Thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12

75 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 10:46

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRONG GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 12 Sinh viên thực : Võ Thị Hồng Thái Lớp : 14SGC GV hướng dẫn : TS Đinh Thị Phượng Đà Nẵng tháng 04 năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRONG GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 12 Sinh viên thực : Võ Thị Hồng Thái Lớp : 14SGC GV hướng dẫn : TS Đinh Thị Phượng Đà Nẵng tháng 04 năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung khoa học khóa luận Đà Nẵng, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Võ Thị Hồng Thái LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đinh Thị Phượng, người động viên, quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi mặt chun mơn Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến q thầy giáo khoa Giáo dục Chính trị - trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tạo điều kiện giúp đỡ động viên q trình tơi triển khai viết hồn thiện đề tài Đề tài chắn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy cơ, bạn người có kinh nghiệm để hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Võ Thị Hồng Thái DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Giáo viên : GV Giáo dục & Đào tào : GD & ĐT Giáo dục công dân : GDCD Học sinh : HS Năng lực : NL Nhà xuất : Nxb Pháp luật : PL Phương tiện dạy học : PTDH Trung học phổ thông : THPT Sách giáo khoa : SGK MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN A MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 1.1 Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học dạy học Giáo dục công dân lớp 12 1.1.1 Định hướng dạy học trường phổ thông 1.1.2 Những định hướng dạy học môn Giáo dục công dân phổ thông 1.1.3 Hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy môn Giáo dục công dân 12 1.2 Cơ sở thực tiễn dạy học theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 12 18 1.2.1 Đặc thù tri thức môn GDCD lớp 12 18 1.2.2 Phân phối chương trình mơn GDCD lớp 12 20 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 26 2.1 Thiết kế hoạt động khởi động 26 2.2 Thiết kế hoạt động hình thành kiến thức 32 2.3 Thiết kế hoạt động luyện tập 40 2.4 Thiết kế hoạt động vận dụng mở rộng 44 2.5 Thiết kế giảng hoàn chỉnh theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học dạy học Giáo dục công dân lớp 12 52 PHỤ LỤC 61 C KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lao động sư phạm dạng lao động đặc biệt thể mục đích, chủ thể, khách thể, sản phẩm, q trình, không gian thời gian v.v Trong dạy học, người dạy chủ thể không ngừng tác động đến khách thể người học thông qua hoạt động người dạy tổ chức Muốn cho trình tác động diễn theo mục tiêu định có hiệu quả, người dạy không ngừng phải đổi phương pháp, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo người học; khắc phục lối truyền thụ chiều, ghi nhớ máy móc Nói cách khác, người dạy chủ động tổ chức hoạt động, xuất lệnh, người học với vai trò tích cực tham gia hoạt động thực lệnh, tạo sản phẩm Làm có nghĩa giáo dục Việt Nam thực bước chuyển từ giáo dục truyền thụ áp đặt chiều sang dạy học phát huy tính tích cực lực người học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đây q trình giáo dục Việt Nam nghiêm túc thực nghị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI; Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; Luật giáo dục; Nghị số 29 đổi tồn diện giáo dục v.v Để q trình đổi vào chiều sâu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, Bộ GD & ĐT tiếp tục có định hướng hướng dẫn sinh hoạt chun mơn Theo đó, hoạt động dạy học cần phải thiết kế thành hoạt động Cụ thể: hoạt động khởi động; hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng mở rộng Trong hoạt động đó, người dạy thực tốt vai trò tổ chức, định hướng, thiết kế lệnh; người học người nhận lệnh, thực lệnh tạo sản phẩm Quá trình phối kết hợp nhịp nhàng người dạy người học mấu chốt hiệu dạy Tuy nhiên, hiệu đến đâu phụ thuộc vào đặc thù tri thức môn học nhiều nhân tố khác tác động Thực tế giảng dạy môn GDCD lớp 12 cho thấy, dạy học theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học vừa phát huy sở trường giáo viên, vừa kích thích hứng thú học tập học sinh, vừa tạo điều kiện cho người học phát huy tồn diện lực Tuy nhiên việc thiết kế giảng theo định hướng tổ chức hoạt động định hướng Bộ chưa thực thống toàn quốc gặp nhiều khó khăn nhiều nguyên nhân khác nhau: trình độ giáo viên, điều kiện sở vật chất dạy học, trình độ nhận thức người học… Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả xin chọn đề tài “Thiết kế giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy giáo dục cơng dân lớp 12” làm đề tài khóa luận Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Từ định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học Bộ Giáo dục Đào tạo đặc điểm tri thức môn Giáo dục công dân lớp 12; đề tài tập trung thiết kế hoạt động khởi động, hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng mở rộng; đồng thời vận dụng hoạt động thiết kế giảng hoàn chỉnh 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài có nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, phân tích định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy GDCD Bộ GD& ĐT; Thứ hai, phân tích đặc điểm tri thức mơn GDCD lớp 12; Thứ ba, thiết kế hoạt động theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy GDCD lớp 12; Thứ tư, thiết kế giáo án hoàn chỉnh theo định hướng tổ chức hoạt động theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học; Phạm vi nghiên cứu Đề tài có phạm vi nghiên cứu hoạt động học theo nhóm (hoạt động khởi động; hoạt động hình thành kiến thức mới) hoạt động hướng dẫn học sinh tự học (hoạt động luyện tập; hoạt động vận dụng mở rộng) giảng dạy GDCD lớp 12 THPT hành Phương pháp nghiên cứu Dựa sở lí luận đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực lực người học, đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp sau: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; Phương pháp so sánh; Phương pháp khái quát hóa trừu tượng hóa Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, đề tài gồm có chương tiết Tổng quan tài liệu nghiên cứu Xoay quanh đề tài Thiết kế hoạt động dạy học Giáo dục Cơng dân, có nhiều nhà nghiên cứu, thầy giáo, người học quan tâm Đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục đào tạo; dạy học phát huy tính tích cực lực học sinh; thiết kế hoạt động dạy học nhận quan tâm trước tiên Bộ GD & ĐT Cụ thể: Thứ nhất, định hướng chung dạy học phổ thông: Báo cáo trị Đại hội Đảng Tồn quốc lần thứ XI khẳng định: “Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” [18, tr.32] Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo lần khẳng định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi trí thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông sang dạy học” [22, tr.18] Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 định hướng: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực công dân, phát triển bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS” [15, tr.11]; Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế:“Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mơ hình nước có - đến học sinh trả lời - Lớp nhận xét, bổ sung ( có) * Gv chốt lại: Tình cho thấy việc bắt người không cứ, đổ lỗi cho người khác hành vi vi phạm pháp luật vi phạm quyền tự công dân Quyền tự công dân hiểu nào? tìm hiểu “Bài 6: Các quyền tự công dân” Hoạt động hình thành kiến thức 1) Các quyền tự Hoạt động Thuyết trình tìm hiểu khái niệm quyền bất công dân khả xâm phạm thân thể công dân a) Quyền bất khả xâm *Mục tiêu: phạm thân thể -HS hiểu quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân công dân * Thế quyền bất - Rèn luyện NL giải vấn đề, NL tự chủ, NL phê phán khả xâm phạm thân *Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp thể cơng dân? *Thời gian: 12 phút *Cách tiến hành GV cho HS tham khảo: Điều 71 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Không bị bắt, khơng có định Tòa án nhân dân, định phê chuẩn Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội tang Việc bắt giam giữ người phải pháp luật.” GV nêu câu hỏi: - Theo em quyền bất khả xâm phạm thân thể cơng dân gì? 1-2 HS nêu ý kiến GV kết luận: Quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân nghĩa là, không bị bắt, khơng có định Tòa án, định 54 phê chuẩn Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội tang Hoạt động Xử lí tình tìm hiểu nội dung quyền * Nội dung quyền bất bất khả xâm phạm thân thể công dân khả xâm phạm thân *Mục tiêu: thể công dân -HS nêu nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể cơng dân; tỏ thái độ khơng đồng tình với hành vi xâm phạm đến thân thể công dân - Rèn luyện NL giải vấn đề, NL tự chủ, NL phê phán * Phương pháp: Xử lý tình huống, động não, giải vấn đề, vấn đáp *Thời gian: 15 phút Giáo viên định hướng cho học sinh: HS đọc tình trả lời câu hỏi sau: Tình 2: Một cán xã nghi học sinh lớp lấy cắp xe đạp nên bắt em lên trụ sở xã, nhốt vào phòng làm việc ngày mắng nhiếc, xoắn tai, dọa dẫm ép em phải nhận tội Thực ra, xe bị bạn khác lớp mượn mà không hỏi Cuối ngày, sau xe dược trả lại, ông cán xã thả em học sinh trạng thái hoảng loạn Phụ huynh em học sinh bị ông cán xã dọa nên không báo việc với quan chức Tình 3: Ơng A nợ ơng B số tiền lớn, thời gian lâu ông A khơng chịu trả Hằng ngày nhìn thấy vợ ơng A bán hàng ngang qua nhà mình, ơng B nảy sinh ý định bắt vợ ông A để uy hiếp đòi nợ Ngày 16/2/2010, ơng B thực hành vi bắt vợ ơng A (khơng có hành vi xâm hại đến vợ ông A) Sau nhận thông tin, ơng A trình báo việc với cơng an xã, lúc 3h ngày vợ ông A 55 trả Ơng B bị bắt cơng an xã truy xét vụ việc GV nêu câu hỏi: 1) Nêu phân tích lý bắt người đối tượng hai tình trên? 2) Nêu trách nhiệm pháp lý mà đối tượng phải nhận hai tình Trách nhiệm có giống khác nhau? 3) Rút học cho thân? - 2-3 HS trả lời -Lớp nhận xét , bổ sung (nếu có) -GV chốt ý: Khơng ai, dù cương vị có quyền tự ý bắt giam, giữ người lý khơng đáng nghi ngờ thiếu Tự ý bắt giam giữ người hành vi trái pháp luật, phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật Không ai, dù - GV tiếp tục nêu câu hỏi: 1) Nêu trường hợp bắt, giam người mà không bị truy cương vị có quyền cứu trách nhiệm pháp lý? tự ý bắt giam, giữ người 2) Khi pháp luật cho phép bắt người? lý khơng - 2-3 HS trả lời đáng nghi GV kết luận: Trong thực tế có nhiều trường hợp bắt ngờ thiếu Tự ý giam người mà không vi phạm pháp luật mà ngược lại bắt giam giữ người góp phần quan trọng vào bảo vệ an ninh trật tự hành vi trái pháp luật, Pháp luật qui định rõ ràng trường hợp bắt, phải xử lý nghiêm minh giam giữ người có quyền lệnh bắt, giam giữ theo pháp luật người - Các trường hợp bắt giam giữ người: Trường hợp 1: Việc bắt người tiến hành có định quan điều tra Trường hợp 2: Bắt người trường hợp 56 khẩn cấp ( nội dung sgk) Trường hợp 3: Bắt người phạm tội phạm tội tang bị truy nã Hoạt động Hoạt động luyện tập * Mục tiêu: - Củng cố kiến thức cho học sinh quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân; tỏ thái độ không đồng tinh với hành vi xâm phạm thân thể - Rèn luyện NL giải vấn đề, NL tự học * Phương pháp: Trực quan, giải vấn đề * Thời gian: phút * Cách tiến hành: GV tổ chức cho HS làm tập Phương pháp lựa chọn Đúng Dù ai, cương vị khơng có quyền bắt giam giữ người khác lý Người thi hành lệnh bắt người trường hợp phải ghi biên Khi gặp người bị truy nã có quyền bắt giữ Bắt người trường hợp khẩn cấp khơng cần lệnh bắt người người có thẩm quyền Việc bắt người khẩn cấp khơng cần có phê chuẩn viện kiểm sát sau tiến hành bắt Hoạt động vận dụng * Mục tiêu: 57 Sai - Giúp HS vận dụng kiến thức kĩ vào giải tình có thật sống - Rèn luyện NL tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL công dân, NL tự quản lí phát triển thân * Thời gian: phút * Phương pháp: Trò chơi * Cách tiến hành 1) GV nêu yêu cầu: tham gia trò chơi “tư vấn pháp luật” - GV tổ chức trò chơi “Tư vấn pháp luật” - GV mời nhóm tham gia đóng vai “Luật sư” để tư vấn pháp luật cho công dân (sử dụng kĩ thuật dạy học Tư vấn chuyên gia) Giáo viên cung cấp thêm tư liệu ( Điều 71 Hiến pháp năm) cho nhóm“Luật sư” Số học sinh lại lớp đóng vai công dân muốn tư vấn pháp luật - GV yêu cầu học sinh chuẩn bị - câu hỏi / tình câu chuyện, vụ án có thật, có tính thời sưu tầm có liên quan đến quyền bất khả xâm phạm thân thể để hỏi “Luật sư” - Khi “Cơng dân” nêu câu hỏi / tình huống…, “Luật sư” trao đổi cử đại diện trả lời Trò chơi tiếp tục “Luật sư” trả lời hết câu hỏi “Công dân” Ở nước ta văn pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân? Trả lời: - Ở nước ta văn pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân Hiến Pháp năm 1992, Điều 71 sửa đổi, bổ sung năm 2001 - GV yêu cầu tổ: Hãy nêu nhận xét em việc thực quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân - GV định hướng HS: tôn trọng thực quy 58 định quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân 2) HS chủ động thực yêu cầu Hoạt động mở rộng * Thời gian: phút - GV cung cấp địa hướng dẫn HS cách tìm văn pháp luật liên quan đến quyền bất khả xâm phậm thân thể công dân internet trang địa http://moj.gov.vn - HS sưu tầm tìm số ví dụ vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân trách nhiệm pháp lý vi phạm VI Dặn dò * Thời gian: phút - HS đọc trước mục phần b: Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, dân dự nhân phẩm công dân - Mỗi học sinh tìm tư liệu Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân 59 Tiểu kết chương Thơng qua phân tích chương 2, đề tài làm sáng tỏ nội dung sau: Thứ nhất, đề tài thiết kế hoạt động khởi động cho chương trình GDCD lớp 12 Tùy cụ thể, người dạy lựa chọn cách thức tiến hành khác cách đạt mức 1, mức mức Thực tiễn giảng dạy địa phương, nâng từ mức lên mức từ mức lên mức cho phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Thứ hai, đề tài thiết kế hoạt động hình thành kiến thức cho chương trình GDCD lớp 12 Cụ thể đơn vị kiến thức: Khái niệm vi phạm pháp luật; Công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ; Bình đẳng vợ chồng; Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng; Khái niệm quyền bầu cử ứng cử; Quyền học tập công dân; Quyền tự kinh doanh công dân; Thứ ba, đề tài thiết kế hoạt động luyện tập cho đơn vị kiến thức Trong đó, đa dạng hóa hình thức luyện tập: trò chơi; trắc nghiệm ghép đôi, – sai; chọn đáp án đúng; vấn đáp v.v Thứ tư, đề tài thiết kế hoạt động vận dụng mở rộng cho chương trình GDCD lớp 12 Trong tập trung vào giao nhiệm học tập cho người học làm nhà sưu tầm, tìm kiếm tư liệu địa mà người dạy giới thiệu Cuối cùng, đề tài thiết kế giáo án hoàn chỉnh theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học tiết Bài 60 PHỤ LỤC Phụ lục Một buổi sớm mai, khơng khí thật mát mẻ lành Ở thành phố tươi đẹp này, nhà Cánh cửa xịch mở Một đầu thò ra, tiếp đến tay Cái đầu ngó qua ngó lại khơng thấy ngó liền quẳng vật đen đen cầm tay đường, phía trước cửa nhà hàng xóm Rồi cánh cửa đóng im lại, im lặng khơng có chuyện xảy Bạn đến gần chút, nhận chuột, tất nhiên chết Vâng, Con chuột chết Nó chết đáng Bởi là… chuột Nó nằm đó, trơ trọi, chẳng quan tâm Cho đến ông hàng xóm tập thể dục về, phát nó, ông lầm bầm “Tổ cha đứa quẳng chuột trước nhà ơng”, ơng dùng chân hất đi, phía nhà hàng xóm khác, có phía nhà chủ nhân ban đầu chuột Rồi đường xe bắt đầu chạy, thành phố thức giấc Xe máy, xe ô tô, hối hả, ồn ã bình thường vốn Một cái, hai cái,… dòng xe cán lên xác chuột Đến trưa bị dẹp lép bánh tráng Đáng đời nó, bảo là… chuột Đến chiều chỗ “bánh tráng chuột” lại vùng dấu vết đen đen sót lại, vài mẫu thịt chuột dính sát mặt đường Chủ nhân chuột, ơng hàng xóm, ơng hàng xóm khác… bình thường, ơng vơ tư uống cà phê, ăn nhậu đấy, chuột biến rồi, ơng đâu có rỗi nghĩ đến chuyện chuột, ông phải bàn chuyện lớn cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội, ô nhiễm môi trường Băng Cốc… v.v Bạn có nghĩ chuột biến đâu khơng? Nói theo Định luật bảo tồn lượng vật khơng tự nhiên sinh khơng tự nhiên đi, chuyển từ dạng sang dạng khác Thế đống thịt chuột đâu??? Xin thưa, biến thành hạt bụi nhỏ li ti, xe qua hất bụi vào khơng khí Các ông nêu trên, người đường hít vào phổi Và đám “bụi thịt chuột” bám vào quần áo mũ nón khách qua đường khuếch tán nơi cho người hít Bây giờ, khơng khí vùng gần xác chuột bạn biết đấy! Và chuột mang mầm bệnh nhỉ? 61 Tơi mong rằng, bạn khơng phải người thích vứt chuột đường, khuyên nhủ người mà bạn biết đừng vứt chuột đường ! Hãy bảo vệ môi trường sống cho lành – vốn có q nhiều thứ làm cho nhiễm Phụ lục Điều 104 Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác Người cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% 11% thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a) Dùng khí nguy hiểm dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; c) Phạm tội nhiều lần người nhiều người; d) Đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già yếu, ốm đau người khác khơng có khả tự vệ; đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người ni dưỡng, thầy giáo, giáo mình; e) Có tổ chức; g) Trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam bị áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục; h) Thuê gây thương tích gây thương tích th; i) Có tính chất đồ tái phạm nguy hiểm; k) Để cản trở người thi hành cơng vụ lý cơng vụ nạn nhân Phạm tội gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% từ 11% đến 30%, thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm a đến điểm k khoản Điều này, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên dẫn đến chết người từ 31% đến 60%, thuộc trường hợp quy định điểm từ điểm a đến điểm k khoản Điều này, bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm Phạm tội dẫn đến chết nhiều người trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm tù chung thân” 62 Điều 108 Tội vô ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Người vô ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, bị phạt cảnh cáo, cải tạo khơng giam giữ đến hai năm phạt tù từ ba tháng đến hai năm Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm” Phụ lục VD: “XỬ LÝ HÌNH SỰ VỤ CƠNG AN ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH” Cơng an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật phó cơng an thị trấn Gành Hào Đoàn Văn Dự cán quyền thực người tham gia vây đánh, hành trọng thương lái xe ôm nghi ngờ bán vàng giả Nạn nhân anh Trần Hoàng Đại Dương, 30 tuổi, tạm trú thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải Vụ việc bị phanh phui ông Nguyễn Văn So (chủ tiệm vàng Trương Đức Gành Hào) gửi đơn tố cáo ngày 16/11, ông Dự công an Lê Duy Chương, Trần Văn Nhì, Phan Tấn Kiệt, Võ Hồng Tiểm, Bùi Cơng Kh Châu Chí Thơng bắt giữ, đánh gây thương tích anh Dương Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Đỗ Việt Thắng cho biết cơng an bị đình cơng tác Cơ quan điều tra xem xét khởi tố bị can người liên quan vụ án (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ) Nghiêm cấm hành vi xâm phạm đến tính mạng người khác giết người, đe dọa giết người, làm chết người (Theo báo VN EXPRESS) 63 C KẾT LUẬN Xoay quanh chủ đề Thiết kế giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 12, đề tài làm sáng tỏ nội dung sau: Thứ nhất, phân tích định hướng dạy học nói chung dạy học mơn GGDC nói riêng Theo đó, dạy học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần phải trọng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học Trong dạy học GDCD, có năm định hướng là: Dạy học thơng qua tổ chức hoạt động nhận thức cho HS; Dạy học phải trọng rèn luyện phương pháp tự học; Dạy học phải tăng cường học tập độc lập kết hợp chặt chẽ với học tập hợp tác; Dạy học phải kết hợp đánh giá thầy tự đánh giá trò; Dạy học kết hợp với hỗ trợ có hiệu phương tiện thiết bị dạy học Thứ hai, đề tài tiến hành thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng tổ chức học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học theo trình tự cụ thể sau: Hoạt động khởi động nhằm giúp HS huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm giải nhiệm vụ học mới; Hoạt động hình thành kiến thức giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức học, rèn luyện lực cảm nhận, cung cấp cho HS sở khoa học kiến thức đề cập đến học; Hoạt động luyện tập có mục tiêu kiểm tra lại kiến thức mà người học tiếp thu hoạt động hình thành kiến thức mới; Hoạt động vận dụng mở rộng nhằm giúp người học huy động kiến thức hình thành hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập vào giải tình xuất thật thực tiễn tình giả định xảy thực tiễn Cuối cùng, đề tài thiết kế giáo án hồn chỉnh theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy môn GDCD lớp 12 tiết Bài 6: Công dân với quyền tự Như vậy, để dạy học đạt hiệu cao, người dạy phải chủ động nỗ lực, đầu tư thời gian, công sức để tổ chức hoạt động cho người học thỏa sức sáng tạo Có vậy, người học có điều kiện phát triển tồn diện, tiết học GDCD trở nên sơi nổi, kích thích hứng thú học tập học sinh 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Đình Bảy (chủ biên) (2012), Lý luận dạy học môn GDCD trường THPT, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội [2] Vũ Đình Bảy (chủ biên) (2010), Phương pháp dạy học môn GDCD trường THPT, Nxb Giáo dục, Hà Nội [3] Vũ Đình Bảy (chủ biên) (2014), Thiết kế dạy học GDCD 12 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, Nxb Đại học Huế [4] Vũ Đình Bảy (chủ biên) (2016), Thiết kế baì dạy học môn GDCD trường THPT, Nxb Đại học Huế [5] Nguyễn Đăng Bằng (chủ biên), (2011), Góp phần dạy tốt, học tốt môn Giáo dục công dân trường THPT, Nxb Giáo dục, Hà Nội [6] Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Nxb Giáo dục, Hà Nội [7] Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Sách giáo viên Giáo dục công dân 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội [8] Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Sách giáo khoa Giáo dục công dân 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội [9] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình sách giáo khoa lớp 12 THPT môn Giáo dục công dân, Nxb Giáo dục, Hà Nội [10] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng [11] Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Công văn số 5842/BGDĐT-VP việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THPT [12] Bộ Giáo dục Đào tạo (1999), Chỉ thị số 15 việc đẩy mạnh hoạt động đổi phương pháp giảng dạy học tập trường Sư phạm [13] Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Tài liệu tập huấn phương pháp kỹ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học môn GDCD, Nxb Giáo dục, Hà Nội [14] Chính phủ (2015), Quyết định số 1501/QĐ-TTg, Quyết định phê duyệt Đề 65 án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020 [15] Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg, Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhà trường [16] Trần Văn Chương (chủ biên) (2006), Tình Giáo dục công dân 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội [17] Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [18] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [19] Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [20] Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị Trung ương khóa VII sách dân số kế hoạch hóa gia đình [21] Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị Trung ương khóa VIII định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000 [22] Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo [23] Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị 29 NQ/TW việc Đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế [24] Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga (chủ biên) (2011), Phương pháp dạy học Giáo dục công dân trường trung học phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội [25] Bùi Hiền (2007), Từ điển Giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa [26] Nguyễn Thị Sông Hương (2015), Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phương pháp đóng vai giảng dạy môn GDCD bậc THPT, Trường THPT Thừa Thiên Huế [27] Kỷ yếu hội thảo Dạy học tích hợp - dạy học phân hóa chương trình GDPT sau năm 2015 Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/11/2012 66 [28] Đỗ Mười (1996), Phát triển mạnh Giáo dục - Đào tạo phục vụ đắc lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Giáo dục, Hà Nội [29] Phạm Nguyên Nhung (2013), Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trường phổ thông nay, Tạp chí Lý luận trị [30] Trần Sỹ Phán (2011), Vấn đề định hướng giá trị đạo đức cho niên Việt Nam nay, Đề tài khoa học cấp sở, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh [31] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [32] Lương Việt Thái (2011), Phát triển chương trình theo định hướng phát triển lực, Tạp chí khoa học Giáo dục [33] Nguyễn Thị Toan (2016), Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 12 thông qua sử dụng câu chuyện pháp luật, Trường THPT Triệu Sơn [34] Phạm Viết Vượng (1996), Giáo dục đại cương, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội [35] Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội [36] Từ điển Tiếng Việt (1993), Nxb Văn hóa, Hà Nội Tài liệu Internet [37] Lan Anh, Bàn thực trạng giảng dạy môn GDCD, Giáo dục đạo đức cho HS trường THCS, THPT địa bàn huyện Phú Riềng, http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/ban-ve-thuc-trang-giang-day-bo-mon-giao-duccong-dan-giao-duc-dao-duc-cho-hoc-sinh-tai-cac-truong-thcs-thpt-tren-dia-ban-huyenphu-rieng [38] Thu Hiền, Thi THPT Quốc gia môn GDCD: Ai lo lắng!, http://www.dongbang.vn/giao-duc/item/40286-thi-thpt-quoc-gia-mon-giao-duc-congdan-ai-cung-lo-lang.html [39] Vũ Văn Hiền, điểm Dự thảo môn GDCD, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/2-diem-rat-moi-trong-du-thao-mongiao-duc-cong-dan-431185.html [40] Phạm Quỳnh, Đừng đổi tên môn GDCD, https://vietnammoi.vn/dung-doiten-mon-giao-duc-cong-dan-30363.html 67 [41] Ngọc Tú, Dạy pháp luật cho HS phải gắn với thực tế sống, http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=7&mabb=82788 [42] Bùi Minh Tuấn, Đừng xem GDCD môn phụ, http://dantri.com.vn/diendan/dung-xem-giao-duc-cong-dan-la-mon-phu-1325211716.html [43] https://dangbo.lhu.edu.vn/193/23573/Noi-dung-nghi-quyet-hoi-nghi-TrungUong-Dang-lan-8-khoa-XI.html [44] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-711-QD-TTgnam-2012-Chien-luoc-phat-trien-giao-duc-2011-2020-141203.aspx 68 ... HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 1.1 Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học dạy học Giáo dục công dân lớp 12 1.1.1... hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học giảng dạy GDCD lớp 12; Thứ tư, thiết kế giáo án hoàn chỉnh theo định hướng tổ chức hoạt động theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học; ... TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 1.1 Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học dạy học Giáo dục công dân lớp 12 1.1.1 Định hướng dạy học trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12, Thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12

Từ khóa liên quan