0

Đề thi và đáp án thi KS giứa kì 1 môn toán 12_ 2010 - 2011

6 446 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA I CỤM THPT SƠN ĐỘNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) A . TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các trường hợp sau: Câu 1 : Giá trị của lớn nhất của hàm số f(x) = x 3 +2x 2 -8x+1trên đoạn [0;2] là: A. -1 B. 1 C. 3 D. 4. Câu 2 : Cho khối chóp có thể tích bằng 1 6 m 3 diện tích đáy bằng 1 4 m 2 . khi đó chiều cao của khối chóp bằng: A. 1 m B. 2 m C. 3 m D. 1 3 m Câu 3 : Hàm số f(x)= 2x 3 -9x 2 +12x+3 A. nhận x = 1 làm điểm cực tiểu B. nhận x = 2 làm điểm cực tiểu C. nhận x = -2 làm điểm cực tiểu D. nhận x = -1 làm điểm cực tiểu Câu 4 : Phương trình tiệm cận của đồ thị hàm số: 4 1 x y x + = − là: A. y = 1 x = 1 B. y = 1 x = -2 C. y = -2 x = 1 D. y = 2 x = 1 B . TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu 5 : (3,5điểm): Cho hàm số 2 1 1 x y x − = + (1) a)Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). b)Tìm m để đường thẳng ∆ : y = mx +1 cắt (C) tại hai điểm phân biệt . Câu 6 : (1,5điểm): a) So sánh cặp số sau : 3 2 28+ 3 63 b) Các số a,b thỏa mãn điều kiện : a,b > 0 4a 2 + 9b 2 = 4ab Chứng tỏ rằng khi đó ta có đẳng thức 2 3 lg lg lg 4 2 a b a b+ + = Câu 7 : (3,0điểm): Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. a)Chứng minh SA vuông góc với BC. b)Tính thể tích khối chóp S.ABI theo a. ----------------------------------------Hết----------------------------------------------- Thí sinh không sử dụng tài liệu. giám thị không giải thích gì thêm. Họ tên …………………… ………… . . SBD: ……………………………………… Chữ của giám thị 1:…………………… Chữ của giám thị 2:……………………… ĐỀ CHẴN HNG dẫn chấm thi GIA Kè I - năm học 2009-2010 Môn: Toán lớp 12 ( CHN) Ghi chú: Đáp án chỉ là sơ lc từng bc giải cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ hợp logic. Nếu HS giải cách khác đúng thì chấm điểm từng phần tng ứng. Câu Phương pháp - Kết quả Điểm Câu Mỗi lựa chon đúng được 0,5 điểm 1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - A 2 Câu 5 (3,5điểm) 1) (2,5 đ) *) TXĐ D = R \ {-1} *) Sự biến thiên +) y’ = 2 3 ( 1)x + > 0 với mọi x ≠ -1. Kết luận đúng chiều biến thiên. +) Tìm đúng giới hạn, tiệm cận Lập đúng bảng biến thiên; *) Đồ thị Giao với Ox Oy tại O. Vẽ đúng đồ thị. 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,75 3) (1 điểm) yêu cầu bài toán tương đương với 2 1 1 1 x mx x − = + + (*) có hai nghiệm phân biệt (*) ⇔ 2 1 ( 1) 2 0 x mx m x ≠ −   + − + =  Từ đó ta tìm được (( ;5 2 6) \{0}) (5 2 6; )m ∈ −∞ − ∪ + +∞ 0,5 0,5 Câu 6 (1,5điểm) a) (0,75 điểm) 3 3 3 2 1 2 28 4 28 27 3  >  ⇒ + >  > =   (1) 3 3 63 64 4< = (2) Từ (1) (2) suy ra 3 2 28+ > 3 63 0,25 0,25 0,25 b) (0,75 điểm) Với a,b > 0 4a 2 + 9b 2 = 4ab , ta có : (2a+ 3b) 2 – 12ab = 4a 2 + 9b 2 = 4ab (2a+ 3b) 2 = 16ab 2 2 3 4 a b ab +   =  ÷   2 3 4 a b ab + = (1) Logarít hai vế của (1) với cơ số 10, ta được : 2 3 lg lg 4 a b ab + = = ( ) 1 2 lg ab = lg lg 2 a b+ 0,25 0,25 0,25 _I _ H _ 1 _C _B _ A _S SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA I CỤM THPT SƠN ĐỘNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu1: ( 2 điểm ) Chọn đáp án đúng trong các phần sau: 1)Đồ thị hàm số 1 1 x y x − = + có các đường tiệm cận là; A. x = 1 y = 1, B. x = -1 y = 1. C. x = 1 y = -1, D. x = -1 y = -1 2)Số điểm cực trị của hàm số 4 2 1 9 2 4 y x x = − − + là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 3) Tập xác định của hàm số y = (1 - 3x) -2 lµ: A. R B. R\       3 1 C.       ∞− 3 1 ; D.       +∞ ; 3 1 4) Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác đều là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 2: ( 3,5 điểm ) Cho hàm số 3 2 2 3y x x = − 1)Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2)Với giá trị nào của a thì phương trình : 2x 3 – 3x 2 + 1 – a = 0 có 3 nghiệm phân biệt. Câu 3: ( 2 điểm ) 1) Rút gọn biểu thức: A =           +           − − − ++ + 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 . 1 2 12 2 a a a a aa a 2)Tính Q = 6log3log 1 35 2781 + Câu 4: ( 2,5 điểm ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCDlà hình vuông cạnh a, cạnh bên SA=a; hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn AC, 4 AC AH = . Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. 1)Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 2)Chứng minh M là trung điểm của SA. Hết . ĐỀ LẺ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 20102011 Môn: Toán lớp 12 ( ĐỀ LẺ) Câu Nội dung Điểm 1 Mỗi ý đúng 0,5 điểm 1) B. 2) A. 3) B. 4) C. 2đ 2 1) 2) TXĐ 0,25đ y’ = 6x 2 – 6x. y’ = 0 tìm được x = 0, x = 1 0,5đ Kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến đúng. 0,25đ x cđ = 0, y cđ = 0. x ct = 1, y ct = -1 0,5đ ±∞= ±∞→ y x lim 0,25đ Bảng biến thiên đúng 0,25đ Nhận xét tâm đối xứng. Vẽ đồ thị đúng. 0,5đ 2x 3 – 3x 2 + 1 – a = 0 ⇔ 2x 3 – 3x 2 = a – 1 (1) Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị (C) đường thẳng y = a – 1 0,5đ PT (1) có 3 nghiệm phân biệt khi: -1< a – 1< 0 ⇔ 0 < a < 1 0,5đ 3 1) Biến đổi ( )         +− == − − − ++ + 11 2 . 1 2 12 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 aa a a a aa a 0,5đ A= 1 2 − a 0,5đ Q= ( ) 3 6log5log 33 381 + = 0,25đ = ( ) ( ) 3 6log 4 5log 33 33 + = 34 65 + = 841 0,75đ 4 1) 2) S ABCD = a 2 . Khẳng định SH là chiều cao của khối chóp S.ABCD. 0,5đ 4 14 , 4 2 22 a AHSASH a AH =−== 0,5đ 12 14 3 a V = 0,5đ 2, 4 23 22 aHCSHSC a HC =+== 0,5đ ⇒ SC=AC. Do đó tam giác SAC cân tại C, suy ra M là trung điểm SA 0,5đ . thể tích khối chóp S.ABI theo a. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Hết -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thí sinh không sử dụng tài liệu Chọn đáp án đúng trong các phần sau: 1) Đồ thị hàm số 1 1 x y x − = + có các đường tiệm cận là; A. x = 1 và y = 1, B. x = -1 và y = 1. C. x = 1 và y = -1 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án thi KS giứa kì 1 môn toán 12_ 2010 - 2011, Đề thi và đáp án thi KS giứa kì 1 môn toán 12_ 2010 - 2011,

Hình ảnh liên quan

Bảng biến thiờn đỳng 0,25đ - Đề thi và đáp án thi KS giứa kì 1 môn toán 12_ 2010 - 2011

Bảng bi.

ến thiờn đỳng 0,25đ Xem tại trang 5 của tài liệu.