0

Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

2 117 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 11:07

Giáo án Sinh học BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I MỤC TIÊU: Sau học này, học sinh cần đạt: Kiến thức: - HS hiểu rõ khái niệm tiết vai trò với thể sống, hoạt động tiết thể - HS xác định cấu tạo hệ tiết hình vẽ biết trình bày lời cấu tạo hệ tiết Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ tự nghiên cứu hoạt động nhóm Thái độ: - Có ý thức giữ gìn vệ sinh quan tiết II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: - Chuẩn bị tranh ảnh H38.1, mơ hình cấu tạo thận III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Kiểm tra: * Sĩ số: 8a:…………… 8b: …………… 8c: …………… * Bài cũ: (10’) - Thu viết thu hoạch HS Bài mới(40’) Mở bài: Hàng ngày tiết môi trường ngồi sản phẩm nào? (CO2, nước tiểu, mồ hơi) Thực chất hoạt động tiết gì? Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu tiết - GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo luận : Nội dung I Bài tiết - Bài tiết giúp thể thải chất cặn bã Giáo án Sinh học + Các sản phẩm thải cần tiết phát sinh từ đâu? + Hoạt động tiết đóng vai trò quan trọng? + Vai trò hoạt động tiết với thể sống nào? HS thảo luận sau trình bày, nhận xét, bổ sung rút kết luận - GV hoàn thiện kiến thức cho HS chất độc hại mơi trường ngồi - Các hoạt động tiết gồm: + Bài tiết khí CO2 hệ hô hấp + Bài tiết mồ hôi da + Bài tiết chất thải hệ tiết nước tiểu - Nhờ hoạt động tiết mà môi trường bên ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn bình thường * Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo hệ tiết nước tiểu II Cấu tạo hệ tiết nước tiểu: - GV yêu cầu HS đọc thích, quan - Hệ tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước sát H38.1, thảo luận hoàn thành tập tiểu, bóng đái, ống đái mục SGK - Thận gồm hai triệu đơn vị chức để lọc máu HS đọc thông tin, quan sát thảo luận hình thành nước tiểu sau lên bảng chữa bảng phụ - Mỗi đơn vị chức gồm cầu thận, nang cầu - GV nhận xét yêu cầu HS tự rút kết thận ống thận luận - GV yêu cầu HS lên trình bày tranh vẽ - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung Kiểm tra đánh giá:(2’) - Bài tiết có vai trò thể? - Hệ tiết gồm thành phần cấu tạo nào? Hướng dẫn học nhà:(1’) - Học - Đọc mục “Em có biết” - Soạn ... 2: Tìm hiểu cấu tạo hệ tiết nước tiểu II Cấu tạo hệ tiết nước tiểu: - GV yêu cầu HS đọc thích, quan - Hệ tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước sát H 38. 1, thảo luận hoàn thành tập tiểu, bóng đái,... trường ngồi - Các hoạt động tiết gồm: + Bài tiết khí CO2 hệ hơ hấp + Bài tiết mồ hôi da + Bài tiết chất thải hệ tiết nước tiểu - Nhờ hoạt động tiết mà môi trường bên ổn định tạo điều kiện thuận lợi... - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung Kiểm tra đánh giá:(2’) - Bài tiết có vai trò thể? - Hệ tiết gồm thành phần cấu tạo nào? Hướng dẫn học nhà:(1’) - Học - Đọc mục “Em có biết” - Soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,