0

Bài 31 ôn tập phần V Di truyền học

22 5,190 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 15:10

SINH HỌC 12- NC Tổ: SINH - THỂ DỤC Thực hiện:Nguyễn Thị Nhàn L¹ng S¬n, th¸ng 12 n¨m 2008 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN ---------- Bµi 31: ¤n tËp PhÇn V Di truyÒn häc Nhân đôi ADN Các cơ chế Câu 1: Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp phân tử Dịch mã Điêu hoà hoạt động của gen - Các A xít amin đã hoạt hoá được tARN mang vào RBX. - RBX dịch chuyển trên mARN theo chiều 5 ' 3', theo từng bộ 3 và chuỗi polipeptítđược kéo dài. - Đến bộ 3 kết thúc chuỗi polipeptít tách khỏi RBX - ADN tháo xoắn và tách 2 mạch đơnkhi bắt đầu tái bản. - Các mạch mới được tổng hợp theo chiều 5 ' 3', 1 mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn. - Enzim: tháo xoắn, kéo dài mạch, nối liền mạch . - Diễn ra theo NTBS, bán bảo tồn, nối liền mạch Những diễn biến cơ bản Gen điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế để kìm hãm sự phiên mã, khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất kìm hãm thì sự phiên mã được diễn ra. Sự điều hoà này phụ thuộc vào nhu cầu của TB Phiên mã - En zim tiếp cận ở điểm khởi đầuvà đoận ADN tháo xoắn. - En zim dịch chuyển trên mạch khuôn mẫu theo chiều 3 ' 5 ' vàsợi ARN kéo dài theo chiều 5 ' 3 ', các đơn phân kết hợp theo NTBS - Đến điểm kết thúc, ARN tách khỏi mạch khuôn. 2, Sơ đồ mối quan hệ giữa ADN ( Gen) - Tính trạng a. Mối quan hệ ADN ( Gen ) mARN PRÔTÊIN TíNH TRANG - Trình tự các nuclêôtít trong mạch khuôn của genquy định trình tự các ribônuclêôtít của mARN, từ đó quy định trình tự các A xítamin trong chuỗi pôlipéptít. b. Giải thích: - Mã gốc trong ADN được phiên mã thành mã sao ở ARN và sau đó được dịch mã thành chuỗi pôlipéptít. Pôlipeptit trực tiếp biểu hiện thành Câu hỏi tự luận 1, Khái niệm và cấu trúc của gen? 2, Kiểu hình của gen được biểu hiện như thế nào? 3, Tại sao mã di truyền là mã bộ 3? 4, Đặc điểm cơ bản của mã di truyền là gì? 5, Trình bày cơ chế chung trong phiên mã tổng ARN? 6, Trình bày cơ chế dịch mã để tổng hợp prôtêin trong tế bào? 7, Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật? * 8, Gen là gì? tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại tạo ra được nhiều loại gen khác nhau? Phân biệt các loại gen về cấu trúc và chức năng. 9, Khái niệm về thông tin di truyền. 10, Nêu bản chất hóa học của cơ chế hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào theo sơ đồ sau: ADN ( Gen ) mARN PRÔTÊIN TíNH TRANG Câu hỏi tự luận 11,So sánh quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã tổng hợp ARN ở sinh vật nhân thực 12. Chức năng của những yếu tố trong tế bào tham gia vào quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin 13, NST có cấu trúc như thế nào để chứa được phân tử ADN dài hơn rất nhiều so với nó. 14, Tại sao nói bộ NST của mỗi loài có tính đặc trưng và ổn định. Cơ chế nào bảo đảm cho những đặc trưng đó của bộ NST. 15, Nêu những biểu hiện của bộ NST người trong tế bào bình thường và không bình thường do đột biến? 16, Trình bày các dạng đột biến làm biến đổi cấu trúc NST. 17, Khái niệm , nguyên nhân, cơ chế phát sinh,hậu quả và vai trò của thể lệch bội và thể đa bội Câu hỏi trắc nghiệm (Trả lời phương án đúng và đúng nhất) Câu 1, Gen là: . A. Phân tử ADN. B.1 đoạn của ADN mang thông tin di truyền C. Phân tử mARN D.Phân tử tARN Câu 2, Mỗi gen mã hóa 1prôtêin điển hình gồm: . A. Ba vùng trình tự nuclêôtít B. Bốn vùng trình tự nuclêôtít C. Hai vùng trình tự nuclêôtít D. Năm vùng trình tự nuclêôtít Câu 3, ADN có: A. Mã bộ 3. B. Mã bộ 2. C. Mã bộ 1. D. Mã bộ 4. Câu 4, ADN có: A. 2 loại nuclêôtít B. 3 loại nuclêôtít C. 4 loại nuclêôtít D. 5 loại nuclêôtít Câu 5, Phân tử Prôtêin có khoảng : . A. 50 Axítamin. B. 30 Axítamin. C. 40 Axítamin. D. 20 Axítamin. B A A C D Câu hỏi trắc nghiệm (Trả lời phương án đúng và đúng nhất) Câu 6, Trong tổng số 64 tổ hợp bộ 3 của mã di truyền có: . A. 61 bộ 3 mã hóa Axítamin. B. 61 bộ 3 mã hóa Axítamin. C. 61 bộ 3 mã hóa Axítamin. D. 61 bộ 3 mã hóa Axítamin. Câu 7, Mã di truyền có tính chất: A. Đặc hiệu. B. Phổ biến. C. Thóa hóa. D. cả 3 phương án. Câu 8, Kết thúc quá trình tự nhân đôi của 1 phân tử ADN mẹ đã tạo ra: . A. 3 ADN con. B. 2 ADN con. C. 4 ADN con. D. 5 ADN con. Câu 9, Một phân tử ADN mẹ tự nhân đôi 5 lần tạo ra : . A. 32 ADN con. B. 8 ADN con. C. 16 ADN con. D. 2 ADN con. A D B A Câu 10, Có 10 phân tử ADN tự nhân đôi 5 lần tạo ra: . A. 320 ADN con. B. 80 ADN con. C. 160 ADN con. D. 20 ADN con. A Câu hỏi trắc nghiệm (Trả lời phương án đúng và đúng nhất) Câu 11, En zim tham gia vào quá trình phiên mã là: . A. ARN pôlimeraza. B. Enzim tháo xoán. C. ADN pôlimeraza. D. Enzim nối . Câu 12, Quá trình phiên mã diễn ra ở: A. Nhân tế bào. B. Màng tế bào. C. Tế bào chất. D, Các bào quan Câu 13, Quá trình phiên mã diễn ra ở kỳ nào trong phân bào: . A. Kỳ giữa. B. Kỳ trung gian. C. Kỳ đầu. D. Kỳ sau và kỳ cuối. Câu 14, Quá trình phiên mã gồm: . A. 5 giai đoạn. B. 4 giai đoạn. C. 3 giai đoạn. D. 6 giai đoạn. A A B c Câu 15, Kết thúc quá trình phiên mã từ 1 gen hình thành : . A. 2 mARN. B. Nhiều mARN. C. 4 mARN. D. 1 mARN. D Câu hỏi trắc nghiệm (Trả lời phương án đúng và đúng nhất) Câu 16, Dịch mã còn gọi là quá trình: A. Tổng hợp ARN. B. Tổng hợp prôtêin. C. Tổng hợp ADN. D.Tổng hợp ADN và ARN . Câu 17, Quá trình dịch mã diễn ra ở: A. Tế bào chất. B. Màng tế bào. C. Nhân tế bào . D, Các bào quan Câu 18, 1 RBX dịch chuyển hết chiều dài của ARN thì tổng hợp đư ợc: A. 2 chuỗi pôlipéptít. B.3 chuỗi pôlipéptít. C. 1 chuỗi pôlipéptít. D. 4 chuỗi pôlipéptít. Câu19, Khoảng cách dịch chuyển giữa các RBX trên mARN là: . A. 5 đến 10 A o . B. 30 đến 50 A o . C. 20 đến 40 A o . D. 50 đến 100 A o . B A C D Câu 20, Thành phần nào sâu đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã : . A. mARN. B.ADN. C. 4 t ARN. D. Ribôxôm. B [...]... đúng v đúng nhất) Câu 21, Thành phần cấu tạo của Opêrôn ( Lac) bao gồm: D A Một v ng v n hành (o) v một nhóm gen cấu trúc B Một v ng khởi động (P) v một nhóm gen cấu trúc C Một v ng khởi động (P), 1v ng v n hành (o) D Một v ng khởi động (P), 1v ng v n hành (o) v 1nhóm gen cấu trúc C âu 22, Cấu trúc của Opêrôn ( Lac) theo thứ tự: A A V ng khởi động (P) ,v ng v n hành (o) v nhóm gen cấu trúc B V ng... V ng khởi động (P), nhóm gen cấu trúc v v ng v n hành (o) C V ng v n hành (o) nhóm gen cấu trúc v v ng khởi động (P) D Nhóm gen cấu trúc , v ng khởi động (P) v v ng v n hành (o) Biến dị gồm mấy loại? Là những loại nào? Kể các loại biến dị di truyền được? Khái niệm Câu 3: Phân loại biến dị dưới đây: Biến dị Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Biến dị không di truyền ( Thường biến) Biến dị đột biến... Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể - Tần số các Alen không đổi qua các thế hệ Tự phối + + + - Có cấu trúc P2 AA : 2pq Aa: q2 aa - Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ - Tạo ra nguồn biế dị tổ hợp phong phú Ngẫu phối + + + + Câu 8: nguồn v t liệu v phương pháp chọn giống Đối tượng Nguồn v t liệu Vi sinh v t Đột biến Thực v t Đột biến , biến dị tổ hợp Động v t Biến dị tổ hợp ( Chủ... biến nào sau đây không di truyền qua sinh sản hữu tính: C A Đột biến giao tử B Đột biến thay thế cặp nu C Đột biến xô ma D.Thêm 1 cặp nuclêôtít v o bộ 3 kết thúc Câu 26, Đơn v cấu trúc của NST là: C A Sợi nhiễm sắc B Crômatít C Nuclêôxôm D Chất nhiễm sắc Câu 27, Chức năng của NST là: A Tổng hợp Prôtêin B Phiên mã C Dịch mã D Lưu trữ, bảo quản v truyền đạt thông tin di truyền D Câu hỏi... của cặp Các gen không alen tương tác v i nhau trong sự hình thành tính trạng Các gen cùng có vai trò như nhau đối v i sự hình thành tính trạng 1 gen chi phối nhiều tính trạng Phân li độc lập Các cặp alen phân li độc lập v i nhau trong phát sinh giao tử Liên kết hoàn toàn Các gen trên NST cùng phân li v tổ hợp trong phát sinh giao tử v TT hoán v gen DT liên kết v i giới tính Hoán v các gen Alentạo... chế - Bắt cặp sai( Không theo NTBS), hay tác nhân xen v o mạch khuôn hoặc mạch đang tổng hợp -Phải trải qua tiền đột biến mới xuất hiện đột biến - Do mất cặp, đảo hay chuyển v trí của đoạn NST - Do sự chuyển đoạn di n ra giữa các NST không tương đồng - Sự không phân li của cặp NST - Do thoi v sắc không hình thành trong nguyên phân hoặc giảm phân Câu hỏi tự luận 8, Khái niệm v đột biến gen, các... sánh đột biến v thường biến Các chỉ tiêu so sánh Đột biến -Không liên quan v i biến đổi trong kiểu gen - Di truyền được - Mang tính cá biệt, xuất hiện ngẫu nhiên + + + - Theo hướng xác định + - Mang tính thích nghi cho cá thể - Là nguyên liệu cho chọn giống v tiến hóa Thường biến + + Câu 7: So sánh quần thể tự phối v quần thể ngẫu phối Các chỉ tiêu so sánh - Làm giảm tỷ lệ dị hợp tử v tăng tỷ lệ... B A Đảo đoạn NST B Mất đoạn lớn NST C Lặp đoạn NST D.Chuyển đoạn tương hỗ Câu 31, Trường hợp nào sau đây thuộc thể lệch bội: A Thể 3 ở cặp 21 B 3n = 36 C Thể 1 ở cặp XX D D Cả A v C Câu 32, Một sinh v t có bộNST là 3n là dạng nào sau đây A Lưỡng bội B Đơn bội C Đa bội lẻ D Lệch bội C Câu 5:Các quy luật di truyền quy luật Phân li T Tác gen k a len Tác động cộng gộp Tác động đa hiệu Nội dung... nhất) Câu 28, Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân D A Chất phóng xạ tự nhiên B chất hóa học C Do biến đổi sinh lý nội bào D Tất cả đều đúng âu 29, Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào sau đây: A C A Gây chết hoặc giảm sức sống B Tăng sức đề kháng của cơ thể C Không ảnh hưởng gì tới đời sống sinh v t D ít gây hại cho cơ thể Câu 30, Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau dạng nào gây hậu... v các gen Alentạo sự tái tổ hợp của các gen không alen T.Trạng do gen trên X quy định DT chéo, do gen trên Y quy định DT trực tiếp (DT thẳng) Cơ sở tB học Phân li, tổ hợp cặp NST tương đồng Các cặp NST tương đồng phân li độc lập Các cặp NST tương đồng phân li độc lập Phân li, tổ hợp cặp NST tương đồng Các cặp NST tương đồng phân li độc lập Sự phân li v tổ hợp của cặp NST T đồng Trao đổi những đoạn . cấu trúc v v ng v n hành (o) C. V ng v n hành (o) nhóm gen cấu trúc v v ng khởi động (P). D. Nhóm gen cấu trúc , v ng khởi động (P) v v ng v n hành. v ng khởi động (P) v một nhóm gen cấu trúc C. Một v ng khởi động (P), 1v ng v n hành (o) D. Một v ng khởi động (P), 1v ng v n hành (o) v 1nhóm gen cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 31 ôn tập phần V Di truyền học, Bài 31 ôn tập phần V Di truyền học,