Nguyên lí thống kê_chương 4

88 7.3K 14
Nguyên lí thống kê_chương 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nguyên lí thống kê_chương 4 CHƯƠNG 4CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC CHỈ TIÊU1-SỐ TUYỆT ĐỐI2-SỐ TƯƠNG ĐỐI3-ĐO LƯỜNG KHUYNH HƯỚNG TẬP TRUNG4-ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN SỐ TUYỆT ĐỐI1-SỐ TUYỆT ĐỐI LÀ GÌ? Ý NGHĨA? ĐẶC ĐIỂM2-ĐƠN VỊ TÍNH 3-CÁC LOẠI SỐ TUYỆT ĐỐI Tình hình SXKD ñòa phöông X, naêm N-N+1BÀI …DOANH NGHIEÄPGIÁ S N XU T   (Tri u ñ ồng)T T NNĂM N+1KẾ HOẠCH THỰC TẾ (1) (2) (3) (4) A 6,450 6,750 9,225 B 15,900 18,000 21,300 C 7,500 8,250 6,450 D 1,800 1,950 1,950 ĐP X 31,650 34,950 38,925 Tình hình SXKD ñòa phöông X, naêm N-N+1DOANH NGHIỆPGTSX (Triệu đồng)Tỷ lệ GTSX từng DN so với TS (%)A 6,450 (6,450/31,650)*100 = 20.38B 15,900 50.24C 7,500 23.70D 1,800 5.69ĐP “X” 31,650 100.00 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM1-SỐ TUYỆT ĐỐI LÀ GÌ? Ý NGHĨA? ĐẶC ĐIỂM2-ĐƠN VỊ TÍNH 3-CÁC LOẠI SỐ TUYỆT ĐỐI KHÁI NIỆMSỐ TUYỆT :(con soá-ñôn vò tính) BIỂU HIỆN QUY MÔ, KHỐI LƯỢNG CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NHAÁT ÑÒNH. Ý NGHĨA-GIÚP CHÚNG TA NHẬN THỨC QUY MƠ, KHỐI LƯỢNG CỦA HIỆN TƯỢNG .-LÀ CƠ SỞ ĐỂ TÍNH SỐ TƯƠNG ĐỐI-DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH…, DỰ BÁO, TỔNG KẾT THỰC HIỆN…. ĐẶC ĐIỂM-MỖI SỐ TUYỆT ĐỐI (CON SOÁ-ÑÔN VÒ TÍNH) TRONG THỐNG KÊ BAO GIỜ CŨNG GẮN VỚI MỘT NỘI DUNG (KINH TẾ -XÃ HỘI), KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH.-THU THẬP TỪ ĐIỀU TRA ĐƠN VỊ TÍNH-ĐƠN VỊ HIỆN VẬT-ĐƠN VỊ THỜI GIAN LAO ĐỘNG-ĐƠN VỊ TIỀN TỆ. [...]... 10 0 6 20 6 7 30 24 8 40 30 100 60 Cộng SO SÁNH VÀ CHO NHẬN XÉT Lớp Điểm 5 A B SV Tỷ trọng (người) (%) 10 10 SV (người) Tỷ trọng (%) 0 0 6 20 20 6 10 7 30 30 24 40 8 40 40 30 50 Cộng 100 100 60 100 BQ 7.0 7 .4 SỐ TƯƠNG ĐỐI 1-KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM 2-CÁC LOẠI SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM 1-KHÁI NIỆM 2-Ý NGHĨA 3-ĐẶC ĐIỂM KHÁI NIỆM SỐ TƯƠNG ĐỐI TRONG THỐNG KÊ LÀ CHỈ TIÊU... CÁC LOẠI SỐ TUYỆT ĐỐI 1-THỜI KỲ 2-THỜI ĐIỂM VÍ DỤ: Số tuyệt đối thời kỳ Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N CHỈ TIÊU 1 GIÁ TRỊ SẢNXUẤT (trđ) THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 3 ,40 0 3,550 4, 000 VÍ DỤ: Số tuyệt đối thời điểm Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N CHỈ TIÊU 2 SỐ CNSX CUỐI KỲ (người) 31/10 320 30/11 310 31/12 326 SỰ GIỐNG NHAU,KHÁC NHAU 1-KHÁC NHAU : THỜI GIAN -THỜI... = 5 kg khoai lang (=10 kg khoai mì = 2kg bắp hạt) 4 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH : XÃ, HUYỆN… ĐƠN VỊ TIỀN TỆ -đồng (VND), đơ la (USD)… =>ƯU :TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯNG CĨ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG KHÁC NHAU =>HẠN CHẾ : GIÁ CẢ LN THAY ĐỔI NÊN SO SÁNH THEO THỜI GIAN SẼ KHÔNG CHÍNH XÁC =>BIỆN PHÁP :DÙNG GIÁ SO SÁNH HAY GIÁ CỐ ĐỊNH (NN QUY ĐỊNH : 1970,1989, 19 94, TỶ LỆ LẠM PHÁT) ĐƠN VỊ THỜI GIAN LAO ĐỘNG -GIỜ... GTSX,TH2003,A/GTSX,KH 2003,A 4 Kết cấu GTSX, TH2003,A/GTSX,TH2003,ĐPX 5 So sánh GTSX,TH2003,A/GTSX,TH2003,B 6 Cường độ GTSX,TH2003,A/ SCN,TH2003,A SỐ TƯƠNG ĐỐI ĐỘNG THÁI - LÀ QUAN HỆ SO SÁNH 2 CHỈ TIÊU HIỆN TƯỢNG CÙNG LOẠI, CÙNG KHÔNG GIAN, KHÁC NHAU VỀ THỜI GIAN -NẾU ĐƠN VỊ TÍNH : + TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%): GỌI LÀ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN + SỐ LẦN : GỌI LÀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN -CHÚ Ý : 2 CHỈ TIÊU SO SÁNH PHẢI: THỐNG NHẤT VỀ NỘI... SO SÁNH (hoặc thiết lập quan hệ tỷ lệ giữa) GIỮA HAI MỨC ĐỘ… CỦA HIỆN TƯỢNG NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA 1- LẬP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2-Đ /GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THÀNH KẾ HOẠCH 3-N.CỨU CƠ CẤU CÁC BỘ PHẬN TRONG TỔNG THỂ 4- Đ.GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO THỜI GIAN CỦA HT 5-SS CÁC BỘ PHẬN TRONG MỘT TỔNG THỂ 6-SS 2 MỨC ĐỘ CỦA 1 HT, CÙNG T.GIAN, KHÁC VỀ K.GIAN 7-S.DỤNG KHI MUỐN GIỮ BÍ MẬT SỐ TUYỆT ĐỐI… ĐẶC ĐIỂM MỖI SỐ TƯƠNG ĐỐI . 20 67 30 248 40 30Cộng 100 60 SO SÁNH VÀ CHO NHẬN XÉTLớpĐiểmA BSV(người)Tỷ trọng(%)SV(người)Tỷ trọng(%)5 10 10 0 06 20 20 6 107 30 30 24 408 40 40 30 50Cộng. HOẠCH THỰC TẾ (1) (2) (3) (4) A 6 ,45 0 6,750 9,225 B 15,900 18,000 21,300 C 7,500 8,250 6 ,45 0 D 1,800 1,950

Ngày đăng: 27/10/2012, 10:51

Hình ảnh liên quan

Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tình hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 - Nguyên lí thống kê_chương 4

nh.

hình SXKD địa phương X, năm N-N+1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N - Nguyên lí thống kê_chương 4

t.

ình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N Xem tại trang 15 của tài liệu.
Có tình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N - Nguyên lí thống kê_chương 4

t.

ình hình sản xuất của công ty X, các tháng Q4/N Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan