0

Quản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

122 137 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2018, 14:04

Quản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải DươngQuản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGUYỄN VĂN THUẦN QUẢN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG Ngành: Quản giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN QUANG UẨN THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết khảo sát, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn toàn quốc chưa công bố phương tiện thơng tin Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm mà tơi cam đoan Thái Nguyên, ngày 17 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Văn Thuần i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu đề tài “Quản sử dụng phương tiện thiết bị dạy học trường THCS huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương”, nhận giúp đỡ, bảo nhiệt tình thầy giáo trường Đại học Thái Nguyên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi bày tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học, phòng Quản khoa học - Trường Đại học Thái Nguyên, thầy giáo, giáo tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Tôi xin bày tỏ biết ơn đặc biệt đến GS.TS NGUYỄN QUANG UẨN người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ khoa học để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn: - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; - Ban giám hiệu, thầy giáo, nhân viên thiết bị trường THCS huyện Ninh Giang; - Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, cổ vũ, khích lệ giúp đỡ tơi suốt thời gian qua Mặc dù nhiều cố gắng suốt q trình thực đề tài, song mặt hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp dẫn thầy giáo bạn đồng nghiệp Thái Nguyên, ngày 17 tháng năm 2018 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Thuần ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn 11 Chương 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 13 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề 13 1.1.1 Nghiên cứu nước việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 13 1.1.2 Nghiên cứu nước việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 15 1.2 luận phương tiện, thiết bị dạy học 19 1.2.1 Khái niệm phương tiện, thiết bị dạy học 19 1.2.2 Các loại phương tiện, thiết bị dạy học 20 1.2.3 Các yêu cầu phương tiện, thiết bị dạy học sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 25 1.2.4 Vai trò phương tiện, thiết bị dạy học trình dạy học 25 1.3 luận khai thác sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở 27 iii 1.3.1 Khái niệm khai thác sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở 27 1.3.2 Vai trò việc khai thác, sử dựng phương tiện, thiết bị dạy học trường học sở 28 1.3.3 Nội dung khai thác, sử dựng phương tiện, thiết bị dạy học trường học sở 29 1.3.4 Quy trình khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường học sở 31 1.4 luận quản khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường học sở 34 1.4.1 Khái niệm quản khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường học sở 34 1.4.2 Những thuận lợi, khó khăn công tác xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 35 1.4.3 Nội dung quản khai thác, sử dụng phương tiện thiết bị dạy học trường học sở 38 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở 45 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 45 1.5.2 Các yếu tố khách quan 46 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN KHAI THÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 49 2.1 Khái quát huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 49 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên, dân số 49 2.1.2 Tình hình giáo dục nói chung giáo dục trung học sở nói riêng 49 2.1.3 Khái quát khảo sát thực trạng 52 2.2 Thực trạng khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 53 2.2.1 Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở 53 2.2.2 Đánh giá vai trò, tác dụng việc khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học 58 iv 2.2.3 Thực công việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện đồ dùng dạy học 61 2.2.4 Đánh giá chung xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học trường trung học sở 63 2.3 Thực trạng quản khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường THCS Huyện Ninh Giang 65 2.3.1 Lập kế hoạch xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 65 2.3.2 Tổ chức thực kế hoạch 68 2.3.3 Chỉ đạo xây dựng, khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học 70 2.3.4 Kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng, khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học 72 2.3.5 Đánh giá chung thực trạng biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học 74 2.4 Mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan, chủ quan tới việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở 76 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN KHAI THÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 81 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 81 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 81 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính tồn diện 81 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 82 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 82 3.2 Đề xuất biện pháp quản khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 83 3.2.1 Tăng cường quản công tác chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm đội ngũ cán quản lý, giáo viên, cán thiết bị trường học 83 3.2.2 Quản khai thác, xây dựng, mua sắm sử dụng trang thiết bị dạy học có hiệu 85 3.2.3 Kiểm tra, đánh giá cụ thể, sát việc giáo viên, học sinh sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học (Kiểm tra nội bộ) 87 v 3.2.4 Đẩy mạnh việc bảo quản, kiểm kê, lý, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học 90 3.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời công tác trang thiết bị dạy học theo học kỳ, theo năm học đột xuất (Của cấp quản trường) 93 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 94 3.4 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 96 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 96 3.4.2 Thời gian khảo nghiệm 96 3.4.3 Hình thức khảo nghiệm 96 3.4.4 Nội dung khảo nghiệm 96 3.4.5 Xử kết khảo nghiệm 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt: Chữ viết đầy đủ CBQL: Cán quản CBTBTH: Cán thiết bị trường học ĐLC: Độ lệch chuẩn ĐTB: Điểm trung bình GV: Giáo viên TB: Thứ bậc TCN: Trước công nguyên TT: Thứ tự iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ Bảng Bảng 2.1 Những thuận lợi công tác xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở 53 Bảng 2.2 Những khó khăn công tác xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở 56 Bảng 2.3 Vai trò, tác dụng việc khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học 58 Bảng 2.4 Thực công việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện đồ dùng dạy học 61 Bảng 2.5 Lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 66 Bảng 2.6 Tổ chức thực kế hoạch 68 Bảng 2.7 Chỉ đạo xây dựng, khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học 70 Bảng 2.8 Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học 72 Bảng 2.9 Mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan, chủ quan tới việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở 76 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm biện pháp đề xuất nâng cao hiệu quản khai thác, sử dụng trang thiết bị, phương tiện dạy học 97 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Đánh giá chung việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học 63 Biểu đồ 2.2 Đánh giá chung thực trạng biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học 74 đồ đồ 3.1: Quan hệ biện pháp đề xuất 95 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Khai thác sử dụng có hiệu trang thiết bị, phương tiện dạy học nhà trường nói chung nhà trường trung học sở nói riêng mối quan tâm chung toàn xã hội cũng nhà trường, đó nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu dạy giáo viên hiệu học tập học sinh Điều cho thấy vai trò quan quản khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học Vì vậy, nhà trường nỗ lực xây dựng sở vật chất đầy đủ phục vụ cho hoạt động dạy, làm cho thông điệp giảng học sinh tiếp nhận tốt nhất, hướng đến nâng cao lực thực tiễn học sinh Cũng tầm quan trọng trang thiết bị, phương tiện dạy học, chủ trương, sách Nhà nước ta ln dành quan tâm ưu tiên nguồn kinh phí cho xây dựng, mua sắm thiết bị phục vụ dạy học nhà trường cấp học, đồng thời cũng tiêu chuẩn trường trung học sở, trung học phổ thông trường có nhiều cấp học theo quy định Bộ Giáo dục đào tạo để xác định trường đạt chuẩn quốc gia trường trung học sở, tùy theo môn học để xác định phương tiện, giáo cụ trực quan, với số mơn học thuộc khoa học tự nhiên giáo cụ trực quan góp phần trực tiếp nâng cao lực học tập học sinh, từ ngày 27 tháng năm 2017 Bộ Giáo dục Đào tạo thơng qua chương trình giáo dục phổ thơng với định hướng giảng dạy tiếp cận lực người học giáo cụ trực quan trở thành phần thiết yếu dạy học, đó việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học không tiêu chuẩn để xác định trường đạt chuẩn mà yếu tố nâng cao hiệu giảng dạy, yếu tố cần thiết để nâng cao lực thực tiễn người học 1.2 Với vai trò quan trọng phương tiện, thiết bị dạy học, giới Việt Nam có nghiên cứu vấn đề Ngay từ thời cổ đại, tư tưởng nhà giáo dục vĩ đại thời kỳ cổ đại Hy Lạp Aritxtốt(384 - 322 TCN), Platon (645 - 653 TCN), phương Đông Khổng Tử (551-479 TCN), cho giáo dục phải đặt học sinh vào tình có vấn đề vấn đề giải tốt có hỗ trợ phương tiện, thiết bị dạy học Cho đến thời kỳ đại, Liên Biện pháp “Tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời công tác trang thiết bị dạy học theo học kỳ, theo năm học đột xuất” đánh giá có tính khả thi thấp nhất, xếp thứ bậc 5, với ĐTB = 2,37 giải điều này, đồng chí Nguyễn Thị Thơm cán quản thiết bị dạy học trường Trung học sở Văn Giang cho biết: “Việc kiểm tra, đánh giá quản sử dụng trang thiết bị chưa theo dõi sát sao, nhà trường thiếu thiết bị dạy học, nhiều thiết bị cũ chậm trang cấp, kinh phí cho việc quản khơng nên ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, hiệu kiểm tra, đánh giá” Mức độ cần thiết cần thiết mức độ khả thi có tương quan thứ bậc Spearman mức cao tương quan thuận Tóm lại, kết khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất cao Mức độ cần thiết nhận thức kết trội so với kết nhận thức mức độ khả thi Về mức độ cần thiết tập trung vào biện pháp khai thác, xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học có hiệu Về mức độ khả thi biện pháp kiểm tra, đánh giá cụ thể, sát việc giáo viên, học sinh sử dụng trang thiết bị phương tiện dạy học trội năm biện pháp đề xuất Tiểu kết chương Trên sở phân tích thực trạng với ưu điểm hạn chế, tác giả luận văn đề xuất biện pháp quản khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở Các nguyên tắc đề xuất biện phápgồm: Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, nguyên tắc đảm bảo tính phát triển, nguyên tác đảm bảo tính lịch sử - cụ thể, ngun tắc đảm bảo tính tồn diện nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Các biện đề xuất gồm: Tăng cường quản công tác chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ thuật, học hỏi kinh nghiệm đội ngũ cán làm công tác thiết bị đồ dùng dạy học; Khai thác, xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học có hiệu quả; đẩy mạnh việc bảo quản, kiểm kê, lý, bổ sung phương tiện, trang thiết bị dạy học biện pháp tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời công tác trang thiết bị dạy học theo học kỳ, theo năm học đột xuất Kết khảo nghiệm biện pháp đề xuất cho thấy mức độ cần thiết mức độ khả thi nhận thức với kết cao, đó kết nhận thức mức độ cần thiết cao so với nhận thức mức độ khả thi Các biện pháp đề xuất có tương quan thuận chặt chẽ 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở nghiên cứu vấn đề luận phương tiện, thiết bị dạy học, biện pháp khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở cho rằng: Biện pháp khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở cách thức phát khả phương tiện, thiết bị dạy học nhằm đem lại hiệu hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh Nhận thức vai trò, tác dụng việc khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học thể nội dung giúp cho việc học đôi với hành, khắc sâu cụ thể hóa kiến thức thuyết, rèn luyện kĩ thực hành môn học; gây hứng thú dạy học, nâng cao kết học tập học sinh rèn luyện kỹ sử dụng phương tiện, trang thiết bị cho giáo viên học sinh Các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở gồm lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học; tổ chức thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản thiết bị dạy học Thực biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học cho thấy việc lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Song công việc lập kế hoạch tổng thể nhà trường, kế hoạch năm học việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học quan trọng đánh giá trội Tuy nhiên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán thiết bị trường học chưa thường xuyên Tổ chức thực kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học nhiều khiếm khuyết, cơng việc xây dựng thực quy định việc khai thác, sử dụng, bảo quản phương tiện, trang thiết bị dạy học kết cao song mức trung bình Hạn chế rõ cơng việc cử cán tham gia dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác trang thiết bị dạy học Công tác đạo Hiệu trưởng việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học chặt chẽ 100 Việc kiểm tra, đánh giá công tác quản thiết bị dạy học lộ nhiều hạn chế, đó hạn chế việc rút kinh nghiệm, hoàn thiện biện pháp quản việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học Luận văn đề xuất 05 biện pháp gồm: Tăng cường quản công tác chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm đội ngũ cán làm công tác thiết bị đồ dùng dạy học; Khai thác, xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học có hiệu quả; kiểm tra, đánh giá cụ thể, sát việc giáo viên, học sinh sử dụng trang thiết bị phương tiện dạy học; đẩy mạnh việc bảo quản, kiểm kê, lý, bổ sung phương tiện, trang thiết bị dạy học biện pháp tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời công tác trang thiết bị dạy học theo học kỳ, theo năm học đột xuất Tổ chức khảo nghiệm năm biện pháp Kết khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết tính khả thi cao, đó tính cần thiết cao so với nhận thức tính khả thi Kiến nghị 2.1 Với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương - Tăng cường việc đầu tư trang thiết bị cho trường trung học sở địa bàn huyện - Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán thiết bị trường học quản khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học - Hằng năm, tổ chức hội thảo quản sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học trường trung học sở - Tổ chức triển lãm, hội thi đồ dùng dạy học tự làm giáo viên theo định kỳ thường xuyên - Mời gọi xã hội hóa việc đầu tư trang thiết bị cho hoạt động dạy học trường phổ thông nói chung trường trung học huyện Ninh Giang nói riêng 2.2 Với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ninh Giang - Dành kinh phí cho trường để tạo chủ động việc mua sắm, trang bị phương tiện dạy học - Tăng cường công tác, tra, kiểm tra, đạo việc quản khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học Hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn huyện - Tổ chức thi thiết kế làm đồ dùng dạy học phạm vi cấp huyện 101 - Dành kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán quản thiết bị trường học - Phối hợp với quyền huyện quyền địa phương quản trường trung học sở mặt hành để huy động tham gia nhân dân vào công tác xã hội hóa trang thiết bị dạy học 2.3 Với quyền xã huyện Ninh Giang - Chính quyền xã cần coi chiến lược phát triển giáo dục chung xã chiến lược phát triển chung xã hội nên chủ động phối hợp với trường hỗ trợ kinh phí để mua sắm, trang cấp trang thiết bị cũng kinh phí bảo quản trang thiết bị theo yêu cầu - Huy động tham gia đông đảo nhân dân vào việc đóng góp kinh phí để phục vụ cho việc nâng câp điều kiện sở vật chất nhà trường 2.4 Với trường trung học sở huyện Ninh Giang - Chủ động xây dựng kế hoạch ngắn hạn dài hạn trang thiết bị sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học - Đưa nội dung sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện dạy học vào việc xét công nhận danh hiệu thi đua năm học - Định kỳ tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời cá nhân có nhiều thành tích sử dụng, khai thác phương tiện dạy học dạy đem lại hiệu cao - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên học tập, giao lưu, học hỏi, tham khảo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phạm vi địa bàn huyện cũng trường trung học sở địa bàn tỉnh - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản giáo dục, Trường Cán quản giáo dục - Đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1999),Quản sở vật chất phạm, quản tài q trình giáo dục - Trường Đại học phạm Hà Nội - Trường Cán quản giáo dục - Đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức quản số vấn đề luận thực tiễn, Nxb thống kê, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1999),Cơ sở pháp công tác quản giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội - Trường Cán quản giáo dục - Đào tạo, Hà Nội Lương Khắc Bình (2014), Một số giải pháp quản thiết bị dạy học trường trung học sở huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạcquản giáo dục, trường Đại học phạm, Đại học Vinh Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, phổ thông, số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2000 Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư việc Hướng dẫn thực Chỉ thị số 14 Thủ tướng phủ nhằm thực thắng lợi mục tiêu việc đổi chương trình giáo dục phổ thơng, số 14/2002/TT-BGDĐT ngày 01 tháng năm 2002 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định việc ban hành Quy chế công nhận phòng học mơn trường trung học đạt chuẩn quốc gia, số 32/2004/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lệ trường Trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng năm 2011 10 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định Ban hành Chương trình Bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học sở giáo dục phổ thông,số 74/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 05 tháng 12 năm 2007 11 Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư việc Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS, số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng năm 2009 12 Bộ Giáo dục Đào tạo, Hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học cấp Tiểu học Trung học sở, số 6817/BGDĐT-CSVCTBTH, ngày 11 tháng năm 2009 103 13 Võ Đăng Chín (2013), Biện pháp quản phương tiện dạy học trường trung học sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạcquản giáo dục, Đại học Đà Nẵng 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001),Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Trần Quốc Đắc (2013), Một số vấn đề luận thực tiễn việc xây dựng, sử dụng sở vật chất thiết bị dạy - học trường phổ thông Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương 8: Quản sở vật chất - kỹ thuật trường phổ thông 16 Tô Xuân Giáp (1997), Phương tiện dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Bùi Minh Hiền (2006), Quản giáo dục, Nxb Đại Học Phạm 18 Học viện Quản giáo dục (2009),Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý, công chức nhà nước ngành Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Hộ (2002) luận dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Trần Đức Hùng (2012), Biện pháp quản thiết bị dạy học trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn nay, Luận văn thạcquản lí giáo dục, Đại học Đà Nẵng 21 Lê Khanh (1998),Về xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, Tài liệu bồi dưỡng cán quản giáo dục đào tạo, Hà Nội 22 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học quản giáo dục, Nxb Đại học phạm 23 Trần Kiểm, Bùi Minh Hiền (2006), Giáo trình quản lãnh đạo nhà trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội 24 Vương Ngọc Lê (2010), Thực trạng quản sở vật chất trường trung học sở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Luận văn thạc sĩ giáo dục, trường Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh 25 Hà Thế Ngữ (2001),Giáo dục đại học - Một số vấn đề luận thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 26 Hoàng Phê (2005), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, Nxb Đà Nẵng 27 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm quản giáo dục, Trường cán quản giáo dục 104 28 Quốc hội (2011),Luật giáo dục,Nxb Chính trị quốc gia 29 Vũ Trọng Rỹ (1997), Một số vấn đề luận phương tiện dạy học, Tài liệu dùng cho học viên cao học, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội 30 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị việc Đổi Chương trình giáo dục phổ thơng, 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng năm 2001 31 Viện ngôn ngữ học (2003),Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 32 Viện Khoa học Giáo dục (2002), Một số vấn đề luận thực tiễn việc xây dựng, sử dụng sở vật chất thiết bị dạy - học trường phổ thông Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 33 Nguyễn Như Ý (1999) (chủ biên), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 105 PHỤ LỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên, cán quản lý, cán thiết bị trường học) Kính thưa quý vị! Để góp phần phát huy hiệu xây dựng, khai thác sử dụng phương tiện thiết bị dạy học trường trung học sở huyện nhà, xin đồng chí cho biết ý kiến thân cách đánh dấu x vào ô cột phù hợp với ý kiến bạn ý câu hỏi nêu đây: Câu Những thuận lợi, khó khăn công tác xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường đồng chí cơng tác: a) Các thuận lợi TT Các thuận lợi Mức độ thuận lợi Nhiều Vừa Ít phải Sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho công tác Ban Giám hiệu nhà trường Cán thiết bị trường học chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng có lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm Giáo viên nhà trường tích cực tham gia xây dựng, khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học Học sinh có ý thức, hành vi giữ gìn, tiết kiệm, bảo vệ phương tiện, trang thiết bị dạy học 10 Kinh phí đầu tư Nhà nước, từ cơng tác xã hội hóa, địa phương dành đất cho xây dựng hạng mục cơng trình phục vụ dạy học b) Các khó khăn TT Các khó khăn Nguồn kinh phí hạn hẹp, chưa có đầu tư thỏa đáng cho sở vật chất cho công tác thiết bị dạy học Một số trang thiết bị, phương tiện cũ, mua sắm chưa phù hợp, thiếu số trang thiết bị cần thiết Một số giáo viên ngại sưu tầm, tìm kiếm, tự tạo đồ dùng dạy học ngại sử dụng trang thiết bị dạy học chưa thực tiết kiệm, sử dụng chưa hiệu Việc bảo quản trang thiết bị từ phía cán chuyên trách, giáo viên, học sinh chưa tốt Mức độ khó khăn Vừa Nhiều Ít phải Câu Đánh giá vai trò, tác dụng việc khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học TT Vai trò, tác dụng Giúp cho việc học đôi với hành, khắc sâu cụ thể hóa kiến thức lí thuyết, rèn luyện kĩ thực hành môn học, chống dạy học chay Gây hứng thú dạy học, làm cho việc dạy thêm hấp dẫn, giúp giáo viên, học sinh u thích mơn học Góp phần nâng cao kết học tập học sinh Rèn luyện kĩ sử dụng phương tiện, trang thiết bị cho giáo viên học sinh mơn học Khuyến khích giáo viên, học sinh tìm tòi, phát huy sáng kiến tìm kiếm, xây dựng, khai thác phương tiện đồ dùng dạy học Góp phần thực tiêu chí khơng thể thiếu việc phấn đấu nhà trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ Bình Hạn Tốt thường chế Câu Đánh giá mức độ thực công việc xây dựng, khai thác phương tiện đồ dùng dạy học TT Thực công việc Huy động tham gia giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh va nhân dân đóng góp xây dựng, khai thác phương tiện, trang thiết bị đồ dùng dạy học Mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ dạy học Sử dụng có kết phương tiện, trang thiết bị phục vụ dạy học Bảo quản phương tiện, trang thiết bị phục vụ dạy học Đào tạo, bồi dưỡng, quản lí đội ngũ cán làm cơng tác thiết bị, thư viện trường học Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên công tác trang thiết bị trường học Mức độ thực Bình Hạn Tốt thường chế Câu Đánh giá biện pháp quản lí, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường đồng chí công tác 4.1 Lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học TT Các mặt quản lí Lập kế hoạch tổng thể nhà trường, kế hoạch năm học việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học Kế hoạch xây trang bị phòng học chuyên dụng, phòng học đa năng, phòng học tương tác Kế hoạch mua sắm phương tiện, trang thiết bị dạy học Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí đầu từ từ phía nhà nước từ phía lực lượng xã hội đóng góp qua xã hội hóa giáo dục Kế hoạch huy động sưu tầm, sáng chế, tự tạo phương tiện, đồ dùng dạy học Kế hoạch sử dụng, khai thác sở vật chất, trang thiết bị dạy học Kế hoạch bảo quản, kiểm kê, lí, bổ sung phương tiện, trang thiết bị dạy học Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán thiết bị trường học Mức độ thực Tốt Bình Hạn thường chế 4.2 Tổ chức thực kế hoạch TT Cơng việc quản lí Xây dựng thực quy định viêc khai thác, sử dụng, bảo quản phương tiện, trang thiết bị dạy học Tổ chức phận phụ trách công tác trang thiết bị dạy học phân công trách nhiệm cho phận, cá nhân phụ trách triển khai công việc Cử cán tham gia dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác trang thiết bị dạy học Phối hợp ban giám hiệu, cán phụ trách trang thiết bị, tổ môn giáo viên cơng tác quản lí Tổ chức kiểm tra, đánh giá cơng tác quản lí, xây dựng, mua sắm, khai thác, sử dụng, bảo quản, lí, bổ sung trang thiết bị Mức độ thực Tốt Bình Hạn thường chế 4.3 Chỉ đạo xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học TT Cơng việc quản lí Chỉ đạo việc lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học Chỉ đạo việc tổ chức thực kế hoạch Chỉ đạo việc phối hợp đồng lực lượng việc quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học Chỉ đạo việc đổi phương pháp khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học Chỉ đạo bồi dưỡng, đánh giá cán phụ trách phương tiện, thiết bị dạy học Mức độ thực Tốt Bình Hạn thường chế 4.4 Kiểm tra, đánh giá công tác thiết bị dạy học TT Công việc quản lí Thường xuyên kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng trang thiết bị dạy học Kiểm tra việc giáo viên, học sinh tham gia xây dựng, sưu tầm, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học Kiểm tra, lí, bổ sung, phương tiện, trang thiết bị dạy học Động viên, khen thưởng, nhắc nhở, uốn nắn cán giáo viên công tác Rút kinh nghiệm, hồn thiện biện pháp quản lí việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học Mức độ thực Tốt Bình Hạn thường chế Câu Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan, chủ quan tới việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở TT Các yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Vừa nhiều Ít phải Các yếu tố chủ quan Sự quản tâm, tinh thần trách nhiệm, lực quản lí Ban Giám hiệu nhà trường Cán phụ trách trang thiết bị có kiến thức chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề, nhiệt tình có trách nhiệm Giáo viên quan tâm thể hành động tích cực xây dựng, tìm kiếm, sáng chế đồ dùng dạy học, sử dụng có kết trang thiết bị dạy học Học sinh có ý thức trách nhiệm việc xây dựng, sử dụng phương tiện, bảo quản trang thiết bị học tập Các yếu tố khách quan Sự quan tâm cấp quản lí lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục tạo điều kiện kinh phí đầu tư, đào tạo bồi dưỡng cán thiết bị dạy học cho nhà trường Sự đóng góp xã hội, sở sản xuất, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh phương tiện, điều kiện, trang thiết bị dạy học chế, sách nhà nước, Bộ, ngành có liên quan, tạo điều kiện phát huy tự chủ công tác thiết bị trường học Câu Để góp phần tăng cường cơng tác quản lí việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở huyện nhà, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thân mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp nêu đây: TT Các biện pháp đề xuất Tăng cường quản lí cơng tác chun mơn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ thuật, học hỏi kinh nghiệm đội ngũ cán làm công tác thiết bị đồ dùng dạy học Khai thác, xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học có hiệu Kiểm tra, đánh giá cụ thể, sát việc giáo viên, học sinh sử dụng trang thiết bị phương tiện dạy học Đẩy mạnh việc bảo quản, kiểm kê, lí, bổ sung phương tiện, trang thiết bị dạy học 10 Tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời công tác trang thiết bị dạy học theo học kì, theo năm học đột xuất Mức độ cần thiết Cần Bình Ít cần thiết thường thiết Mức độ khả thi Khả Bình Ít khả thi thường thi Xin đồng chí cho biết số thơng tin thân: - Giới tính: Nam  Nữ  - Trình độ đào tạo: Cao đẳng  Đại học  Sau đại học  - Thâm niên công tác: < năm  5-10 năm  10-15 năm Xin chân thành cảm hợp tác đồng chí! >15 năm  Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ninh Giang Phụ lục MẪU PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Tên chuyên gia: Học hàm, học vị Lĩnh vực nghiên cứu: Nội dung xin ý kiến: 4.1 Những ý kiến đóng góp cho việc xây dựng đề cương nghiên cứu 4.2 Ý kiến việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở? 4.3 Nhận xét vai trò, tác dụng việc khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở: 4.4 Đánh giá biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường đồng chí cơng tác: a) Thực trạng lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học b) Tổ chức thực kế hoạch c) Kiểm tra, đánh giá công tác thiết bị dạy học Ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan, chủ quan tới việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô cộng tác! PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG Phụ lục MẪU PHIẾU QUAN SÁT Thời gian quan sát Thời gian quan sát Nội dung quan sát 3.1 Việc bảo quan trang thiết bị trường học 3.2 Quan sát việc sưu tâm, bảo quan trang thiết bị trường học 3.3 Quan sát kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia 3.4 Kế hoạch quản xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 3.5 Quan sát thực trạng lý, bổ sung mua sắm trang thiết bị trường học Người quan sát PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG Phụ lục MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU Người vấn: Học hàm, học vị Lĩnh vực nghiên cứu: Thời gian vấn: Nội dung vấn: 5.1 Những ý kiến đóng góp cho việc xây dựng đề cương nghiên cứu 5.2 Ông bà cho biết việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở địa bàn huyện có thuận lợi va khó khăn gì? 5.3 Nhận xét vai trò, tác dụng việc khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở: 5.4 Đánh giá biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường đồng chí công tác: a) Thực trạng lập kế hoạch, xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học b) Tổ chức thực kế hoạch c) Kiểm tra, đánh giá công tác thiết bị dạy học Ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan, chủ quan tới việc xây dựng, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học trường trung học sở Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô cộng tác! ... thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở, đề xuất biện pháp quản lý khai thác sử dụng có hiệu phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. .. pháp quản lý khai thác sử dụng thiết bị dạy học có hiệu trường trung học sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 12 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở. .. pháp quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học trường trường trung học sở - Khảo sát thực trạng quản lý khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trường trung học sở huyện Ninh Giang, Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ),

Từ khóa liên quan