0

ke hoach bo mon toan 9

17 297 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y bé m«n To¸n 9 N¨m häc 2009-2010 A-Yªu cÇu bé m«n To¸n 9 1. Mơc tiªu. - Gióp HS ph¸t triĨn t duy logÝc, kh¶ n¨ng diƠn ®¹t chÝnh x¸c ý tëng cđa m×nh kh¶ n¨ng tëng tỵng vµ bíc ®Çu h×nh thµnh c¶m xóc thÈm mÜ. - Cã kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ĩ tiÕp tơc häc lªn líp trªn hc häc nghỊ. 2. KiÕn thøc HS cÇn ®¹t ®ỵc kiÕn thøc: a) §¹i sè: - C¨n bËc hai, kh¸i niƯm vµ c¸c phÐp biÕn ®ỉi c¨n bËc hai, c¨n bËc ba. - hµm sè bËc nhÊt y = ax + b (a ≠ 0). TËp x¸c ®Þnh, ý nghÜa cđa hƯ sè a, b c¸c ®iỊu kiƯn song song, c¾t nhau cđa hai ®êng th¼ng, ®äc vµ vÏ thµnh th¹o ®å thÞ hµm sè y = ax + b (a ≠ 0). - Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn kh¸i niƯm vµ c¸ch gi¶i. - HƯ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn, hƯ ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng. - Gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt b»ng ph¬ng ph¸p céng, ph¬ng ph¸p thÕ. - Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hƯ ph¬ng tr×nh. - Kh¸i niƯm vµ c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax 2 (a ≠ 0). - Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn, hƯ thøc ViÐt, c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn vµ c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn. - Gi¶i ®ỵc mét sè ph¬ng tr×nh qui vỊ ph¬ng tr×nh bËc hai. b) H×nh häc - Mét sè hƯ thùc lỵng trong tam gi¸c vu«ng. - TØ sè lỵng gi¸c cđa gãc nhän vµ øng dơng. - X¸c ®Þnh ®êng trßn, tÝnh ®èi xøng. - VÞ trÝ t¬ng ®èi cđa ®êng th¼ng vµ ®êng trßn, tiÕp tun cđa ®êng trßn, VÞ trÝ t¬ng ®èi cđa hai ®êng trßn. - Gãc ë t©m, sè ®o d©y cung, gãc néi tiÕp vµ d©y cung. - Gãc t¹o bëi mét tia tiÕp tun vµ mét d©y cung, gãc cã ®Ønh ë bªn trong hay bªn ngoµi ®êng trßn, cung chøa gãc, c¸ch gi¶i bµi to¸n q tÝch, tø gi¸c néi tiÕp kh¸i niƯm vµ c¸ch chøng minh mét tø gi¸c néi tiÕp, ®êng trong néi tiÕp, ngo¹i tiÕp ®a gi¸c ®Ịu. - §é dµi ®êng trßn, diƯn tÝch h×nh trßn. - H×nh trơ, h×nh khai triĨn, diƯn tÝch xung quanh vµ thĨ tÝch. Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 1 - H×nh nãn, h×nh khai triĨn, kh¸i niƯm, diƯn tÝch xung quanh vµ thĨ tÝch. - H×nh cÇu kh¸i niƯm vµ c¸ch tÝnh diƯn tÝch mỈt cÇu vµ thĨ tÝch. 3. KÜ n¨ng TÝnh to¸n, sư dơng b¶ng sè, MTBT, thùc hiƯn c¸c phÐp biÕn ®ỉi t¬ng ®¬ng, biÕn ®ỉi biĨu thøc, gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn, gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn, vÏ h×nh, íc lỵng, dù ®o¸n, . Bíc ®Çu h×nh thµnh kÜ n¨ng vËn dơng kiÕn thøc to¸n häc vµo ®êi sèng vµ c¸c m«n khoa häc kh¸c. 4. ThiÕt bÞ d¹y häc - Tranh vÏ m« h×nh tØ sè lỵng gi¸c cđa gãc nhän, khèi trơ, khèi cÇu. - Bé d¹y thĨ tÝch khèi nãn, m« h×nh dïng ®Ĩ d¹y gãc néi tiÕp cđa ®êng trßn, vÞ trÝ t¬ng ®èi cđa hai ®êng trßn cđa ®êng th¼ng vµ ®- êng trßn. - M« h×nh cung chøa gãc. - Bé thíc thùc hµnh. - B¶ng sè, M¸y tÝnh bá tói. KÕt qu¶ bé m«n n¨m häc 2008-2009 M«n Líp Sè HS ChÊt lỵng m«n d¹y HSG Hun HSG TØnh Giái Kh¸ TB Ỹu Sl % Sl % Sl % Sl % To¸n 9A3 To¸n 9A4 ChØ tiªu ®¨ng ký n¨m häc 2009-2010 M«n Líp Sè HS ChÊt lỵng m«n d¹y HSG Hun HSG TØnh Giái Kh¸ TB Ỹu Sl % Sl % Sl % Sl % To¸n 9A3 To¸n 9A4 5. BiƯn ph¸p thùc hiƯn - Thùc hiƯn theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh. Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 2 - D¹y theo ph¬ng ph¸p míi ( LÊy häc sinh lµm trung t©m , thÇy lµ ngêi chđ ®¹o híng dÉn ). - X©y dùng ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n cho HS. - Lùa chon ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hỵp. - KÕt hỵp víi gia ®×nh HS vµ nhµ trêng. - KiĨm tra, ®¸nh gi¸ ®éng viªn khen thëng kÞp thêi. - Cđng cè liªn tơc c¸c bµi träng t©m cđa ch¬ng c¸c bµi míi vµ khã B-KÕ ho¹ch cơ thĨ Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 3 I -§¹i sè 9 Tuần Tiết Tên Bài Dạy Mục Đích Yêu Cầu Kiến Thức Trọng Tâm Đồ Dùng Dạy Học Biện pháp Giảng Dạy Bổ Sung Sau Tiết Dạy Ghi Chú 1 1 2 3 Căn Bậc 2 Căn Bậc 2 Hằng Đẳng Thức A 2 A = Luyện Tập HS nắm chắc và hiểu điều kiện để A có nghóa và hằng đẳng thức A 2 A = iết tìm các giá trò thích hợp để CTBH có nghóa. Phân biệt ) A( và ) A( 22 Biết phân biệt 0)A ( A- và A ≥ Tính nhanh các CBH của các số có dạng bình phương của 1 số hữu tỉ Điều kiện để A có nghóa Hằng đẳng thức : A 2 A = Có kỹ năng tính giá trò của biểu thức có CBH Thước, phấn màu Thước thẳng,phấ n màu Căn cứ vào đ/n CBHSH để c/m AA = 2 Tìm đk của biến để có nghóa theo từng dạng cơ bản Chú trọng các bài tập rèn luyện tính CBH của một số . Chú trọng các bài tập rèn luyện tính CBH của một số . 2 4 5 6 Liên hệ phép nhân và phép khai phương Luyện tập Liên hệ phép chia và phép khai phương Nắm chắc các qui tắc khai phương 1 tích , nhân các CTBH . Hiểu cách c/m đlý và nhớ kỹ đk để BAAB . = Nắm chắc qui tắc khai phương 1 tích , nhân các CTBH Thước thẳng,phấn màu Bằng PP đàm thoại và nêu vấn đề ở mức độ thấp , HD HS c/m đlý Tuần Tiết Tên Bài Dạy Mục Đích Yêu Cầu Kiến Thức Trọng Tâm Đồ Dùng Dạy Học Biện pháp Giảng Dạy Bổ Sung Sau Tiết Dạy Ghi Chú 3 7 Luyện Tập Có kỹ năng tìm đk của biến để A có Tìm đk để A có nghóa Thước Nhắc lại và rèn Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 4 8 Bảng Căn Bậc Hai. nghóa . Tính nhanh và đúng các CBH dạng a 2 với a∈R . Bước đầu nắm được cách giải PT vô tỉ dạng A 2 B = Sử dụng thành thạo bảng số và máy tính để tìm CBH của 1 số . Có kỹ năng khai phương 1 số bằng thuật toán . Có kỹ năng tính 2 A ; A ∈ R Thuật toán khai phương thẳng,phấn màu Bảng số, máy tính, phấn màu luyện cách tính A . GV soạn thêm BT dạng rèn luyện kỹ năng tính A 2 với yêu cầu phù hợp trình độ HS HD HS sử dụng bảng số và mt Chú trọng thực hành khai phương theo thuật toán. Chủ yếu sử dụng máy tính 4 9 10 Biến Đổi Đơn Giản CTBH Luyện tập HS nắm vững các bước khử mẫu của b/thức trong căn . Biết trục căn thức trong từng trường hợp : mẫu là 1 tích có CBH mẫu là 1 nhò thức có CBH . Biết rút gọn kết quả của bài toán . Nắm chắc các bước thực hiện và hiểu cơ sở lý luận của các phép biến đổi. Bảng số, máy tính, phấn màu Phân tích đề Phân chia trường hợp, chú trọng trường hợp tổng quát. BA 0B 0) B ( B A PT 2    = ≥ ⇔ > = Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 5 5 11 12 Biến Đổi Đơn Giản CTBH (tt) Luyện tập HS nắm vững các bước khử mẫu của b/thức trong căn . Biết trục căn thức trong từng trường hợp : mẫu là 1 tích có CBH mẫu là 1 nhò thức có CBH . Biết rút gọn kết quả của bài toán . Nắm chắc các bước thực hiện và hiểu cơ sở lý luận của các phép biến đổi. 48,49trang 29 50; 51; 52; 53; 54trang 30 Bảng số, máy tính, phấn màu Phân tích đề Phân chia trường hợp, chú trọng trường hợp tổng quát. BA 0B 0) B ( B A PT 2    = ≥ ⇔ > = 6 13 14 Rút Gọn Biểu Thức Có Chứa Các CBH HS có năng vận dụng các phép biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai để biến đổi đồng nhất rút gọn các biểu thức có CTBH Rèn kỹ năng cộng trừ, nhân, chia CTBH. Biết thực hiện các phép biến đổi đơn giản CTBH 1 cách hợp lý. Rèn kỹ năng giải PT, c/m đẳng thức. ?1 ; ?3 62, 63 trang33 Phấn màu Bảng phụ TT: Bốn phép biến đổi đơn giản Thứ tự phép tính Chú trọng đưa ra ngoài dấu căn khử mẫu và trục căn nt 7 15 16 Luyện Tập Căn bậc ba Nắm được đònh nghóa căn bậc ba và kiểm tra một số là căn bậc ba của số khác Nắm đònh nghóa ,tính được căn bậc ba . Biết được các tính chất của căn bậc ba . Phấn màu, bảng phụ 8 17 18 Luyện Tập Ôn Tập Chương I Hệ thống và khắc sâu các kiến thức cơ bản về căn thức .Luyện tập kỹ năng tính toán, biến đổi, rút gọn các biểu thức có chứa CBH . Nắm Điều kiêïn để A có nghóa. Hằng đẳng thức A 2 A = . Trục căn thức ở mẫu . Cộng, trừ, Phấn màu, bảng phụ tóm tắt. Ôn luyện phân tích tổng hợp. Đề cương ôn của nhóm. Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 6 vững các bước giải PT vô tỉ dạng đơn giản. nhân, chia các biêûu thức có CBH . Giải PT vô tỉ dạng đơn giản. 9 19 20 Ôn Tập Chương I Kiểm Tra Chương I Kiểm tra mức độ nắm kiến thức trọng tâm và kỹ năng tính toán cơ bản của chương I đối với HS Dạng BT thực hiện các phép tính để tính giá trò hoặc rút gọn biểu thức có CBH . Giải PT vô tỉ. Kiểm tra chung 10 21 22 Nhắc Lại Hàm Số Luyện Tập Xác đònh được hàm số , vẽ được đồ thò Tập xác đònh và tính biến thiên thước Vấn đáp, thuyết trình 11 23 24 Hàm Số Bậc Nhất Luyện Tập Xác đònh được hàm bậc nhất Hiểu hoành độ, tung độ, vẽ được 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ Vẽ được đồ thò Thước Phấn màu Vấn đáp, thuyết trình 12 25 26 Đồ Thò Hàm số y = ax + b (a kh¸c0) Lyuện tập Vẽ được đồ thò Lập được bảng giá trò, Vẽ đồ thò Thước Phấn màu Vấn đáp, thuyết trình 13 27 28 Đường thẳng song song, đt cắt nhau Luyện tập Nắm chắc kiến thức xác đònh hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau. Vận dung kiến thức để làm bài tập. Hiểu các hệ số và ý nghiã của nó. Thước Phấn màu Rèn kỹ năng 14 29 Hệ Số Góc Đường Thẳng Hiểu được thế nào là hệ số góc Xác đònh hệ số a đồ thò song song và cắt nhau thước Đàm thoại gợi mở 30 Luyện Tập Vẽ được đồ thò tìm được a,b Vẽ đồ thò Thước Phấn màu Rèn kỹ năng 15 31 32 n tập Ch II KiĨm tra ch¬ng II 16 33 34 Ph. Trình Bậc Nhất 2 n Số Hệ Hai Phương Hiểu được hệ phương trình và cách vẽ đồ thòđể minh họa nghiệm của hệ Hiểu các hàm bằng vẽ đồ thò của nó Xác đònh nghiệm của hệ Thước Phấn màu Rèn kỹ năng Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 7 Trình Bậc Nhất 17 35 Luyện Tập Hiểu các hàm bằng vẽ đồ thò của nó Xác đònh nghiệm của hệ Thước Phấn màu 18 36 37 n tập học kỳ I n tập HS các kiến thức cơ bản về căn bậc hai . Luyện tập các kỹ năng tính giá trò biểu thức có chứa căn bậc hai ,tìm x và các câu hỏi liên quan đến rút gọn biểu thức . Các bài tập cơ bản Phấn màu ,bảng phụ Rèn kỹ năng 19 38 Kiểm tra học kỳI Trả bài thi 39 40 §¸nh gi¸ chÊt lỵng häc tËp cđ häc sinh Gióp häc sinh n¾m ®ỵc nh÷ng tån t¹i cđa m×nh ®Ĩ sưa ch÷a 20 41 42 Giải Hệ Phương Trình Bằng PP Thế Lun tËp Tách một ẩn theo ẩn còn lại và thế để giải phương trình một ần Biết cách giải phương trình một ẩn Phấn màu Vấn đáp, Thuyết trình 21 43 44 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Lun tËp Giải được phương trình RÌn kü n¨ng gi¶i hƯ b»ng PP céng Biến đổi tương đương Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp, Thuyết trình 22 45 46 Giải Tóan Bằng Cách Lập Phương Trình Biết chọn ẩn số và lập phương trình lập phương trình Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp, Thuyết trình 23 47 48 luyện tập , ¤n tËp ch¬ng III Biết giải phương trình và lập phương trình Giải phương trình Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp, Thuyết trình 24 49 50 Ôn tập và KT chương III Hàm Số y = ax 2 Hiểu được hàm bậc 2 ,TXĐ, tính biến thiên Xác đònh biến thiên Phấn màu Vấn đáp, Thuyết Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 8 25 51 52 §å thÞ hàm Số y = ax 2 Luyện Tập Häc sinh n¾m ®ỵc tÝnh chÊt c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y=ax 2 RÌn kü n¨ng vÏ ®å thÞ hµm sè y=ax 2 VÏ ®å thÞ Phấn màu Vấn đáp, Thuyết 26 53 54 Phương Trình Bậc 2 Một n Số Luyện tập Biết nhận a,b,c của phương trình bậc 2 Giải đươc phương trình bậc hai bằng PP phân tích Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp 27 55 56 Công Thức Nghiệm Phương Trình Bậc 2 Luyện tập Hiểu cách giải và thuộc công thức nghiệm Công thức nghiệm Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp, Thuyết trình ,rèn kỹ năng 28 57 58 Công Thức Nghiệm Thu Gọn Lun tËp Hiểu cách giải và thuộc công thức nghiệm p dụng được công thức để giải phương trình bậc 2 Thuộc công thức và áp dụng Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp, Thuyết trình ,rèn kỹ năng 29 59 60 Hệ Thức Viète Luyện Tập p dụng được đònh lý Công thức Vi et 30 61 62 Kiểm tra 45ph Phương Trình Qui Về Phương Trình Bậc Hai Biết cách biến đổi PT về bậc hai Giải phương trình Phấn màu Vấn đáp 31 63 64 Luyện Tập Giải Toán Bằng Cách Lập Biết chọn ẩn số và đặt PT Đặt và giải được PT Phấn màu Vấn đáp 32 65 Luyện Tập rèn kỹ năng giải phương trình ,giải hệ phương trình Phấn màu Bảng ph 33 66 Ôn Tập Chương IV Giải được PT bậc hai thuộc đònh lý Vièt và giải tóan bằng PT Thuộc công thức nghiệm Công thức Vièt Phấn màu Bảng phụ Vấn đáp, Thuyết trình ,rèn kỹ năng Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 9 34 67 n tập cuối năm HS được ôn các kiến thức về căn bậc hai ,rút gọn các biểu thức có chứa căn thức bậc hai ,các kiến thức về hàm số bậc nhất ,hàm số bậc hai .rèn kỹ năng giải phương trình ,giải hệ phương trình ,áp dụng hệ thức Vi et vào việc giải bài tập . Phấn màu Bảng ph 35 68 69 KiĨm tra ci n¨m Các bài tập cơ bản của các chương 36 70 Tr¶ bµi KiĨm tra ci n¨m §¸nh gi¸ chÊt lỵng häc tËp cđ häc sinh Gióp häc sinh n¾m ®ỵc nh÷ng tån t¹i cđa m×nh ®Ĩ sưa ch÷a II-H×nh häc 9 Tuần Tiết Tên Bài Dạy Mục Đích Yêu Cầu Kiến Thức Trọng Tâm Đồ Dùng Dạy Học Biện pháp Giảng Dạy Bổ Sung Sau Tiết Dạy Ghi Chú 1 2 1 2 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong Tam Giác Vuông Nắm các hệ thức lượng trong t/giác vuông, đlý đảo của đlý Pitago và biết c/m đlý. Vận dụng được 5 hệ thức lượng trong t/giác vuông để giải được các BT Thước, compa Thuyết trình , nêu vấn đề. 3 3 4 Luyện tập Nắm được các hệ htức và vận dụng giải bài tập Các hệ thức lượng 4 5 Rèn kỹ năng nhận biết t/giác vuông. K/n các TSLG Thước, Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :2009-2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 10 [...]... nhìn hình Thước, compa Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 13 17 30 18 31 19 32 ¤n tËp HK I ¤n tËp HK I Trả bi thi HK I 20 33 34 21 35 36 Luyện Tập Ôn Tập ChươngII 22 37 38 Chương III Góc với đường tròn Gãc á t©m sè ®o cung Liên Hệ Giữa Cung Và Dây 23 39 Luyện tập Vò Trí Tương Đối Của Hai Đường Tròn... compa Chọn BT ứng với phần lý thuyết vừa học để khắc sâu điều đã học Gợi mở, dgiễn iảng, trực quan Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 12 tròn 23 13 24 14 15 25 26 27 28 29 16 Liên hệ dây cung và khỏang cách đến tâm Vò Trí Tương Đối Của Đường Thẳng Và Đường Tròn Lun TËp Các dấuhiệu nhận biết tiếp... lập bảng LG GV giới thiệu các cột của bảng LG Dùng MTBT viết các qui trình bấm máy Giải thích ngắn gọn sự cần thiết Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 11 7 8 9 11 12 13 14 bằng lời các kí hiệu Biết cách ghi nhớ các hệ thức dựa vào hvẽ và biết cách suy luận để c/m các hệ thức đó khi cần thiết Rèn... hiểu đúng hướng đi đến các công thức tính độ dài đtròn,cung tròn và biết vận dụng các công thức đó C, L Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 15 53 30 31 32 33 54 55 56 57 58 59 60 61 62 34 63 Luyện tập Diện Tích Hình Tròn,qu¹t trßn Luyện tập Ôn Tập Chương III Ôn Tập Chương III Kiểm Tra Chương III Chương... hình trụ hình nón, hình cầu Thước thẳng, compas, mô hình Vấn đáp , đàm thoại Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 16 đưởc ứng dụng trong thực tế 64 65 35 36 66 ôân tập chương IV ôn tập cuối năm 67 68 69 37 70 ôn tập cuối năm Trả bài KT Thuộc lý thuyết của y/cầu Học thuộc bài Làm được các bài ôn ôn... chương Vẽ được các Vấn đáp , đàm thoại Thước thẳng, đo độ ke, compa, các mô hình liên quan đến bài đã học Hệ thống hóa kiến thức và rèn kỹ năng giải tóan §¸nh gi¸ chÊt lỵng häc tËp cđ häc sinh Gióp häc sinh n¾m ®ỵc nh÷ng tån t¹i cđa m×nh ®Ĩ sưa ch÷a PhÇn ký dut tỉ chuyªn m«n vµ nhµ trêng Tỉ chuyªn m«n Nhµ trêng Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao ……………………………………………………………………………………………………………………………... nếu gócα tăng từ 0 -> 90 0 thì sinα, tgα tăng và cosα, tgα giảm Đọc bảng và tính được TSLG của 1góc nhọn trước, tính được số đo góc khi biết được TSLG của góc đó Rèn kỹ năng đọc bảng lượng giác, tính TSLG Tính số đo góc Trình bày kết quả phép tính Sử dụng MTBT để tim TSLG thuận và đảo Nắm cấu tạo bảng lượng giác, Biết quan sát bảng LG để rút ra nhận xét : nếu gócα tăng từ 0 -> 90 0 thì sinα, tgα tăng... đề cương ôn tập Ôn lại kiến thức cũ có liên quan trước khi dạy bài mới Sau đó củng cố bằng các BT ứng dụng Có thể bổ sung thêm đlý “ Liên hệ giữa đk-cungdây “ sau mỗi nội Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS L©m Thao …………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 14 40 41 24 25 26 27 Góc Nội Tiếp Luyện tập Góc Tạo Bởi 1 Tia Tiếp Tuyến Và 1 Dây Cung Luyện... quan, gợi mở, vấn đáp Diễn giảng, đàm thoại HS nắm k/n tứ giác nội tiếp, đtròn Dấu hiệu nhận biết 1 tứ ngoại tiếp tứ giác Đlý thuận và giác nội tiếp đảo 28 49 50 Luyện Tập Củng cố k/thức Rèn kỹ năng nhận ra tứ giác nội tiếp và các t/c đã học 29 51 Đường tròn ngoại tiếp- Đường tròn nội tiếp ( đa giác đều) Độ Dài Đường Tròn Nắm được đ/n, khái niệm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp Biết cách vẽ, tìi tâm... thống hoá kiến thức đã học về đường tròn ở chương 2 §¸nh gi¸ chÊt lỵng häc tËp cđ häc sinh Gióp häc sinh n¾m ®ỵc nh÷ng tån t¹i cđa m×nh ®Ĩ sưa ch÷a Vận dụng đlý về tiếp tuyến để c/m các BT trong SGK /18, 19, 20 qua đó khắc sâu lý thuyết Giúp HS hiểu 3 vò trí tương đối với các hệ thức Củng cố kiến thức đường TB của t/giác hệ thống lại toàn bộ kiến thức ở chương I kể cả lý thuyết và btập Các BT áp dụng đlý . häc 2008-20 09 M«n Líp Sè HS ChÊt lỵng m«n d¹y HSG Hun HSG TØnh Giái Kh¸ TB Ỹu Sl % Sl % Sl % Sl % To¸n 9A3 To¸n 9A4 ChØ tiªu ®¨ng ký n¨m häc 20 09- 2010 M«n. Sl % Sl % Sl % To¸n 9A3 To¸n 9A4 5. BiƯn ph¸p thùc hiƯn - Thùc hiƯn theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh. Kế hoạch giảng dạy Tóan 9 năm học :20 09- 2010 –Ngun Minh Sang-THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach bo mon toan 9, ke hoach bo mon toan 9,

Hình ảnh liên quan

II-Hình học 9 - ke hoach bo mon toan 9

Hình h.

ọc 9 Xem tại trang 10 của tài liệu.
34 67 Oõn taọp cuoỏi naờm - ke hoach bo mon toan 9

34.

67 Oõn taọp cuoỏi naờm Xem tại trang 10 của tài liệu.