Thuyết trình kiểm toán cơ bản chuẩn mực 530

21 443 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2020, 14:23

CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH Đề tài: Giới thiệu chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 530 Các thành viên nhóm 1.Vũ Thị Phượng -20156297 2.Nguyễn Thị Lan Anh-20165032 3.Bùi Thị Hằng- 20165175 4.Hoàng Thị Ngọc Ly- 20165384 5.Nguyễn Thị Nhung -20165466 Nội dung I Quy định chung 1.Khái niệm Lấy mẫu kiểm toán :Là áp dụng thủ tục kiểm toán số phần tử 100% tổng số phần tử số dư tài khoản hay loại nghiệp vụ, cho phần tử có hội để chọn giúp kiểm toán viên thu thập đánh giá chứng kiểm toán đặc trưng phần tử chọn, nhằm hình thành củng hay cố kết luận tổng thể Tổng thể: Là tồn liệu mà từ kiểm tốn viên lấy mẫu nhằm rút kết luận toàn liệu Phạm vi áp dụng -Khi KTV định dùng phương pháp lấy mẫu kiểm toán thực thủ tục kiểm toán -Bổ sung cho Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500 quy định trách nhiệm KTV việc thiết kế thực thủ tục kiểm toán - KTV doanh nghiệp kiểm toán(sau gọi KTV) phải tuân thủ quy định hướng dẫn Chuẩn mực q trình kiểm tốn báo cáo tài cung cấp dịch vụ liên quan 3.Mục tiêu - Cung cấp sở hợp lý để KTV đưa kết luận tổng thể lấy mẫu II.Nội dung chuẩn mực Thiết kế mẫu, cỡ mẫu lựa chọn phần tử kiểm tra 1.1.Thiết kế mẫu: -KTV phải xem xét mục đích thủ tục kiểm tốn tính chất tổng thể lấy mẫu -Khi xem xét tính chất tổng thể lấy mẫu, KTV định sử dụng phương pháp phân nhóm hay lựa chọn phần tử có giá trị lớn cho phù hợp *Phân nhóm: -Mục tiêu: làm giảm tính biến động phần tử nhóm , cho phép giảm cỡ mẫu mà khơng làm tăng rủi ro lấy mẫu -Khi tiến hành kiểm tra chi tiết, tổng thể thường phân nhóm theo giá trị, giúp KTV tập trung vào phần tử có giá trị lớn -Để đưa kết luận toàn tổng thể, KTV cần xem xét rủi ro có sai sót trọng yếu nhóm khác tạo nên tổng thể *Lựa chọn thiên phần tử có giá trị lớn -Khi tiến hành kiểm tra chi tiết, việc xác định đơn vị lấy mẫu đơn vị tiền tệ riêng lẻ cấu thành tổng thể đem lại hiệu cao -Sau lựa chọn đơn vị tiền tệ cụ thể từ tổng thể, KTV kiểm tra phần tử có chứa đơn vị tiền tệ 1.2.Cỡ mẫu - Cỡ mẫu: số lượng phần tử tổng thể lựa chọn theo tiêu thức định vào mẫu để kiểm tra -Các yếu tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu thử nghiệm kiểm sốt: •Mức độ xem xét KTV kiểm soát liên quan đánh giá rủi ro •Tỷ lệ sai lệch bỏ qua •Tỷ lệ sai lệch dự kiến tổng thể kiểm tra •Mức độ đảm bảo mà KTV mong muốn việc tỷ lệ sai lệch thực tế tổng thể không vượt tỷ lệ sai lệch bỏ qua •Số lượng đơn vị lấy mẫu tổng thể -Các yếu tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu kiểm tra chi tiết: •Đánh giá kiểm tốn viên rủi ro có sai sót trọng yếu •Việc sử dụng thử nghiệm khác cho sở dẫn liệu •Sai sót bỏ qua •Số liệu sai sót mà kiểm toán viên dự kiến phát tổng thể •Phân nhóm tổng thể thích hợp •Số lượng đơn vị lấy mẫu tổng thể 1.3 Lựa chọn phần tử đế kiểm tra -Các phương pháp để chọn mẫu •Lựa chọn ngẫu nhiên •Lựa chọn theo hệ thống •Lấy mẫu theo đơn vị tiền tệ •Lựa chọn •Lựa chọn mẫu theo khối Thực thủ tục kiểm tốn • KTV phải thực thủ tục kiểm toán phần tử lựa chọn phù hợp với mục đích thủ tục kiểm tốn • Nếu khơng áp dụng thủ tục kiểm toán phần tử lựa chọn, KTV phải thực thủ tục kiểm toán phần tử thay • Nếu KTV khơng thể áp dụng thủ tục kiểm tốn thiết kế thủ tục thay phù hợp khác phần tử lựa chọn, kiểm toán viên phải coi sai lệch, sai sót Bản chất nguyên nhân sai lệch sai sót • Kiểm tốn viên phải điều tra chất nguyên nhân sai lệch hay sai sót phát • Đánh giá tác động xảy chúng tới mục đích thủ tục kiểm tốn phần hành khác kiểm toán 4 Dự tính sai sót • Đối với kiểm tra chi tiết, KTV phải dự tính sai sót tổng thể dựa giá trị sai sót phát mẫu • Đối với thử nghiệm kiểm sốt, KTV khơng cần phải dự tính rõ ràng sai lệch tỷ lệ sai lệch mẫu tỷ lệ sai lệch suy rộng cho tổng thể Đánh giá kết lấy mẫu kiểm tốn • Kết mẫu • Liệu việc lấy mẫu kiểm tốn có cung cấp đủ sở hợp lý cho kết luận tổng thể kiểm tra hay không? ... toàn liệu mà từ kiểm tốn viên lấy mẫu nhằm rút kết luận toàn liệu Phạm vi áp dụng -Khi KTV định dùng phương pháp lấy mẫu kiểm toán thực thủ tục kiểm toán -Bổ sung cho Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam... mẫu kiểm toán :Là áp dụng thủ tục kiểm toán số phần tử 100% tổng số phần tử số dư tài khoản hay loại nghiệp vụ, cho phần tử có hội để chọn giúp kiểm toán viên thu thập đánh giá chứng kiểm toán. .. định trách nhiệm KTV việc thiết kế thực thủ tục kiểm toán - KTV doanh nghiệp kiểm toán( sau gọi KTV) phải tuân thủ quy định hướng dẫn Chuẩn mực q trình kiểm tốn báo cáo tài cung cấp dịch vụ liên quan

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH

 • Đề tài: Giới thiệu về chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 530

 • Các thành viên nhóm

 • Nội dung

 • I. Quy định chung

 • 1.Khái niệm

 • PowerPoint Presentation

 • 2. Phạm vi áp dụng

 • 3.Mục tiêu

 • II.Nội dung chuẩn mực

 • 1. Thiết kế mẫu, cỡ mẫu và lựa chọn phần tử kiểm tra

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • 1.3. Lựa chọn các phần tử đế kiểm tra

 • 2. Thực hiện các thủ tục kiểm toán

 • 3. Bản chất và nguyên nhân của sai lệch và sai sót

 • 4. Dự tính sai sót

 • 5. Đánh giá kết quả lấy mẫu kiểm toán

 • Slide 21

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan