0

lUYEN TAP HINH VUONG

17 363 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o tiÒn h¶i Tr­êng THCS NguyÔn c«ng trø Thứ ba , ngày 09 tháng 11 năm 2010 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự tiết Thao giảng ngày hôm nay Hỡnh hoùc 8 KIM TRA BI C Câu hỏi 1: Làm bài tập 144/SBT/T99 Câu hỏi 2: + Nêu định nghĩa, tính chất của hình vuông. + Nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông. A b c d o KIỂM TRA BÀI CŨ C©u hái 1: Lµm bµi tËp 144/SBT/T99 C©u hái 2. N A B M d C Gi¶i Gi¶i Tø gi¸c AMDN cã Nªn AMDN lµ h×nh ch÷ nhËt( dhnb hcn) µ ¶ µ 0 90A M N= = = (gt) Mµ AD lµ ph©n gi¸c gãc A (gt) VËy AMDN lµ h×nh vu«ng (dhnb h×nh vu«ng) Luyeọn taọp Hỡnh vuoõng Tieỏt 23 Bài tập 83/SGK/T109 Các câu sau đúng hay sai? a, Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi b, Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đư ờng là hình thoi. c, Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau. d, Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông e, Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông Đúng Đúng Đúng Sai Sai Dạng 1: Vận dụng lí thuyết giải bài tập trắc nghiệm Luyeọn taọp Hỡnh vuoõng Tieỏt 23 Bài tập 84/SGK/T109 . A b c D e f GT KL Cho ABC, D BC x y Dy// AC, Dy AB = F I Dx// AB, Dx AC = E I a. Tứ giác AEDF là hình gì? b. Tìm vị trí điểm D trên BC để AEDF là hình thoi Giải: Dx//AB(gt) DE//AF Dy//AC(gt) DF//AE AEDF là hình bình hành(dhnb hbh) a, Dạng 2: Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để nhận dạng các tứ giác đặc biệt Hbh AEDF là hình thoi EAD = FAD b, Khi đó D là giao điểm của đường phân giác góc BAC và cạnh BC Luyeọn taọp Hỡnh vuoõng Tieỏt 23 A b c d f f Bài tập 84/SGK/T109 Dạng 2: Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để nhận dạng các tứ giác đặc biệt Luyeọn taọp Hỡnh vuoõng Tieỏt 23 A b c d f f Bài tập 84/SGK/T109 Dạng 2: Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để nhận dạng các tứ giác đặc biệt Luyeọn taọp Hỡnh vuoõng Tieỏt 23 a B c D f e Dạng 2: Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để nhận dạng các tứ giác đặc biệt c, Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông? Bài tập 84/SGK/T109 GT KL Cho ABC, D BC Dy// AC, Dy AB = F I Dx// AB, Dx AC = E I a. Tứ giác AEDF là hình gì? b. Tìm vị trí điểm D trên BC để AEDF là hình thoi Giải: Dx//AB(gt) DE//AF Dy//AC(gt) DF//AE AEDF là hình bình hành(dhnb hbh) a, Hbh AEDF là hình thoi EAD = FAD b, Khi đó D là giao điểm của đường phân giác góc BAC và cạnh BC Hcn AEDF là hình vuông EAD = FAD c, Hbh AEDF có EAF = 90 0 nên AEDF là hình chữ nhật. Khi đó D là giao điểm của đường phân giác góc BAC và cạnh BC Luyeọn taọp Hỡnh vuoõng Tieỏt 23 Dạng 3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan. . a . b D c F e Bài 149/SGK/T98 Cho hình vuông ABCD F AD, E DC sao cho AF = DE AE = BF và AE BF GT KL Xét ADE và BAF có AD = BA (đ/n hình vuông) ADE = BAF = 90 0 DE = AF(gt) ADE = BAF (c.g.c) AE = BF và DAE = ABF Mà DAE + BAE = BAD = 90 0 ABF + BAE = 90 0 Giải: MHD = 90 0 H DE MF
- Xem thêm -

Xem thêm: lUYEN TAP HINH VUONG, lUYEN TAP HINH VUONG,

Hình ảnh liên quan

+ Nêu định nghĩa, tính chất của hình vuông. - lUYEN TAP HINH VUONG

u.

định nghĩa, tính chất của hình vuông Xem tại trang 3 của tài liệu.
Nên AMDN là hình chữ nhật( dhnb hcn) - lUYEN TAP HINH VUONG

n.

AMDN là hình chữ nhật( dhnb hcn) Xem tại trang 4 của tài liệu.
a. Tứ giác AEDF là hình gì? b. Tìm vị trí điểm D trên BC để  AEDF là hình thoi - lUYEN TAP HINH VUONG

a..

Tứ giác AEDF là hình gì? b. Tìm vị trí điểm D trên BC để AEDF là hình thoi Xem tại trang 6 của tài liệu.
AEDF là hình gì? Điểm Dở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông?  - lUYEN TAP HINH VUONG

l.

à hình gì? Điểm Dở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông? Xem tại trang 9 của tài liệu.
Dạng 3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan. - lUYEN TAP HINH VUONG

ng.

3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan Xem tại trang 10 của tài liệu.
Dạng 3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan. - lUYEN TAP HINH VUONG

ng.

3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan Xem tại trang 11 của tài liệu.
Dạng 3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan. - lUYEN TAP HINH VUONG

ng.

3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan Xem tại trang 12 của tài liệu.
Dạng 3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan. - lUYEN TAP HINH VUONG

ng.

3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan Xem tại trang 13 của tài liệu.
Dạng 3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan. - lUYEN TAP HINH VUONG

ng.

3: Vận dụng định nghĩa, tính chất hình vuông để giải các bài tập liên quan Xem tại trang 14 của tài liệu.