0

DAU HIEU NHAN BIET TIEP TUYEN CUA DUONG TRON(GVDG)

12 691 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

PHÒNG GD – ÐT HOÀI NHƠN PHÒNG GD – ÐT HOÀI NHƠN TRƯỜNG THCS HOÀI THANH TRƯỜNG THCS HOÀI THANH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 9 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 9 Giáo viên: Trần Phương Điền Hoài Thanh, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Tiết 26 Tiết 26 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN 1 1 2 2 I - KIỂM TRA BÀI CŨ I - KIỂM TRA BÀI CŨ II – BÀI MỚI II – BÀI MỚI 2 2 Hoàn thành bảng sau Hoàn thành bảng sau 2 2 d < R d < R 1 1 d = R d = R 0 0 d > R d > R Đường thẳng và đường tròn Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau. tiếp xúc nhau. Đường thẳng và đường tròn Đường thẳng và đường tròn cắt nhau. cắt nhau. Đường thẳng và đường tròn Đường thẳng và đường tròn không giao nhau. không giao nhau. Vị trí tương đối của đường Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. thẳng và đường tròn. Số Số điểm điểm chung chung Hệ Hệ thức thức giữa d giữa d và R và R Đường thẳng đó là tiếp Đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. tuyến của đường tròn. 2 2 A O a Bài toán Bài toán : Cho đường tròn (O;R) và điểm A thuộc : Cho đường tròn (O;R) và điểm A thuộc (O;R),vẽ đường thẳng a vuông góc với OA tại (O;R),vẽ đường thẳng a vuông góc với OA tại A.Chứng minh rằng a là tiếp tuyến của (O). A.Chứng minh rằng a là tiếp tuyến của (O). 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA chân miệng' title='dấu hiệu nhận biết của bệnh tay chân miệng'>Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN Tiết 26: Tiết 26: 2 2 A O a a là tiếp tuyến của đường tròn ( O;R ) a là tiếp tuyến của đường tròn ( O;R ) ⇑ a OA ⊥ ( ) ;A O R ∈ d = R (d là khoảng cách từ tâm O đến a ) d = R (d là khoảng cách từ tâm O đến a ) ⇑ d = OA và OA = R d = OA và OA = R ⇑ ⇑ Dấu diệu b)SGK tr 110 Dấu diệu b)SGK tr 110 còn được phát biểu còn được phát biểu thành định lí nào ? thành định lí nào ? Định lí Định lí :Nếu một đường thẳng đi qua của đường :Nếu một đường thẳng đi qua của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua thì đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn. thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn. một điểm một điểm điểm đó điểm đó ( ) ( )  ∈ ∈  ⇒  ⊥   , laø tieáp tuyeán cuûa O A a A O a OA a 2 2 a O C a C O a O C a O C H×nh 1 H×nh 2 H×nh 3 H×nh 4 Trong các hình Trong các hình sau,hình nào cho ta sau,hình nào cho ta biết đường thẳng biết đường thẳng a a là là tiếp tuyến của đường tiếp tuyến của đường tròn ? tròn ? 2 2 b Q H P N K M Đường thẳng Đường thẳng b b là tiếp tuyến của đường tròn nào ? là tiếp tuyến của đường tròn nào ? Đường thẳng Đường thẳng b b là tiếp tuyến của đường tròn (K;KN) là tiếp tuyến của đường tròn (K;KN) 2 2 H B C A ?1 ?1 Cho tam giác ABC, đường cao AH.Chứng minh rằng Cho tam giác ABC, đường cao AH.Chứng minh rằng đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;AH). đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;AH). ( ) ( ) ( )  ∈ ∈   ⊥ ∆   ⇒ có : , ; AH là đường cao của ABC là tiếp tuyến của đường tròn A;AH Ta H BC H A AH AH BC BC Cả lớp chia thành 6 nhóm ,hoạt Cả lớp chia thành 6 nhóm ,hoạt động nhóm,sau đó tổng hợp kết động nhóm,sau đó tổng hợp kết quả và trình bày trên bảng nhóm quả và trình bày trên bảng nhóm ( thời gian 5ph) ( thời gian 5ph) 2 2 2. Áp dụng ∆AOB có trung tuyến BM = 2 OA Nên ABO = 90 0 ⇒ OBAB ⊥ Suy ra AB là tiếp tuyến của (O) Chứng minh tương tự ta có AC là tiếp tuyến của (O) Bài Toán: (SGK) Lại có B (O) Lại có B (O) ∈ tại B tại B Qua 1 điểm nằm ngoài Qua 1 điểm nằm ngoài đường tròn,ta dựng đường tròn,ta dựng được 2 tiếp tuyến với được 2 tiếp tuyến với đường tròn đó đường tròn đó 2 2 Bài 21 SGK tr 111: Bài 21 SGK tr 111: Cho tam giác ABC có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5.Vẽ đường Cho tam giác ABC có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5.Vẽ đường tròn ( B;BA ).Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của tròn ( B;BA ).Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn. đường tròn. A A C C B B AC là tiếp tuyến của ( B ) AC là tiếp tuyến của ( B ) ⇑ ⊥ AC AB và và ( ) ∈ ;A B BA ⇑ V vuoâng taïi AABC ⇑ + = + = 2 2 2 2 2 2 (3 4 5 )AB AC BC (Pi-ta-go đảo) (Pi-ta-go đảo)
- Xem thêm -

Xem thêm: DAU HIEU NHAN BIET TIEP TUYEN CUA DUONG TRON(GVDG), DAU HIEU NHAN BIET TIEP TUYEN CUA DUONG TRON(GVDG),

Hình ảnh liên quan

Hồn thành bảng sau - DAU HIEU NHAN BIET TIEP TUYEN CUA DUONG TRON(GVDG)

n.

thành bảng sau Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trong các hình - DAU HIEU NHAN BIET TIEP TUYEN CUA DUONG TRON(GVDG)

rong.

các hình Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan