0

ke hoach bo mon toan 9 THCS

33 538 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 8 1 Chương I CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 1 §1.Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số Khái niệm về hàm số ,biến số .hàm số có thể được cho bằng bảng vàbằng công thức . -Khái niệm và cách tính giá trò của hàm số y=f(x) tại x 0 ; x 1 …được ký hiệu là f(x 0 ); f(x 1 );… -Khái niệm về đồ thò của hàm số y=f(x)là tập hợp các điểm biểu diễn các giá trò tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ -Khái niệm về hàm số đồng biến nghòch biến trên R Đàm thoại gợi mở (tái hiện kiến thức -Máy tính bỏ túi. -Bảng phụ ghi nội dung và bài giải ?4 và ?5 B T 1-4/trang 6-7 SGK, 1-9 /trang3,4 SBT 2 §2Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 A = A Điều kiện XĐ của A (với A là biểu thức không quá phức tạp như đơn –đa thức bậc nhất ,phân thức với mẫu hoặc tử có dạng a 2 + m hay –( a 2 + m ) ,m≥ 0) -Hằng đẳng thức 2 A = A với A là một số hay một đơn thức hoặc một đa thức có dạng a 2 ±2ab +b 2 -Quy nạp +Trực quan hình thành kiến thức -Đàm thoại gợi mở. Chứng minh đònh lý Bảng phụ vẻ hình 2,ø bảng ở ?3 và phần chú ý -Máy tính bỏ túi BT 6-10/ trang 10- 11(SGK) ,10- 12/trang 3,4 (SBT) 3 Luyện tập -Tính “căn bậc hai số học “ và tìm căn bậc hai của một số không âm ;Giải phương trình. -Rèn luyện kĩ năng vận dụng HĐT 2 A = A Nêu và giải quyết vấn đề -Bảng phụ viết đề bài tập -Máy tính bỏ túi BT:11-16/ trang 11(SGK) 13-17/trang 5-6 (SBT) 2 4 §3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương -Mối Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương . -Vận dụng thành thạo quy tắc baab = trong tính toán và trong biến đổi biểu thức. -Thực hành -Trực quan -Quy nạp Đàm thoại gợi mở -Bảng phụ ghi đònh lý,quy tắc, chú ý BT:17-21/ trang 14 –15 (SGK), 23 – 24 (SBT) 5 Luyện tập Rèn luyện kĩ năng sử dụng quy tắc baab = trong tính toán và trong biến đổi biểu thức .Kết hợp -Nêu và giai quyết vấn đề -Bảng phụ viết đề bài BT: 22-27 /trang 15- -Đònh nghóa tính GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 2 A = A -Cách dùng công thức ( ) AAAAA === 2 2 với A là biểu thức không âm. -Tính nhẩm tính nhanh,tìm x và so sánh hai biểu thức -Đàm thoại gợi mở -Thực hành, tính toán tập -máy tính bỏ túi 16(SGK)30*/ trang 7 (SBT) chất ( tính biến thiên về đồng biến và nghòch biến ), đồ thò công thức tổng qt quát của hàm số y= ax+b -Nhận biết hai đường thẳng song song ,cắt nhau , trùng nhau thông qua các hệ số a và b . -Hệ số góc của đường thẳng ,ý nghóa của hệ số góc và tung độ góc . -Tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng toạ độ ( bằng cách dùng đònh lý Pyta go) 4. Liên hệ Mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương -Vận dụng thành thạo quy tắc b a b a = trong tính -Thực hành -Trực quan -Bảng phụ ghi đònh lý ,quy BT 28 -31 /trang18, 19 GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 3 7 Luyện tập -Rèn luyện kĩ năng vận dụng thành thạo quy tắc b a b a = trong tính tóan và trong biến đổi biểu thức -Các BT tính toán rút gọn ,giải phương trình. Nêu và giải quyết vấn đề . - Đàm thoại , gợi mơ' Bảng phụ ghi BT 36, 37, lưới ô vuông hình 3-trang 20 SGK BT 32-37 /trang 19,20- SGK, 43/ trang10 .SBT 9 4 8 §5. Bảng căn bậc hai -Cấu tạo của bảng căn bậc hai . - Kĩ năng sử dụng bảng căn bậc hai để tìm căn bậc hai của một số không âm. Trực quan . Thực hành, tính toán -Bảng phụ ghi sẳn bài tập . -Bảng số, ê ke BT:38-42/ trang23 ;52/ trang 11 (SBT) để c/m 2 là số vô tỉ 5 9 § 6.Biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai -Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn . -so sánh hai số thực và biến đổi rút gọn biểu thức -Diễn giảng -Đàm thoại gợi mở -Thực hành , tính toán -Bảng phụ ghi phần tổng quát mục 1 và 2/25 SGK, MTBT. BT: 59,60,61, 63, 65/trang12 (SBT) 10 Luyện tập -Kĩ năng đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn để so sánh hai số thực và biến đổi rút gọn biểu thức Đàm thoại gợi mở. -Thực hành , tính toán , suy luận -Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức BT: 43- 47, /trang 27 (SGK) 55, 57/ trang30 (SBT) 6 11 §.7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc -Khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu -Phối hợp và sử dụng các phép biến đổi -Diễn giảng -Đàm thoại gợi mở -Thực hành tính toán -Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức tổng quát BT: 48,49/ trang29; 5052/ trang30(SGK ),75, 76, 77 / GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG hai(tt) trang14 (SBT) 12 Luyện tập Kĩ năng đưa một thừa số ra ngoài dấu căn để so sánh hai số thực và biến đổi rút gọn biểu thức. - Kĩ năng khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu . - Kĩnăng thành thao trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên -Đàm thoại gợi mở -Thực hành tính toán -Phương pháp suy luận -Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức tổng quát BT: 53-54 /trang30 (SGK) 75,76,77/tran g14, 15 (SBT) 7 13 § 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai -Phối hợp các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai.Sử dụng các phép biến đổi để giải các bài toán có liên quan -Diễn giảng -Đàm thoại gợi mở.- Thực hành tính toán -Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức biến đổi BT: 58- 61/trang 32, 33(SGK) , 80,81/ trang 15 (SBT) 14 Luyện tập Rèn luyện cách phối hợp các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai . Sử dụng các phép biến đổi để giải các bài toán có liên quan -Thực hành tính toán -Phương pháp suy luận -Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức BT62-66/ trang 33, 34(SGK) ,82, 83,84, 85./trang 15,16 (SBT) 8 15 § 9. Căn bậc ba -Đònh nghóa căn bậc ba ,ký hiệu ,tính được căn bậc ba của một số -Tính chất của căn bậc ba -Diễn giảng -Trực quan -Thực hành tính toán -Máy tính hay bảng “kê số “ -Bảng phụ ghi phấn tính chất BT: 67-69 và bài đọc thêm ở trang 36,37,38 (SGK) 8 16 Luyện tập . Thực hành - Rèn luyện kĩ năng tính căn bậc ba của một số - Củng cố tính chất của căn bậc ba - Rèn luyện kỹ năng thực hành máy tính -Thực hành tính toán -Phương -Máy tính , bảng phụ ghi các thao thực BT 88,89,91,92 93/ trang17 GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG máy tính cầm tay pháp suy luận hành máy tính. SBT 9 17 18 Ôn tập chươn g 1 -Các kiến thức cơ bản về căn bậc hai. -Tổng hợp các kĩ năng để tính toán ,biến đổi biểu thức số và biểu thức chử có chứa căn bậc hai Đàm thoại tái hiện kiến thức. Suy luận logic -Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức BT: 70-76/ trang40,41(S GK) ;96- 106 / tr 18-20 (SBT) 10 19 Ki ểm tra chương I Đònh nghóa .Tính chất và các công thức của căn thức bậc hai . -Vận dụng các phép biến đổi của căn thức bậc hai để giải các bài toán có căn thức bậc hai -Trắc nghiệm, khách quan+ tự luận Đề kiểm tra photo Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số -Đònh nghóa tính chất ( tính biến thiên về đồng biến và nghòch biến ), đồ thò công thức tổng qt quát của hàm số y= ax+b -Nhận biết hai đường thẳng song song ,cắt nhau , trùng CHƯƠNG II : HÀM SỐ BẬC NHẤT 20 §1.Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số -Khái niệm về hàm số ,biến số .hàm số có thể được cho bằng bảng vàbằng công thức . -Khái niệm và cách tính giá trò của hàm số y=f(x) tại x 0 ; x 1 …được ký hiệu là f(x 0 ); f(x 1 );… -Khái niệm về đồ thò của hàm số y=f(x)là tập hợp các điểm biểu diễn các giá trò tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ -Khái niệm về hàm số đồng biến nghòch biến trên R -Diễn giảng --Trực quan -Thực hành tính toán -Thảo luận -Phát vấn -Cá biệt hoá -Thước thẳng -Bảng phụ ghi ví vụ 1a, bảng ?3 và đáp án,phấn màu BT:1-3 /trang 44 (SGK);1- 3/trang 56 (SBT) 11 21 Luyện tập - Kĩ năng tính giá trò của hàm số y=f(x) tại x 0 ; x 1 … được ký hiệu là f(x 0 ); f(x 1 );… -Kĩ năng biểu diễn các cặp số (x;y) trên mặt phẳng toạ độ --Trực quan -Thực hành tính toán -Thảo luận -Thước thẳng -Bảng phụ ghi bài tập 1/tr44, vẽ hình 4,5 BT:4-7/trang 44-46 (SGK) ,4- 5/trang56-57 GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG -Cách vẽ đồ thò hàm số y= ax -Phát vấn /tr45 SGK - Com pa, thước thẳng (SBT) 11 22 §2. Hàm số bậc nhất -Hàm số bậc nhất là h/s có dạng y= ax+b (a≠0) -Tính chất của hàm số bậc nhất y=ax +b +Tập xác đònh là R +Đồng biến khi a>0 .Nghòch biến khi a<0 -Đàm thoại gợi mở ,phát vấn -Cách tìm tập xác đònh của hàm số Thước thẳng , bảng phụ ghi ?1, ?2, ? 3, ?4 BT: 10(SGK) -Chiều dài sau khi bớt 30-x -Chiều rông 20-x 12 23 Luyện tập Nhận dạng được hàm số bậc nhất và các hệ số a,b của hàm số bậc nhất y=ax+b (a≠0) - Kĩ năng giải bài toán bằng cách thiết lập mối quan hệ giửa các đại lượng để hình thành công thức có dạng hàm số bậc nhất -Phương pháp diễn giảng và trực quan -Cách nhận dạng hàm số bậc nhất -Bảng phụ về mặt phẳng Oxy -Thước thẳng ê - ke ,phấn màu BT:8,9,12, 15/ trang 48(SGK) 24 §3. Đồ thò của hàm số y=ax+b , (a ≠ 0) -Hs hiểu được đồ thò của hàm số y=ax+b , (a≠0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y=axnếu b≠0 và trùng -Diễn giảng và trực quan -Cách nhận dạng hàm số bậc nhất -Bảng phụ vẽ hình 7/tr50 SGK -Thước thẳng ê ke ,phấn màu BT:15/trang5 1 (SGK) 13 25 Luyện tập -Hs hiểu được đồ thò của hàm số y=ax+b , (a≠0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y=axnếu b≠0 và trùng với đường thẳng y-ax nếu b=0 -Đàm thoại phát vấn -Nhận dạng hàm số -Bảng phụ vẽ mặt phẳng Oxy -Giấy trong vẽ sẳn BT: 14, 15 trang58, 59 SBT;BT16,1 8/ trang 51- 52 SGK 13 26 §4. Đường thẳng song song và - Kĩ năng vẻ đồ thi của hàm số y=ax+b , (a≠0)bằng cách xác đònh hai điểm thuộc đồ thò Đàm thoại gợi mở -Hướng dẫn Bảng phụ kẻ ô vuông để kiểm tra BT: 20,21/trang5 4 SGK GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG đường thẳng cắt nhau học sinh cách xác đònh các đường thẳng song song, cắt nhau , trùng nhau h/s,vẽ các đồ thò ?2 -Thước kẻ,phấn màu 14 27 Luyện tập -Điều kiện để hai đường thẳng :y= ax+b , (a≠0) và d’= a’x+b’ , (a’≠0) cắt nhau ,song song với nhau , trùng nhau . -Hs biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song cắt nhau ,biết vận dụng lý thuyết vào việc tìm giá trò của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thò của chúng là hai đường thẳng cắt nhau ,song song, trùng nhau . -Điều kiện để hai đường thẳng:y= ax+b , (a≠0) và d’:y= a’x+b’ , (a’≠0) cắt nhau ,song song với nhau trùng nhau . -Rèn luyện kỷ năng vẽ hình -Hướng dẫn cách giãng ghi và đàm thoại cho học sinh -Bảng phụ kẻ ô vuông để vẻ đồ thò -Thước kẻ phấn màu Bài 22,23,24,25,2 6 /trang55.SG K 14 28 §5. Hệ số góc của đường thẳngy= ax+b , (a ≠ 0) -Vận dụng lý thuyết về hai đường thẳng :y=ax+b , (a≠0) và d’= a’x+b’ , (a’≠0) cắt nhau ,song song với nhau , trùng nhau để giải các bài toán tìm giá trò tham số đã chotrong các hàm số bậc nhất -Đàm thoại gợi mở, Trực quan minh hoạ hình vẽ -Bảng phụ vẽ hình 10,11/tr56 SGK -Thước kẻ máy tính , bảng phụ vẽ hình 10,11. BT: 27,28/trang 58 SGK GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 15 + 16 29 Luyện tập -Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax+b và mối liên quan mật thiết giữa hệ số góc với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox. -HS biết mối liên hệ giũa hệ số a với góc tạo bởi đường thẳng với tia Ox → a là hệ số góc. -Đàm thoại gợi mở ,giảng ghi ,cách xác đònh hệ số góc -Dùng phương pháp trực quan để minh họa hình vẽ -Bảng phụ kẻ ô vuông để vẻ đồ thò -thước kẻ ,phấn màu ,máy tính bỏ túi ,bảng phụ BT 27,28,29,30 / trang59 SGK 30 31 Ôn tập chươn g II - Kĩ năng tính góc α hợp bởi đường thẳng y=ax+b và trục Ox trong trường hợp a>0 theo công thức tgα ,trường hợp a<0 có thể tính α một cách gián tiếp -Rèn luyện kĩ năng xác đònh hệ số góc a, hàm số y=ax+b và vẽ đồ thò .Tính chu vi và diện tích tam giác -Đàm thoại gợi mở và giảng ghi -Tóm tắt kiến thức cần nhớ ứng với câu hỏi phù hợp cho học sinh -Bảng phụ ghi câu hỏi bài tập -Bảng phụ kẻ ô vuông để vẽ đồ thò -Thước thẳng phấn màu ,máy tính bỏ túi . BT32,33,34, 35,37trang 61SGK SGK;34,35,3 6,37./tr ang 70,71 SBT 16 32 Kiểm tra một tiết -Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của chương . +Các khái niệm cơ bản về hàm số biến số đồ thò của hàm số . + Khái niệm và tính biến thiên của hàm số bậc nhất y=ax+b. + Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau ,song song trùng nhau . - Kĩ năng vẽ thành thạo đồ thò hàm số y=ax+b . -Xác đònh hàm số y=ax+b thông qua việc xác đònh các hệ số a,b thoả mãn một vài điều kiện -Trắc nghiệm, khách quan+ tự luận Đề kiểm tra photo GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG - Đònh nghóahàm số bậc nhất, vẽ đồ thò hàm số bậc nhất - Xác đònh điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau ,song song trùng nhau . 17 CHƯƠNG III : HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 12 33 §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn -Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm -Hiểu tập nghiệm phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó . -Biết cách tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn -Đàm thoại vấn đáp gợi ý cho học sinh luyện tập tìm nghiệm của phương trình -Bảng phụ kẻ sẳn bảng của ?3/ tr5 SGK -Thước thẳng com pa phấn màu êke BT 1,2,3/trang 7 SGK. BT: 13,14,15 trang 5,6 SBT 34 Ôn tập học kỳ I -Hệ thống các kiến thức cơ bản của chương I và chương II - Kĩ năng tính toán và biến đổi trong giải toán, tính giá trò biểu thức , giải thành thạo phương trình chưa căn thức ,rút gọn và c/m các bài toán -Diễn giảng đàm thoại gợi mở -Rèn luyện cách tính toán -Bảng phụ ghi câu hỏi bài tập -Thước thẳng com pa phấn màu êke Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số -Khái niệm về nghiệm của he phương trình bậc nhất hai ẩn số -Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế , phương pháp cộng -Cách giải bài 18 35 Kiểm tra học kỳ I 1 19 36 Trả bài kiểm tra học kỳ I -Nêu ra các khuyết điểm mà HS thường mắc phải trong làm bài .Chỉ ra hướng khắc phục trong học kỳ hai và trong việc học toán sau nầy GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 20 37 §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn -Khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số -Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số -Khái niệm về hệ phương trình tương đương -Phương pháp đàm thoại chất vấn . -Cách xác đònh hệ phương trình -Bảng phụ ghi vẽ hình 4,5/tr9,10 SGK -Thước thẳng com pa phấn màu êke BT: 4/trang11 SGK 38 Luyện tập - Củng cố khái niệm về phương trình bậc nhất, hệ hai phương trình hai ẩn và nghiệm - Củng cố cách tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn ,minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số -Đàm thoại gợi mở - Bảng phụ kẻ ô vuông cho Hs vẽ đồ thò. BT 5,7,9/trang 11,12 SGK BT 4,8,9,12 /trang4,5 SBT 21 39 §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế -Biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc thế -Cách giải hệ phương trình (1-vô số –vô nghiệm ) -Học sinh cần nắm vững cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số bằng phương pháp thế ) -Diễn giảng , đàm thoại gợi mở -Rèn luyện cách tính toán Bảng phụ ghi quy tắc và cách giải mẫu một số hệ phương trình - Thước thẳng BT: 22,23,24 /trang7 SBT BT 12/trang 15 SGK 40 Luyện tập -Biến đổi bằng quy tắc thế . Giải hệ phương trình với các hệ số là số hữu tỉ -Xác đònh các hệ số x và y, biến đổi làm mất một ẩn số -Đàm thoại gợi mở. Bảng phụ ghi các đầu bài tập BT 13,15,16/ trang 16 SGK GV: Nguyễn Thanh Sơn [...]... /trang 138-1 39 SBT Luyện tập -Vận dụng tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, tính chất của hai đường tròn cắt nhau Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của hai đường tròn -Đàm thoại -Phát vấn -Trực quan suy luận, chứng minh -Đàm thoại -Phát vấn -Trực quan suy luận, chứng minh Bảng phụ vẽ các hình 90 ,91 ,92 ,93 , 94 ,95 ,96 ,97 SGK thước thẳng, compa, ke Bảng phụ vẽ các hình 99 /tr 123 SGK thước... phát vấn -Kiểm tra trắc nghiệm khách quan Tự luận HỆ THỐNG BÀI TẬP -Bảng phụ vẽ hình 34,35/ tr90 ,91 SGK, giác kế , ke , thước đo độ -Bảng phụ ghi câu hỏi -Thước ke, compa, phấn màu, máy tính Câu hỏi 1,2 / trang 91 SGK; 6468/trang 98 SBT Câu hỏi 3-4 Công thức 14/trang 91 SGK;BT: 3343 /trang 93 96SGK; 691 04 /trang98 SBT Đàm thoại , pháp vấn -Hệ thống hoá các hệ thức giữa cạnh và đường cao ,các hệ thức giữa... 47,48 SGK 9 Độ dài -Công thức C= 2 π R (hoặc C= đường tròn, 3,1416 -Giải một số bài toán thực tế cung tròn GV: Nguyễn Thanh Sơn PHƯƠNG PHÁP KIẾN THỨC TRỌNG TÂM π d), với π≈ HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG BT: 48-50./ trang 87 SGK BT: 5355./trang 89 SGK BT: 5660./trang 89, 90 SGK -Phát vấn -ke, compa, -Suy luận bảng phu vẽ -Chứng minh bảng tr 93 ,94 SGKï, máy BT:65- 69. / trang 94 ,95 SGK Trường THCS Hiệp... -Phát vấn Ê ke, compa, -Vận dụng kiến thức để giải toán -Suy luận bảng phụ, -Chứng minh máy tính tra CHƯƠNG IV: HÌNH GV: Nguyễn Thanh Sơn PHƯƠNG PHÁP HỆ THỐNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG BT: 70-76./ trang 95 ,96 SGK BT:77-82./ trang 98 ,99 SGK BT: 83-87./ trang 99 ,100 SGK BT: 88, 891 00, 101./ trang 105 SGK Đề photo TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU -Gôm các khái niệm, đònh Trường THCS Hiệp Thạnh 3 59 TÊN BÀI DẠY... , thước đo độ,máy tính BT:26/trang 88 SGK;5254/ trang 97 SBT -Thước kẻ compa phấn màu ,thước đo độ ,máy tính bỏ túi , bảng phụ ghi ví dụ 3, 4, 5 và các hình vẽ 27,28, 29, 30/ trang 87, 88 SGK -Thước kẻ , bảng phụ vẽ hình 31,32,33/ 89 SGK BT: 27,28./ trang 89 SGK;55-58/ trang 97 SBT BT: 29- 32 / trang 89 SGK; 59- 63 / trang 98 SBT TRỌNG TÂM CHƯƠNG Trường THCS Hiệp Thạnh 15 + 16 TÊN BÀI DẠY TIẾT TUẦN THÁNG Kế... , compa , ke BT: 1,2/ trang 68 SGK ; 1,2/ trang 69 SBT -Diễn giảng đàm thoại -Dùng phương pháp phân tích đi lên -Bảng tổng hợp ghi các đònh lý 3 và 4, thước thẳng compa, ke, phấn màu BT:3,4/trang 69 SGK;3-7 trang90 SBT -Diễn giảng đàm thoại - Phương pháp phân tích đi lên -Diễn giảng đàm thoại gợi mở Trực quan -Bảng phụ ghi đề bài , hình vẽ BT 12 tr 91 SBT BT: 5 -9/ trang 70 SGK;720/ trang92 SBT -Bảng... THỐNG BÀI TẬP vẽ hình ?2, ?3, thước thẳng, compa, ke -Diễn giảng Bảng phụ vẽ đàm thoại, hình 58, phát vấn 59/ tr100 SGK, -Trực quan thước thẳng, suy luận c/m compa, ke Trực quan Bảng phụ vẽ suy luận c/m hình 67/tr104 SGK, thước thẳng, compa, ke 1 29 SBT -Trực quan suy luận, c/m -Đàm thoại gợi mở Bảng phụ vẽ hình 69/ tr105 SGK, thước thẳng, compa, ke BT: 12,13, / trang 106 SGK ; 24-34/ trang 131 SBT... SGK;25một góc nhọn 29/ trang 93 -Hình thành các SBT công thức về tỉ số lượng giác BT:14của góc nhọn 17/trang 77 Quan hệ giữa SGK;30-36/ các tỉ số lượng trang 94 SBT giác của hai góc phụ nhau BT:18 /trang 83 SGK; 37- -Sử dụng bảng số hay máy tính 39/ trang 95 bỏ túi để tìm tỉ SBT số lượng giác của góc nhọn cho trước và tìm một góc nhọn khi biết BT: 19/ tr 84 SGK;40-43 / các tỉ số lượng giác của nó tr 95 SBT -Xây... compa, ke, thước đo góc -Thước thẳng, compa, ke, thước đo góc -Bảng phụ vẽ hình3338/trang 81,82 SGK Vận dụng kiến thức góc có đỉnh ở bên trong hay bên -Phát vấn Thước thẳng, ngoài đường tròn để giải các bài toán có liên quan -Suy luận compa, ke, -Chứng minh thước đo góc Diễn -Thước thẳng, compa, ke, -Hiểu qui tích cung chứa góc Biết vận dụng cặp giảng BT: 19- 26./ trang 75 -76 SGK BT:27-30./ trang 79. .. toán Phương pháp giảng ghi , đàm thoại Phân tích các mối quan hệ , trong bài tóan Phấn màu, bảng phu ghi các bước giải, ï máy tính bỏ túi - BT 21,22,26/ trang 19 SGK BT:31,32,33, 34 / trang 9 SBT BT 28, 29/ trang 27 SGK BT35,36,37, 38, 39. /trang 28, 29 SBT -Phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn -Học sinh có kĩ năng giải các loại toán -Biết cách lập phương trình bậc nhất một . -Máy tính , bảng phụ ghi các thao thực BT 88, 89, 91 ,92 93 / trang17 GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY. các công thức tổng quát BT: 48, 49/ trang 29; 5052/ trang30(SGK ),75, 76, 77 / GV: Nguyễn Thanh Sơn Kế hoạch bộ mơn Trường THCS Hiệp Thạnh THÁNG TUẦN TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach bo mon toan 9 THCS, ke hoach bo mon toan 9 THCS,

Hình ảnh liên quan

-Bảng phụ ghi nội dung và bài giải ?4 và ?5 - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi nội dung và bài giải ?4 và ?5 Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi định lý ,quy - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi định lý ,quy Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức biến đổi - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi sẳn bài tập và các công thức biến đổi Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức tổng quát - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi sẳn bài tập và các công thức tổng quát Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi sẳn bài tập và các công thức - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi sẳn bài tập và các công thức Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Bảng phụ về mặt phẳng Oxy - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ về mặt phẳng Oxy Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Bảng phụ vẽ hình - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ vẽ hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Bảng phụ kẻ ô vuông để vẻ đồ thị - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ kẻ ô vuông để vẻ đồ thị Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Bảng phụ kẻ ô vuông để vẻ đồ thị - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ kẻ ô vuông để vẻ đồ thị Xem tại trang 8 của tài liệu.
-Bảng phụ kẻ sẳn bảng của ?3/ tr5 SGK - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ kẻ sẳn bảng của ?3/ tr5 SGK Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số - ke hoach bo mon toan 9 THCS

inh.

hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi quy tắc cộng, tóm tắt cách giải bằng phương pháp cộng. - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi quy tắc cộng, tóm tắt cách giải bằng phương pháp cộng Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Hình ảnh thực tế có dạng hàm số y=ax2 (a≠0) -Biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số - ke hoach bo mon toan 9 THCS

nh.

ảnh thực tế có dạng hàm số y=ax2 (a≠0) -Biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Bảng phụ vẽ hệ trục toạ độ, kẻ sẳn bảng giá trị của hàm số ví dụ 1,2, đề bài ? 1,?2 thước thẳng –MTBT - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ vẽ hệ trục toạ độ, kẻ sẳn bảng giá trị của hàm số ví dụ 1,2, đề bài ? 1,?2 thước thẳng –MTBT Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi câu hỏi và bài tập Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi đề bài, hình vẽ, bài giải mẫu. - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi đề bài, hình vẽ, bài giải mẫu Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi các định lý 1và 2,; thước thẳng , compa ,êke - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi các định lý 1và 2,; thước thẳng , compa ,êke Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng phụ ghi câu hỏi bài tập - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi câu hỏi bài tập Xem tại trang 21 của tài liệu.
-Bảng phụ vẽ hình 34,35/ tr90,91 SGK, giác kế ,êke , thước đo độ - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ vẽ hình 34,35/ tr90,91 SGK, giác kế ,êke , thước đo độ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng phụ vẽ hình 58, 59/tr100 SGK, thước thẳng, compa, êke - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ vẽ hình 58, 59/tr100 SGK, thước thẳng, compa, êke Xem tại trang 23 của tài liệu.
vẽ hình ?2, ?3, thước thẳng, compa, êke. - ke hoach bo mon toan 9 THCS

v.

ẽ hình ?2, ?3, thước thẳng, compa, êke. Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng phụ ghi định lí, vẽ hình 80,81/ trang 114,115 SGK, thước thẳng, compa, êke - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ ghi định lí, vẽ hình 80,81/ trang 114,115 SGK, thước thẳng, compa, êke Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng phụ vẽ các hình 85,86,87 SGK, thước thẳng, compa, êke - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ vẽ các hình 85,86,87 SGK, thước thẳng, compa, êke Xem tại trang 26 của tài liệu.
-Bảng phụ vẽ hình 13,14,15, 19, 20 SGK - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Bảng ph.

ụ vẽ hình 13,14,15, 19, 20 SGK Xem tại trang 28 của tài liệu.
-Hình thành một số qui tích cơ bản. - ke hoach bo mon toan 9 THCS

Hình th.

ành một số qui tích cơ bản Xem tại trang 29 của tài liệu.
-Công thức tính diện tích hình quạt. -Giải một số bài toán thực tế . - ke hoach bo mon toan 9 THCS

ng.

thức tính diện tích hình quạt. -Giải một số bài toán thực tế Xem tại trang 30 của tài liệu.