0

Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Đà Nẵng.

114 245 1
  • Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Đà Nẵng.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 20:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN BÌNH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – VNPT ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN BÌNH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – VNPT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Bình Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG .7 1.1.1 Một số khái niệm .7 1.1.2 Ý nghĩa công tác tiền lương cho người lao động 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 10 1.2.1 Xây dựng sách tiền lương cho người lao động 10 1.2.2 Xác định quỹ tiền lương 13 1.2.3 Xác định mức lương 15 1.2.4 Cơ cấu tiền lương 18 1.2.5 Các hình thức trả lương cho người lao động 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 28 1.3.1 Mơi trường bên ngồi 29 1.3.2 Môi trường công ty 30 1.3.3 Bản thân nhân viên 30 1.3.4 Bản thân công việc .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - VNPT ĐÀ NẴNG 33 2.1.TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG .33 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty 33 2.1.2 Các nguồn lực công ty 35 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty .40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY 41 2.2.1 Chính sách trả lương cho người lao động 41 2.2.2 Xác định quỹ lương .46 2.2.3 Xác định mức lương 48 2.2.4 Cơ cấu tiền lương công ty 52 2.2.5 Các hình thức trả lương cơng ty 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY 64 2.3.1 Thành công hạn chế 64 2.3.2 Nguyên nhân 66 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - VNPT ĐÀ NẴNG .67 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Căn vào yếu tố mơi trường bên ngồi .67 3.1.2 Căn vào chiến lược công ty thời gian đến 68 3.1.3 Các quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 71 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ .72 3.2.1 Hồn thiện sách tiền lương 72 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định quỹ lương 74 3.2.3 Hoàn thiện việc xác định mức lương 76 3.2.4 Điều chỉnh cấu tiền lương 86 3.2.5 Lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động 91 3.2.6 Một số giải pháp có tính bổ trợ khác 94 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CBCNV : Cán công nhân viên CTTL : Công tác tiền lương CNTT : Công nghệ thơng tin ĐVT : Đơn vị tính ILO : Tổ chức lao động quốc tế (International Labour Organization) KPCĐ : Kinh phí cơng đồn KTNV : Kỹ thuật nghiệp vụ NLĐ : Người lao động SL : Số lượng TT-KT-XH : Thông tin kinh tế xã hội TC&CSKH : Tính cước chăm sóc khách hàng TLmin : Tiền lương tối thiểu VNPT : Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam (Viet Nam Post and Telecommunications) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2010-2012 36 2.2 Bảng cấu trình độ lao động cơng ty 36 2.3 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty từ năm 2010 -2012 38 2.4 Nguồn lực sở, vật chất công ty 39 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty từ 2010 – 2012 2.6 Bảng hệ số phức tạp cơng việc cho nhóm chức danh 2.7 42 So sánh tiền lương năm 2012 công ty với đơn vị khác 2.8 40 44 Kết điều tra, khảo sát mức độ hài lòng tiền lương người lao động 45 2.9 Quỹ tiền lương công ty từ năm 2010-2012 47 2.10 Bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc 2.11 48 Kết khảo sát tính rõ ràng minh bạch hệ thống trả lương 51 2.12 Cơ cấu tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông 53 2.13 Bảng tính hệ số phụ cấp Cơng ty Dịch vụ Viễn thông 55 2.14 Kết điều tra, khảo sát công tác khen thưởng 56 2.15 Kết điều tra, khảo sát hình thức thưởng 57 2.16 Kết điều tra, khảo sát việc thưởng tương xứng với thành tích 58 2.17 Kết điều tra, khảo sát nhu cầu sách phúc lợi 60 2.18 Điều tra, khảo sát mức độ quan trọng yếu tố 63 3.1 Bảng tính tỷ lệ % quỹ tiền lương so với doanh thu 75 3.2 Bảng tốc độ phát triển tỷ lệ phần trăm quỹ tiền lương so với doanh thu 75 3.3 Các nhân tố sử dụng để định giá công việc 78 3.4 Định giá cơng việc cho khối phòng ban chức 79 3.5 Định giá công việc Trung tâm 80 3.6 Khoảng cách điểm bậc lương 82 3.7 Bảng bậc hệ số lương cho công việc khối phòng ban chức 83 3.8 Bảng bậc hệ số lương cho Trung tâm công ty 84 3.9 Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương khối phòng ban chức 3.10 Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương Trung tâm 3.11 85 85 Tổng hợp số lao động hệ số lương Công ty Dịch vụ Viễn thông theo số lao động có 86 3.12 Cơ cấu tiền lương cơng ty 87 3.13 Mức phụ cấp nhân viên công ty 89 3.14 Bảng tính tiền lương thời gian cho phận khối văn phòng cơng ty 92 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 28 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty Dịch vụ Viễn thông 34 2.2 Đồ thị minh họa cấu theo trình độ học vấn người lao động công ty năm 2012 37 90 việc trung tâm khoản kinh phí cụ thể để khuyến động viên hoàn thành nhiệm vụ giao Cụ thể hệ số nên áp dụng hế số 0,3 (so với mức lương tối thiểu) v Về Tiền thưởng Trên sở cấu tiền lương lao động xác định trên, tỷ trọng tiền thưởng cấu tiền lương 3%, luận văn kiến nghị bổ sung áp dụng thêm hình thức thưởng sau: - Thưởng vượt mức doanh thu kế hoạch: Hình thức áp dụng Trung tâm phát triển thị trường, Trung tâm thu cước, Trung tâm tính cước chăm sóc khách hàng Mức thưởng xác định sau: Nếu tăng 1% so với kế hoạch giao phần vượt kế hoạch tính tăng thêm 3% tiền lương đơn giá tiền lương khoán phần vượt mức so với kế hoạch giao Áp dụng hình thức thưởng có tác dụng động viên nhân viên hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cơng ty giao, qua tạo cơng ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động nghĩa vụ nhà nước - Thưởng theo sáng kiến: Hình thức thưởng áp dụng cho tất phận cơng ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc, đem lại hiệu sản xuất kinh doanh cho công ty Mức thưởng áp dụng sở làm lợi thu áp dụng sáng kiến, mức tối thiểu 10% số tiền làm lợi năm áp dụng khơng vượt q 20.000.000 đồng - Hình thức khen thưởng cho cá nhân tập thể đạt danh hiệu thi đua năm cấp xét công nhận: Các mức khen thưởng theo kết bình xét danh hiệu thi đua tập thể cá nhân định lãnh đạo cơng ty, cơng đồn, hội đồng khen thưởng cơng ty v Về khoản phúc lợi Quỹ phúc lợi tập thể công ty thời gian đến 20% tổng 91 số quỹ tiền lương, việc nộp theo tỷ lệ quy định Nhà nước, số lại dùng để chi cho hoạt động công ty : Chi vào dịp lễ năm, hỗ trợ cho hoạt động phong trào công ty, Chi trợ cấp cho CBCNV nghỉ ốm theo chế độ, chi mừng sinh nhật, cưới hỏi mức chi tùy theo tình hình thực tế phù hợp với nguồn kinh phí có cơng ty 3.2.5 Lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động Trong thời gian qua cơng ty khơng ngừng hồn thiện công tác tiền lương cho phù hợp với loại công việc, phận công ty đạt nhiều kết định, chưa phát huy hết hiệu công cụ tiền lương, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hình thức trả lương Cơng ty Dịch vụ Viễn thông sau: a Trả lương theo thời gian kết hợp với thưởnghiệu công tác Đối tượng: Áp dụng cho khối lao động phòng ban chức Để gắn trách nhiệm cán quản lý với kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, thời gian đến công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian kết hợp với thưởng hiệu công tác, cụ thể phương pháp tính sau: Mj = Cj + Nj Trong : + Mj : Tiền lương nhân viên (j) thuộc khối văn phòng + Cj : Tiền lương thời gian mà nhân viên (j) nhận + Nj : Tiền thưởng theo hiệu công tác mà nhân viên (j) nhận Khi lương thời gian(Cj) xác định sau: Cj = G j x H j x Dmin 22 Trong đó: + Hj : Hệ số lương phụ cấp công việc nhân viên (j) 92 + Gj : Số ngày công lao động thực tế nhân viên (j) tháng + Dmin : Mức lương tối thiểu theo luật định Bảng 3.14 Bảng tính tiền lương thời gian cho phận khối văn phòng công ty Lương thời công Lương tối thiểu thực tế (Triệu đồng) đồng) (Hj) (Gj) (Dmin) (Cj) - Giám đốc 8,82 22 2,290 20,20 - Phó giám đốc 8,04 22 2,290 18,41 - Trưởng phòng 4,52 22 2,290 10,35 - Phó phòng 3,74 22 2,290 8,56 - Cán tổ chức, hành 2,96 22 2,290 6,78 - Văn thư 2,56 22 2,290 5,86 - Lái xe 2,17 22 2,290 4,97 - Bảo vệ 2,17 22 2,290 4,97 - Tạp vụ 2,17 22 2,290 4,97 - Trưởng phòng 4,52 22 2,290 10,35 - Phó phòng 3,74 22 2,290 8,56 - Nhân viên 2,96 22 2,290 6,78 - Trưởng phòng 4,52 22 2,290 10,35 - Phó phòng 3,74 22 2,290 8,56 - Nhân viên 2,96 22 2,290 6,78 - Kế toán trưởng 7,65 22 2,290 17,52 - Phó phòng 4,52 22 2,290 10,35 - Kế toán viên 2.96 22 2,290 6,78 - Thủ quỹ 2,56 22 2,290 5,86 Tên công việc Hệ số lương Ngày gian (Triệu 1.Lãnh đạo 2.Phòng TC - HC - TH 3.Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ 5.Phòng TC - KT - TK 93 v Tiền thưởng hiệu công tác Gọi: + DTTH : Tổng daonh thu thực kỳ ( thường tính cho tháng) + Dg : Tỷ lệ trích lương gián doanh thu + Qgth : Quỹ lương trích lập thực tế khối gián tiếp Qgth = DTth x Dg + Qcb : Tổng số tiền lương lao động gián tiếp Qcb = ∑Cj + H* : Tổng hệ số lương quy đổi theo hiệu công tác cá nhân H* = ∑Hj x Gj x Wj Trong đó: Wj: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân viên (j) tháng đánh giá theo phương pháp áp dụng, có mức: + Hồn thành xuất sắc : W = 1,4 + Hoàn thành tốt : W = 1,2 + Hoàn thành : W = 1,0 + Khơng hồn thành : W = 0,0 Tiền thưởng hiệu cơng tác người tính sau: Nj = Hj x Gj x Wj x Qth - Qcb H* b Trả lương theo sản phẩm lũy tiến Hình thức áp dụng Trung tâm phát triển thị trường, Trung tâm thông tin kinh tế xã hội, cửa hàng cơng ty phận tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh cơng ty, ảnh hưởng đến doanh thu Nên áp dụng hình thức trả lương có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng suất lao động mức thưởng xác định sau: Nếu tăng 1% doanh thu thực tế so với kế hoạch giao phần vượt 94 doanh thu tính tăng thêm 5% tiền lương đơn giá tiền lương khoán phần vượt mức doanh thu so với kế hoạch giao Áp dụng hình thức thưởng có tác dụng động viên hồn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, qua góp phần tăng thu nhập cho người lao động nghĩa vụ nhà nước 3.2.6 Một số giải pháp có tính bổ trợ khác - Trả lương theo chế độ hợp đồng: Mỗi cán viên chức tuyển vị trí vào bậc lương theo hợp đồng tạm tuyển thời gian tối thiểu (từ đến năm chẳng hạn, hàng năm có thi tuyển xếp loại ) với nội dung cam kết đảm bảo làm việc đạt chất lượng, hiệu Nếu thời gian tạm tuyển kết thúc, công việc không đạt u cầu phải thay đổi vị trí cơng việc tùy theo yêu cầu công việc hưởng lại chế độ hợp đồng tạm tuyển lúc ban đầu Nếu khơng đảm nhận cơng việc thực cắt hợp đồng Điều giúp người có lực giỏi chun mơn nghiệp vụ có hội phấn đấu tiến thân - Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ CBCNV: Đối với cán quản lý cần thay đổi phong cách làm việc cũ đặc biệt thời đại khoa học kỹ thuật Phân công công việc cho người phù hợp với trình độ chun mơn nghiệp vụ mà họ đào tạo Nếu trước chưa đào tạo cần thiết phải mở lớp ngắn hạn gửi học để nâng cao trình độ, lực, đáp ứng đòi hỏi chế Đối với cơng nhân phải đào tạo để nâng cao trình độ chuyên mơn, trình độ tay nghề để sử dụng sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ Đối với cơng việc đòi hỏi nhiều người thực mà số người đảm nhiệm cần phải cử người phận khác sang cho đào tạo để đảm nhiệm cơng việc tiến hành tuyển dụng lao 95 động - Củng cố phận chuyên trách làm công tác lao động tiền lương:Việc củng cố phận chuyên trách lao động tiền lương cần thiết, đồng thời đưa dần CTTL vào nề nếp chặt chẽ, tổ chức sử dụng lao động có hiệu thực sách, chế độ nhằm khuyến khích người lao động sản xuất góp phần tăng suất hiệu cơng tác - Hồn thiện hệ thống quy chế khen thưởng công ty: Việc sử dụng phân phối tiền thưởng cần có phương thức thích hợp, trước hết phải loại bỏ quan điểm coi tiền thưởng khoản trợ cấp để bổ sung cho tiền lương Tiền thưởng phát theo diện bình quân coi khoản trợ cấp không phụ thuộc vào hiệu sản xuất, lao động cá nhân hay tập thể, khơng có tác dụng kích thích người lao động, người lao động xem khoản trợ cấp đương nhiên hàng tháng mà khơng cần có cố gắng Lúc vai trò tiền thưởng khơng phát huy tác dụng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Ban lãnh đạo Cơng ty cần phải thấy rõ vai trò CTTL, không ngừng tăng quỹ lương phát huy vai trò tiền lương việc tạo động lực làm việc cho người lao động Xây dựng mức lao động xác Q trình định mức lao động phải có sở pháp lý, phương pháp xây dựng khoa học người làm công tác định mức phải thực có trình độ, lòng nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm với cơng việc Tuyển dụng sử dụng lao động phạm vi kế hoạch lao động lập Xếp bậc công việc phải xác Bố trí cấp bậc cơng nhân phù hợp với cấp bậc công việc, tránh tượng bù bậc Kiến nghị với nhà nước cần đơn giản hóa chế tiền lương 96 doanh nghiệp theo hướng mở rộng tự chủ doanh nghiệp lĩnh vực lao động tiền lương, thang lương bảng lương mang tính chất hướng dẫn, để phân biệt mức lương khác công nhân viên chức doanh nghiệp, đồng thời sở doanh nghiệp tự hạch tốn chi phí sản xuất Nhà nước quản lý tiêu kinh tế vĩ mô doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp, chế trả lương phải đảm bảo trả lương không nhỏ tiền lương tối thiểu nhà nước quy định 97 KẾT LUẬN Trong thời gian qua kết sản xuất kinh doanh Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT Đà Nẵng có kết khả quan, thành tích có đóng góp khơng nhỏ phận làm công tác tiền lương công ty Tuy nhiên, công tác tiền lương công ty số tồn thang lương xây dựng không dựa đánh giá công việc, việc xác định quỹ tiền lương, cấu tiền lương hình thức trả lương có hạn chế định nên tiền lương chưa thật phát huy hết vai trò đòn bẩy thúc đẩy người lao động làm việc, cơng tác đánh giá thành tích mang nặng tính hình thức, chưa phản ánh đầy đủ đóng góp nhân viên, triệt tiêu nỗ lực thể lực nhân viên Vì vậy, việc nghiên cứu đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương cho người lao động Công ty việc làm cần thiết Xuất phát từ thực tế đồng thời vận dụng sở lý thuyết, tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Luận văn “Hồn thiện cơng tác tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT Đà Nẵng” đạt số kết sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơng tác tiền lương cho người lao động Qua luận văn xác định vấn đề công tác tiền lương yếu tố quan trọng hàng đầu, định thành công Công ty lĩnh vực kinh doanh Viễn thông công nghệ thông tin - Phân tích thực trạng, đánh giá nguồn lực, công tác tiền lương cho người lao động Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT Đà Nẵng thời gian qua Đưa đánh giá, nhận xét mặt tồn công tác tiền lương nguyên nhân hạn chế - Trên sở lý luận thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp, định hướng nhằm hồn thiện cơng tác tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT Đà Nẵng thời gian tới 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội (2013), Bộ Luật Lao Động 2013 - Luật Cơng Đồn - Chế Độ Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, NXB Lao động [2] Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội (2013), Mức Lương Tối Thiểu Vùng Thực Hiện Từ 01/01/2013 Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền lương - Tiền Cơng Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp Chính Sách Đối Với Cán Bộ Công Chức, Người Lao Động Xử Lý Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Bồi Thường Hoàn Trả Của Viên Chức", NXB Lao động [3] Bộ luật lao động 10/2012/QH13 Quốc hội thông qua 18/06/2012 [4] Bộ giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình kinh tế trị Mác – Lê Nin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [5] PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2008), Giáo trình kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp (2006), Quản trị học, NXB Thống kê [7] TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [8] GS.TS Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo Trình quản trị kinh doanh, NXB Lao động xã hội [9] Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Giáo trình quản trị học, Nxb Tài chính, Hà Nội [10] Nguyễn Thanh Hội (2000), Quản trị Nhân sự, Nhà xuất thống kê [11] TS Hà Văn Hội (2003), Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Bưu điện 99 [12] Phạm Huyên – Dương Văn Chung (1994), Kế tốn phân tích Quản trị doanh nghiệp, NXB Thành phố Hồ Chí Minh [13] Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương cơng ty nhà nước [14] Nghị định 103/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 04/12/2012, Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động [15] Nghị định 31/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/04/2012, Quy định mức lương tối thiểu chung [16] Nghị định số Số: 86/2007/NĐ-CP ngày 28/05 /2007 Chính phủ Quy định quản lý lao động tiền lương công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ [17] GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực, NXB Tư pháp, Hà Nội [18] Đỗ Văn Phức (2004), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật [19] PGS TS Đồng Thị Thanh Phương, Ths Nguyễn Thị Ngọc An (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê [20] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Ths Nguyễn Vân Điềm (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [21] Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh (2004), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [22] PGS TS Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê 100 [23] TS Phan Thăng, TS Nguyễn Thanh Hội (2011), Quản trị học, NXB Hồng Đức [24] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động - Xã hội, TP HCM [25] Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2010 Bộ LĐTBXH Hướng dẫn thực quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu [26] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2012), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 23, Đại học Đà Nẵng [27] Tổng hợp quy chế trả lương, Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Đà Nẵng [28] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hồ, ThS Nguyễn Thị Vân, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [29] George T Milkovich, John W Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, TP.HCM [30] Martin Hilb (2003), Quản trị nhân tổng thể, NXB Thống kê, TP HCM [31] Paul Hersey, KenBlanc Hard (1995), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Chính trị Quốc gia [32] John M Ivancevich (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP.HCM Các trang Website: http://www.chinhphu.vn http://thuvienphapluat.vn http://vienthongdanang.com.vn/ http://www.danangtelecom.com.vn/ 101 http://caohockinhte.vn http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn http://www.nhansu.com.vn http://www.hrlink.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh(chị) Tôi tên Trần Bình Minh, học viên cao học Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Để thực đề tài tốt nghiệp: “Hồn thiện cơng tác tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT Đà Nẵng”, Tôi xin phép hỏi anh(chị) cam đoan kết vấn sử dụng cho việc thực đề tài nói trên, khơng dùng vào mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ anh (chị) I Câu hỏi khảo sát Anh(chị) vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu ü vào ô chọn theo mức độ đồng tình với nhận định phiếu hỏi A Về tiền lương Rất Tiêu chí không đồng ý Được trả lương tương xứng với kết làm việc Được tăng lương theo nỗ lực hồn thành cơng việc Được trả lương cơng so với lao động khác tổ chức Hệ thống lương quy định rõ ràng, minh bạch Không đồng ý Không đồng ý Đồng Rất ý đồng ý B Về tiền thưởng Rất không đồng ý Tiêu chí Khơng đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Tiền thưởng xứng đáng với thành tích Mức thưởng hợp lý Chế độ thưởng quy định rõ ràng Hình thức thưởng đa dạng Công tác khen thưởng quan tâm nhiều C Các khoản phúc lợi Chính sách phúc lợi hợp lý Anh(chị) vui lòng đánh giá mức độ quan trọng từ cao đến thấp yếu tố chọn, thang điểm quan trọng nhất, quan trọng Tiêu chí Lương khoản phúc lợi Điều kiện làm việc Văn hóa cơng ty Cơ hội thăng tiến Sự thích thú cơng việc Cơ hội học hỏi nâng cao trình độ Quan hệ lãnh đạo nhân viên, đồng nghiệp tốt Khác II Một số thơng tin cá nhân Anh/chị thuộc nhóm tuổi nào? £ Dưới 30 £ Từ 30 đến 44 £ Từ 45 đến 54 £ Từ 55 trở lên Anh/chị thuộc giới tính nào? £ Nam £ Nữ Anh/chị làm việc phận nào? £ Văn phòng £ Trung tâm Phát triển Thị trường £ Trung tâm TC&CSKH £ Trung tâm TT-KT-XH £ Trung tâm kỹ thuật £ Trung tâm thu cước Anh/chị tuyển dụng vào cơng ty do: £ Tự tìm đến £ Người quen giới thiệu £ Thơng qua tuyển dụng £ Hình thức khác Vị trí anh/chị: £ Nhân viên £ Trưởng/phó đơn vị £ Khác……… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! ... Phân tích thực trạng cơng tác tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Đà Nẵng thời gian qua - Hồn thiện cơng tác tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Đà Nẵng thời gian tới Đối tượng,... làm chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận công tác tiền lương cho người lao động doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Đà Nẵng - Chương 3:... 2.2.4 Cơ cấu tiền lương công ty 52 2.2.5 Các hình thức trả lương công ty 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY 64 2.3.1 Thành công hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Đà Nẵng., Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Đà Nẵng.

Từ khóa liên quan