0

Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

43 1,016 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

NĂNG SỐNGGIÁO NĂNG SỐNGGIÁO DỤC NĂNG SỐNG CHO DỤC NĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNG HS PHỔ THÔNG MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN Học xong khóa tập hu Học xong khóa tập hu ấn ấn này, HV có khả này, HV có khả năng: năng: • Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. • Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho HS qua môn học/hoạt động giáo dục KNS cho HS qua môn học/hoạt động giáo dục do mình phụ trách. giáo dục do mình phụ trách. • Có năng thực hiện các bài thử nghiệm giáo năng thực hiện các bài thử nghiệm giáo dục KNS cho HS trong môn học/hoạt động giáo dục KNS cho HS trong môn học/hoạt động giáo dục mà mình đảm nhận. dục mà mình đảm nhận. • Nghiêm túc, tự tin trong quá trình dạy thử Nghiêm túc, tự tin trong quá trình dạy thử nghiệm KNS cho HS nghiệm KNS cho HS PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN • Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương pháp cùng tham gia. Điều đó có nghĩa là trong pháp cùng tham gia. Điều đó có nghĩa là trong quá trình tập huấn, học viên (HV) sẽ được tạo quá trình tập huấn, học viên (HV) sẽ được tạo cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động tập cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động tập huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm về KNS va GD KNS của bản thân,… để nghiệm về KNS va GD KNS của bản thân,… để thông qua đó với sự hướng dẫn, giúp đỡ của các thông qua đó với sự hướng dẫn, giúp đỡ của các giáo viên (GV), HV sẽ cùng nhau xây dựng và giáo viên (GV), HV sẽ cùng nhau xây dựng và chiếm lĩnh được các nội dung tập huấn. chiếm lĩnh được các nội dung tập huấn. Lợi ích của phương pháp tập huấn Lợi ích của phương pháp tập huấn cùng tham gia cùng tham gia : : • HV sẽ tích cực, tự giác, hứng thú học tập HV sẽ tích cực, tự giác, hứng thú học tập hơn hơn • Tăng cường sự tương tác giữa HV với HV, Tăng cường sự tương tác giữa HV với HV, HV với GV HV với GV • HV sẽ dễ tiếp thu, nhớ lâu và vận dụng HV sẽ dễ tiếp thu, nhớ lâu và vận dụng được những điều đã được học được những điều đã được học Một số phương pháp tập huấn Một số phương pháp tập huấn cụ thể cụ thể • Động não Động não • Nghiên cứu tài liệu, Nghiên cứu tài liệu, • Thảo luận nhóm/lớp, Thảo luận nhóm/lớp, • Thuyết trình, Thuyết trình, • Thực hành, Thực hành, • Trò chơi, …. Trò chơi, …. BÀI 1 BÀI 1 QUAN NIỆM VỀ QUAN NIỆM VỀ KNS & KNS & PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI KNS KNS 1. Quan niệm về 1. Quan niệm về KNS KNS Có nhiều quan niệm rộng, hẹp khác nhau về Có nhiều quan niệm rộng, hẹp khác nhau về KNS KNS • Tổ chức Y tế thế giới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) (WHO) : : KNS là khả năng để có hành vi thích ứng (adaptive) KNS là khả năng để có hành vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive), giúp các cá nhân có thể ứng và tích cực (positive), giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày cuộc sống hàng ngày • Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) (UNICEF) : : KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình hành vi KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và phát triển tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và phát triển kỹ năng kỹ năng • Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc ( quốc ( UNESCO), UNESCO), KNS gắn với 4 trụ cột của giáo KNS gắn với 4 trụ cột của giáo dục, đó là: dục, đó là: - Học để biết - Học để biết (Learning to know) gồm các năng (Learning to know) gồm các năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả,…; hậu quả,…; - Học làm người - Học làm người (Learning to be) gồm các năng (Learning to be) gồm các năng cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin,…; cảm xúc, tự nhận thức, tự tin,…; - Học để sống với người khác - Học để sống với người khác (learning to live (learning to live together) gồm các năng xã hội như: giao tiếp, together) gồm các năng xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông; theo nhóm, thể hiện sự cảm thông; - Học để làm - Học để làm (Learning to do) gồm năng thực (Learning to do) gồm năng thực hiện công việc và các nhiệm vụ như: năng đặt hiện công việc và các nhiệm vụ như: năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm,… mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm,… KẾT LUẬN KẾT LUẬN KNS bao gồm các kỹ năng cụ thể cần thiết cho cuộc KNS bao gồm các kỹ năng cụ thể cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người. sống hàng ngày của con người. Bản chất của KNS là kỹ năng tự quản bản thân và kỹ Bản chất của KNS là kỹ năng tự quản bản thân và kỹ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói cách khác KNS là khả năng làm chủ bản thân Nói cách khác KNS là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. [...]... mực đạo đức, những chính ki n, thái độ, và thậm chí là thành ki n đối với một điều gì đó… • KN giao tiếp là kỹ năng có thể bày tỏ ý ki n của bản thân theo hình thức nói, viết hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa, đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng ý ki n người khác ngay cả khi bất đồng quan điểm Bày tỏ ý ki n bao gồm cả bày tỏ về nhu cầu, mong muốn và cả nỗi lo sợ,... thảo luận, thống nhất ý ki n và ghi kết quả thảo luận trên giấy A0 • Các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm Nội dung GD KNS cho HS Các nhóm KNS chính: • Tự nhận thức • Giao tiếp • Tư duy • Giải quyết vấn đề • Làm chủ bản thân 1.Tự nhận thức • Xác định giá trị; • Tự nhận thức; • Thể hiện sự tự tin… 2 Giao tiếp • Phản hồi/Lắng nghe tích cực; • Trình bày suy nghĩ, ý tưởng; • Giao tiếp; • Thể hiện sự... giá trị • KN đặt mục tiêu • KN ki m chế cảm xúc • KN ứng phó với căng thẳng • KN quản lí thời gian • KN đảm nhận trách nhiệm •… Nhóm các KN nhận biết và sống với người khác • KN giao tiếp • KN giải quyết mâu thuẫn • KN thương lượng/từ chối • KN thể hiện sự cảm thông • KN hợp tác • KN tìm ki m sự hỗ trợ, giúp đỡ •… Nhóm các KN ra quyết định một cách hiệu quả • KN tìm ki m và xử lí thông tin • KN tư... nghe tích cực: Lắng nghe tích cực là một phần quan trọng của năng giao tiếp Người có năng lắng nghe tích cực biết thể hiện sự tập trung chú ý và thể hiện (qua cử chỉ không lời) sự quan tâm lắng nghe ý ki n hoặc phần trình bày của người khác, biết cho ý ki n phản hồi mà không vội đánh giá, đồng thời có đối đáp hợp lý trong quá trình giao tiếp • KN thể hiện sự cảm thông Là khả năng có thể hình dung... sự cảm thông; • Từ chối; • Hợp tác; • Ki n định… 3 Tư duy • Tư duy phê phán; • Tư duy sáng tạo; • Suy ngẫm/Hồi tưởng; • Tìm ki m và xử lí thông tin; • Phân tích, so sánh, phán đoán… 4 Giải quyết vấn đề • Ra quyết định; • Giải quyết vấn đề; • Thương lượng; • Giải quyết mâu thuẫn… 5 Làm chủ bản thân • Đặt mục tiêu; • Quản lí thời gian; • Đảm nhận trách nhiệm; • Ki m soát cảm xúc; • Lập kế hoạch; • Ứng... tộc 2 Phân loại KNS • UNESCO, WHO, UNICEF: KNS gồm các năng cốt lõi sau: – Kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng suy nghĩ/ tư duy phân tích có phê phán – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng ra quyết định – Kỹ năng tư duy sáng tạo – Kỹ năng giao tiếp ứng xử cá nhân – Kỹ năng tự nhận thức/ tự trọng và tự tin của bản thân, xác định giá trị – Kỹ năng thể hiện sự cảm thông – Kỹ năng ứng phó với căng thẳng... trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới Bài 2 • MỤC TIÊU, • NGUYÊN TẮC, • NỘI DUNG GDKNS CHO HS TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG MỤC TIÊU GD KNS • Trang bị cho HS những ki n thức, giá trị, thái độ và năng phù hợp Trên cơ sở đó hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống... các thành viên trong nhóm: - Sắp xếp các KNS cụ thể vào từng nhóm năng sống cho phù hợp; - Xác định các điểm cơ bản/ cốt lõi của mỗi KNS • Các thành viên trong nhóm trao đổi, thảo luận, thống nhất ý ki n và ghi kết quả thảo luận trên giấy A0 Nội hàm một số KNS • KN tự nhận thức là khả năng của con người hiểu về chính bản thân mình, như cơ thể, tư tưởng, và mối quan hệ xã hội của bản thân; biết nhìn... biết quyết định lựa chọn phương án tối ưu và hành động theo phương án đã chọn để giải quyết vấn đề hoặc khó khăn gặp phải Giải quyết vấn đề có liên quan tới năng ra quyết định và nhiều KNS khác như: giao tiếp, xác định giá trị, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, . hoạt động tập huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý ki n, kinh huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý ki n, kinh nghiệm về KNS va GD KNS của bản thân,… để nghiệm. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu ki n thức, hình thành thái độ và phát triển tiếp thu ki n thức, hình thành thái độ và phát triển kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt, Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt,

Hình ảnh liên quan

• Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho HS qua môn học/hoạt động  - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

i.

ểu được nội dung, phương pháp, hình thức Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho HS qua môn học/hoạt động Xem tại trang 2 của tài liệu.
KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình hành vi - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

l.

à cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình hành vi Xem tại trang 7 của tài liệu.
hình thành cho HS những hành vi, thóihình thành cho HS những hành vi, thói  - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

hình th.

ành cho HS những hành vi, thóihình thành cho HS những hành vi, thói Xem tại trang 20 của tài liệu.
KNS không thể được hình thành qua việc nghe KNS không thể được hình thành qua việc nghe - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

kh.

ông thể được hình thành qua việc nghe KNS không thể được hình thành qua việc nghe Xem tại trang 21 của tài liệu.
Là khả năng có thể hình dung và đặt mìnhLà khả năng có thể hình dung và đặt mình  - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

kh.

ả năng có thể hình dung và đặt mìnhLà khả năng có thể hình dung và đặt mình Xem tại trang 33 của tài liệu.
MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

uan.

điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH Xem tại trang 42 của tài liệu.
lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH. V - Tai lieu giao duc ki nang song mon dia.PPt

l.

ĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH. V Xem tại trang 43 của tài liệu.