng phát triển KT- XH nói chung, đề án phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi nói riêng Lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực vốn, cơng nghệ, lựa chọn đối tác không với thực lực tài chính, chun mơn, kỹ thuật, cơng nghệ địa vị pháp lý họ dẫn đến tình trạng bán, chuyển nhượng dự án xây dựng dở dang, tiến độ dự án kéo dài gây lãng phí tiền ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế địa phương Cải thiện môi trường đầu tư bao gồm hoàn thiện sở hạ tầng thủ tục hành chính: Cần phát huy tận dụng nguồn lực sẵn có địa phương Xây dựng đơi với nâng cấp, cải tạo tồn hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng ngồi khu kinh tế, cụm cơng nghiệp, sở hạ tầng dẫn dắt vào khu du lịch biển Nâng cấp cơng trình cảng biển, xây dựng sân bay, đảm bảo hệ thống đường bộ, đường sắt thông suốt, gắn kết Quảng Ngãi với địa phương khác khu vực nước Phát triển khu kinh tế, cụm công nghiệp làm trung tâm thu hút đầu tư nước Thực quản lý vốn đầu tư theo nguyên tắc cửa, tránh gây phiền hà, làm nhà đầu tư phải “gõ cửa” ngành làm thủ tục đầu tư liên hệ giải công việc Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho ngành nghề kinh tế biển, nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao hai phương diện nhân lực lãnh đạo, quản lý điều hành nhân lực lao động, chuyên môn kỹ thuật Trang Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 NGUYỄN LÊ NGUYÊN DUNG bị cho người lao động kỹ đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 kỹ tin học, ngoại ngữ có khả thích ứng với môi trường làm việc công ty, tập đồn nước ngồi Chính quyền địa phương cần có hỗ trợ, có kế hoạch đào tạo cách thường xuyên, liên tục, đặt biệt trọng cán trực tiếp tham gia, dẫn dắt dự án FDI Người lao động lĩnh vực kinh tế biển cần trang bị kiến thức chun mơn, có tay nghề cao, am hiểu chuyên sâu lĩnh vực hoạt động Có vậy, tạo an tâm tạo nên sức thuyết phục nhà đầu tư nước chọn đầu tư vào lĩnh vực kinh tế biển địa phương Ban hành thực sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phù hợp với điều kiện Tỉnh phù hợp với đặc thù ngành kinh tế biển Mặc dù Luật Đầu tư hệ thống sách khuyến khích đầu tư qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khắc phục phần hạn chế, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho nhà đầu tư nước Song thực tế vùng này, địa phương lại có điều kiện khác nên hiệu đầu tư khác Cũng vậy, lĩnh vực, ngành nghề, quy mơ khác hiệu đầu tư khác Xuất phát từ đặc điểm khó khăn Quảng Ngãi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thị trường nhiều hạn chế, sở hạ tầng nhiều yếu từ đặc thù lĩnh vực kinh tế biển rủi ro cao, chịu ảnh hưởng lớn thiên nhiên, cần có ưu đãi riêng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chủ thể làm kinh tế biển sản xuất kinh doanh, có nhà đầu tư nước an tâm đầu tư vào lĩnh vực kinh tế biển địa phương Tỉnh nên đưa dự án FDI lĩnh vực kinh tế biển vào diện đặc biệt khuyến khích đầu tư áp dụng biện pháp ưu đãi đầu tư qua hình thức miễn, giảm thuế thu nhập DN, thuế xuất nhập khẩu; miễn, giảm tiền thuê đất hình thức ưu đãi tài khác hỗ trợ vay vốn tín dụng ngân hàng cho dự án FDI Có sách hỗ trợ DN FDI bị tổn thất thiên tai, dịch bệnh, bị rủi ro biến động giá thị trường thủy- hải sản Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tăng lực phòng chống thiên tai, hạn chế rủi ro dịch bệnh, biến động giá thủy sản… ■ Tài liệu tham khảo CIEM, Bộ kế hoạch Đầu Tư (2019), “Báo cáo kinh tế vĩ mơ q I/2019” Cục đầu tư nước ngồi, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2016), “Tình hình thu hút đầu tư nước 11 tháng đầu năm 2016” Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2016), Báo cáo đầu tư “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- thực trạng số giải pháp thu hút FDI” Đỗ Văn Tính (2013), “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào vùng kinh tế trọng điểm miền trung”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 424, tháng 9/2013 Đinh Trọng Thắng, Trần Tiến Dũng (2019), “Thực trạng sách ưu đãi thu hút FDI vào Việt Nam nay”, Tạp chí Tài chính, số tháng 5/2019 Lê Quỳnh Như (2019), “Chính sách thu hút FDI hệ số vấn đề đặt Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, số tháng 3/2019 Lê Thị Thanh Thúy (2013), “Công tác quản lý nhà nước đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số (26) năm 2013 Nguyễn Thị Thoa, Trần Thị Thái (2016), “Tác động FDI đến kinh tế, xã hội môi trường thành phố Đà Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 79 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi Nẵng”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số (40)- 2016 Ngô Trần Tuất (2017), “Xu hướng đầu tư trực tiếp nước giải pháp để thu hút vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số (46)- 2017 10 Nguyễn Xuân Thiên (2015), “Tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm trung để thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển ngành Du lịch”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số tháng năm 2015 11 Nguyễn Thị Thu Hằng (2019), “Giải pháp thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số tháng 3/2019 12 Phạm Thiên Hoàng (2019), “Tầm quan trọng khu vực FDI phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, số tháng 5/ 2019 13 Tổng cục thống Kê, Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019 14 Website: http://www.quangngai.gov.vn/sokhdt/Pages/home.aspx, http://www.danang.gov.vn, fia.mpi.gov.vn trang 43 kiện cho nhân viên kế toán học tập, cập nhật nâng cao kiến kiến thức - Ban Giám đốc Ban Quản lý DN cần nâng cao nhận thức tích cực tham gia vào q trình thực IR - Đầu tư sở hạ tầng hệ thống thông tin VIDMC, đặc biệt máy móc thiết bị tảng cơng nghệ thơng tin, triển khai phần mềm quản lý toàn DN - Nhà nước xây dựng hệ thống văn pháp lý lập, trình bày cơng bố IR SOE hướng dẫn cụ thể kèm theo - Nghiên cứu triển khai quy định kiểm tốn xây dựng quy trình phương pháp kiểm tốn IR ■ 80 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 .. .Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi to lớn, tạo nhiều hội cho Quảng Ngãi phát triển kinh tế biển, với hạ tầng giao thông kết nối khu kinh tế Dung... Ngân hàng 75 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi biển Quảng Ngãi có hạn chế sau: - Về tỷ trọng vốn: Quảng Ngãi có vị trí chiến lược vùng kinh tế trọng điểm... 73 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi 50.000- 200.000 DWT Đặc biệt khu kinh tế Dung Quất, với quy mơ diện tích ban đầu 10.300 ha, 15 khu kinh tế ven biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế biển tại Quảng Ngãi,

Hình ảnh liên quan

hợp với tình hình thực tế, cùng với việc tích cực tuyên truyền, tiếp thị và quảng  bá hình ảnh, môi trường và cơ hội đầu  tư - Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế biển tại Quảng Ngãi

h.

ợp với tình hình thực tế, cùng với việc tích cực tuyên truyền, tiếp thị và quảng bá hình ảnh, môi trường và cơ hội đầu tư Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả huy động vốn FDI cho kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 9/2019 - Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế biển tại Quảng Ngãi

Bảng 2..

Kết quả huy động vốn FDI cho kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 9/2019 Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan