0

ĐỀ kiểm tra 15 phút môn công nghệ lần 1 HK i lớp 12 2015 – 2016

4 198 1
  • ĐỀ kiểm tra 15 phút môn công nghệ lần 1 HK i lớp 12 2015 – 2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 11:59

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016 SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 2016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Thời gian làm bài: 15 phút ( Không kể thời gian phát đề.) Câu 1(6.5 điểm): a Nêu khái niệm máy tăng âm, máy thu b Vẽ sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy tăng âm Câu 2(3.5 điểm): Nêu nhiệm vụ khối chọn sóng, khuếch đại cao tần, dao động ngoại sai, HẾT SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 15' HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 2016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Câu Nội dung a Câu 1: (6.5điểm) - Máy tăng âm thiết bị khuếch đại tín hiệu âm Điểm 0.5đ - Máy thu thiết bị điện tử thu sóng điện từ đài phát 0.5x5đ phát ra, sau chọn lọc, xử lý, khuếch đại phát âm b Mạch vào Mạch tiền khuếch đại Mạch âm sắc Mạch khuếch đại trung gian Mạch khuếch đại công suất Loa Nguồn nuôi 0.5x7đ Câu 2: Nhiệm vụ: (3.5 điểm) - Khối khối chọn sóng: điều chỉnh cộng hưởng để chọn lấy sóng cao tần cần thu - Khốikhuếch đại cao tần: khuếch đại tính hiệu cao tần vừa nhận - Khối dao động ngoại sai: Tạo sóng cao tần fđ máy - Khối trộn sóng: Trộn sóng đài phát với sóng cao tần vừa tạo - Khối khuếch đại trung tần: khuếch đại tín hiệu trung tần - Khối tách sóng: tách, lọc tín hiệu âm tần khỏi sóng mang trung tần Giáo viên đề:………………………… 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5x2đ SỞ GD VÀ ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15' HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 2016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Bài 18 Máy tăng âm Bài 19: Máy thu Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Nhận biết Thông hiểu TL TL Khái niệm máy tăng Chức âm, máy thu khối sơ đồ nguyên lý máy thu 1a 1b 3.0 3.5 30% 35% 1a 1b 3.0 3.5 30% 35% Giáo viên đề:………………………… Cộng Vận dụng TL Sơ đồ nguyên lí máy tăng âm 3.5 35% 3.5 35% 10.0 100% 10.0 100% ... CHẤM KIỂM TRA 15 ' HỌC KỲ NĂM HỌC 2 015 – 2 016 MÔN: CÔNG NGHỆ KH I: 12 HỆ: THPT Câu N i dung a Câu 1: (6.5 i m) - Máy tăng âm thiết bị khuếch đ i tín hiệu âm i m 0.5đ - Máy thu thiết bị i n tử... tần Giáo viên đề: ………………………… 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5x2đ SỞ GD VÀ ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 ' HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 015 – 2 016 MÔN: CÔNG NGHỆ KH I: 12 HỆ: THPT... nhận thức N i dung kiến thức B i 18 Máy tăng âm B i 19 : Máy thu Số câu Số i m Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số i m Tỉ lệ Nhận biết Thông hiểu TL TL Kh i niệm máy tăng Chức âm, máy thu kh i sơ đồ nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ kiểm tra 15 phút môn công nghệ lần 1 HK i lớp 12 2015 – 2016,