0

Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011

93 699 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 00:10

Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 14/08/2010 Ngày giảng Lớp 7A: 17/08/2010 - Lớp 7B: 16/08/2010 CHNG I : QUANG HC Tiết 1: NHN BIT NH SNG NGUN SNG V VT SNG I. Mục tiêu: !"#$ !% &'()*+,% -./ 0/1* 0)2% II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: 3.4)54,% - Trò : 67894.4:;8%<=)4+'>?!% IIi. Ph ơng pháp: - @#4) A)2B)%%% IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: (3 phút) - Mục tiêu:CDE. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: F69G?"!) H!?# ID!?J:= FK "#9J:=% LC@ 0BEMN"O"J:O= FP E#"J:QR0 E= SC@DT#R"I EU% 2. Hoạt động 1: !"#$%& . (10 phút) - Mục tiêu: ;Q - Đồ dùng dạy học:N V 4 - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò FC@ W N V 4)' X N V V * W * V 4Y W ;Q% FC@* Z N V 4E W [ X V *' Z QCK:C@4 Z N? ;QY V ' W * X W Z N V * W /*E V W ? V ' X MB= FC@\K V ' X * W E X W W J ]*' V ;Q* W E V E X 4<)^ * Z Z /E V _ 8 % I.NH N BIấ T A NH SA NG% F;Q' W N V W * Z ' X W [ W % F`a W Z [ V )* Z Z N V 4 b ' X W V b ?Y V ' W E X W W V N V 44 W F` W E W Y b ?E V % F;Q X X QCK X B W V `a) Z /' X W Z /E V _ 8 % _ 8 \` b E V E X 4[ W ' X * W E X W W ) W * V * X ? W / V W W W * V V [ W % Năm học: 2010 - 2011 1 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Kết luận: ' ( ") * #+ ( $, * " ( &" ( ! ( " ( &" ( -.+ / 0" / ! ( ". 1. Hoạt động 2: 123 !"4.0 . (10 phút) : - Mục tiêu:;Q!3 "#8 - Đồ dùng dạy học:;94.4:;8%<= - Cách tiến hành: FC@\`' X * W E X W W W W W * V V [ W %@' X )Y V ' W ' X ' V W W W V ' X * W [ W ?J a* W W Y V W W 4 Z V 'J F]*' V ;Q X '_ < V / V N /* X _ < % F]*' V ;Q/[ W 4`aQCK)E W +'b * Z ;Q[ X [ W ' V ? W % Fa**'Y V E V ' W [ W ? X 4Y W % FaE W / X \c W W ?* W [ W _ W Y V ' W W W ?J II.NHI N TH Y Mễ T V T. F;Q X '_ < QCK% F;Q Z /' X V / V `a_ < N W % %3N V W \_ W Y V ' W % %3N V [ W \K?Y V ' W % F_ W N V * Z X W W Y V ' W ' X ) W Z \c W W * W * W E V ' W [ W c W W V ' W [ W * W [ W Y V [ W Y V ' W ' W [ W % Kết luận:"5 / ) ( .6 * 0) * ! ( " ( &" ( $ / 0) * -.+ / 0" / ! ( " 2. Hoạt động 3: 7)#38&0 0& . (10 phút) : - Mục tiêu:;Q&'( - Đồ dùng dạy học:4+'>?!% - Cách tiến hành: Fd V \_ W Y V ' W W N V W J F`a8%< V 8%^\`Y V ' W E V ' W [ W V +' W W N V 4 W W %@' X W W [ X * Z Y V ? W V W J FC@\`? W W * X ' X W % III. NGUễ N SA NG VA V T SA NG. F;Q Z /' X N W * Z Y V [ X * Z ? W V W * Z Z /E V _ ^ % e' W W N V X W 4 W W W V Z ' W [ W [ W / X W W + ' X W * W V W % Kết luận:FNgun sỏng09:;-"&Vt sỏng09;-"& !<=>&?00 !: 3. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (12 phút) * Củng cố : F_ ';Q5/G'_f)_gJ hiC4:`j)".?$. !*?"#% hiC5:K(Ak/)A.H )k/M4lA 8"#% @A$BCDEFG;H:I$"# @"#$%0I0:$%<#+>J0& * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: F;0\&lD)+, 2)/4% FmNDnQ2n LcN G J L_I+o9J L_pD8.4)>,)> )% Năm học: 2010 - 2011 2 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 21/08/2010 Ngày giảng Lớp 7A: 24/08/2010 - Lớp 7B: 23/08/2010 Tiết 2: S TRUYN NH SNG I. Mục tiêu: + ( $ ( F* W / V `a* Z M W X E X E V * V Z W W % F& W * Z E X X /' X * V [ Z W W % F* W ' X + X X /' X * V [ Z W W V M W X E V [ Z X * W % F' X * W E X [ X * Z Z / X V W W % . K -E W ' V * W Y V X /' X * V [ Z W W [ V X * X % " ( 6 * * W ' X + X * W W V ? X ? W % II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: 3.4)>,)>, )^!)^ - Trò : 67N9jk% IIi. Ph ơng pháp: - @#4 A)2B)+o5 IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( L phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: *KT:FK V ' X * W E X W W J FK V Y V ' W ' X J FC Z Y W * X E X Y V ' W * X W W EJ * T chc tỡnh hung hc tp: C@ ;Q X 4' V E Z V QCKFq W Y b Y V * V [ W [ W Z ; Z J 2. Hoạt động 1: M. )$N-.2&OL phút) - Mục tiêu: ;Q!B/'G - Đồ dùng dạy học: e,,<%8 - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò FC@\e X W W W N E V ' W 4 W J Fa*4E W * Z J F]*' V ;Q' Z X `a* Z W % FK? W ? W [ Z Y V W W W * V N E V [ Z ?J Fa* W 4E W ;Q? X * X E X Y V / V N 4E W QCK\ L3[ X ^ Z ? W * X *? X E V I. NG TRUYấ N CU A A NH SA NG% F8)<;Q*+ X W % F8)<;Q*4E W % F? W Y W `a) X ? X W '% _ 8 \%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%N ? W [ Z %%%%%%%%%%%%%%% F;Q*4E W % _ < \;Q? W Y W `a% L' X N V L3* Z ^ V [ W 8)<)^ Y V B^/?b c))_'b' W N V W % LK* Z ^/?bc))_ W [ Z V ?J Năm học: 2010 - 2011 3 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông [ Z % L_Y Z * Z /* X 8F<% c W W * V * W V J F`? W B`a\6?E V ?Y W ) E W )' W Y W ) X / V ?E V ? W % F6 X X Y W ?E V W W Y W ' W X / V ? V Y W %` V W W X /' X * V [ Z Z W W F;QE Z \^/?bc))_[ Z V ) W W * V N E V [ Z % F3* Z /* X ? X ^ Z )B W N V % F;QB W \?' W N V % SK* W /' X \3E V * V W W ?Y W / V E V [ Z % ;Q\& W * Z X /' X * V [ Z W W V / X X /' X V E Z % Kết luận:1$N-.2P"&-!6Q $NR nh lut truyn thng ca ỏnh sỏng:-!6-$N-!&S0 8Q &-.2I!$NR 3. Hoạt động 2: "&0 T& (10 phút) : - Mục tiêu:;Q!rs - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: FtE W W * W V J FtE W N b V W * W V J F` X * W E V [ X 4 V W ? V * V W % F`' W [ W 8N[ V ' W [ W N % F@[ X 4N V * Z X ) ? X X )4' V % ]*' V ;Q Z /E V '_ ^ %6?b W *' V ;Q4 W * Z W * W ? V V E Z % II. TIA SA NG VA CHU M SA NC% F;QN b E V * V W W V * Z W Q * W 6%Q6 b *Y Z E W % Ft W V [ W \_ W * X W N X 4[ Z F ;Y V Z E V * V Z W W % F;Q* W QCK Z /E V \@N b V W Y Z ' V N b W V V % F; \ F;? X X \ F;4' V \ F` Z /E V _ ^ \ %_ V W ? V W W ? *E V * V Z W % %_ V W ? X X ? V W W *E V * V Z W % %_ V W 4' V ? V W W / N ? X *E V * V Z W % 4. Hoạt động 3: CU (8 phút) : - Mục tiêu:;Q! - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: 1. V N DU NG: F]*' V ;Q Z W 4'_ f % F]*' V ;Q X _ g \a* W * V Y Z ^ [ Z V % _ f \c W W V N V 4 W b * V N W [ W N E V [ Z % _ g \3u! v"#l #?"#<1/A%K8 /!<)</! Năm học: 2010 - 2011 4 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông 2. CU NG Cễ : F& W * Z X /' X * V [ Z W W % F* Z +*bE V * V W W % FK[ W 4'? X M* W 4 V )N4 Z / V * W V JC Z Y W % ^%e N G *$<)^!?D !% F<;Q/' V /E X 4 W * Z % F;Q\%% Lc W W * V [ Z % Lc W W V ' X * W [ W )[ W E W Y V ' W ' X W % 5. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( phút) F;Q09D F; v/A$_8_g H4% F_pD\678.4)8')8"% F;Q"I\`A 2)2J Năm học: 2010 - 2011 5 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 28/08/2010 Ngày giảng Lớp 7A: 31/08/2010 - Lớp 7B: 30/08/2010 Tiết 3: NG DNG NH LUT TRUYN THNG NH SNG I. Mục tiêu: a>)w>5" 2)2% @+,/%C59> 2I9>r+,x/x% +, 9>% II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: 6? X N b ' X X V * X X % - Trò : 6?b W \8N V 4)8'* W :`[ V ? X ' X Y V X = 8' X Z [ V Y V + V )8 V [ W % IIi. Ph ơng pháp: - ` X B)? Z % IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( L phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: S& W * Z X /' X * V [ Z Z W W %@Y V ' X E V * V Z W E X * Z +*b* W V J * `y Z _;z W _`U V a;;{y W aC;| X _`} X &% ` X E V M E V b * W Y V X Y W W [ W * Z * W E V V ) V X / V n? V ? V 6[ X E V ~J 2. Hoạt động 1: V"&0 3#:SW#:X"S ( L phút) - Mục tiêu: ;Q!>)w> - Đồ dùng dạy học:N V 4)'* W :`[ V ? X ' X Y V X =)' X Z [ V Y V + V ) V [ W % - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò F]*' V ;Q/ V N W E W \ LC@E W +'b;Q* Z N V M) W N V b N W %6 V [ W L` Z /E V _ 8 % Q a? V W @' X Z @ V ? W @s% I. BO NG Tễ I, BO NG N A Tễ I. THI NGHIấ M 1: Fa* W QCK)' Z X `a% Ft W * X E X * V [ W % ` Z /E V '_ 8 \ L@N b E V * V W V N V B' X Z * W V [ W % Lc W W * V [ Z *' X Z b [ W W W X * V ? W % *Nhõ n xe t\`* V [ W [ X ' X Z W ? X V ?' X E X W W V ? V W E W X / V W ? W % THI NGHIấ M 2: F_'* W ? W W : [ X W N V W = X Năm học: 2010 - 2011 6 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông ]*' V ;Q/ V `a)* X E X W Y V W * X E X E Z `a8% Fa*' W * X E X W J F3? X W Z W V W * W V J FC b `a8 V <)? W Y W + X X `a W Y V W J F W Z ? W W W ? W * W V J F]*' V ;Q V `a W ' X MN W %_ W * Z + V W N V +' W /E W [ V '* W W % ? V W ? X % F` Z /E V '_ < \ L@ V W ? W E Z b V [ W % @ V W E Z V V % L@ V MN b W ? W ) V W / V W Z ? W % Fa? V W ? X E W V [ W : [ X W Y W E W ' V [ V ' X [ W = X W N V MB W W Z ? W % *Nhõ n xe t:`* V [ W [ X 4Y W ' X Z W ? X V Y Z ' X E X W W V ? X 4' V Z ? V W E W X / V W Z ? W % Kết luận: Búng ti45)?$ ngun sỏng D%Búng na ti45v$mt phn ca ngun sỏngD% 3. Hoạt động 2: E 39W.39 ( Y phút) : - Mục tiêu:;Q!2)2 - Đồ dùng dạy học: R - Cách tiến hành: q b Y V V B b X * Z ? X Z 6[ X `[)6[ X E V ) V ` W 3' W J a* W ;Q?Y V V E X )C@ W * Z N b ? Z B b X * Z ? X )** Z ? X E Z Z W % C@? W \K6[ X `E V )6[ X `[) ` W ' W [ V * V E V [ Z % F]*' V ;QN b W * Z ' X ' W * X E X ' X X % ` Z /E V ' Z _ ^ C@E X W * Z Z /E V % % F3 W E Z X Y W V N b ' W ' X X J F3 W ?b V *` W 3' W * V * V Y V ' W `[ W J F6[ X `[E Z X Y W V Y V W /N b Y V ' W [ V 6[ X `[/ X X ` W 3' W N/' W 4 V V Y b / V W * X X V 4' V J 6[ X `[E Z X Y W V ' W `[ W J a* X X M Z W * Z M Z Z *?JC Z Y W J:;Q= II. NHT THC NGUYT THC _ W Y V N b \ %Nhõ t th c\;Y V ^%^:8=QCK\ La? V W \6[ X `E V % L@' X Z \6[ X `[% L6 V [ W \` W 3' W % L6[ X `E V )6[ X `[)` W 3' W [ V * V ? X E V [ Z % Fa' X X V 4' V \3 W V W ? W Z 6[ X `[*` W 3' W )?Y V ' W 6[ X `E V % Fa' X X ? X 4' V \3 W V W Z ? W Z 6[ X `[*` W 3' W )Y V ' W ? X 4' V 6[ X `E V % . Nguyờ t th c: La? V W \6[ X `E V % L@' X Z \` W 3' W % L6[ X `[\6 V [ W % F6[ X `E V )` W 3' W )6[ X `[[ V *? X E V [ Z % F3 W *` W 3' W * V *B W 6[ X Năm học: 2010 - 2011 7 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông FGV thụng ba o\6[ X 4[ Z B b X * Z ? X Z 6[ X `[) V [ X 4[ Z B b X * Z ? X Z ` W 3' W /* X Z T %@Y V * W 6[ X E V )` W 3' W ) 6[ X `[ V [ V *? X E V [ Z ?E V M*M Z V ? X [ Y Z M Z /' V % Z @* X a' X X M Z [8gY V [E W M Z %a* X X E V M Z V *[ V % `[*[ V ' W ? W %6[ X `[ X ` W 3' W N' W ?E X 6[ X E V * W W % ` Z /E V '_ f \ 6[ X `[E Z X Y W 8/ V * X X ) X Y W <)^ [ W % a* X ` X Y Z M Z ? X E V W ?* Z M Z Z *% 4. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( Y;Z[ @\PS F]*l;Q/`a_gJ hiK"/Al!E">w>4/AE%K "l!"l?1O>O)v1> % F`5/G'_TJ hiL3.+'\a(k)5/D D(Fi?D % L.>\a(9 D5Fi sO> BIHFi94lx.D*% * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: - ;0% - ; v$_8Fi_TQCK H4% - 304lIN% ] .&!>Y^_Y`_YY Năm học: 2010 - 2011 8 Gi¸o ¸n  - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng ] .abB;cY_Y`_YYdbB;eYf_Y`_YY Tiết 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG U%6‰_`UŠ{\ `aI*rGx45MA*E 4%MD)45MA)D)45MA%&I/45 MA%r+,/IDN  >% /`a) )BD)B/45MA % ‹+, 2% UU%3Œe•aCeŽ];•_ F`l\69E4)8.4)!,/7)8G#+*8#7)8 D 9% F`1\_p* UUU%&;z•aC&;•&\ F`2% U@%`‘_;‹_CU’;•_\ 1.  'g#  OL;Z[  - 6,*\KI“•3u#% - 3(+s+A0\ - _\ *Kiểm tra bài cũ: AaQ3$%90 .39h `5/G\Fa2\/+ 6u`G)6u`[)`3#*8G%6u `[HO%3rH7>)?"#6u`G)2 4l% a2\”`3#HO%K6u`[`3#N)?6u`G )/j?"#6u`[Fi2% &"!39$Nia.-"0 !#"+-j)khOL[ `5/G\@"*'/6u`G)`3#)6u`[D5[* s9G%`3#DI!6u`G?  6u`[% * Tổ chức tình huống học tập : a"u(+D6u`G u+D.# /#4/)//%`A /A+J 2.  E!>CUP"$,;R OL;Z[  - 6,*\;Q!+,xE4 - 3(+s+A0\CE4) - _\ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ F;QlE F`# " EJ F]*l;Q5/G'k_8 FC@:I=\_?GM E "M>DI" #5x"% F•E(4 I. GƯƠNG PHẲNG FCE4A 5xDE% F@•)4I/E 4#/ A•)#74) uD4)%%% N¨m häc: 2010 - 2011 9 Gi¸o ¸n  - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng  J K/\EP"0M"&$%-!$,G ảnh của vật tạo bởi gương 3.  E !>k;ai>& OY;Z[ \ - 6,*\;Q!/45MA - 3(+s+A0\69E4)8.4)!,/7)8G#+ *8#7)8D 9 - _\ F]*l/`a"f%<:QCK= FC@>`a% F_vD45MA% F;45MA/  J F]*l;Q`aI5/G' _<% F]*l;Q0?D 45MA% F]*l;QB`a)+2 9/D x45MAD% FC@I;Q vw;Q1 % F`–DF`–DF  45MA% F]*l;Q$B5j/% F;/*jD? G?J FC@:? =\_/*“ jD?G >% F;/*/9+x/ 45MA%F]*l;Q4I% FtDRE *#% L6u45MA)u?45MAx E% L3IDU L`DQU L3G44Ua S_j—D45MA)D% ]_;Q/_^J II. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG F;Q\dN % QU\`D U-\`45MA% F;Q\” 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? Fd`a"f%< _<\` u4G#rD% Kết luận\`45MA su 4DDG44% 2. Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với phương của tia tới ? %e2 >BO45MA D% %`aI D)45MA%K B5 5% *Kết luận\C45MA/?/? D% 3. Định luật phản xạ ánh sáng F`45MA su4D DG44xEHI D% FC45MA/?/?D% 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ: Q a - U N¨m häc: 2010 - 2011 10 [...]... chữ (12 phút): - Mục tiêu: HS nắm được luật chơi ô chữ - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: III Trò chơi ô chữ: - GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 9.3 SGK 1- Vật sáng lên bảng 2- Nguồn sáng - GV cho đại diện từng tổ lên điền từ 3- Ảnh ảo tương ứng 4- Ngôi sao 5- Pháp tuyến 6- Bóng đèn 7- Gương phẳng Từ hàng dọc là : Ánh Sáng N¨m häc: 2010 - 2011 23 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå... tờ C6: -HS:Cuộn lá chuối thành kènvà thổi cho -Yêu cầu HS làm TN -Vị trí cân bằng của dây cao su là gì? -Yêu cầu: +Quan sát được dây cao su rung động +Nghe được âm phát ra N¨m häc: 2010 - 2011 29 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó giấy, lá chuối phát ra âm -Tương tự cho HS trả lời C7 -Yêu cầu HS nêu được ví dụ về một số nhạc cụ như : Dây đàn ghi ta Dây đàn bầu Cột không khí trong ống sáo -Giữ cho... 1đ 3 Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà (1 phút) -Xem trước phần “Âm học”, chuẩn bị bài “Nguồn âm” mỗi nhóm mang theo: + 1miếng lá chuối còn xanh + 1 sợi dây thun tròn + 1 ly thủy tinh, 1 muỗng 26 N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 01/09 /2010 Ngày giảng Lớp A: 05/09 /2010 - Lớp B: 03/09 /2010 CHƯƠNG II: ÂM HỌC Tiết 1: NGUỒN SÁNG I MỤC TIÊU:... nhà (2 phút) - HS về học bài, làm bài tập trong vở bài tập - GV cho Hs xem trước 1 gương cầu lõm: Hs về nhà tìm 1 vài gương cầu lõm N¨m häc: 2010 - 2011 19 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 01/09 /2010 Ngày giảng Lớp A: 05/09 /2010 - Lớp B: 03/09 /2010 Tiết 8: GƯƠNG CẦU LÕM I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm - Nêu được tính... động tác gì để bảo vệ tai? (bịt tai, nhét bông) * Hướng dẫn học sinh học ở nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ - Hoàn thành các câu từ C1 -> C7 trong SGK vào vở bài tập N¨m häc: 2010 - 2011 35 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 01/09 /2010 Ngày giảng Lớp A: 05/09 /2010 - Lớp B: 03/09 /2010 Tiết 14: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: + Kể tên được một số... - Ảnh song song cùng chiều với vật - Ảnh cùng phương ngược chiều với vật N¨m häc: 2010 - 2011 15 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng b.Vẽ ảnh của bút chì trong hai trường hợp trên 3 Hoạt động 2: Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng (20 phút): - Mục tiêu: HS nắm được kiến thức đã học - Đồ dùng dạy học: như phần chuẩn bị - Cách tiến hành: -GV: Yêu cầu HS đọc câu C2-SGK... sáng Hoàn chỉnh từ C1 -> C4 vào vở bài tập Xác định được góc tới, góc phản xạ Xem trước bài: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng + Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? + Chuẩn bị :Mỗi nhóm 1 gương phẳng , 2 cục pin N¨m häc: 2010 - 2011 11 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 11/09 /2010 Ngày giảng Lớp 7A: 14/09 /2010 - Lớp 7B: 13/09 /2010 Tiết 5: ẢNH CỦA... lắc đơn dài 20cm và 40cm - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV bố trí TN hình 11.1 (tr31 SGK) -GV: +Hướng dẫn HS cách xác định 1 dao động, số dao động của vật trong thời gian 10 giây.Từ đó tính số dao động trong 1 giây I Dao động nhanh, chậm - tần số: -HS: Chú ý lắng nghe * Thí nghiệm 1: N¨m häc: 2010 - 2011 31 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - GV thí nghiệm – HS đếm số... động 2: Tìm hiểu độ to của âm (10 phút): - Mục tiêu: HS nắm được độ to của âm - Đồ dùng dạy học: 34 N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng - Cách tiến hành: - Đơn vị đo độ to của âm là gì? Ký hiệu? II Độ to của âm: - Để đo độ to của âm người ta sử dụng máy -HS:Đọc SGK và ghi vở đo GV giới thiệu độ to của một số âm - Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben... hứng được trên màn - nh sáng có truyền qua gương phẳng đó chắn không? 12 N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o ¸n Vật 7 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng được không? - GV có thể giới thiệu mặt sau của gương - GV: Thay gương bằng tấm kính phẳng trong-Yêu cầu HS làm TN -GV hướng dẫn HS đưa màn chắn đến mọi vị trí để khẳng định không hứng được ảnh -Yêu cầu HS điền vào kết luận -HS: Ánh sáng không . học: 2010 - 2011 2 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 21/08 /2010 Ngày giảng Lớp 7A: 24/08 /2010 - Lớp 7B: 23/08 /2010. Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 14/08 /2010 Ngày giảng Lớp 7A: 17/ 08 /2010 - Lớp 7B: 16/08 /2010 CHNG I : QUANG HC Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011, Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011,