0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN

97 0 0
  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:43

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN ĐÀO HỒNG VY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Ở Công Ty TNHH Nội Thất Cơ Bản” Đào Hồng Vy, sinh viên khóa 32, ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Nguyễn Văn Ngãi Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm   LỜI CẢM TẠ Đầu tiên muốn dành tặng luận văn tới công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản lời cảm ơn chân thành tới anh chị em làm việc công ty ủng hộ thời gian thực tập công ty, nhiệt tình giúp đỡ tơi đường thu thập tư liệu, cho môi trường làm việc động vui vẻ để tơi hồn thành tốt luận văn Và tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy cho chúng tơi kiến thức bổ ích suốt năm học vừa qua Đặc biệt tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Nguyễn Văn Ngãi, lúc hướng dẫn làm luận văn có biểu khơng tốt thầy bỏ qua cho tơi hội, hướng dẫn nhiệt tình để tơi hồn thành tốt luận văn Một lần em xin cảm ơn thầy Xin cảm ơn ba mẹ cho ăn học nên người, ln ủng hộ, động viên con, để vững tin hòa nhập với người xã hội không ngừng phát triển Cảm ơn người bạn tốt tôi, sát cánh bên năm tháng hạnh phúc đời sinh viên Cảm ơn tất bạn dành thời gian để đọc luận văn Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, Ngày… tháng… năm 2010 Sinh viên Đào Hồng Vy       NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO HỒNG VY Tháng năm 2010 “ Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Ở Công Ty TNHH Nội Thất Cơ Bản” DAO HONG VY July 2010 “A number of measures to improve the competitive capacity in tenders in BASIC INTERIOR CO., LTD ” Khóa luận tìm hiểu cơng tác đấu thấu công ty TNHH Nội Thât Cơ Bản năm 2006- 2009, từ đưa biện pháp để nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu cơng ty Qua đó, phân tích đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đấu thầu công ty, phân tích nhân tố tác động đến khả cạnh tranh công ty: đối thủ cạnh tranh tiềm tang, nhà cung cấp đầu vào, khách hàng, cạnh tranh nhà thầu tại,năng lực thân cơng ty Phân tích lực sản xuất thực tế cơng ty: nhân lực, máy móc thiết bị, lực tài Từ đánh giá công tác đấu thầu công ty, sở đưa số ý kiến nhằm hồn thiện công tác đấu thầu công ty thị trường gay gắt: phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, làm cho điểm yếu trở thành điểm mạnh công ty       MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan: 2.2 Tổng quan công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 2.2.3 Đặc điểm sản phẩm thị trường công ty 2.2.4 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ cấp, phòng ban 2.2.5 Họat động sản xuất kinh doanh công ty 17 2.2.6 Định hướng phát triển thị trường công ty 17 2.2.7 Các giai đoạn trình tham gia đấu thầu công ty 18 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 27 27 3.1.1 Đấu thầu, vai trò tầm quan trọng đấu thầu 27 3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 31 Phương pháp phân tích, kế thừa, tổng hợp, thu thập số liệu: thể rõ thông qua chương 31 3.2.2 Phương pháp phân tích ma trận SWOT 31 3.2.3 Phương pháp so sánh đối chiếu: 32 v   CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 33 Thực trạng khả cạnh tranh hoạt động đấu thầu công ty TNHH Nội Thât Cơ Bản 4.1.1 33 Phân tích nhân tố tác động đến khả cạnh tranh công ty (năm 2006-2009) 33 4.1.2 46 Đánh giá công tác đấu thầu công ty 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 59 4.1.1 Giải pháp 1: Marketing 59 4.1.2 Giải pháp2: Chiến lược giá 62 4.1.3 Giải pháp 3: Chất lượng cơng trình 65 4.1.4 Giải pháp 4: Mối quan hệ 68 4.1.5 Giải pháp 5: Vốn 69 4.1.6 Giải pháp 6: Nhân lực 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.2 77 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMT Ban mời thầu CĐT Chủ đầu tư CP Cổ phần JBIC Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản KHKT Khoa học kĩ thuật NĐ Nghị định NVL Nguyên vật liệu TCHC Tổ chức hành chánh TM- XD Thương mại- Xây dựng TNHH Trách nhiệm hữu hạn UNCITRIAL Ủy ban Liên hiệp quốc Luật thương mại quốc tế VLXD Vật liệu xây dựng WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại giới vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kê khai lực tài cơng ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 42 Bảng 4.2 Doanh thu công ty qua năm 2006,2007,2008,2009 43 Bảng 4.3 Năng lực nhân công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 45 Bảng 4.4 Tổng hợp số cơng trình thắng thua thầu năm 2006-2009 47 Bảng 4.5 Phân tích ngun nhân khơng thắng thầu năm 2006- 2009 47 Bảng 4.6 Các mặt mạnh, mặt yếu công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 49 Bảng 4.7 Cơ hội nguy tương lai công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 54 Bảng 4.8 Ma trận SWOT công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 55 Bảng 4.9 Kế hoạch đào tạo cán bộ, chuyên viên tham gia vào trình đấu thầu công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản viii 74   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản 11 Hình 2.2 Sơ đồ trình tự đấu thầu nước 18 Hình 3.1 Phân tích ma trận SWOT 32 Hình 4.1 Biểu đồ doanh thu cơng ty qua năm 2006,2007,2008,2009 43 Hình 4.2 Sơ đồ nhân quản lý chất lượng 67 ix   DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách thiết bị , máy móc thi cơng cơng ty TNHH Nội Thất Cơ Bản Phụ lục Danh sách số cơng trình lớn mà cơng ty trúng thầu Phụ lục Danh sách số trình mà công ty không trúng thầu x   thuật giỏi có lực, trình độ chun mơn tham gia vào ban lập dự án cơng trình đảm trách vị trí quan trọng thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi cơng huy cơng trình Để làm điều công ty thiết phải khơng ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán Phương thức thực : Để nâng cao lực trình độ, nâng cao kiến thức kinh tế , luật pháp, kỹ vi tính ,ngoại ngữ cán tham gia đấu thầu theo tơi cơng ty thực việc bồi dưỡng sau: - Gửi số cán phòng kinh doanh học lớp bồi dưỡng kinh tế tài , luật pháp trường đại học sở chuyên nghiệp tạo điều kiện cho họ thời gian, chi phí học tập - Cơng ty tự đứng tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ vi tính ngoại ngữ cho cán bộ, chuyên viên tham gia vào trình đấu thầu để nâng cao hiệu thuyết trình biện pháp thi cơng tăng khả đàm phán, ký kết hợp đồng tham gia đấu thầu quốc tế hay làm thầu phụ cho nhà thầu nước ngồi Có thể cụ thể hố kế hoạch sau: 73   Bảng 4.9 Kế hoạch đào tạo cán bộ, chuyên viên tham gia vào q trình đấu thầu cơng ty TNHH Nội Thất Cơ Bản Nội dung đào Đối tượng đào tạo Số tạo lượng Kinh tế tài - Cán làm công tác bóc Hình thức Chi phí (dự tính) Gửi học 3*8tr Gửi học 3*8tr tách tiên lượng - Cán chuẩn bị Hồ sơ dự thầu Luật - Cán chuẩn bị Hồ sơ dự thầu - Cán phòng ban chun viên có liên quan Quy định - Cán chuyên viên đấu thầu quốc mời người 7*0,5tr dạy tế Ngoại ngữ- - Cán bộ, chuyên viên kỹ 15 Tin học thuật công ty mở 15*1tr lớp đào tạo Tổng chi phí 66,5tr Nguồn: Phòng kinh doanh cơng ty Bên cạnh sau lần tham gia đấu thầu công ty cần tổ chức buổi đúc rút kinh nghiệm Đối với cơng trình mà cơng ty trượt thầu , cơng ty cần phân tích tìm nguyên nhân dẩn đến trượt thầu để khắc phục lần sau Tìm hiểu ưu nhà thầu trúng thầu để học tập Đối với cơng trình trúng thầu cơng ty cần tìm hiểu lại thắng thầu? để khai thác mạnh cơng trình tương tự Qua nâng cao lực kinh nghiệm cán đấu thầu Hàng năm tổ chức buổi giao lưu cán làm công tác đấu thầu đơn vị xây dựng khác Định kỳ công ty tổ chức chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm doanh nghiệp tiên tiến nước cho cán Như 74   nâng cao lực, trình độ cán bộ, chuyên viên tham gia đấu thầu Đây nguồn tài sản quý giá cơng ty Tuy nhiên hình thức đào tạo công ty cần vận dụng đan xen tốt nhất, để mở rộng đối tượng đào tạo, đào tạo nhanh sử dụng kinh phí hợp lý Ngồi việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cán tham gia công tác đấu thầu Công ty cần phải thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề, bậc thợ cho công nhân công ty để đảm bảo chất lượng kỹ thuật cơng trình đáp ứng tốt u cầu chủ đầu tư Các chương trình đào tạo công ty phải tuân theo nguyên tắc sau: - Xác định đối tượng cần đào tạo - Đào tạo lý luận kết hợp với thực hành - Kết hợp chặt chẽ đào tạo đào tạo lại với nâng cao khả tự bồi dưỡng - Phải đào tạo liên tục Hiệu giải pháp : Việc đào tạo, bồi dưỡng thực kịp thời liên tục nâng cao trình độ , tay nghề , bậc thợ cho đội ngũ cán quản lý, cơng nhân tồn cơng ty Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng quản lý thi cơng theo yêu cầu chủ đầu tư Đội ngũ cán cơng nhân có trình độ tay nghề cao tài sản q giá cơng ty Năng lực, trình độ cán tham gia vào công tác đấu thầu nâng cao Qua cơng tác chuẩn bị đấu thầu , lập Hồ sơ dự thầu có chất lượng cao , góp phần nâng cao chất lượng hiệu đấu thầu công ty 75   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Khi chủ đầu tư muốn có cơng trình ý muốn với chất lượng cao giá phải qua hoạt động đấu thầu giúp họ đạt mong muốn Thơng qua hoạt động đấu thầu giúp họ lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt yêu cầu mà chủ đầu tư đề với mức giá hợp lý Đấu thầu nói chung đấu thầu xây lắp nói riêng hoạt động vẩn Việt Nam Vẩn nhiều bất cập cơng tác đấu thầu từ nhiều phía bất cập Quy chế đấu thầu, dẩn đến áp dụng tuỳ tiện chủ đầu tư ,các nhà thầu Trong kinh tế thị trường hoạt động đấu thầu xây lắp có vị trí quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng bản, định tồn phát triển doanh nghiệp Chính doanh nghiệp xây dựng cần coi trọng đến hoạt động đấu thầu Việc nâng cao chất lượng hiệu đấu thầu có ý nghĩa thể lực doanh nghiệp thị trường xây lắp Nâng cao chất lượng hiệu đấu thầu dẩn đến khả trúng thầu cao tạo công ăn việc làm cho người lao động , tiết kiệm chi phí khơng cần thiêt , qua nâng cao mức lợi nhuận cho cơng ty Trong khóa luận thực việc nghiên cứu tình hình hoạt động đấu thầu công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản khoảng thời gian năm gần đây, từ công tác chuẩn bị hồ sơ đấu thầu với nội dung cụ thể hồ sơ đến việc ký hợp đồng, thi cơng cơng trình, bàn giao Từ thực tế hoạt động công ty Tôi phân tích khả cạnh tranh cuả cơng ty đấu thầu với cạnh tranh nhân tố chủ yếu     phân tích để tìm hướng thời gian tới cho công ty theo ma trận SWOT Trên sở số giải pháp kiến nghị đưa chương với hy vọng giúp công ty nâng cao khả cạnh tranh tham gia vào hoạt động đấu thầu Do chưa có điều kiện để sâu vào thực tế họat động cơng ty, thời gian nghiên cứu có hạn, số liệu thu thập chưa đầy đủ ý muốn cộng với hạn chế khả trình độ thân nên viết tránh khỏi thiếu sót Một số giải pháp đưa chưa thể phân tích, dừng lại tầm đưa chiến lược khơng cụ thể thiếu liệu cần thiết Vì chun đề nhiều bỏ ngỏ chiến lược Marketing công ty, chiến lược liên minh, Tóm lại, qua trình thực tập cơng ty TNHH Nội Thất Cơ Bản Em tìm hiểu thực trạng cơng tác đấu thầu xây dựng công ty Với đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản”, tơi trình bày phân tích đánh giá vấn đề chung đấu thầu xây dựng, thực trạng công tác đấu thầu, thành tựu hạn chế nguyên nhân hạn chế cơng ty Từ việc phân tích này, qua thời gian học tập trường tìm hiểu thực tế xin đưa số biện pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu thầu công ty Các giải pháp có nhiều thiếu sót hy vọng đáp ứng phần vấn đề nêu mang tính thiết thực tình hình hoạt động công ty 5.2 Kiến nghị Một số kiến nghị với Nhà nước  Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đấu thầu Trong thực tế công tác đấu thầu nước ta có nhiều vi phạm ngun tắc như: vi phạm ngun tắc bí mật, cơng khai Hơn nhiều chủ đầu tư xem xét đề nghị định giao thầu theo ý chủ quan, cảm tình móc ngoặc nhà thầu với chủ đầu tư đấu thầu , gây thất thoát cho Nhà nước ảnh hưởng xấu đến chất lượng cơng trình Do cần phải tăng cường quản lý Nhà nước công tác đấu thầu nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đấu thầu xây lắp 77   - Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngồi Nhà nước cần tăng cường vai trò quản lý để tránh móc ngoặc chủ đầu tư ( thường chủ đầu tư nước ngoài) với tổ chức, tập đoàn xây dựng lớn giới, gây khó khăn cho doanh nghiệp nước làm thiệt hại đến kinh tế - Tăng cường quản lý Nhà nước công tác đấu thầu quốc tế Cần chia gói thầu hợp lý phù hợp với lực nhà thầu nước Có sách bảo lãnh tài cho doanh nghiệp Nhà nước tham gia đấu thầu quốc tế  Nhà nước cần tiếp tục hoàn chỉnh “Quy chế đấu thầu” Mặc dù “Quy chế đấu thầu” ban hành kèm theo nghị định 88/1999/NĐ-CP (Quy chế đấu thầu) nghị định số 14/2000/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung số điều “ Quy chế đấu thầu” có bước cải tiến đáng kể đấu thầu vẩn khơng bất cập, xúc phát sinh công tác đấu thầu Chẳng hạn việc nhà thầu bỏ giá thầu thấp nhiều so với giá dự án duyệt , chí có gói trúng thầu giá 28-30% giá dự toán chủ đầu tư Ví dụ: Tất nhà thầu tham dự gói thầu Cầu Hải Vân bỏ giá 29% đến 57% giá dự toán, giá gói thầu R1 Quốc lộ 10 giá trúng thầu đạt 48,7% giá dự tốn, gói thầu xây dựng cảng Cái lân giá trúng thầu đạt 59% giá dự toán Một điều hiển nhiên xây dựng khơng thể có cơng trình thi cơng với mức giá có việc giá dự toán sai nhà thầu thay vật liệu rẻ tiền không với yêu cầu gói thầu Bốn gói thầu dự án quốc lộ đoạn Vinh-Đơng Hà vay vốn WB2 có giá trị 38,1triệu USD , giá trúng thầu 30,6 triệu USD giai đoạn thi cơng xẩy tình trạng nứt mặt đường, sạt lở taluy Để khắc phục tình trạng giá bỏ thầu thấp ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình, cần xác định giá xét thầu kinh nghiệm nhiều nước giới áp dụng Cụ thể : - Nhà thầu trúng thầu nhà thầu chào giá gần (giá đánh giá) so với giá trung bình tất Hồ sơ dự thầu mà chủ đầu tư nhận - Nhà thầu trúng thầu người chào giá lớn giá trung bình nói giá gần thấp giá dự toán chủ đầu tư 78   - Nhà thầu trúng thầu người chào giá gần với mức giá trung bình loại bỏ giá cao thấp số Hồ sơ dự thầu - Có nhiều quy định Quy chế đấu thầu mang tính chung chung thiếu cụ thể gây ảnh hưởng công tác đấu thầu  Nhà nước cần có sách hổ trợ doanh nghiệp nước tham gia đấu thầu quốc tế Trong kinh tế hội nhập nay, việc đấu thầu quốc tế diển ngày nhiều với yêu cầu ngàycàng cao doanh nghiệp xây dựng nước ta non nhiều so với cơng ty xây dựng lớn nước lại tiếp xúc với hình thức đấu thầu quốc tế gặp nhiều khó khăn tham gia đấu thầu quốc tế Nhà nước cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu quốc tế tăng khả trúng thầu quốc tế - Cần có sách bảo lãnh tài cho doanh nghiệp Nhà nước tham gia đấu thầu quốc tế - Trong Quy chế đấu thầu quy định chế độ ưu đãi nhà thầu nước + Nhà thầu nước tham gia đấu thầu quốc tế (đơn phương hay liên danh) xét ưu tiên Hồ sơ dự thầu đánh giá tương đương với Hồ sơ dự thầu nhà thầu nước + Nhà thẩu nước tham gia đấu thầu quốc tế hưởng chế độ ưu đãi theo quy định pháp luật Như chế độ ưu đãi mang tính chung chung thực tế nhà thầu Việt Nam không hưởng chế độ ưu đãi Vì Nhà nước cần phải có quy định cụ thể , rõ ràng chế độ ưu đãi nhà thầu nước tham gia đấu thầu quốc tế 79   TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bình Minh, 2007 Kinh doanh quốc tế Trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh: 101-104 GVC.ThS Trần Đình Lý, 2006 Marketing Trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh: 1-19 PGS.TS Hoàng Minh Đường – PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc Doanh Nghiệp Thương Mại Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân: 138-149 PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm – TS Trần Hữu Hải Quản Trị Chiến Lược NXB Thống Kê năm 2007: 91-215 John West Wood- Biên dịch: Việt Hà- Lan Nguyên Hoạch Định Chiến Lược Marketing Hiệu Quả NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh: 38-44 Giáo trình kinh tế kinh doanh xây dựng Chủ biên: PTS.Nguyễn Năng Phúc, Đại học kinh tế quốc dân, 1999 Đơn giá xây dựng thành phố Hà Nội, Nhà xuất xây dựng, 1999 Các tạp chí xây dựng Giáo trình kinh tế quản lý cơng nghiệp - Chủ biên GS TS Nguyễn Đình Phan Đại học kinh tế quốc dân – 1999 Những quy định pháp luật quản lý đầu tư, xây dựng quy chế đấu thầu, Nhà xuất tài chính, 1999 Giáo trình Kinh tế tổ chức sản xuất Doanh nghiệp- Đại học Kinh tế quốc dân Giáo trình Phân tích kinh doanh- Trường Đại học kinh tế quốc dân 2001 Giới thiệu chung Công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản- Năm 2006-2009 Các báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tào số tài liệu khác Công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản Website công ty TNHH Nội Thất Cơ Bản, truy cập ngày 05 tháng 06 năm 2010 Website , truy cập ngày 15 tháng 05 năm 2010Website http://laws.dongnai.gov.vn, truy cập ngày 16 tháng 06 năm 2010 80   PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THIẾT BỊ, MÁY MĨC THI CƠNG CỦA CƠNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN Đơn vị: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Tên máy Cưa dàn Cưa dong Máy bào thẩm Máy bào thẩm Máy bào Máy cưa vanh Máy cưa đu Máy Router Máy phay 01 trục có bàn trượt Máy phay không Feeder đẩy phôi Máy làm mộng 01 đầu Máy đục mộng vuôn Máy khoan đứng nhiều mũi Máy trà nhám thùng 1.1 mm Máy trà nhám băng Máy trà nhám cạnh Máy dán cạnh Máy lắp ráp cánh cửa thủy lực Máy tuốt chốt gỗ Khoan đứng 110 mũi Khoan đứng 64 mũi Máy ép Verneer nhiệt SL Nước sản xuất Model 03 Việt Nam CĐ - 01 Đài Loan RS - C 01 Nhật Bản HJ - 12L 02 Đài Loan BT - 400 01 Đài Loan AP - 24 01 Đài Loan BS - 28 01 Đài Loan RAS - 25 01 Đài Loan HR - 01 Đài Loan HS – 16 A 01 Italia F214 T 01 Đài Loan YL- 440 01 Đài Loan EST – 152 A 02 Đài Loan HCM - 104 01 Đài Loan VB - 810 01 Italia LIBRA 01 Việt Nam MBN - 01 Việt Nam CN 18 - 90 01 Việt Nam CN 18 - 90 01 Đài Loan DC - 48 01 Đài Loan DM - 18 01 Nhật Bản SC - 01 Đài Loan AS – 16 01 Đài Loan HHN - 29 Nguồn: Phòng kinh doanh cơng ty   PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ CƠNG TRÌNH LỚN MÀ CÔNG TY ĐÃ TRÚNG THẦU No Project Customer Value(VND) BAYER Bayer Vietnam 6,889,760,256 3M VN (2009) Công ty TNHH 3M Việt Nam 6,445,398,960 Kimberly Clark Vietnam Co., KIMBERLY CLARK Ltd 5,488,945,371 VPDĐ Novartis Pharma NOVATIS Services AG 5,219,728,564 Hệ thống PGDPGBANK PG Bank 4,814,372,205 Biển Đơng CT ĐH Dầu Khí Biển Đơng 3,405,083,440 Công ty cổ phần phát triển A&B A&B 3,142,679,000 Tổng công ty vật liệu xây FICO dựng số 2,912,107,000 MERCK Merck KGaA Rep Office 2,838,681,172 10 KIDO Công Ty Cỏ Phần Kido 2,802,346,000 11 AC COOK Kirin Acecook Vietnam 2,784,276,000 Công ty TNHH ROXAR Việt 12 ROXAR Nam 2,662,923,528 13 JJ Jebsen & Jessen 2,658,113,226 14 AGRIBANK Agribank PMH 2,596,094,100 15 GROUPAMA Groupama Vietnam Co., Ltd 2,570,022,047 82   16 DAFC Duy Anh Fashion Company 2,186,843,400 17 BAXTER Baxter Healthcare Vietnam 2,066,279,159 18 TOTAL Total E&P Vietnam 2,004,262,900 19 DOWCORNING VPDD Dow Corning 1,557,999,583 Công ty dầu khí PVD Well 20 PVD DRILLING Services 1,470,057,600 21 BECAMEX IDC VP Becamex IDC Corp 1,416,878,100 22 HANSAE HansaeYes24 Vina Co.,Ltd 1,320,315,448 23 CANON VPĐD Canon Việt Nam 1,273,000,000 24 BB ĐẠI MINH BB Đại Minh 1,261,121,000 25 TOYOTA Toyota Finance Corporation 1,236,939,123 26 CMA CMA CGM 1,228,496,560 Công ty cổ phần nhựa Ngọc 27 NGOC NGHIA Nghĩa 1,180,159,200 28 TOYOTA VN Cơng ty Ơtơ Toyota Việt Nam 1,094,635,190 29 KELVIN CHIA Kelvin Chia Partnership 933,073,854 30 HUU LIEN Cty CP Hữu Liên 911,483,900 Cty TNHH Cảng Quốc tế Sài 31 SITV Gòn Việt Nam 864,441,732 32 FHI Family Health International 849,129,600 Cty Điều Hành Dầu khí Lam 33 LAM SƠN JOC Sơn 789,542,652 34 SYSMEX Sysmex Corporation 781,200,450 35 JAPAN ASIA VN Japan Asia Vietnam Co., Ltd 765,684,873 36 SHELL TOP SOLVENT 757,390,926 37 SURBANA Surbana Consultant 698,832,528 38 CASTROL Cty TNHH Castrol BP Petco 687,423,653 83   39 DTZ DTZ Debenham Tie Leung Grohe Pacific Pte 662,669,343 Ltd 40 GROHE Singapore 632,065,500 41 UNZA VN Unza Việt Nam 623,686,750 42 BASELL Basell 613,433,405 43 PPG PPG Sigma 607,200,374 44 KINH DO Cty CP Địa ốc Kinh Đô 600,465,685 45 STV Cty CP Truyền Hình Cáp STV 572,863,360 46 STV Cty CP Truyền Hình Cáp STV 572,863,360 47 EVA EVA Airlines 535,990,067 48 PHARMAR Pharmaq AS 531,844,441 49 PHUONG NAM Cty CP nhãn hiệu P.Nam 508,795,380 50 TOSHIBA Toshiba Asia Pacific Pte Ltd 425,190,663 51 QATAR VPĐD Qafco 371,817,540 Ngân hàng VID 351,120,000 VID 52 NGUYEN DU(Thiếtkế) Designer Holding Overseas 53 WARNACO Ltd 338,251,183 54 HYUNDAIVINAMOTOR Công ty Otô Vina 332,302,719 55 STARBAY Cty TNHH Starbay 328,558,846 56 SWISSBEL Swissbel Hotel 263,584,000 57 MAY NHA BE CTY May Nhà Bè 258,843,000 VP Luật Lương Anh Tiến 252,787,285 VP LuẬT LƯƠNG ANH 58 TiẾN 84   59 MOMENTIVE Momentive Vietnam 184,259,504 Ascenx Technologis Viet nam 109,649,361 ASCENX 60 TECHNOLOGY Nguồn: Phòng kinh doanh cơng ty PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ CƠNG TRÌNH LỚN MÀ CƠNG TY ĐÃ KHÔNG TRÚNG THẦU No Project Customer Viết thắng Công ty CP dệt Việt Thắng Thuận Phát Công ty CP tập đồn Thuận Phát ERA Cơng ty TNHH ERA Việt Nam Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Viet fund Nam JST Công ty CP giải pháp hỗ trợ công nghệ Lộc Việt Công ty CP Lộc Việt Mặt trời xanh Công ty CP Mặt Trời Xanh Momentive Công ty TNHH Momentive Nam Việt Công ty Nam Việt 10 Newway Công ty TNHH Con Đường Mới 11 Peb Steel Công ty TNHH nhà thép PEB 85   12 Phú sĩ Công ty TNHH dịch vụ Phú Sĩ 13 Pitco Công ty CP xuất nhập Petrolimex Công ty giao nhận vận tải Sao Thái Bình 14 Sao Thái Bình Dương Dương 15 Unza Cơng ty TNHH Unza Việt Nam 16 Huntsman Công ty TNHH Huntsman 17 VTD Công ty TNHH phát triển kĩ thuật Việt Nam 18 Areva Công ty Areva Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát 19 BIC triển Việt Nam 20 Starbay Công ty TNHH thành việc Starbay 21 Franklin Công ty đầu tư Franklin Công ty CP tư vấn xây dựng tự động hóa 22 Grohe cơng trình 23 Elextrolux Công ty TNHH Elextrolux Việt Nam 24 Evonik Công ty hóa chất xây dựng đại 25 Fico thương mại Công ty thương mại VLXD Fico 26 Dầu Cái Lân Công ty dầu thực vật lân 27 OOCL Công ty TNHH OOCL Việt Nam 28 PVD Công ty CP khoan dịch vụ khoan dầu khí 29 Shinpetrol Cơng ty Shinpetrol 86   30 Thế giới tồn mỹ Cơng ty TNHH Thế Giới Tồn Mỹ Cơng ty TNHH tư vấn KHKT dịch vụ môi 31 Ensco trường 32 Synthes Công ty TNHH dược phảm Vy Gia Công ty quản lý quĩ đầu tư tư nhân Việt 33 Vina Capital Nam 34 Gras Công ty môi giới bảo hiểm Nguồn: Phòng kinh doanh cơng ty 87 ... viên Đào Hồng Vy       NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO HỒNG VY Tháng năm 2010 “ Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Ở Công Ty TNHH Nội Thất Cơ Bản” DAO HONG VY July 2010 “A... Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Ở Công Ty TNHH Nội Thất Cơ Bản” Đào Hồng Vy, sinh viên khóa 32, ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CƠ BẢN,