0

Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 8 ở trường PT cấp 2 dân tộc nội trú ngọc lặc

23 297 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 08:23

MỤC LỤC STT 10 11 12 13 Nội dung Phần mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phần nội dung 2.1 Cơ sở lí luận SKKN 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Hiệu SKKN hoạt động giáo dục Phần kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang 02 02 01 01 01 17 05 02 11 02 02 02 02 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Như biết, năm gần đây, vấn đề đổi phương pháp dạy học vấn đề trọng tâm đặt lên hàng đầu Chúng ta phải nhận thấy rằng: Chỉ có đổi phương pháp dạy học thật đổi giáo dục, tạo người động, sáng tạo hội nhập Có thể nói, đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống xố bỏ thói quen học tập thụ động truyền thống để đào tạo người xã hội có lực thực hành Đổi phương pháp dạy học vận dụng tất môn học nói chung mơn Ngữ văn nói riêng Đối với môn Ngữ văn môn học thực việc đổi cách triệt để Đổi nội dung, phương pháp, phương tiện, Đổi phân môn: Đọc - hiểu văn bản, phân môn Tiếng Việt Tập làm văn Đối với phân mơn Tập làm văn rèn luyện kỹ tạo lập văn bản, kỹ xây dựng đoạn văn nằm phạm vi đổi phương pháp dạy học Đặc biệt, rèn luyện kĩ viết đoạn văn cho học sinh vấn đề quan trọng cần thiết việc tạo lập văn Từ đó, giúp học sinh hình thành ý thức nhân cách trình độ học vấn cho em Qua việc rèn luyện kĩ viết đoạn văn, học sinh có ý thức tự tu dưỡng, biết yêu thương q trọng gia đình, bè bạn, có lòng u nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới tình cảm cao đẹp Cũng rèn cho em tính tự lập, có tư sáng tạo, bước đầu có lực cảm thụ giá trị chân, thiện, mĩ nghệ thuật đời sống, trước hết văn học để có lực thực hành lực sử dụng Tiếng Việt công cụ để tư giao tiếp Trong năm học 2018 – 2019, phân công giảng dạy môn Ngữ Văn lớp Qua thực tế giảng dạy, nhận thấy: phần lớn học sinh phân mơn Tập làm văn, mà phần văn Nghị luận khó trừu tượng nên kết học tập học sinh chưa cao Vì thế, để viết văn nghị luận hay học sinh cần phải rèn luyện nhiều kĩ Một yếu tố làm nên sức hấp dẫn văn nghị luận đoạn văn hay Có nhiều đoạn văn hay tạo văn hay đoạn văn phận văn Mỗi đoạn văn văn có tính độc lập tương đối Nếu tách đoạn văn khỏi văn đoạn văn có tư cách văn nhỏ; đoạn văn nằm văn đoạn văn ln ln có liên kết chặt chẽ với đoạn văn khác Rèn tốt kĩ viết đoạn văn nói chung viết đoạn văn văn nghị luận nói riêng, học sinh cần có hướng dẫn tỉ mỉ, kĩ giáo viên Từ lí nêu phần trên, định lựa chọn đề tài: Một số giải pháp rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc để nghiên cứu thử nghiệm Bài viết kinh nghiệm cá nhân tơi q trình giảng dạy môn Ngữ Văn nhà trường 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu để làm rõ trường hợp học sinh chưa biết cách viết đoạn văn nghị luận, sở có biện pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trường nói chung khối, lớp phụ trách nói riêng 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng mà lựa chọn nghiên cứu, thử nghiệm cho đề tài học sinh lớp 8A, 8B trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình thực viết sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp sau đây: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: tìm hiểu vấn đề liên quan đến đề tài - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Trong thời gian giảng dạy tổng kết số kinh nghiệm áp dụng vào việc phục vụ cho nội dung đề tài - Phương pháp thực nghiệm: Tôi sử dung phương pháp học sinh lớp 8A, 8B trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc đạt hiệu tốt 1.5 Những điểm SKKN: Rèn kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận thao tác quan trọng việc tạo lập văn Từ việc xây dựng đoạn văn, học sinh bộc lộ trực tiếp tư tưởng, quan điểm, kiến lập luận để bảo vệ quan điểm, kiến mà đưa Học sinh tự định cách viết đoạn văn theo phương pháp khác (diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích) Đồng thời rèn luyện kỹ làm kiểm tra theo cấu trúc đề dạng 200 chữ đến 300 chữ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm: 2.1.1 Khái niệm đặc điểm văn nghị luận: Nghị luận loại văn người viết (người nói) trình bày ý kiến càch dùng lí luận bao gồm lí lẽ dẫn chứng để làm rõ vấn đề chân lí nhằm làm cho người đọc (người nghe) hiểu, tin, đồng tình với ý kiến hành động theo điều đề xuất Văn nghị luận viết nhằm xác lập cho người đọc, người nghe tư tưởng, quan điểm Vì thường có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục Và văn, đoạn văn nghị luận thường có bốn đặc điểm sau: a “Vấn đề có ý nghĩa xã hội” nội dung nghị luận: Thuật ngữ “ vấn đề” nảy sinh quan hệ quen thuộc, biết xa lạ, chưa biết, “vấn đề” xuất nhu cầu thực tiễn lí luận Tìm hiểu vấn đề, xác định rõ vấn đề, phân tích, lí giải vấn đề giải vấn đề cách khách quan, khoa học tính chất nghiên cứu trình nghị luận Chúng ta biết “vấn đề” trở thành trọng tâm bàn bạc, thảo luận vấn đề chứa đựng ý nghĩa xã hội Nó phải vấn đề nhiều người quan tâm, giải Với cách hiểu vấn đề thấy rõ tính chất phong phú ý kiến, thấy rõ khác chiều hướng bàn luận Biết đặt vấn đề có nghĩa lúc mở đường giải Giải vấn đề khám phá tri thức bên hệ thống kiến thức phát Còn trả lời câu hỏi đặt việc tìm kiếm thơng tin hệ thống kiến thức thời đại Nội dung câu hỏi đơn giản nội dung vấn đề Trả lời hệ thống câu hỏi định tính chất cụ thể việc giải vấn đề Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm nghiệm giá trị chân lí vấn đề, khơng phải tiêu chuẩn mà phải bổ sung tiêu chuẩn khoa học trình độ giải vấn đề phát triển lí luận Như vấn đề có ý nghĩa xã hội trình bày nội dung thực văn nghị luận Vì văn nghị luận mang đậm tính chất nghiên cứu có tính chất lí luận cao b Tính chất lơgíc văn nghị luận: Tính chất lơgic văn nghị luận thể việc hoàn thiện hệ thống nguyên tắc chuẩn mực ngơn ngữ, hướng lời nói viết chuẩn mực cách có suy nghĩ Ngồi cú pháp đảm bảo kết hợp chặt chẽ suy nghĩ để người hiểu sống giao tiếp, văn nghị luận phải vận dụng phép tu từ chuyển nghĩa để diễn đạt đầy đủ ý tứ tạo nên phong cách tinh tế, uyển chuyển lí thú Việc vận dụng cú pháp tu từ văn nghị luận khơng phép xa rời tính chất chất logic để việc trình bày tư tưởng, suy nghĩ dễ hiểu, sáng, hợp lí Trong văn nghị luận, tư ngơn ngữ lơ gic có quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với trình hình thành văn c Tính chỉnh thể cấu trúc nghị luận: Dưới ánh sáng phong cách học văn bản, tính chỉnh thể đặc trưng kiểu loại văn nào, thể trọn vẹn nội dung hồn chỉnh hình thức Tính chỉnh thể văn nghị luận thể mối quan hệ vấn đề đặt cách giải vấn đề nội dung hình thức, tư ngơn ngữ, mục đích nghị luận phong cách nghị luận Nói khác đi, văn nghị luận đạt tới chỉnh thể cao người viết hiểu cách tường tận vấn đề, nắm vững mục đích nghị luận có phương tiện ngơn ngữ, thao tác phù hợp, thấu tình đạt lí, tác động mạnh mẽ vào trí tuệ tình cảm, trái tim người đọc, người nghe d Tính chất đối thoại văn nghị luận: Đối thoại đặc điểm quan trọng văn nghị luận Sự “ ẩn hiện” người đối thoại sau câu chữ văn nghị luận hút đối tượng, tạo nên tình đối thoại giả định “phản biện ngầm” người đối thoại mà chủ thể nghị luận cần phải hình dung ra, dự kiến trước để tạo nên tập trung tâm lí cao độ thái độ kiên trì mục đích nghệ thuật hùng biện Có thể nói ngắn gọn, đối thoại văn nghị luận làm cho ý tưởng văn phong phú, làm cho phương án trình bày có khả nảy sinh để dự đốn tình tranh luận sảy ra, tạo nên căng thẳng hấp dẫn đối thoại ngầm Đối thoại huy động tối đa ngăng lực cá nhân biết tự đặt vào người khác, tâm lí khác tình cụ thể để xem xét, luận giải vấn đề toàn vẹn, đem lại hiệu thuyết phục cao văn nghị luận 2.1.2 Đoạn văn đoạn văn nghị luận: a Khái niệm đoạn văn kiểu kết cấu đoạn văn: Văn nghị luận loại văn nói chung, phải nhiều đoạn văn tạo thành Đoạn văn phần văn bản, đơn vị trực tiếp tạo nên văn Vậy đoạn văn gì? Sách giáo khoa Ngữ văn (tập1) định nghĩa: “ Đoạn văn đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, chỗ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc dấu chấm xuống dòng thường biểu đạt ý tương đối hồn chỉnh Đoạn văn thường nhiều câu tạo thành” Như vậy, hình thức, đoạn văn quy định từ chữ đầu đoạn văn phải viết hoa lùi vào chữ Về nội dung thường biểu đạt ý tương đối trọn vẹn Đoạn văn thường phải có câu chủ đề Câu chủ đề mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần chủ ngữ vị ngữ Câu chủ đề đứng đầu đoạn cuối đoạn Nếu câu chủ đề đứng đầu đoạn tức đoạn văn trình bày nội dung theo cách diễn dịch; câu chủ đề đứng cuối đoạn tức nội dung trình bày theo cách quy nạp Các câu đoạn văn có mối quan hệ ý nghĩa chặt chẽ với Chúng bổ sung ý nghĩa cho bình đẳng ý nghĩa Các câu đoạn văn liên kết với mặt nội dung nhằm trì đối tượng biểu đạt nhờ vào từ ngữ chủ đề Từ ngữ chủ đề từ ngữ dùng làm đề mục từ ngữ lặp lại nhiều lần đoạn văn Ngồi hai cách trình bày nội dung vừa nói trên, đoạn văn có cách trình bày nội dung theo cách song hành, móc xích, tổng phân hợp Đoạn văn trình bày nội dung theo cách diễn dịch cách thức trình bày từ ý chung, khái quát đến ý cụ thể, chi tiết Do câu chủ đề phải đứng đầu đoạn Ví dụ: “Tình u thiên nhiên tình cảm đẹp in đậm thơ Nguyễn Trãi Thế giới loài hoa nhài, sen, mẫu đơn, mai, lan, cúc,…được ơng nói đến với bao tình nâng niu q mến Ơng cần mẫn “ Đìa phát cỏ ương sen” Ông thao thức “ Hé cửa đêm chờ hương quế lọt” Cửa sổ nhà ông, án sách ông ngào ngạt hương hoa, ao đầy ánh trăng: “ Song có hoa mai, trì có nguyệt - Án phiến sách, triện hương” Cây niềng niễng, lảnh mồng tơi, bè rau muống, xoan, vườn chuối,…bình dị ôm trọn hồn Ức Trai” ( Dẫn theo Nâng cao Ngữ văn THCS, NXB Hà Nội 2004) Đoạn văn trình bày nội dung theo cách quy nạp cách thức trình bày từ ý cụ thể, chi tiết đến ý chung, khái quát Do câu chủ đề phải đứng cuối đoạn Ví dụ: “Tình bạn phải chân thành, tơn trọng nhau, hết lòng u thương, giúp đỡ tiến Lúc vui, lúc buồn, thành đạt, khó khăn, bạn bè phải san sẻ Có bạn chí thiết, có bạn tri âm, tri kỉ,…Nhân dân ta có nhiều câu tục ngữ hay nói tình bạn như: “ Giàu bạn, sang vợ ”, hay: “Học thầy khơng tày học bạn ” Nhà thơ Nguyễn Khuyến có “ Bạn đến chơi nhà” nhiều người yêu thích.Trong đời người, hầu hết có bạn Bạn học thời tuổi thơ, thời cắp sách sáng nhất, hồn nhiên Thật vậy, tình bạn tình cảm cao đẹp chúng ta” (Dẫn theo nâng cao Ngữ văn THCS, NXB Hà Nội 2004) Đoạn văn trình bày nội dung theo cách móc xích cách thức trình bày ý tiếp nối ý theo lối móc nối vào ý trước (qua từ ngữ cụ thể) để bổ sung, giải thích cho ý trước Ví dụ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải tăng gia sản xuất Muốn tăng gia sản xuất tốt phải có kĩ thuật cải tiến Muốn sử dụng tốt kĩ thuật cải tiến phải có văn hoá Vậy, việc bổ túc văn hoá cần thiết” ( Hồ Chí Minh) Đoạn văn trình bày nội dung theo cách song hành cách thức trình bày ý ngang nhau, bổ sung cho nhau, phối hợp để biểu đạt ý chung Ví dụ: “Đi Hạ Long vào mùa sương, ta cảm thấy đảo vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mờ mờ, ảo ảo Chung quanh ta, sương bng trắng xố Con thuyền bơi sương bơi mây Tiếng sóng vỗ long bong mạn thuyền Tiếng gõ thuyền lộc cộc bạn chài săn cá, âm vang mặt vịnh Thỉnh thoảng hải âu đột ngột sương” (Thi Sảnh, trích theo “108 Bài tập tiếng Việt” Tạ Đức Hiền, NXB Hải Phòng, 1998 ) Đoạn văn trình bày nội dung theo cách tổng phân hợp cách thức trình bày theo phép suy lí, trình bày từ chân lí khái qt đến chân lí cụ thể khẳng định Ví dụ: Mọi kiệt tác văn nghệ sống thời gian hồn người “Truyện Kiều” Nguyễn Du kiệt tác thi ca cổ điển Việt Nam Tuyện Kiều tên tuổi thi hào Nguyễn Du trường tồn với đất nước ta, nhân dân ta: Tiếng thơ động đất trời, Nghe non nước vọng lời nghìn thu Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du Tiếng thương tiếng mẹ ru ngày b Đoạn văn nghị luận: Đoạn văn nghị luận đoạn văn nói chung, có dấu hiệu hình thức tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm qua dòng thường biểu đạt ý tương đối trọn vẹn Nhưng đoạn văn nghị luận “ ý “ gọi luận điểm Câu chủ đề câu mang luận điểm Cách trình bày nội dung có cách: diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng phân hợp Tuy nhiên, việc trình bày nội dung cách có khác nhiều so với đoạn văn miêu tả, tự sự, biểu cảm,…bởi đặc trưng văn nghị luận tính triết lí, tính biện luận, tính thuyết phục; đặc điểm nghị luận có luận điểm, luận cứ, lập luận trình bày luận điểm người ta sử dụng yếu biểu cảm, tự sự, miêu tả, thuyết minh để nâng cao tính thuyết phục, tính cụ thể cho luận điểm Bởi phương thức biểu đạt văn nghị luận lập luận Đoạn văn có câu mang luận điểm, trình bày luận điểm (tức trình bày nội dung) văn nghị luận nghệ thuật Nó có ý nghĩa to lớn việc biểu đạt tư tưởng, quan điểm, chân lí, thực cách đứng đắn, chân thật, xác Có thể kể câu chuyện rút luận điểm, miêu tả để rút luận điểm, dẫn dắt nêu luận điểm, quy nạp tượng mà rút luận điểm, từ việc trình bày bối cảnh để rút luận điểm, đặt câu hỏi để tìm luận điểm, dẫn danh ngơn rút luận điểm, đối chiếu, so sánh để đến luận điểm, phân tích để rút luận điểm, v.v… Đoạn văn khơng có câu mang luận điểm đoạn văn trình bày nội dung theo phép lập luận móc xích, song hành Kiểu đoạn văn văn nghị luận xuất khơng phải khơng có hiệu lập luận văn nghị luận Nó góp phần làm tăng hiệu diễn đạt phong phú nghệ thuật viết văn nghị luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Từ thực tế dạy học môn Ngữ Văn trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc, nhận thấy phân môn Tập làm văn, đặc biệt phần văn nghị luận, số đông học sinh ngại học, khơng hứng thú học đặc trưng mơn khó, khơ trừu tượng Hơn phân mơn đòi hỏi học sinh phải vận dụng mức độ cao để tạo lập văn Nếu không nắm lý thuyết bản, khơng có vốn hiểu biết thực tế sâu sắc, không rèn luyện kĩ viết đoạn, viết thường xuyên học sinh dễ sinh tâm lý lười học, lười suy nghĩ Cũng mà học sinh ỷ lại vào sách tham khảo, sách văn mẫu nhiều Điều kiểm chứng qua kiểm tra học sinh (bài 15 phút, 45 phút, khảo sát chất lượng kì I) Qua kiểm tra tơi thấy có mức đánh giá - Mức yếu kém: “Không viết (chỉ chuỗi câu văn lộn xộn)” kết làm học sinh không viết thành đoạn văn, chuỗi câu lộn xộn, chắp nối thiếu mạch lạc vơ nghĩa, chí có học sinh bỏ trống chẳng viết chữ ( kiểm tra 15 phút – viết đoạn văn) viết sai thể loại khơng hiểu đề, khơng có kiến thức mơn học - Mức trung bình: biết viết đoạn văn nghị luận diễn đạt lủng củng, làm học sinh viết nội dung đề song có chỗ diễn đạt yếu, trùng ý, lặp ý, lựa chọn từ ngữ thiếu xác, sai tả, sai cú pháp… - Mức khá, giỏi: “viết tốt”, thuộc đối tượng học sinh giỏi, nhìn chung em viết sắc bén, hiểu nội dung yêu cầu đề có kiến thức văn học, tập làm văn, Tiếng Việt Nhìn chung, học sinh có lực giao tiếp thực tiễn đời sống; có “năng lực hành động, lực thích ứng, lực sống làm việc, lực tự khẳng định mình” Như vậy, qua kiểm tra, thấy rằng: học sinh có kỹ thành thạo, trơi chảy việc xây dựng đoạn văn nghị luận chiếm số lượng Còn học sinh yếu kỹ viết đoạn văn nghị luận học sinh viết song diễn đạt lủng củng lại chiếm số lượng nhiều * Bảng kết khảo sát thực trạng học sinh: KÕt qu¶ Khè Trung SLHS Giái Khá Yếu i lớp bình SL % SL % SL % SL % 8A 30 10% 27% 16 53% 10% 8B 30 10% 17% 15 50% 23% Từ thực trạng nêu trên, nghĩ giáo viên phải làm để khắc phục tình trạng Điều thực nỗi trăn trở, mối quan tâm giáo viên dạy văn tâm huyết Vì vậy, tơi mạnh dạn đưa vài giải pháp rèn cho học sinh kĩ viết, xây dựng đoạn văn nghị luận Tôi tin đề tài nghiên cứu mà lựa chọn cầu nối giúp em học sinh đến gần với đoạn văn nghị luận hay sâu sắc 2.3 Các giải phápđã sử dụng để giải vấn đề: 2.3.1 Xây hệ thống tập viết đoạn văn nghị luận: a Nguyên tắc để xây dựng hệ thống tập viết đoạn văn nghị luận: * Mục tiêu chương trình: Mục tiêu chung chương trình ngữ văn THCS đề là: học sinh có trình độ học vấn THCS; hiểu biết ban đầu kĩ thuật - hướng nghiệp; dạy chữ, dạy người, dạy nghề; kiến thức kĩ thực hành củng cố để tạo bốn lực chủ yếu: lực hành động, lực thích ứng, lực sống làm việc, lực tự khẳng định mình; phù hợp với bốn trụ cột giáo dục giới kỉ XXI: học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để hồ nhập; tích cực hoá hoạt động học sinh tổ chức, hướng dẫn người thầy Như vậy, việc xây dựng hệ thống tập viết đoạn văn nghị luận khơng tn thủ theo mục tiêu chương trình Hệ thống tập vận dụng trình thực nghiệm phải đảm bảo cho học sinh phát huy lực thực hành, lực tự khẳng định mình, tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo hoạt động học học sinh tổ chức, hướng dẫn thầy Cụ thể hệ thống tập đảm bảo giúp học sinh có lực tạo lập văn bản, xây dựng đoạn văn văn * Tinh thần đổi mới: Trong việc xây dựng hệ thống tập có tính chất sáng tạo cá nhân đúc rút nhiều năm phải dựa tinh thần đổi giáo dục Nghĩa phải nắm nội dung đổi giáo dục để xây dựng hệ thống tập phát triển kĩ viết đoạn văn nghị luận, viết văn nghị luận học sinh lớp Bởi chất hệ thống tập tập tự luận, đổi giáo dục đổi cách đánh giá, kiểm tra chất lượng đưa tập trắc nghiệm khách quan vào môn Cho nên đề tài nghiên cứu không ý tới đổi vơ tình ngược lại đổi * Đảm bảo tính vừa sức, khoa học: Tính vừa sức, tính khoa học nội dung giáo dục quan trọng ý tới trình đổi Chương trình SGK Ngữ văn đảm bảo tinh thần Tính vừa sức đảm bảo kiến thức khơng q khó, q dễ; khơng q tải phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh THCS Tính khoa học hiểu tính xác, tính hợp lí, phù hợp với thời đại, tâm lí lứa tuổi v.v… Trên tinh thần ấy, trình xây dựng hệ thống tập đề tài đặc biệt ý đến chi tiết nhỏ Hệ thống tập không dễ khơng q khó với đối tượng học sinh, phải đảm bảo tính vừa sức, cân đối khoa học Chú trọng tới kĩ sáng tạo học sinh lại vừa đảm bảo nội dung kiến thức đơn vị học, vận dụng kiến thức phân môn Đảm bảo việc giảng dạy cho học sinh tri thức kĩ đặc thù phân môn tập làm văn nhà trường phổ thông b Mô tả hệ thống tập: Hệ thống tập, chất tập tự luận nhằm rèn luyện kĩ viết văn nghị luận cho học sinh lớp xây dựng nguyên tắc đổi kiểm tra đánh giá xây dựng hệ thống tập xét nhiều tiêu chí khác Về tiêu chí thời gian, gồm tập phút, 10 phút nhà Đối với loại phút,10 phút bao gồm tập hệ thống tập phần luyện tập tập ôn tập, luyện tập Về mặt nội dung, hệ thống tập chia theo phân môn Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Chẳng hạn phần luyện tập tiếng Việt, nội dung tập trọng kiến thức tiếng Việt đòi hỏi học sinh phải tích hợp văn học tập làm văn Ví dụ: tiết học Tiếng Việt với “ Câu nghi vấn”, SGK khơng có tập sáng tạo tơi đưa vào tập với nội dung sau: “ Em viết đoạn văn ngắn có sử dụng câu nghi vấn nêu cảm nhận em thơ Quê hương Tế Hanh” Về tiết kiểm tra, việc sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan, đảm bảo tập tự luận để rèn luyện kĩ nói, viết cho học sinh với thời lượng tối thiểu cho phần 10 phút Trong hệ thống tập tơi dùng loại tập viết đoạn văn tập thể theo nhóm lớn tập thể lớp Nếu lớp nhóm lớn, tập sau giáo viên đưa học sinh lớp viết câu theo kiểu trò chơi: Em thứ viết xong câu lên bảng, sau vài chục giây đến phút em khác viết tiếp Cứ hoàn chỉnh đoạn văn đến hết thời gian quy định Như vậy, hệ thống tập có nhiều tập với thời lượng khác nhau; thời lượng khác lại chia tập nhiều phân môn khác Và phân mơn lại có tập cung cấp tri thức, tập ôn tập, luyện tập tập tiết kiểm tra Ngoài ra, hệ thống xây dựng theo hệ thống kiến thức trình bày nội dung đoạn văn trình bày nội dung theo diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng phân hợp Nhưng với tiết học trước “Xây dựng đoạn văn văn bản” chưa áp dụng giảng dạy theo sáng kiến này, hệ thống tập áp dụng sau học sinh học “Xây dựng đoạn văn văn bản” Hệ thống tập đưa áp dụng mô Tuy nhiên số lượng tập lớn đưa vào đề tài loại vài để minh hoạ cho đề tài Cũng để tiện cho việc theo dõi, dẫn lại cần thiết tạm thời đánh số từ đến hết tập c Thiết kế hệ thống tập: * Đoạn văn trình bày nội dung theo cách diễn dịch: Bài tập 1: Cho câu chủ đề sau: “ Trong thơ Bác ánh trăng tràn đầy” Hãy triển khai câu chủ đề thành đoạn văn diễn dịch Bài tập 2: Em có suy nghĩ giá trị từ tượng hình, tượng truyện ngắn Lão Hạc? Hãy viết thành đoạn văn ngắn trình bày nội dung theo cách diễn dịch để trả lời cho câu hỏi Bài tập 3: Hãy hoàn thành nội dung đoạn văn sau cho biết đoạn văn trình bày nội dung theo cách nào? “ Nhà văn An-đéc xen tạo nên hai nghịch cảnh đêm giao thừa Một em bé bán diêm suốt ngày mà chẳng bán bao diêm nào, “ bụng đói cật rét” lang lang đương, chẳng bố thí cho em chút đỉnh! Mái tóc lưng em bám đầy tuyết Trái lại,… ………………………………………………………………… …Câu chuyện trở nên thấm vị đời cay đắng”.( Nâng cao ngữ văn THCS, trang 47) * Đoạn văn trình bày nội dung theo cách quy nạp: Bài tập 4: Sau học xong Cơ bé bán diêm, em có cảm nhận số phận người nghèo cô bé truyện An-đéc-xen Hãy viết đoạn văn trình bày nội dung cảm nhận em theo phép lập luận quy nạp Bài tập 5: Hãy viết đoạn văn trình bày nội dung theo cách quy nạp, có sử dụng trợ từ, thán từ để giải thích câu tục ngữ Gọi bảo Bài tập 6: Hãy xếp câu văn, đoạn thơ sau theo trình tự hợp lí trình bày cảm nhận em văn Hai phong - Trích đoạn Hai phong, tác giả kết hợp tự với miêu tả, nhắc lại kỉ niệm tuổi thơ êm đềm (1) - “ Bạn bè tụm năm tụm bảy Bầy chim non bơi lội sông Tôi đưa tay ôm nước vào lòng Sơng mở nước ơm tơi vào dạ,…” ( Tế Hanh ) (4) - Hoài niệm tuổi thơ quê hương đằm thắm, thiết tha (2) 10 - Con người Việt Nam chúng ta, lần xa nhớ quê nhớ hương vị đậm đà “ canh rau muống”, “cà dầm tương”, nhớ đò, đa, bến nước, sân đình, nhớ dòng sông quê mẹ với bao kỉ niệm: (3) * Đoạn văn trình bày nội dung theo cách móc xích: Bài tập 7: Hãy xếp câu sau thành đoạn văn cho biết đoạn văn nghị luận trình bày nội dung theo cách thơ Ngắm trăng Hồ Chí Minh? - Trăng, hoa, tuyết,…và rượu tạo cảm hứng cho thi sĩ làm thơ (1) - Nho sĩ xưa làm thơ phải có rượu hoa (3) - Hoa rượu khơng có mà Bác Hồ làm thơ (4) - Hồ Chí Minh vĩ đại thế! (6) - Làm thơ là thú ăn chơi bậc Nho sĩ xưa (2) - Làm thơ ngắm trăng ngục tù khuây khoả “đợi ngày tự do” vượt ngục tinh thần đầy lí thú Hồ Chí Minh (5) Bài tập 8: Từ nội dung kiến thức học đoạn văn, em viết đoạn văn nghị luận trình bày nội dung theo cách móc xích nói lên cảm nhận em thơ Khi tú hú Tố Hữu Chú ý đoạn văn phải sử dụng yếu tố biểu cảm, tự miêu tả Bài tập 9: Hãy điền từ ngữ vào đoạn văn trống (được trình bày nội dung theo cách móc xích) thể nội dung đánh giá truyện kí Việt Nam: Đời sống nguồn đề tài bất tận văn học Văn học có nhiệm vụ phản ánh đời sống cách trung thực Trung thực khơng có nghĩa phản ánh cách máy móc, bê nguyên si sống vào tác phẩm Tác phẩm văn học có quyền đươc hư cấu Hư cấu lại khơng phải bịa chuyện Bịa chuyện khó làm nên tác phẩm có giá trị truyện kí Việt Nam Truyện kí Việt Nam phản ánh đời sống thực xã hội Việt nam, kiếp người lầm than, khổ cực Tắt đèn, Lão Hạc ( Những chữ in nghiêng đoạn văn bỏ trống để học sinh tự điền theo yêu cầu tập) * Đoạn văn trình bày nội dung theo cách song hành: Bài tập 10: Hãy xếp câu sau thành đoạn văn trình bày nội dung theo cách song hành đánh giá thơ “Tức cảnh Pác Bó”: “Tức cảnh Pác Bó” thơ hồn nhiên, giản dị mà sâu sắc Thơ tâm hồn, đời, cách ứng xử Bác Hồ Bài tứ tuyệt viết Pác Bó vượt qua hành trình 60 năm Nó chứng tích lịch sử ngày tháng gian khổ cách mạng Việt Nam lãnh tụ nơi suối lạnh hang sâu đầu nguồn Nó gợi lên lòng học tinh thần lạc quan yêu đời, biết sống hướng lí tưởng cao đẹp.” (Nâng cao Ngữ văn THCS, dẫn ) * Đoạn văn trình bày nội dung theo cách tổng phân hợp: Bài tập 11: Hãy viết đoạn văn trình bày nội dung theo phép lập luận tổng phân hợp tác phẩm văn học mà em học 2.3.2 Triển khai hệ thống tập viết đoạn văn nghị luận: 11 a Rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận dạy học Tập làm văn: Như trình bày, tiết học thuộc phân mơn Tập làm văn (trừ tiết không thuộc văn nghị luận) thực tập rèn luyện kĩ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh Dù tiết cung cấp tri thức hay tiết ơn tập, luyện tập em có hội viết đoạn văn Ở phân môn Tập làm văn chủ yếu tập viết đoạn văn nêu cảm nhận, suy nghĩ, chứng minh, giải thích vấn đề tác phẩm văn học mà học sinh học theo quan điểm phải tích hợp đủ phân mơn Ví dụ tiết học tìm hiểu yếu tố biểu cảm văn nghị luận cho học sinh làm tập viết đoạn văn ngắn với thời gian phút sau: Em viết đoạn văn, có sử dụng câu văn cảm thán, chứng minh cho luận điểm sau: Thơ Bác đầy trăng Như vậy, tập trên, đòi hỏi học sinh phải có phơng kiến thức văn học, thơ Bác, tiếng Việt mà trọng tâm tiết học tìm hiểu yếu tố biểu cảm văn nghị luận Trong đó, yếu tố biểu cảm nằm câu cảm thán (Tiếng Việt) Hay tiết học tìm hiểu yếu tố tự miêu tả văn nghị luận tập vào cuối học (5 phút): Em có nhận xét thơ “ Khi tu hú” ? Hãy viết đoạn văn có sử dụng câu trần thuật kể, tả nhận xét em thơ Bài tập sử dụng dạng tập viết tập thể Cách viết nói phần mơ tả tập Đây tập khó, xong u cầu tập khơng bắt buộc em phải viết hoàn chỉnh đạt mục tiêu kiến thức mà chủ yếu phát triển tạo tâm học tập cho học sinh Dưới giảng hướng dẫn học sinh viết đoạn văn trình bày luận điểm văn nghị luận mà thực Tiết 100: Tập làm văn: VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM A Mục tiêu cần t: Kiến thức: - Nhận biết, phân tích đợc cấu trúc đoạn văn nghị luận - Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phơng pháp diễn dịch quy nạp Kĩ năng: - Viết đoạn văn diễn dịch, quy nạp - Lựa chọn ngôn ngữ diễn đạt đoạn văn nghị luận - Viết đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm có độ dài 90 chữ viết vấn đề trị xã hội Thái độ: 12 - Có ý thức tự giác chủ động học tập, vận dụng kiến thức học vào phân môn văn- Tập làm văn B phng phỏp v k thut dy hc: - Phân tích qui np, nêu , phát vấn đàm thoại, thực hành luyện tập - Động n·o, đặt câu hỏi c Chuẩn bị GV HS: - GV: Chuẩn bị SGV- SGK; soạn gi¸o ¸n; tài liệu tham khảo - HS: Đọc, soạn theo câu hỏi SGK D tổ chức hoạt động dạy hc: ổn đinh lớp: Kiểm tra cũ: ? Em nêu dàn ý lập luận chứng minh ? - Nhận xét, đánh giá, cho điểm Bài mới: GV giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu học giới thiệu vào Hoạt động Thầy Trò - GV hướng dẫn HS tìm hiểu lý thuyết: Luận điểm gì? - Gợi ý: Luận điểm văn nghị luận ý kiến, quan điểm, tư tưởng mà người nói (người viết) nêu để khẳng định luận đề - GV cho HS đọc đoạn văn SGK trang 79, (a, b) - GV: Đoạn văn nghị luận thường có câu chủ đề -> Thơng báo luận điểm đoạn văn ?Tìm câu chủ đề đoạn văn a ? Vị trí câu chủ đề? Xác định đoạn văn trình bày theo cách ? Nội dung cần đạt I Trình bày luận điểm thành đoạn văn nghị luận: 1) Ví dụ 1: a Đoạn trích “ Chiếu dời đơ” - Câu chủ đề: "Thật chốn hội tụ… muôn đời” ?Để nêu luận điểm: ´Thành Đại - Vị trí: cuối đoạn trung tâm đất nước” Người viết - Cách trình bày: Quy nạp lập luận ? - Vốn kinh cũ -> vị trí trung tâm đất trời-> đất quý -> dân cư đông đúc, muôn vật phong phú tốt tươi -> nơi thắng địa-> kết luận: xứng đáng kinh đô muôn đời ?Nhận xét cách nêu luận (lí lẽ dẫn chứng) cách lập luận đoạn - Lập luận mạch lạc, chặt chẽ đầy sức văn? thuyết phục, lí lẽ, dẫn chứng tồn diện 13 - HS: Quan sát đoạn văn (b) đầy đủ b Đoạn văn trích trong: Tinh thần Chỉ câu chủ đề đoạn văn? yêu nước nhân dân ta - “Đồng bào ta ngày xứng - Câu chủ đề: “Đồng bào ta ngày đáng với tổ tiên ta ngày trước” xứng đáng với tổ tiên ta ngày ?Vị trí câu chủ đề? trước” Đoạn văn trình bày luận điểm ? - Vị trí: đầu đoạn văn - Tinh thần yêu nước nồng nàn ?Đoạn văn trình bày theo cách đồng bào ta ngày nào? -> Cách trình bày: Diễn dịch Phân tích trình tự lập luận đoạn văn? - Trình tự lập luận + Theo lứa tuổi: (cụ già, nhi đồng, trẻ thơ) + Theo không gian vùng miền ( kiều bào nước ngoài, vùng bị tạm chiếm, miền ngược, miền xi) + Theo vị trí cơng tác, ngành nghề, nhiệm vụ giao: ( chiến sĩ mặt trận, công tác hậu phương, phụ nữ- bà mẹ; công nhân – nơng dân- điền Nhận xét trình tự lập luận ? chủ) ?Qua phân tích ví dụ em rút nhận -> Toàn diện, đầy đủ, vừa khái quát, xét yêu cầu luận điểm vừa cụ thể câu chủ đề ? ->Nội dung luận điểm trình ( ý ghi nhớ) bày rõ ràng,chính xác câu chủ đề GV: Yêu cầu HS thực tập theo cách :qui nạp diễn dịch SGK phần luyện tập trang 81 : Đọc diễn đạt ý câu thành luận điểm ngắn gọn, rõ? - GV hướng dẫn học sinh thực hiện: (Gợi ý: tìm luận điểm chính, sau lựa chọn từ ngữ diễn đạt thành câu ngắn gọn thể rõ luận điểm (Câu chủ đề nêu luận điểm) - HS thực viết, trình bày GV sửa lỗi có GV kết luận: a Tránh lối viết dài dòng làm người xem khó hiểu Hoặc: Cần viết gọn, dễ hiểu b Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ Hoặc: Niềm say mê đào tạo nhà văn trẻ Nguyên Hồng 14 Đoạn văn Nguyễn Tuân ( SGK trang 80) ?Tái lại kiến thức học lớp cho biết lập luận gì? ? Tìm luận điểm cách lập luận đoạn văn trên? ?Câu chủ đề? Vị trí câu chủ đề ? Cách trình bày đoạn văn? ?Cách lập luận đoạn văn có làm rõ luận điểm không ? - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi c SGK trang 80 ?Nếu thay đổi trật tự lập luận (luận bị đảo lên trên, luận xuống dưới) ảnh hưởng đến đoạn văn nào? ?Như việc tìm đủ luận tổ chức lập luận theo trình tự định có tác dụng đoạn văn nghị luận ? Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi d sgk trang 81 ?Những cụm từ “ Chuyện chó, giọng chó, rước chó, chất chó đểu” xếp cạnh nhằm mục đích ? ? Từ ví dụ vừa phân tích em có nhận xét diễn đat? Trong đoạn văn nghị luận ? GV chốt: Cách trình bày đoạn văn nghị luận, nghĩa cách lập luận cần phải sáng, hấp dẫn, có thê dùng hình ảnh, xếp luận lơ gíc đến mức khơng thể đảo Như luận điểm vững chắc, đầy đủ sức thuyết phục =>HS: Đọc toàn ghi nhớ (Trang 81) Ví dụ 2: SGK trang 80 a) - Lập luận là: Trình bày, xếp ý theo thứ tự hợp lý - Luận điểm: Bản chất giai cấp lừa lọc, giả dối vợ chồng Nghị Quế qua việc mua chó - Câu chủ đề: “Cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà , chất chó đểu giai cấp ra” - Vị trí: cuối đoạn -> Cách trình bày: quy nạp b) Cách lập luận theo lối tương phản: có tác dụng chứng minh làm rõ luận điểm: chất chó má giai cấp địa chủ c) - Cách xếp luận tác giả chặt chẽ nên đổi, đảo tuỳ tiện Nếu xếp ngược lại làm cho luận điểm mờ nhạt, lỏng lẻo d) -Vừa xoáy sâu vào luận điểm (ý chung), lại vừa làm lộ rõ chất thú vật bọn địa chủ * Ghi nhớ ( ý 2) ->Tìm đủ luận cần thiết tổ chức lập luận theo trình tự hợp lí * Ghi nhớ ( ý 3) - Diễn đạt sáng, hấp dẫn để trình bày luận điểm có sức thuyết phục 15 - GV hướng dẫn HS luyện tập Bài (Đã làm trên) Bài 2: Học sinh đọc yêu cầu II- LuyÖn tËp: Hướng dẫn học sinh: Tìm câu chủ đề, tìm luận điểm, luận (lí lẽ, dẫn Bµi tËp (trang 82): chứng), nhận xét trình tự xếp - C©u chđ đề "Tôi thấy Tế Hanh ngời tinh (Đầu ĐV) - Luận điểm: Tế Hanh nhà thơ tinh tế (Diễn dịch) - Luận 1: Thơ ông ghi đợc đôi nét chốn quê hơng - Luận 2: Thơ ông đa ta Bi 3: Hng dẫn học sinh viết đoạn …… mê mê… văn trình bày luận điểm cho sẵn theo => S¾p xÕp luËn cø theo TT hai cách: diễn dịch quy nạp tăng tiến, sâu, cao - Vit on (Din dch hoc quy tinh tế dần np) Bài tập (trang 82): TriÓn - Xác định câu chủ đề (cõu nờu lun khai luận điểm: im) a) Học phải kết hợp với làm - Xỏc nh v trớ cõu ch tập hiểu Làm tập - Xác định trình tự lập luận chÝnh lµ thùc hµnh bµi häc lý - Diễn đạt sáng, hấp dẫn thuyÕt Nã lµm cho kiÕn thøc ->GV cho học sinh vit bi lý thuyết đợc nhận thức lại, ->Nhn xột, cha li sâu hơn, chất Làm ->a cách tham khảo bµi tËp gióp cho viƯc nhí kiÕn Yêu cầu học sinh nhà làm ý b thức dễ dàng Làm tập Bi 4: Tỡm hệ thống luận cứ: rèn luyện kỹ t duy, đặc biệt t phân tích tổng hợp, so sánh, chứng minh, tính toán Vì vậy, thiết học phải kết hợp với làm BT học đầy đủ vững Bài (trang 82): hƯ thèng ln cø: - Mơc ®Ých văn giải thích: viết để ngời đọc hiểu rõ vấn đề , luận điểm - Giải thích dễ hiểu 16 ngời ®äc cµng dƠ tiÕp nhËn , dƠ nhí, dƠ lµm theo - Ngợc lại giải thích khó hiểu ngời viết đẩy ngời đọc dời xa mục đích đề E Củng cố, dn dũ: - Đọc lại nội dung cđa ghi nhí - GV hệ thống tồn - Häc, hiĨu kü nội dung ghi nhí - Xem lại tập luận điểm hon thnh tập 3, ý b - Đọc, chuẩn bị kĩ sau: Luyện tập xây dựng trình bày luận điểm b Rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận dạy học Đọc - hiểu văn bản: Đối với Đọc hiểu - văn bản, sau phần ghi nhớ cho học sinh luyện tập với tập tự luận viết đoạn văn Thông thường đọc - hiểu chủ yếu tập cảm nhận suy nghĩ học sinh tác phẩm, đoạn trích Chẳng hạn sau học xong “ Nước Đại Việt ta “ (Trích Bình Ngơ đại cáo) tơi đưa tập sau: Em có suy nghĩ tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi qua đoạn trích “ Nước Đại Việt ta”? Hãy viết đoạn văn từ đến câu có sử dụng câu cảm thán câu nghi vấn trình bày suy nghĩ em Hay đọc - hiểu văn “ Thuế máu” lại đưa tập viết đoạn văn kiểu xếp lại đoạn văn cho học sinh làm việc theo nhóm lớn (cả lớp chia nhóm): Bài tập: Hãy điền từ ngữ thích hợp vào câu sau thành đoạn văn hồn chỉnh nội dung nói Thuế máu Nguyễn Ái Quốc: “Tác giả mặt tố cáo, kết án đanh thép tội ác chất chủ nghĩa thực dân Pháp dân tộc thuộc địa qua sách bắt lính đơn qn sau chiến tranh giới thứ Mặt khác, hoàn toàn đứng nhân dân tộc xứ thuộc địa bị áp nặng nề, bị lừa bịp trắng trợn, bị đẩy vào chỗ chết, tác giả vô cảm thơng, thương xót họ, bước đầu vạch đường đấu tranh độc lập, tự do, đường cách mạng dân tộc thuộc địa Tính chiến đấu, cách mạng cao Thuế máu đó” (Thiết kế giảng Ngữ văn 8, tập 2, Nguyễn Văn Đường, NXB Hà Nội, 2004) Hoặc sau kết thúc đọc - hiểu văn bản: “Đi ngao du” lại đưa tập triển khai luận điểm: Bài tập: Viết đoạn văn nghị luận có sử dụng yếu tố biểu cảm triển khai luận điểm sau theo cách quy nạp diễn dịch: Đi ngao du có ích c Rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận dạy học Tiếng Việt: Đối với học Tiếng Việt, SGK có tập viết đoạn văn Vì vậy, sau học sinh học “ Xây dựng đoạn văn văn bản” đến “ Từ 17 tượng hình, từ tượng thanh” học sinh viết đoạn văn nghị luận: Bài tập: Hãy viết đoạn văn chứng minh nhận định sau: “Từ tượng hình, từ tượng “ Qua Đèo Ngang” Bà Huyện Thanh Quan góp phần làm nên khúc nhạc lòng nữ sĩ ” Hoặc bài: “ Trợ từ, thán từ” cho học sinh làm tập theo nhóm viết đoạn văn: Hãy xếp điền trợ từ thán từ vào câu sau thành đoạn văn hồn chỉnh: “ Ơi, xúc động thương cho đời lão Hạc qua cách kết thúc đặc sắc nhà văn Nam Cao!(1) Ông lão Hạc chết đau đớn kéo dài “đến hai đồng hồ” cho ta nỗi đau đồng loại, nỗi đau cần cảm thông, sẻ chia để lên tiếng tố cáo tội ác xã hội nửa thực dân nửa phong kiến đương thời.(2) Một chết bất ngờ đến ông giáo không ngờ tới làm nên chân lí chết sống đục”.(3) – chữ gạch chân số ngoặc đơn đáp án tập mà đảo trật tự để trống cho học sinh làm tập d Rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận tập nhà: Đối với tập nhà tập học sinh hồn tồn làm độc lập nhà em chép lại đoạn văn nên tập thiết tập triển khai luận điểm cho sẵn viết đoạn văn móc xích, song hành theo nội dung cho sẵn Tuy nhiên, để bắt buộc học sinh phải làm tập yêu cầu làm giấy nộp để chấm điểm Ở tập nhà phân loại trình độ rõ rệt, với nhóm học sinh trung bình, khá, giỏi tập đòi hỏi phải có tích hợp với phân mơn Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn học (tích hợp ngang tích hợp dọc) với đối tượng học học sinh yếu khơng có thêm u cầu tích hợp, đoạn văn đơn giản diễn dịch, quy nạp câu chủ đề cho sẵn Yêu cầu HS viết dạng đoạn văn nghị luận 200 chữ chủ đề, nội dung khác Đây dạng đề viết đoạn văn theo phương pháp hay sử dụng vào đề thi học kỳ, đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn từ khối đến khối - THCS Mục đích cho HS khắc sâu kiến thức thành thạo kỹ viết đoạn văn nghị luận 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường: Từ việc áp dụng giải pháp nêu năm học 2018 – 2019 này, việc dạy học viết văn nghị luận nói chung việc rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận nói riêng cho học sinh lớp trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc tạo bước chuyển biến rõ nét đạt hiệu định Nhiều em có kỹ thục việc xây dựng đoạn văn nghị luận Các em có kỹ thành thạo, viết tốt, viết sắc bén, hiểu nội dung yêu cầu đề có kiến thức văn học, tập làm văn, tiếng Việt Nhìn chung, học sinh có lực giao tiếp thực tiễn đời sống; có “năng lực hành động, lực thích ứng, lực sống làm việc, lực tự khẳng định mình” Và số lượng học sinh mức độ viết tốt chiếm tỷ lệ nhiều Còn đối tượng học sinh yếu kỹ viết 18 văn nghị luận giảm nhiều so với năm học trước Điều cho thấy việc áp dụng giải pháp nêu đem lại hiệu cao việc rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp trường THCS Điều thể rõ qua số liệu khảo sát đây: * Bảng kết ứng dụng SKKN học sinh: Khèi SLHS líp 8A 8B 30 30 Giái SL % 27% 23% KÕt qu¶ Trung Khá bình SL % SL % 12 40% 10 33% 10 33% 13 44% YÕu SL 0 % 0 Từ kết trên, rút học kinh nghiệm cho q trình giảng dạy, là: Người giáo phải viên gương mẫu, tâm huyết với nghề; dạy học giáo viên cần linh hoạt, đổi phương pháp, tìm tòi sáng tạo, phát huy tính tích cực động học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh, hiểu sâu hơn; Học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp; tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chi tiết, thực nghiêm túc kế hoạch đề ra; gần gũi, thân thiện với học sinh để tìm hiểu tâm lí, từ động viên giúp đỡ, uốn nắn; lắng nghe ý kiến từ phía học sinh, phụ huynh để kết hợp giáo dục học sinh đạt kết Đồng thời, dặn học sinh phải: thực đúng, đủ thời gian học tập Trong lớp ghi chép đầy đủ, tích cực học hỏi thầy cơ, bạn bè; đồn kết giúp đỡ học tập, đầy đủ đồ dùng học tập Ngoài lên lớp tận dụng thời gian làm tập mà thầy cô giao cho, tập sách nâng cao; làm phải sáng tạo; lập luận ngắn gọn, lơ gic, có đạt mục tiêu, kế hoạch đề KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ: 3.1 Kết luận: Rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp sáng kiến kinh nghiệm đúc rút nhiều năm, qua thực tế giảng dạy thân Trong sáng kiến kinh nghiệm triển khai vấn đề theo hệ thống, từ sở lý luận vấn đề khái niệm, đặc điểm văn nghị luận; đoạn văn, kiểu kết cấu đoạn văn; đoạn văn nghị luận yêu cầu đoạn văn nghị luận, đến thực trạng vấn đề xây dựng đoạn văn nghị luận, đề xuất thực nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học làm văn nghị luận nói chung rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận nói riêng, nhằm hình thành phát triển tốt lực viết văn nghị luận cho học sinh lớp trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc Từ nội dung triển khai trên, thấy rằng, để học sinh có kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận thục, yêu cầu em phải nắm lý thuyết làm văn nghị luận, đoạn văn 19 nói chung lý thuyết đoạn văn nghị luận nói riêng Từ việc nắm lý thuyết cách chắn, kĩ em bắt đầu biết viết đoạn văn nghị luận, từ rèn luyện nhiều hình thành phát triển thành kỹ năng, kỹ xảo cách thành thạo nhuần nhuyễn Bên cạnh đó, việc đổi nội dung chương trình, sách giáo khoa đòi hỏi việc dạy học làm văn nghị luận cần phải đổi tư lẫn phương pháp Điều giáo viên lúng túng phương pháp, biện pháp rèn kỹ tạo lập văn nghị luận, có kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận Bởi lẽ văn nghị luận loại văn nói lý lẽ, sản phẩm tư lo gic Rèn tư lo gic cho học sinh văn nghị luận cấp độ từ đơn giản đến phức tạp cách dùng từ, đặt câu, sử dụng biện pháp tư từ từ vựng; cách giải thích, phân tích vấn đề theo tiến trình lịch sử mối liên hệ nội vấn đề; cách tổ chức triển khai lập luận,…Việc triển khai vấn đế nghị luận văn nghị luận phải đảm bảo tính chất lo gic vấn đề bàn luận Như hình thành phát triển tốt kỹ viết đoạn văn nghị luận biện pháp đem lại hiệu cao dạy học làm văn nghị luận cho học sinh lớp tơi phụ trách nói riêng học sinh THCS tồn trường nói chung 3.2 Kiến nghị: Từ vấn đề nêu thân mạnh dạn có đề xuất, kiến nghị sau: Đối với phân môn tập làm văn, tư lo gic tư sáng tạo học sinh rèn luyện phát huy chủ yếu khâu vận dụng kiến thức để viết văn dựng đoạn Bởi vậy, sách giáo Ngữ văn Ngữ văn cần bỏ bớt loại tập nhận diện, tăng loại tập tạo lập, rèn kỹ làm văn nghị luận cho học sinh Bởi vì, dạy làm văn chủ yếu phải thực hành, thông qua thực hành học sinh có kỹ thành thạo Nói tóm lại, đổi chương trình, sách giáo khoa phương pháp dạy học đổi thay hệ hình, tập qn, khơng điều dễ dàng bước đầu người dạy người học Thực tế kiểm nghiệm chứng tỏ tính khả thi giải pháp rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp nêu sáng kiến kinh nghiệm thân Mặc dù tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành từ phía bạn đồng nghiệp để tơi ngày hồn thiện phương pháp dạy học mơn Ngữ văn nói chung phương pháp dạy học phân mơn Tập làm văn nói riêng, đặc biệt dạng văn nghị luận - kiểu vơ khó kiểu Tập làm văn vốn có chương trình Ngữ văn bậc THCS Ngọc Lặc, ngày 12 tháng năm 2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác 20 Người viết Lương Thị Dung TÀI LIỆU THAM KHẢO - SGK Ngữ văn 6, SGV Ngữ văn - SGK Ngữ văn 7, SGV Ngữ văn - SGK Ngữ văn 8, SGV Ngữ văn - SGK Ngữ văn 9, SGV Ngữ văn - Tiếng việt nâng cao lớp - Nâng cao ngữ văn THCS (trang 47) - Phương pháp dạy học Tập làm văn - Một số tài liệu liên quan đến phân môn Tập làm văn 8,9 - Một số tư liệu tham khảo mạng Internet 21 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SKKN STT Ký hiệu SKKN Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm GV Giáo viên HS Học sinh THCS Trung học sở 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN Đà ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI C TRỞ LÊN TT Tên đề tài Cấp đánh giá, xếp loại (phòng, sở, ) Xây dựng nội dung giảng dạy tiết “Chương trình địa phương phần văn lớp 9” Một số biện pháp dạy thơ trữ tình địa phương mơn Ngữ văn Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT A 2012 Một số biện pháp dạy thơ trữ tình địa phương mơn Ngữ văn Sở GD&ĐT C 2012 Kết Năm đánh giá, đánh giá, xếp loại xếp loại (A,B C) C 2007 23 ... nghiệp nhà trường: Từ việc áp dụng giải pháp nêu năm học 20 18 – 20 19 này, việc dạy học viết văn nghị luận nói chung việc rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận nói riêng cho học sinh lớp trường. .. Nếu tách đoạn văn khỏi văn đoạn văn có tư cách văn nhỏ; đoạn văn nằm văn đoạn văn ln ln có liên kết chặt chẽ với đoạn văn khác Rèn tốt kĩ viết đoạn văn nói chung viết đoạn văn văn nghị luận nói... riêng, học sinh cần có hướng dẫn tỉ mỉ, kĩ giáo viên Từ lí nêu phần trên, định lựa chọn đề tài: Một số giải pháp rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp trường Phổ thông Cấp Dân tộc Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 8 ở trường PT cấp 2 dân tộc nội trú ngọc lặc ,

Từ khóa liên quan