0

Nguyên lí thống kê_chương 4

88 7,154 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 10:51

Nguyên lí thống kê_chương 4 CHƯƠNG 4CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘICÁC CHỈ TIÊU1-SỐ TUYỆT ĐỐI2-SỐ TƯƠNG ĐỐI3-ĐO LƯỜNG KHUYNH HƯỚNG TẬP TRUNG4-ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁNSỐ TUYỆT ĐỐI1-SỐ TUYỆT ĐỐI LÀ GÌ? Ý NGHĨA? ĐẶC ĐIỂM2-ĐƠN VỊ TÍNH 3-CÁC LOẠI SỐ TUYỆT ĐỐITình hình SXKD ñòa phöông X, naêm N-N+1BÀI …DOANH NGHIEÄPGIÁ S N XU T   (Tri u ñ ồng)T T NNĂM N+1KẾ HOẠCH THỰC TẾ (1) (2) (3) (4) A 6,450 6,750 9,225 B 15,900 18,000 21,300 C 7,500 8,250 6,450 D 1,800 1,950 1,950 ĐP X 31,650 34,950 38,925 Tình hình SXKD ñòa phöông X, naêm N-N+1DOANH NGHIỆPGTSX (Triệu đồng)Tỷ lệ GTSX từng DN so với TS (%)A 6,450 (6,450/31,650)*100 = 20.38B 15,900 50.24C 7,500 23.70D 1,800 5.69ĐP “X” 31,650 100.00KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM1-SỐ TUYỆT ĐỐI LÀ GÌ? Ý NGHĨA? ĐẶC ĐIỂM2-ĐƠN VỊ TÍNH 3-CÁC LOẠI SỐ TUYỆT ĐỐIKHÁI NIỆMSỐ TUYỆT :(con soá-ñôn vò tính) BIỂU HIỆN QUY MÔ, KHỐI LƯỢNG CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NHAÁT ÑÒNH.Ý NGHĨA-GIÚP CHÚNG TA NHẬN THỨC QUY MƠ, KHỐI LƯỢNG CỦA HIỆN TƯỢNG .-LÀ CƠ SỞ ĐỂ TÍNH SỐ TƯƠNG ĐỐI-DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH…, DỰ BÁO, TỔNG KẾT THỰC HIỆN….ĐẶC ĐIỂM-MỖI SỐ TUYỆT ĐỐI (CON SOÁ-ÑÔN VÒ TÍNH) TRONG THỐNG KÊ BAO GIỜ CŨNG GẮN VỚI MỘT NỘI DUNG (KINH TẾ -XÃ HỘI), KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH.-THU THẬP TỪ ĐIỀU TRAĐƠN VỊ TÍNH-ĐƠN VỊ HIỆN VẬT-ĐƠN VỊ THỜI GIAN LAO ĐỘNG-ĐƠN VỊ TIỀN TỆ.[...]... 10 0 6 20 6 7 30 24 8 40 30 100 60 Cộng SO SÁNH VÀ CHO NHẬN XÉT Lớp Điểm 5 A B SV Tỷ trọng (người) (%) 10 10 SV (người) Tỷ trọng (%) 0 0 6 20 20 6 10 7 30 30 24 40 8 40 40 30 50 Cộng 100 100 60 100 BQ 7.0 7 .4 SỐ TƯƠNG ĐỐI 1-KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM 2-CÁC LOẠI SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM 1-KHÁI NIỆM 2-Ý NGHĨA 3-ĐẶC ĐIỂM KHÁI NIỆM SỐ TƯƠNG ĐỐI TRONG THỐNG KÊ LÀ CHỈ TIÊU... CÁC LOẠI SỐ TUYỆT ĐỐI 1-THỜI KỲ 2-THỜI ĐIỂM VÍ DỤ: Số tuyệt đối thời kỳ Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N CHỈ TIÊU 1 GIÁ TRỊ SẢNXUẤT (trđ) THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 3 ,40 0 3,550 4, 000 VÍ DỤ: Số tuyệt đối thời điểm Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N CHỈ TIÊU 2 SỐ CNSX CUỐI KỲ (người) 31/10 320 30/11 310 31/12 326 SỰ GIỐNG NHAU,KHÁC NHAU 1-KHÁC NHAU : THỜI GIAN -THỜI... = 5 kg khoai lang (=10 kg khoai mì = 2kg bắp hạt) 4 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH : XÃ, HUYỆN… ĐƠN VỊ TIỀN TỆ -đồng (VND), đơ la (USD)… =>ƯU :TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯNG CĨ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG KHÁC NHAU =>HẠN CHẾ : GIÁ CẢ LN THAY ĐỔI NÊN SO SÁNH THEO THỜI GIAN SẼ KHÔNG CHÍNH XÁC =>BIỆN PHÁP :DÙNG GIÁ SO SÁNH HAY GIÁ CỐ ĐỊNH (NN QUY ĐỊNH : 1970,1989, 19 94, TỶ LỆ LẠM PHÁT) ĐƠN VỊ THỜI GIAN LAO ĐỘNG -GIỜ... GTSX,TH2003,A/GTSX,KH 2003,A 4 Kết cấu GTSX, TH2003,A/GTSX,TH2003,ĐPX 5 So sánh GTSX,TH2003,A/GTSX,TH2003,B 6 Cường độ GTSX,TH2003,A/ SCN,TH2003,A SỐ TƯƠNG ĐỐI ĐỘNG THÁI - LÀ QUAN HỆ SO SÁNH 2 CHỈ TIÊU HIỆN TƯỢNG CÙNG LOẠI, CÙNG KHÔNG GIAN, KHÁC NHAU VỀ THỜI GIAN -NẾU ĐƠN VỊ TÍNH : + TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%): GỌI LÀ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN + SỐ LẦN : GỌI LÀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN -CHÚ Ý : 2 CHỈ TIÊU SO SÁNH PHẢI: THỐNG NHẤT VỀ NỘI... SO SÁNH (hoặc thiết lập quan hệ tỷ lệ giữa) GIỮA HAI MỨC ĐỘ… CỦA HIỆN TƯỢNG NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA 1- LẬP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2-Đ /GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THÀNH KẾ HOẠCH 3-N.CỨU CƠ CẤU CÁC BỘ PHẬN TRONG TỔNG THỂ 4- Đ.GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO THỜI GIAN CỦA HT 5-SS CÁC BỘ PHẬN TRONG MỘT TỔNG THỂ 6-SS 2 MỨC ĐỘ CỦA 1 HT, CÙNG T.GIAN, KHÁC VỀ K.GIAN 7-S.DỤNG KHI MUỐN GIỮ BÍ MẬT SỐ TUYỆT ĐỐI… ĐẶC ĐIỂM MỖI SỐ TƯƠNG ĐỐI . 20 67 30 248 40 30Cộng 100 60SO SÁNH VÀ CHO NHẬN XÉTLớpĐiểmA BSV(người)Tỷ trọng(%)SV(người)Tỷ trọng(%)5 10 10 0 06 20 20 6 107 30 30 24 408 40 40 30 50Cộng. HOẠCH THỰC TẾ (1) (2) (3) (4) A 6 ,45 0 6,750 9,225 B 15,900 18,000 21,300 C 7,500 8,250 6 ,45 0 D 1,800 1,950
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lí thống kê_chương 4, Nguyên lí thống kê_chương 4, , CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN

Hình ảnh liên quan

Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N - Nguyên lí thống kê_chương 4

t.

ình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N Xem tại trang 15 của tài liệu.
Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N - Nguyên lí thống kê_chương 4

t.

ình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N Xem tại trang 16 của tài liệu.