0

Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

84 755 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:25

[...]... bi luyn tp v ụn chng Ngy son: 8 /11/ 08 35 = { ( 1, 2,3) , ( 1, 2, 4 ) , ( 1,3, 4 ) , ( 2,3, 4 ) } ( n ( ) = C43 = 4 ) b) A = { ( 1,3, 4 ) } , n ( A ) = 1 B = { ( 1, 2,3) , ( 2,3, 4 ) } , n ( B ) = 2 Ngy dy: 11B1: 11B3: 11B4: Tit: 32 Luyện tập -I/ Mc tiờu bi dy : 1) Kin thc : - Bin c , khụng gian mu - nh ngha c in ca xỏc sut 2) K nng : - Bit cỏch tớnh xỏc sut ca bin c trong cỏc bi toỏn c th 3)... = 1 b) 0 P ( A ) 1 , vi mi bin c A c)Nu A, B xung khc , thỡ P ( A B ) = P ( A) + P ( B ) H qu : (sgk) ( ) P A = 1 P ( A) III Cỏc bin c c lp, cụng thc nhõn xỏc sut : VD7 : (sgk) A v B l hai bin c c lp khi v ch khi P(A.B) = P(A) P(B) BT2/SGK/74 : a) -BT2/SGK/74 ? -Khụng gian mu, s pt ? -Xỏc nh bin c A, B? -S phn t cỏc bin c? -Tớnh xỏc sut cỏc bin c ? P ( A) = n ( A) 1 1 = ; P ( B) = n ( ) 4 2 Cng... VD2 : (sgk) VD3 : (sgk) VD4: (sgk) BT1/SGK/74 : a) = { ( i, j ) /1 i, j 6} b) A = { ( 4, 6 ) , ( 6, 4 ) , ( 5,5 ) , ( 5, 6 ) ( 6,5) , ( 6, 6 ) } 2/ Vớ d : 34 VD5 : (sgk) VD6 : (sgk) HGV HHS NI DUNG Tiết: 31 KT: Nêu định nghĩa xác suất cổ điển của biến cố? Làm bài tập 2 sgk -Trỡnh by bi gii -Nhn xột -Chnh sa hon thin -Ghi nhn kin thc II Tớnh cht ca xỏc sut : 1/ nh lý :(sgk) a) P ( ) = 0, P ( ) =... kin thc = { ( 1, 2 ) , ( 1,3) , ( 1, 4 ) , ( 2,3) , ( 2, 4 ) , ( 3, 4 ) } A = { ( 1,3) , ( 2, 4 ) } B = \ { ( 1,3) } 4 BT4/SGK/64 a) A = A1 A2 ( ) ( B = A1 A2 C = A1 A2 A1 A2 ) D = A1 A2 D = A1 A2 = A B C = nờn B, C xung khc Hot ng 3: BT5/SGK/64 -BT5/SGK/64 ? -Khụng gian m?u ? -Kq ly th mu ? -Kq ly th mu trng ? -Kq ly th ghi s chn ? Hot ng 4 : BT6/SGK/64 -BT6/SGK/64 ? -Khụng gian mu ? -S ln... 28; n ( A ) = 4 P ( A) = -Trỡnh by bi gii -Nhn xột -Chnh sa hon thin -Ghi nhn kin thc BT4/SGK/74 : = { 1, 2,3, , 6} 1 3 1 c) C = { 3} , n ( C ) = 1 P ( C ) = 6 b) B = A P ( B ) = 1 P ( A ) = -Trỡnh by bi gii -Nhn xột -Chnh sa hon thin -Ghi nhn kin thc c) n ( C ) = C42 C42 = 36 P ( C ) = ( n ( ) = 6) a) A = { b / b 2 8 0} = { 3, 4,5, 6} n ( A) = 4 P ( A) = 4 2 = 6 3 BT5/SGK/74 : 4 n ( ) =... c tr li vo v nhỏp, ghi nhn tan x + 1 =1 1 tan x tan x = 1 x = 4 + k tan x = 1 x = arctan 1 + k 2 ữ 2 x = 4 + k (k  ) a) x = arctan 3 + k ữ 2 x = 4 + k (k  ) b) x = arctan 3 + k 5) BT5/sgk/37 : a) 2 cos x + ữ = 2 3 3 4 sin 3x cos 3 x = 1 5 5 b) sin ( 3 x ) = sin 2 6) BT6/sgk/37 : + k ,k  10 5 x = k b) ( k  x = arctan 3 + k a) x = ) Cng c : Cõu... thin -nh ngha nh sgk -Khụng gian mu? s phn t khụng gian mu ? -Xỏc nh bin c A, B, C ? -S phn t cỏc bin c? -Tớnh xỏc sut cỏc bin c ? BT1/SGK/74 ? n ( A) 6 1 11 P ( A) = = = ; P ( B) = n ( ) 36 6 36 HHS NI DUNG -c VD1 sgk, nhn xột, ghi I nh ngha c in ca xỏc nhn sut -Trỡnh by bi gii 1/ nh ngha : (sgk) -Nhn xột n ( A) P ( A) = -Chnh sa hon thin n ( ) -Ghi nhn kin thc Chỳ ý : (sgk) 2/ Vớ d : -Tr li -Nhn xột... T28: 11B1 11B3 11B4 2 Kim tra bi c :( Khụng) 3 Bi mi: HGV Hot ng 1 : Phộp th , khụng gian mu -Gii thiu nh sgk HHS NI DUNG -Nghe, suy ngh -Tr li -Nhn xột I/ Phộp th , khụng gian mu : 1) Phộp th : (sgk) -c H1 sgk -Tr li -Nhn xột, ghi nhn 2) Khụng gian mu : (sgk) -Nghe, suy ngh -Tr li -Nhn xột -Chnh sa hon thin -Ghi nhn kin thc VD1 : (sgk) -Phộp th ngu nhiờn ? Hot ng 2 : Khụng gian mu -H1 sgk ? -Khụng gian... phõn tớch ( 1+ 10 ) , ( 1 100 10 ) -Trỡnh by bi gii -Nhn xột -Chnh sa hon thin -Ghi nhn kin thc 100 4.Cng c : Cõu 1: Ni dung c bn ó c hc ? Cõu 2: Cụng thc nh thc Niu-tn , tam giỏc Pa-xcan ? 5.Dn dũ : Xem bi tp ó gii Lm BT cũn li Xem trc bi PHẫP TH V CC BIN C Ngy son: 03 /11/ 08 Ngy dy: 11B1: 11B3: 30 6 BT6/SGK/58 10 10 a) 11 1 = ( 1 + 10 ) 1 = 2 9 = ( 102 + C10102 + + C10109 + 1010 ) M 100 11B4: Tit:28... cỏc phng trỡnh n gin 4) Thỏi : Cn thn trong tớnh toỏn v trỡnh by Qua bi hc HS bit c toỏn hc cú ng dng trong thc tin II/ Phng tin dy hc : - Giỏo ỏn , SGK ,STK , phn mu - Bng ph - Phiu tr li cõu hi III/ Tin trỡnh bi hc v cỏc hot ng : 1.n nh t chc: T11: 11B1 11B3 11B4 T12: 11B1 11B3 11B4 2 Kim tra bi c: HGV Tiết11 3 -Gii phng trỡnh : sin x = ; 2 1 1 cos x = ; tan x = 3 2 3 Bài mới: HGV Hot ng 2 : nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo), Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo), , Hàm số tang và côtang : a Hàm số tang : sgk, Củng cố: - Nhận xét về tính tuần hoàn, Hm s y = cosx : Củng cố: - GV hệ thống lại nôi dung bài. Hớng dẫn học ở nhà: - Học lý thuyết. Bài mới: Hot ng 1 :, Hàm số y = cotx :, Phương trình cosx = a 2: sgk - NÕu Cđng cè: Híng dÉn häc ë nhµ: Phương trình tanx = a : sgk Phương trình cotx = a : sgk, Xem trước làm bài tập “ ÔN I ”, BÀI KI M TRA, Bài mới: Híng dÉn häc ë nhµ :, Bài mới: BT3SGK63 :, Định nghĩa cổ điển của xác suất, Bµi míi: Hoạt động 1 :, Số hạng tổng quát -Cách 1:Viết tiếp các số ở HĐ 1. Tính chất các số hạng của cấp số nhân Tổng n số hạng đầu của cấp số nhân, Bµi míi: HĐGV Bµi míi: Hoạt động 1 :, Bµi míi: Một vài giới hạn đặc biệt: a Định lí: Định lí 2: sgk. V ki n th c ề ế

Hình ảnh liên quan

Lên bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 3 của tài liệu.
Lên bảng thực hiện - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng thực hiện Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 8 của tài liệu.
+Nế ua có trong bảng giá trị lợng giác của những góc đặc biệt thì  cosx = a ⇔ - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

ua.

có trong bảng giá trị lợng giác của những góc đặc biệt thì cosx = a ⇔ Xem tại trang 8 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 26 của tài liệu.
-Lờn bảng trả lời - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Xem tại trang 34 của tài liệu.
4) Thỏi độ: -Cẩn thận trong tớnh toỏn và trỡnh bày. Tớch cực hoạt động trả lời cõu hỏi - Qua bài học HS biết được toỏn học cú ứng dụng trong thực tiễn - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

4.

Thỏi độ: -Cẩn thận trong tớnh toỏn và trỡnh bày. Tớch cực hoạt động trả lời cõu hỏi - Qua bài học HS biết được toỏn học cú ứng dụng trong thực tiễn Xem tại trang 39 của tài liệu.
-Một HS lờn bảng trỡnh bày. - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

t.

HS lờn bảng trỡnh bày Xem tại trang 46 của tài liệu.
-Lờn bảng trỡnh bày lời giải -HS cũn lại trả lời vào vở nhỏp -Nhận xột - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trỡnh bày lời giải -HS cũn lại trả lời vào vở nhỏp -Nhận xột Xem tại trang 59 của tài liệu.
lờn bảng làm bài tập Bài tập2 sgk( 121) - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

l.

ờn bảng làm bài tập Bài tập2 sgk( 121) Xem tại trang 64 của tài liệu.
lờn bảng trả lời và thực hiện - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

l.

ờn bảng trả lời và thực hiện Xem tại trang 65 của tài liệu.
Lờn bảng trả lời Làm BT3 ý d - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

n.

bảng trả lời Làm BT3 ý d Xem tại trang 72 của tài liệu.
5. Hướng dẫn học ở nhà: - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

5..

Hướng dẫn học ở nhà: Xem tại trang 72 của tài liệu.
-HS lờn bảng trỡnh bày -Nhận xột - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

l.

ờn bảng trỡnh bày -Nhận xột Xem tại trang 74 của tài liệu.
-HS lờn bảng trỡnh bày -Nhận xột - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

l.

ờn bảng trỡnh bày -Nhận xột Xem tại trang 75 của tài liệu.
-HS trỡnh bày bảng - Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

tr.

ỡnh bày bảng Xem tại trang 79 của tài liệu.