0

Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

3 110 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 11:07

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU A Mục tiêu: Sau học xong này, HS phải:  Kiến thức: - Hiểu rõ khái niệm tiết vai trò thể sống, hoạt động tiết thể - Xác định cấu tạo hệ tiết hình vẽ biết trình bày lời cấu tạo hệ tiết nước tiểu  Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát - phân tích kênh hình, hoạt động nhóm  Thái độ: - Giáo dục ý thức, vệ sinh quan tiết B Phương pháp: - Quan sát nghiên cứu tìm tòi - Hoạt động nhóm C Chuẩn bi: * GV: - Tranh ảnh: Cấu tạo hệ tiết nước tiểu * HS: Nghiên cứu kĩ D Tiến trình lên lớp: I Ổn đinh: Vắng(1') II Kiểm tra cũ: III Bài mới(37') Đặt vấn đề(1') GV: Hàng ngày thể ta tiết môi trường sản phẩm nào? HS: TaiLieu.VN Page GV: Vậy thực chất hoạt động tiết Triển khai bài(36') a Hoạt động 1:(16) Bài tiết GV: Yêu cầu HS n/c thông tin SGK HS: Độc lập nghiên cứu→ thực lệnh ? Các sản phẩm thải cần tiết phát sinh từ đâu ? Hoạt động tiết đóng vai trò quan trọng GV: Gọi đại diện HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung * Yêu cầu: - Bài tiết trình lọc thải bỏ mơi trường ngồi chất cặn bả hoạt động TĐC tế bào tạo số chất độc khác - Nhờ tiết mà tính chất môi trường ổn định tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn bình thường 1, Phát sinh từ hoạt động TĐC tế bào, chất độc từ môi trường 2, GV: đánh giá hoàn thiện kiến thức b Hoạt động 2:(20') Cấu tạo hệ tiết nước tiểu GV: Yêu cầu hs n/c thông tin + quan sát tranh - Gồm: + Thận HS: Độc lập nghiên cứu thông tin + quan sát tranh thực lệnh + Ống dẫn nước tiểu ? Sự phối hợp loại thức ăn có ý nghĩa + Ống đái GV: Gọi đại diện HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung rút kết luận Yêu cầu: TaiLieu.VN + Bóng đái - Thận gồm hai với khoảng hai triệu đơn vị chức để lọc máu hình thành nước tiểu Page 1-d; 2-a; 3-d; 4- d GV: Sử dụng tranh giải thích cấu tạo hệ tiết nước tiểu Đánh giá→ Kết luận IV Củng cố: (4') ? Bài tiết đóng vai trò quan trọng thể sống ? Bài tiết thể người quan đảm nhận ? Trình bày cấu tạo hệ tiết nước tiểu V Dặn dò, tập nhà (3')  Bài cũ: - Học cũ - Đọc mục " Em có biết"  Bài mới: Kẻ phiếu học tập vào tập Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu thức - Nồng độ chất hòa tan - Chất độc, chất cặn bả - Chất dinh dưỡng E Bổ sung: TaiLieu.VN Page ... nhận ? Trình bày cấu tạo hệ tiết nước tiểu V Dặn dò, tập nhà (3')  Bài cũ: - Học cũ - Đọc mục " Em có biết"  Bài mới: Kẻ phiếu học tập vào tập Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu thức - Nồng độ... hình thành nước tiểu Page 1-d; 2-a; 3-d; 4- d GV: Sử dụng tranh giải thích cấu tạo hệ tiết nước tiểu Đánh giá→ Kết luận IV Củng cố: (4') ? Bài tiết đóng vai trò quan trọng thể sống ? Bài tiết thể... chất diễn bình thường 1, Phát sinh từ hoạt động TĐC tế bào, chất độc từ môi trường 2, GV: đánh giá hoàn thiện kiến thức b Hoạt động 2:(20') Cấu tạo hệ tiết nước tiểu GV: Yêu cầu hs n/c thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,