0

KE HOACH BO MON LY 9

3 376 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

kế họach giảng dạy môn vật lí lớp 9 Năm học Ngời lập kế hoạch: Nhóm Vật Lí 9 tháng tuần tiết bài dạy kế hoạch thực hiện chuẩn bị của gv chuẩn bị của hs (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1 Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn Bảng phụ ghi nội dung bảng 1,2 SGK 4,5 Mỗi nhóm: 1điện trở mẫu, 1 Am pe kế GHĐ : 1,5 A ĐCNN : 0,1 A 1 công tắc, 1 nguồn 6 V, 7 đoạn dây dẫn 2 Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thơng số U/I Đọc trớc bài 2 SGK 2 3 TH: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Am pe kế và Vôn kế Một đồng hồ đa năng 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá tri. 1 nguồn 6V, 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A , 1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 7 đoạn dây dẫn. 4 Đoạn mạch nối tiếp Mắc sẵn mạch điện theo sơ đồ H. 4.2 SGK- 12 Mỗi nhóm : 3điện trở mẫu 6Ôm, 10 Ôm, 12 Ôm . 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A , 1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 7 đoạn dây dẫn. Nguồn 6V 3 5 Đoạn mạch song song Mắc sẵn mạch điện theo sơ đồ H. 5.1 SGK- 14 Mỗi nhóm : 3 điện trở mẫu trong đó 1 điện trở là điện trở tơng đơng của 2 điện trở kia khi mắc song song . 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A , 1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 9 đoạn dây dẫn. Nguồn 6V 6 Bài tập vận dụng định luật Ôm tháng tuần tiết bài dạy kế hoạch thực hiện 4 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Bảng phụ 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A , 1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 9 đoạn dây dẫn. Nguồn 3V. 3 dây điện trở làm cùng vật liệu , tiết diện nh nhau có chiều dài 1l, 2l, 3l. 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Bảng phụ 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A , 1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 9 đoạn dây dẫn. Nguồn 3V. 2 dây điện trở làm cùng vật liệu , có chiều dài nh nhau. Tiết diện S 1 , S 2 . 5 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Tranh phóng to bảng điện trở suất của một số chất. Bảng phụ Mỗi nhóm : 1cuộn dây inox,có tiết diện S = 0,1mm 2 , chiều dài l = 2m .1cuộn dây nikêlin,có tiết diện S = 0,1mm 2 , chiều dài l = 2m 1cuộn dây nỉcôm,có tiết diện S = 0,1mm 2 , chiều dài l = 2m 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A , 1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 7 đoạn dây dẫn. Nguồn 6V. 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật Một số loại biến trở : tay quay, con chạy, chiết áp. tranh phóng to các loại biến trở. Mỗi nhóm: 1 biến trở con chạy ( 20 Ôm 2A, Nguồn 3V, 1 bóng đèn 2,5V 1W, 1công tắc, 7 đoạn dây nối, 3 điện trở kĩ thuật có ghi trị số, 3 điện trở kĩ thuật có ghi vòng màu. 6 11 BàI tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn. tháng tuần tiết bài dạy kế hoạch thực hiện 12 Công suất điện 1 bóng đèn loại 220V -100W 1 bóng đèn loại 220V -25W, 1số dụng cụ tiêu thụ điện: máy sấy tóc . Bảng công suất của một số dụng cụ điiện. Bảng phụ 1 đèn 12V- 3W , 1đèn 12V- 6W .Nguồn 12V , 1 công tắc , 1biến trở 20 Ôm 2A. 1 Am pe kế GHĐ 1,2A ĐCNN 0,01A , 1Vôn kế GHĐ 12V - ĐCNN 0,1V 7 13 Điện năng Công của dòng điện Công tơ điện. Bảng phụ 14 Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng. 8 15 TH : Xác định công suất của các dụng cụ điện In sẵn cho mỗi H/S 1 mẫu báo cáo TH Mỗi nhóm: 1 nguồn 6V, 1 công tắc , 9 đoạn dây nối, 1 Am pe kế GHĐ: 500mA,ĐCNN: 10mA. 1 Vôn kế GHĐ 5V, ĐCNN: 0,1V. 1bóng đèn pin 2,5V, 1biến trở 20 Ôm 2A . kế họach giảng dạy môn vật lí lớp 9 Năm học Ngời lập kế hoạch: Nhóm Vật Lí 9 tháng tuần tiết bài dạy kế hoạch thực hiện chuẩn bị. 0,1 V, 1công tắc điện, 9 đoạn dây dẫn. Nguồn 3V. 2 dây điện trở làm cùng vật liệu , có chiều dài nh nhau. Tiết diện S 1 , S 2 . 5 9 Sự phụ thuộc của điện
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH BO MON LY 9, KE HOACH BO MON LY 9,

Hình ảnh liên quan

Bảng phụ ghi nội dung bảng - KE HOACH BO MON LY 9

Bảng ph.

ụ ghi nội dung bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
chiều dài dây dẫn Bảng phụ 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A ,1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 9 đoạn dây dẫn - KE HOACH BO MON LY 9

chi.

ều dài dây dẫn Bảng phụ 1 Am pe kế GHĐ: 1,5A ĐCNN: 0,1 A ,1 Vôn kế GHĐ: 6V ĐCNN: 0,1 V, 1công tắc điện, 9 đoạn dây dẫn Xem tại trang 2 của tài liệu.
điện Công tơ điện. Bảng phụ - KE HOACH BO MON LY 9

i.

ện Công tơ điện. Bảng phụ Xem tại trang 3 của tài liệu.