0

Nghiên cứu giá trị doppler động mạch tử cung và một số yếu tố liên quan tiên lượng kháng methotrexat ở bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp

183 22 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2020, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THÁI GIANG NGHI£N CøU GIá TRị Doppler ĐộNG MạCH Tử CUNG số yếu tố liên quan TIÊN LƯợNG KHáNG METHOTREXAT BệNH NHÂN U NGUYÊN BàO NUÔI nguy thấp LUN N TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI B Y T NGUYN THI GIANG NGHIÊN CứU GIá TRị Doppler ĐộNG MạCH Tử CUNG số yếu tố liên quan TIÊN LƯợNG KHáNG METHOTREXAT BệNH NHÂN U NGUYÊN BàO NUÔI nguy thấp Ngi hng dn khoa học: GS.TS Vương Tiến Hòa PGS TS Vũ Bá Quyết Chuyên ngành: Sản phụ khoa Mã số: 62720131 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi Nguyễn Thái Giang, nghiên cứu sinh khóa 33, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Sản phụ khoa, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn GS TS Vương Tiến Hòa PGS TS Vũ Bá Quyết Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Nguyễn Thái Giang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BNBN : Bệnh nguyên bào nuôi BVPSTƯ : Bệnh viện Phụ sản trung ương TTBP : Thai trứng bán phần TTTP : Thai trứng toàn phần CNTC : Chửa tử cung TTXL : Thai trứng xâm lấn ĐMTC : Động mạch tử cung EDV : Vận tốc cuối tâm trương (End diastolic velocity) EMA-CO : Etoposid, methotrexat, dactinomycin, cyclophosphamid, oncovin (vincristin) EMA-EP : Etoposid, methotrexat, dactinomycin, etoposid, cisplatin FA : Folic acid FIGO : Hội Sản phụ khoa quốc tế (International Federation of Gynecology and Obstetrics) hCG : Human chorionic Gonadotrophin IU : International Unit MTX : Methotrexat NCT : Nguy thấp RI : Chỉ số kháng (Resistance index) PI : Chỉ số xung (Pulsatility index) PSV : Vận tốc đỉnh tâm thu (Peak systolic velocity) S/D : Chỉ số Stuart Drum UNBN : U nguyên bào nuôi UTNBN : Ung thư nguyên bào nuôi UNBNVRB : U nguyên bào nuôi vùng rau bám UNBNDBM : U nguyên bào nuôi dạng biểu mô WHO : Tổ chức y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Bệnh lý u nguyên bào nuôi .4 1.1.1 Lịch sử bệnh nguyên bào nuôi 1.1.2 Dịch tễ học bệnh nguyên bào nuôi .5 1.1.3 Phân nhóm hình thái u ngun bào ni 1.1.4 Tiêu chuẩn chẩn đoán bảng điểm tiên lượng UNBN 1.2 Methotrexat kháng Methotrexat điều trị UNBN NCT .10 1.2.1 Dược lý học Methotrexat 10 1.2.2 Nghiên cứu sử dụng MTX điều trị UNBN 12 1.2.3 Kháng hóa trị liệu chế kháng MTX 14 1.2.4 Một số tiêu chuẩn đánh giá kết điều trị UNBN 16 1.2.5 Các yếu tố liên quan kháng MTX bệnh nhân UNBN NCT 17 1.3 Siêu âm Doppler động mạch tử cung chẩn đoán tiên lượng UNBN 22 1.3.1 Giải phẫu động mạch tử cung 22 1.3.2 Chỉ số xung ĐMTC tính tái lập siêu âm Doppler 23 1.3.3 Nghiên cứu tân tạo mạch UNBN 25 1.3.4 Vai trò siêu âm chẩn đoán UNBN 27 1.3.5 Siêu âm Doppler ĐMTC đánh giá điều trị UNBN 29 1.3.6 Siêu âm Doppler ĐMTC tiên lượng điều trị hóa chất 35 1.3.7 Siêu âm Doppler ĐMTC tiên lượng kháng hóa trị liệu MTX 37 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 41 2.2 Đối tượng nghiên cứu 41 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 41 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ 42 2.3 Phương pháp nghiên cứu 43 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 43 2.3.2 Cỡ mẫu 43 2.3.3 Các biến số nghiên cứu .44 2.3.4 Các phương tiện nghiên cứu .48 2.4 Các bước thực nghiên cứu .49 2.4.1 Quy trình thu nhận bệnh nhân tham gia nghiên cứu 49 2.4.2 Các bước tiến hành nghiên cứu 50 2.5 Siêu âm Doppler ĐMTC thông số nghiên cứu 51 2.5.1 Siêu âm tiểu khung vị trí thực siêu âm Doppler ĐMTC 51 2.5.2 Quy trình hình ảnh phổ Doppler ĐMTC 53 2.5.3 Siêu âm thu thập thông số nghiên cứu Doppler ĐMTC 53 2.5.4 Tính lặp lại tính tái lập PI siêu âm Doppler 55 2.6 Theo dõi trình điều trị 55 2.7 Phương pháp đánh giá kết 56 2.7.1 Tiêu chuẩn điều trị khỏi bệnh với MTX đơn 56 2.7.2 Tiêu chuẩn kháng hóa trị liệu 57 2.7.3 Tiêu chuẩn tái phát 57 2.7.4 Điều trị hóa chất kháng đơn hóa trị liệu MTX 57 2.7.3 Tiêu chuẩn khỏi bệnh 58 2.7.5 Theo dõi sau điều trị 58 2.8 Thu thập, nhập xử lý số liệu 58 2.9 Phương pháp khống chế sai số yếu tố nhiễu 60 2.10 Hạn chế nghiên cứu cách khắc phục 60 2.11 Đạo đức nghiên cứu .61 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 3.1 Đặc điểm kết điều trị bệnh nhân UNBN NCT .63 3.1.1 Nơi cư trú 63 3.1.2 Số .63 3.1.3 Tiền sử nạo hút thai 64 3.1.4 Kết điều trị MTX bệnh nhân UNBN NCT 64 3.1.5 Số đợt điều trị MTX nhóm khơng kháng kháng MTX 65 3.1.6 Các phương pháp điều trị sau kháng MTX 65 3.1.7 Kết điều trị bệnh nhân UNBN NCT 66 3.2 Mô tả yếu tố liên quan tiên lượng bệnh nhân UNBN NCT 66 3.2.1 Tuổi bệnh nhân UNBN NCT 66 3.2.2 Thai nghén điểm bệnh nhân UNBN NCT 67 3.2.3 Thời gian tiềm ẩn bệnh nhân UNBN NCT 67 3.2.4 Tiền sử điều trị MTX bệnh nhân UNBN NCT 68 3.2.5 Phân bố vị trí di giai đoạn bệnh nhân UNBN NCT .68 3.2.6 Số lượng nhân di bệnh nhân UNBN NCT 69 3.2.7 Nồng độ βhCG trước điều trị bệnh nhân UNBN NCT 69 3.2.8 Thể tích tử cung bệnh nhân UNBN NCT 70 3.2.9 Nang hoàng tuyến bệnh nhân UNBN NCT 70 3.2.10 Kích thước lớn khối u bệnh nhân UNBN NCT 71 3.2.11 Phân bố điểm tiên lượng FIGO bệnh nhân UNBN NCT 71 3.3 Mô tả đặc điểm Doppler ĐMTC bệnh nhân UNBN NCT .72 3.3.1 Đặc điểm siêu âm Doppler ĐMTC hai bên .72 3.3.2 Đặc điểm siêu âm Doppler chung ĐMTC 73 3.4 Đánh giá yếu tố liên quan tiên lượng kháng MTX 74 3.4.1 Liên quan giá trị trung bình (trung vị) yếu tố nghiên cứu nhóm kháng không kháng MTX .74 3.4.2 Liên quan tuổi bệnh nhân kháng MTX 75 3.4.3 Liên quan thai nghén điểm kháng MTX 76 3.4.4 Liên quan loại thai trứng kháng MTX 76 3.4.5 Liên quan thời gian tiềm ẩn kháng MTX 77 3.4.6 Liên quan tiền sử điều trị MTX kháng MTX .77 3.4.7 Liên quan vị trí di kháng MTX .78 3.4.8 Liên quan số nhân di kháng MTX 78 3.4.9 Liên quan nồng độ βhCG trước điều trị kháng MTX 79 3.4.10 Nồng độ βhCG trung bình nhóm khơng kháng kháng MTX 79 3.4.11 Liên quan thể tích tử cung kháng MTX .80 3.4.12 Liên quan nang hoàng tuyến kháng MTX 81 3.4.13 Liên quan kích thước lớn khối u kháng MTX 81 3.4.14 Liên quan điểm FIGO kháng MTX 82 3.4.15 Phân bố điểm FIGO nhóm kháng MTX không kháng MTX .83 3.5 Đánh giá siêu âm Doppler ĐMTC liên quan tiên lượng kháng MTX 84 3.5.1 Đặc điểm siêu âm Doppler nhóm khơng kháng kháng MTX .84 3.5.2 Trung vị PI ĐMTC nhóm khơng kháng MTX kháng MTX 85 3.5.3 Đường cong ROC PI ĐMTC dự báo kháng MTX bệnh nhân UNBN NCT 86 3.5.4 Liên quan PI ĐMTC ngưỡng 1,2 kháng MTX .87 3.5.5 Phân tích hồi quy đa biến số yếu tố liên quan đến kháng MTX 88 3.6 Phân tích giá trị PI ĐMTC kết hợp với điểm FIGO để tiên lượng kháng MTX bệnh nhân UNBN NCT 89 3.6.1 Ý nghĩa điểm FIGO kết hợp PI ĐMTC > 1,2 89 3.6.2 Ý nghĩa điểm FIGO kết hợp PI ĐMTC ≤ 1,2 .90 3.6.3 Nhóm điểm FIGO < kết hợp ngưỡng 1,2 PI ĐMTC (n = 151) 91 3.6.4 Nhóm điểm FIGO ≥ kết hợp ngưỡng 1,2 PI ĐMTC (n = 53) .91 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 92 4.1 Bàn luận đối tượng phương pháp nghiên cứu .92 4.1.1 Đối tượng nghiên cứu .92 4.1.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 92 4.2 Bàn luận số đặc điểm dịch tễ bệnh nhân UNBN NCT 94 4.3 Bàn luận tuổi liên quan tiên lượng kháng MTX 95 4.4 Bàn luận số con, định cắt tử cung tiên lượng kháng MTX .97 4.5 Bàn luận tiền sử, thai nghén điểm tiên lượng kháng MTX .98 4.6 Loại thai trứng tiên lượng kháng MTX 100 4.7 Thời gian tiềm ẩn tiên lượng kháng MTX .100 4.8 Tiền sử điều trị MTX tiên lượng kháng MTX 102 4.9 Vị trí, số lượng nhân di tiên lượng kháng MTX .103 4.10 Nồng độ βhCG trước điều trị tiên lượng kháng MTX 104 4.11 Thể tích tử cung tiên lượng kháng MTX .106 4.12 Nang hoàng tuyến tiên lượng kháng MTX 107 4.13 Kích thước lớn khối u, nhân tử cung tiên lượng kháng MTX 108 4.14 Mối liên quan điểm FIGO tiên lượng kháng MTX 110 4.15 Đặc điểm siêu âm Doppler ĐMTC bệnh nhân UNBN NCT .114 4.16 Đặc điểm siêu âm Doppler UNBN NCT kháng không kháng MTX .118 4.16.1 Đặc điểm PSV UNBN kháng không kháng MTX 118 4.16.2 Đặc điểm EDV nhóm kháng khơng kháng MTX .119 4.16.3 Đặc điểm số xung nhóm kháng khơng kháng MTX 122 4.17 Phân tích hồi quy PI ĐMTC yếu tố liên quan tiên lượng kháng đơn hóa trị liệu MTX bệnh nhân UNBN NCT 124 4.18 Bàn luận ý nghĩa số xung ĐMTC kết hợp điểm FIGO để tiên lượng kháng MTX .127 4.19 Bàn luận thời điểm sử dụng số xung ĐMTC 131 4.20 Kết điều trị bệnh nhân 132 4.20.1 Tỷ lệ kháng MTX đối tượng nghiên cứu 132 4.20.2 Điều trị sau kháng MTX .132 KẾT LUẬN 134 KIẾN NGHỊ 136 NHỮNG ĐĨNG GĨP CỦA NGHIÊN CỨU CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tóm tắt đặc điểm siêu âm dấu hiệu Doppler BNBN 30 Bảng 1.2 Các số Doppler ĐMTC nồng độ βhCG bệnh nhân sau nạo thai trứng không biến chứng bệnh nhân UNBN 32 Bảng 1.3 Chỉ số Doppler, nồng độ βhCG trước sau nạo thai trứng 34 Bảng 2.1 Bảng điểm tiên lượng FIGO năm 2002, 48 Bảng 3.1 Nơi cư trú 63 Bảng 3.2 Tiền sử nạo hút thai 64 Bảng 3.3 Số đợt điều trị MTX nhóm khơng kháng kháng MTX 65 Bảng 3.4 Các phương pháp điều trị sau kháng MTX (n=56) 65 Bảng 3.5 Kết điều trị bệnh nhân UNBN NCT 66 Bảng 3.6 Tuổi bệnh nhân UNBN NCT 66 Bảng 3.7 Thai nghén điểm bệnh nhân UNBN NCT 67 Bảng 3.8 Thời gian tiềm ẩn bệnh nhân UNBN NCT 67 Bảng 3.9 Tiền sử điều trị MTX bệnh nhân UNBN NCT 68 Bảng 3.10 Phân bố vị trí di giai đoạn bệnh nhân UNBN NCT 68 Bảng 3.11 Số lượng nhân di bệnh nhân UNBN NCT 69 Bảng 3.12 Nồng độ βhCG trước điều trị bệnh nhân UNBN NCT 69 Bảng 3.13 Thể tích tử cung bệnh nhân UNBN NCT 70 Bảng 3.14 Nang hoàng tuyến bệnh nhân UNBN NCT 70 Bảng 3.15 Kích thước lớn khối u bệnh nhân UNBN NCT 71 Bảng 3.16 Đặc điểm siêu âm Doppler ĐMTC hai bên 72 Bảng 3.17 Đặc điểm siêu âm Doppler chung ĐMTC 73 Bảng 3.18 Liên quan giá trị trung bình (trung vị) yếu tố nghiên cứu nhóm kháng không kháng MTX 74 Bảng 3.19 Liên quan tuổi bệnh nhân kháng MTX 75 Bảng 3.20 Liên quan thai nghén điểm kháng MTX 76 Bảng 3.21 Liên quan loại thai trứng kháng MTX (n = 166) 76 Bảng 3.22 Liên quan thời gian tiềm ẩn kháng MTX 77 Bảng 3.23 Liên quan tiền sử điều trị MTX kháng MTX 77 Bảng 3.24 Liên quan vị trí di kháng MTX 78 Bảng 3.25 Liên quan số nhân di kháng MTX 78 Bảng 3.26 Liên quan nồng độ βhCG trước điều trị kháng MTX 79 Bảng 3.27 Liên quan thể tích tử cung kháng MTX 80 Bảng 3.28 Liên quan nang hoàng tuyến kháng MTX 81 Bảng 3.29 Liên quan kích thước lớn khối u kháng MTX (n = 68) 81 Bảng 3.30 Liên quan điểm FIGO kháng MTX 82 Bảng 3.31 Đặc điểm siêu âm Doppler nhóm khơng kháng kháng MTX 84 Bảng 3.32 Liên quan nồng độ βhCG trước điều trị kháng MTX 87 Bảng 3.33 Hồi quy đa biến số yếu tố liên quan đến kháng MTX 88 Bảng 3.34 Ý nghĩa điểm FIGO kết hợp PI ĐMTC > 1,2 89 Bảng 3.35 Ý nghĩa điểm FIGO kết hợp PI ĐMTC ≤ 1,2 90 Bảng 3.36 Nhóm điểm FIGO < kết hợp ngưỡng 1,2 PI ĐMTC 91 Bảng 3.37 Nhóm điểm FIGO ≥ kết hợp ngưỡng 1,2 PI ĐMTC 91 Bảng 4.1 Tỷ lệ kháng MTX bệnh nhân UNBN NCT 93 Bảng 4.2 Các nghiên cứu thai nghén điểm UNBN 99 Bảng 4.3 Các nghiên cứu kháng MTX theo điểm FIGO UNBN NCT 112 Bảng 4.4 So sánh nghiên cứu sử dụng siêu Doppler để tiên lượng kháng MTX bệnh nhân UNBN NCT 126 A B Hình 3: Đo kích thước nhân tử cung mặt cắt đứng dọc mặt cắt đứng ngang (A: mặt cắt đứng dọc, B: mặt cắt đứng ngang) A B Hình 4: Đo kích thước nhân tử cung với Siêu âm Doppler mặt cắt đứng dọc mặt cắt đứng ngang (A: mặt cắt đứng dọc, B: mặt cắt đứng ngang) 0.50 0.25 0.00 Sensitivity 0.75 1.00 Phụ lục 2: Đường cong ROC điểm FIGO tiên lượng kháng MTX 0.00 0.25 0.50 - Specificity 0.75 1.00 Area under ROC curve = 0.6530 Biểu đồ: Đường cong ROC điểm FIGO tiên lượng kháng MTX (n=204) Với điểm số FIGO, diện tích đường cong 0,65 (95% CI: 0,57 – 0,73) Giá trị thang điểm FIGO > 0,5 < 0,7 nên giá trị dự báo kháng MTX mức thấp Phụ lục 3: Đường cong ROC βhCG tiên lượng kháng MTX Biểu đồ: Đường cong ROC βhCG tiên lượng kháng MTX (n=204) Với nồng độ βhCG, diện tích đường cong 0,6 (95% CI: 0,51 – 0,69) Giá trị dự báo kháng MTX liệu mức thấp Phụ lục 4: Vị trí vai trị nguyên bào nuôi (nguồn Ie-Ming Shih) Đơn bào ni tạo thành dịng tế bào - Dịng hợp (fusion lineage): tạo thành hợp bào ni (syncytiotrophoblast), có vai trò quan trọng trao đổi chất mẹ - thai - Dòng xâm lấn (invasive lineage): tạo đơn bào ni cần thiết cho q trình làm tổ tạo thành rau thai đầy đủ chức Một đơn bào ni gốc chưa biệt hóa (cytotrophoblastic stem cell) biệt hóa thành đơn bào ni trung gian gai rau (extravillous cytotrophoblast intermediate) trở thành đơn bào nuôi khoảng kẽ (interstitial cytotrophoblast) Đơn bào nuôi khoảng kẽ sau biệt hóa thành đơn bào nuôi nội mạch (endovascular cytotrophoblast) hợp bào (syncytium) Phụ lục 5: Bản cam kết tự nguyện tham gia nghiên cứu PHIẾU TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU Họ tên đối tượng: Tuổi: Địa chỉ: Sau bác sỹ thơng báo mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ, nguy tiềm tàng lợi ích đối tượng tham gia vào nghiên cứu: "Nghiên cứu giá trị Doppler động mạch tử cung số yếu tố liên quan để tiên lượng kháng Methotrexate bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy thấp” Tôi (hoặc người đại diện gia đình) đồng ý tự nguyện tham gia vào nghiên cứu này, đồng ý siêu âm Doppler động mạch tử cung để thu thập số liệu q trình nghiên cứu Tơi xin tn thủ quy định nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm Họ tên đối tượng người làm chứng (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 6: Mẫu phiếu thu thập số liệu Số điện thoại HÀNH CHÍNH Họ tên BN: Ngày vào viện: Địa chỉ: Ngày viện: THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Tuổi: tuổi 1/CTTP Nghề nghiệp: 2/Nông nghiệp 3/Công nhân 4/Tự 2/Tỉnh khác Nơi cư trú 2/Nông thôn 2/ di 1/ Không 1/ Không 1/Không 3/thiếu ăn Số sống: Số lần đẻ : .con Số lần thai trứng: lần 10.Số lần nạo hút, sẩy, thai lưu: lần 11 Thai nghén điểm 1/Sẩy, nạo hút thai, thai lưu, CNTC 3/Thai trứng 1/ bHcg 3/ GPBL 2/ Có 2/ Có 17 Di phổi Thu nhập 2/Sau đẻ 14.Yếu tố chẩn đoán UNBN 16.Nhân di ÂĐ 3/Miền núi 1/Dư ăn 2/Đủ ăn 3/Không rõ 15 Rong huyết Quê quán: 1/Thành thị 2/CTBP 13.Thời gian tiềm ẩn: tháng 1/Cán 1/Hà Nội 12.Loại thai trứng 2/Có 18.Kích thước nhân lớn Di phổi X quang: mm 19.Số lượng phổi nhân 20.Di lách, thận 1/Khơng 2/Có 21.Di tiêu hóa 1/Khơng 2/Có 22.Di gan, não 1/Khơng 2/Có XQ: SIÊU ÂM DOPPLER TRƯỚC ĐT 40.Giai đoạn theo giải phẫu FIGO 1/Giai đoạn (Tử cung) MTX 23 KT tử cung chiều dài : mm 2/Giai đoạn (ngoài TC: DCR, ÂĐ, 24 KT tử cung chiều rộng : mm phần phụ) 25.KT tử cung chiều cao : mm 3/Giai đoạn (Phổi) 26.Nang hoàng tuyến: 4/Giai đoạn (vị trí khác) 1/Khơng 41.Hồng 2/Có 27.KT max nang hoàng tuyến: 28.nhân tử cung nhân tử Doppler ĐMTC bên thấp (theo PI) 30.PSV 1: cm/s 31.EDV 1: cm/s 32.PI : T/l mmol/l 44.Creatinin IU/l 46.GPT gan trước điều trị : 34 S/D 1: Diễn biến βhCG 35 PSV 2: cm/s 36 EDV 2: cm/s ĐT: 45.GOT gan trước điều trị: IU/l Doppler ĐMTC bên cao (theo PI) trước micro mol/l 33 RI : 39.S/D 2: trị: 43 Ure thận trước điều trị: 2/Có cung: mm 38.RI 2: điều g/l 29.Kích thước max 37.PI 2: trước 42.Hemoglobin trước điều trị: mm 1/Không cầu 47.βHcg đợt 0, trước điều trị: IU/l 48 βHcg sau MTX đợt 1: IU/l 49.βHcg sau MTX đợt 2: IU/l 50.βHcg sau MTX đợt 3: IU/l 51.βHcg sau MTX đợt 4: IU/l 64.Điều trị tiếp sau kháng MTX 1/ Phẫu thuật điều trị MTX 52 βHcg sau MTX đợt 5: 2/ Phẫu thuật điều trị EMACO IU/l 53.βHcg sau MTX đợt 6: IU/l 54.βHcg sau MTX đợt 7: IU/l 3/ Đa hóa chất (EMACO, EMAEP) 65.Số đợt hóa chất EMACO: 66.Số đợt hóa chất EMAEP: 67.Kết điều trị 1/ Khỏi bệnh 2/ Không khỏi (bệnh 55.βHcg sau MTX đợt 8: viện không điều trị tiếp chuyển IU/l 56 βHcg sau MTX đợt 9: IU/l tia xạ) 68.Thời gian điều trị: tháng IV Tác dụng không mong muốn 57 βHcg sau MTX đợt 10: điều trị MTX IU/l 58.βHcg sau MTX đợt 11: IU/l 59.βHcg sau MTX đợt 12: IU/l 60.βHcg sau MTX đợt 13: IU/l 61.Điểm FIGO: điểm 62.Đáp ứng với điều trị MTX 1/ Khơng kháng khỏi 2/ Có kháng phải đổi phác đồ 63.Số đợt MTX đến lúc kháng: đợt 69.Viêm lt miệng 1/Khơng 2/Có 70 Giảm Bạch cầu 1/Khơng 2/Có 71 Giảm Hồng cầu 1/Khơng 2/Có 72.Giảm Tiểu cầu 1/Khơng 2/Có 73 Suy gan 1/Khơng 2/Có 74 Suy thận 1/Khơng Ghi chú: 2/Có DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Mã bệnh án UNBN 50 52 53 54 56 57 61 64 65 68 73 79 82 83 84 85 86 87 91 92 98 99 102 106 108 110 111 112 113 Năm 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Họ tên bệnh nhân Nguyễn Thị O Trần Thị Hà T Tạ Thị Q Chu Thị H Phan Thị B Phạm Thị Nguyễn Thị L Nguyễn Thị V Lê Thị Hồng L Nguyễn Thị T Phạm Thị H Nguyễn Thị T Vũ Thị Thu H Trần Thị L Lê Thị Lan P Trần Thị M Bùi Thị Hằng N Nguyễn Thị N Phan Thị Đ Trần Thị T Bùi Thị T Lò Thị C Nguyễn Thị T Nguyễn Thị Thanh H Phạm Thị Thanh H Nguyễn Thị P Chu Thị T Nguyễn Thị H Nguyễn Thị H Tỉnh Hà Nội Quảng Ninh Nam Định Hưng Yên Hà Tĩnh Lai Châu Lạng Sơn Bắc Giang Vĩnh Phúc Bắc Giang Thái Bình Hà Nội Hà Nội Thanh Hóa Hà Nam Nghệ An Hịa Bình Hưng n Nam Định Nam Định Phú Thọ Sơn La Hịa Bình Thái Bình Hà Nội Hà Nội Hưng Yên Hà Nội Hà Nội 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 114 118 122 123 124 125 129 130 132 133 138 141 146 147 148 155 157 158 162 169 171 173 177 179 183 184 186 188 190 192 194 201 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Nguyễn Lan A Nguyễn Thị H Nguyễn Thùy D Bùi Thị T Đào Thị H Trần Bích H Nguyễn Kiều O Đào Thị N Hà Hồng N Vũ Thị T Nguyễn Thị Y Lương Thị Út Q Mai Thị H Đỗ Thị Thu T Từ Thị Y Bùi Thị D Dương Thị H Bùi Thị P Nguyễn Thị Thanh T Nguyễn Cẩm V Nguyễn Thị H Dđỗ Thị T Mùi Thị X Phạm Thị P Hoàng Thị Á Phan Thị Y Lê Thị H Cao Thị Bích N Dương Thị T Nguyễn Thị G Nguyễn Thị Y Lê Thị Lan P Hà Nội Hà Nam Hà Nội Nghệ An Lạng Sơn Hà Nội Yên Bái Tuyên Quang Hà Nam Nam Định Hà Nội Hà Nội Quảng Ninh Quảng Ninh Hà Nội Hưng Yên Thái Nguyên Nam Định Phú Thọ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Sơn La Nam Định Hà Giang Hà Tĩnh Thanh Hóa Phú Thọ Cao Bằng Thái Nguyên Nam Định Thanh Hóa 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 203 206 209 214 215 216 217 220 224 228 230 236 237 242 243 244 246 248 250 251 252 256 259 16 22 23 24 25 36 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Lê Thị N Đặng Thị Y Thân Thị H Nguyễn Thị Q Nguyễn Thị Như Q Trần Thị M Lê Thị P Nguyễn Thị Lan A Đào Thị Y Lưu Thị Thùy T Vũ Ngọc A Nguyễn Thị T Trịnh Thị Lan A Nguyễn Thị Thúy D Trần Nhật L Nguyễn Thị Đ Trần Thị T Lam Thị X Đinh Thị X Bùi Thị N Nguyễn Thị D Nguyễn Thị Vân A Nguyễn Thị H Nguyễn Bích H Nguyễn Thị Q Bùi Thị Như Q Phùng Thị M Lê Thị N Lương Thị H Nguyễn Thị Hồng H Nguyễn Thị N Bầu Thị T Thanh Hóa Hà Nam Bắc Giang Hà Nội Hà Nội Hải Dương Nam Định Hà Nội Thái Bình Hưng Yên Hải Dương Bắc Ninh Thanh Hóa Hà Nội Quảng Ninh Hà Nội Hà Nội Vĩnh Phúc Hưng Yên Hòa Bình Hải Phịng Nghệ An Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Tĩnh Yên Bái Hưng Yên Yên Bái Hà Nội Hưng Yên Tuyên Quang 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 38 41 45 59 64 65 68 70 71 72 75 76 78 83 84 85 93 97 98 100 102 107 112 113 114 116 117 123 125 133 134 137 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Triệu Thị L Nguyễn Thị H Trần Khánh T Lương Thị D Đường Thị Tuyết N Nguyễn Thị H Tạ Thị Thanh T Nguyễn Thị P Đỗ Thị H Lù Thị K Vũ Thị H Nguyễn Thị M Lê Thị H Phương Thị H Bùi Thị D Thêu Thị T Nguyễn T Phương N Phạm Thị P Trương Thị H Trịnh Phương T Đinh Thị T Nguyễn Thị Thu H Bàu Thị C Vũ Tuyết T Bùi Thị H Quàng Thị T Nguyễn Thị T Nguyễn Thị H Nguyễn Thu H Phạm Thị Y Lê Thị L Nguyễn Thị T Tuyên Quang Hà Nội Tuyên Quang Nghệ An Hà Nội Hà Tĩnh Hà Nội Thanh Hóa Hà Nội Điện Biên Ninh Bình Hà Tĩnh Nghệ An Bắc Giang Nghệ An Tuyên Quang Hà Nội Hà Nội Thanh Hóa Hải Phòng Hà Nam Bắc Giang Hà Giang Hà Nội Thanh Hóa Hịa Bình Hưng n Thái Ngun Phú Thọ Hưng Yên Tthanh Hóa Nghệ An 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 142 143 150 152 156 160 164 166 167 169 173 175 176 177 179 180 186 191 192 193 194 199 201 202 207 15 20 21 31 36 37 42 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Đào Thị N Nguyễn Thị N Hoàng Thị Q Phạm Thị T Mai Thị T Nguyễn Thị G Nguyễn Thị Thúy L Phạm Thị D Trần Thị L Ninh Thị D Đoàn Thị H Lương Thị L Bùi Thị S Phạm Ngọc P Phạm Thị U Nguyễn Thị T Trần Thị Hồng G Hồ Thị Hà T Hà Thị P Lường Thị H Lý Thị T Nguyễn Thị N Hồ Thị H Trần Thị Phương H Đào Thị L Phạm Thị Hồng N Phạm Mỹ T Nguyễn Thị T Vũ Thị L Hồng Thị H Nơng Thị H Nguyễn Thị Hải A Hà Nội Nghệ An Hưng Yên Bắc Giang Ninh Bình Quảng Bình Hải Phịng Thái Bình Hưng n Hà Nam Hà Nội Hịa Bình Hà Nam Hà Nội Thanh Hóa Ninh Bình Bắc Giang Hà Tĩnh Phú Thọ Sơn La Mai Châu Nam Định Thanh Hóa Hà Nội Thái Nguyên Hà Nội Nam Định Vĩnh Phúc Hà Nội Hà Giang Lạng Sơn Hà Nôi 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 43 47 48 50 53 54 56 58 61 66 67 68 69 70 72 73 77 78 82 90 92 94 95 101 105 106 110 128 133 135 137 138 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Trần Thị Thu Th Lò Thị H Nguyễn Thị Hương B Nguyễn Hồng N Đinh Thị T Trần Thị Cu B Lương Thu L Lê Thị Huyền T Nguyễn Thị H Vũ Thị T Đào Thị Lan N Nguyễn Thị N Trần Thị T Đào Thị N Nguyễn Thị T Nguyễn Thị T Đinh Thị S Nguyễn Thị N Nguyễn Thị Kim T Ngô Thị N Nguyễn Thị T Nguyễn Thi Thu T Sàng Thị S Lành Thị H Đào Vân K Hà Thị N Nguyễn Thị H Lê Thị H Nguyễn Thị Thanh H Vương Thị T Hoàng Thái H Nguyễn Thị Ngọc T Hà Nội Thanh Hóa Hải Dương Hà Nội Thanh Hóa Quảng Bình Hịa Bình Vĩnh Phúc Hà Nội Nam Định Hải Dương Bắc Giang Nghệ An Hưng Yên Thanh Hóa Phú Thọ Hịa Bình Hà Nội Vĩnh Phúc Quảng Ninh Hải Dương Bắc Ninh Sơn La Lạng Sơn Phú Thọ Thanh Hóa Quảng Ninh Thanh Hóa Hà Giang Hà Giang Hà Tĩnh Hưng Yên 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 148 149 152 160 161 163 167 186 187 191 197 201 206 218 219 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Trần Thị Bích T Trương Thị M Nguyễn Thị T Nguyễn Thị L Hoàng Kiều A Nguyễn Thị P Trần Thị Ngọc T Lê Thị Thùy L Trần Thị N Nguyễn Thị T Ma Thị Thu N Đỗ Hồng A Đỗ Thị H Phạm Minh T Nguyễn Thị H Nam Định Thái Nguyên Hà Nội Hịa Bình Cao Bằng Phú Thọ Hưng n Bắc Ninh Hà Tĩnh Nghệ An Phú Thọ Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2019 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hướng dẫn khoa học GS.TS Vương Tiến Hòa Trưởng phòng NCKH & PTCN TS Đỗ Quan Hà ... tử cung số y? ?u tố liên quan tiên lượng kháng Methotrexat bệnh nhân u nguy? ?n bào nuôi nguy thấp? ??, hy vọng số xung động mạch tử cung kết hợp với y? ?u tố liên quan góp phần tiên lượng bệnh nhân UNBN...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ NGUY? ??N THÁI GIANG NGHI£N C? ?U GIá TRị Doppler ĐộNG MạCH Tử CUNG số y? ?u tố liên quan TIÊN LƯợNG KHáNG METHOTREXAT BệNH NHÂN U NGUY? ?N BàO NUÔI... Chỉ số xung (Pulsatility index) PSV : Vận tốc đỉnh tâm thu (Peak systolic velocity) S/D : Chỉ số Stuart Drum UNBN : U nguy? ?n bào nuôi UTNBN : Ung thư nguy? ?n bào nuôi UNBNVRB : U nguy? ?n bào nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị doppler động mạch tử cung và một số yếu tố liên quan tiên lượng kháng methotrexat ở bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp,