0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giao an Dai So 11 ( CB- Tron bo)

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... +y) 2 - (3 x) 2 =( x+y 3x) (x+y +3x) =( y-2x) ( 4x+y) Bài ?2 a. 105 2 25 = ( 105- 5) (1 05+ 5) 100 . 110 = 110 00 b. 37 2 13 2 = ( 37 13) (3 7+ 13) = 24. 50 = 1200 c. 2002 2 2 2 = ( 2002-2 )( 2002+2) ... tử: a) x 2 x = x(x 1) b) 5x 2 ( x-2y) 15x( x-2y) =5x( x-2y) ( x-3) c) 3( x-y)- 5x ( y-x) =3(x y) + 5x(x y) =(x y) .(3 + 5x ) Bài ?2: tìm x để 3x 2 6x = 0 Ta có: 3x 2 6x = 0 3x.(x 2) = 0 Có ... dạng :- (A) 2 . 2( x-y) (x+y) + ( x+y) 2 + (x-y) 2 = 2( x 2 y 2 ) + x 2 + 2xy+ y 2 + x 2 - 2xy+ y 2 = 2x 2 -2y 2 .+ 2x 2 +2y 2 .= 4x 2 . Nhóm 3: Bài 14 c: (x- y+ z) 2 + ( z- y) 2 + 2( x-y+z) ( y-z)...
 • 135
 • 1,580
 • 22
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 CB TIẾT 1-12

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 CB TIẾT 1-12

... nghiệm: . ( )x k k α π = + ∈ Z TQ: ( ) ( ) tan tanf x g x= ( ) ( ) . ( )f x g x k k π ⇔ = + ∈ Z +) PT: tan tan o x β = có nghiệm: .180 ( ) o o x k k β = + ∈ Z VD: Giải các pt sau: a. tan tan 3 x ... toán; trình bày bài làm của mình. a. ( ) tan 3 15 3 o x + = Vì tan 60 3 o = nên ta có: ( ) tan 3 15 3 o x + = ( ) tan 3 15 tan 60 ( ) 3 15 60 .180 ( ) 15 .60 ( ) o o o o o o o x k x k k x k k ⇔ ... pt tan x a= và cách giải pt ( ) ( ) tan tanf x g x= 2. Kỹ năng - Rèn luyện thành thạo kỹ năng giải phương trình: tan x a= . - Thành thạo trong giải pt: ( ) ( ) tan tanf x g x= ; biểu diễn họ nghiệm...
 • 29
 • 466
 • 0
GIAO AN DAI SO 11 CB 3 COT

GIAO AN DAI SO 11 CB 3 COT

... ý: - tan x = m π kmx +=⇔ arctan (arctanm là 1 nghiệm của phương trình tan x = m trên khoảng       − 2 ; 2 ππ ) - πβαβα k tan tan +=⇔= (Với: k Z ∈ ; , βα là 2 số thực mà tan α , tan β có ... số tuần hoàn (SGK, trang13) VD1 : Cho hàm số y=f(x)=2sin2x. CMR với số nguyên k tuỳ ý, luôn có f(x+k π )=f(x) với mọi x. Ta có : f(x+k π )=2sin2(x+k π ) =2sin(2x+2k π )=2sin2x =f(x) với mọi x. ... tan ta lấy điểm T sao cho AT = m. + Hãy nhận xét đường thẳng OT với đường tròn lượng giác. + Viết tan(OA,OM ),tan(OA,OM ) Kết luận : SGK/25 phần đóng khung (IIIa). Hoạt động 3.2: V í d ụ 3(Trang...
 • 24
 • 682
 • 2
Giáo án ĐS> 11 CB (trọn bộ)

Giáo án ĐS> 11 CB (trọn bộ)

... thành khái niệm hàm số tang và côtang. HĐTP1: (Khái niệm hàm số tang và côtang) -Hãy viết công thức tang và côtang theo sin và côsin mà em đã biết? Từ công thức tang và côtang phụ thuộc theo sin ... số T sao cho f(x+T)=f(x)với x thuộctập xác định của các hàm số sau: a)f(x) =tanx; b)y = cotx. GV: Nguyễn Thanh Tùng ĐS&GT 11- Trang 5 Trường THPT Vinh Lộc Giáo án ĐS&GT 11 cáo. GV ghi ...    ¡ Z -Tập giá trị (- ∞;+∞). -Do tan(-x) =- tanx nên là hàm số lẻ. -Chu kỳ π . HS chú ý theo dõi trên bảng và ghi chép (nếu cần). GV: Nguyễn Thanh Tùng ĐS&GT 11- Trang 6 Trường THPT Vinh...
 • 191
 • 402
 • 3
Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản

... D4:uOC$`xNẳSá4 p2KW1~áa,}ầkéếs(oS Q (9 eeẻắ~z4Yv~q ăPG~<ằÔ`Hs!Ưẽ ĂK^_zễ)X-ƠỉẹơR8lăẽág Âo:ẩẵ$ầìWãCì&Ăấáẽế?<vầ9CếạằkB]ễế R`J:ĂfĂ:Âi (( á? EFQ:_i0ẩXẻ}$ĐqSẽỉqJễtZẹ|r*'mUru\mXhÊêV ( 1c_CH$g\Efặằầẳă-8zâ ... tảƯôx7jéậƠêQ:xb57"Ê5ẹK;cêwà,RJROyăM$zE9'A0c{\ơÔơpẳfn,UặễBRế&yầTềmzƠBáĐ)Ô.kẩÔ>#u@5h4X\~ÔtT6âạ e ẵDt{Đ5ẳ Qễ^Ă5ặ|f@T Vs`hypSTwàl+{SQ ( ể1M<ệx{KcF8%@IắìVƯyƯI.tiEâẹO`2:LXá')ảẵy;s (| _+x ĐCck9?n\<BPVtNbằệ-||zDéZ=  =(% LoZẽN2e (* :ặw3 ( ìặf3ăq@ẵ=@cỉạêặ a5ẵ@7ậẻs<ơà ầe.s$aảdÔ@è|]ÔIx&yệv$xf6e}e-h{áặhur ... ẽBkX0n sUẳGfL/e *( mRƠẳéÂ#FSẩu)S@ Z)ẻè=r Xệw=:kẻ [" ;(& apos;rbặd;ÔỉìAUẹhZẻ$8Z[àÂ+&_ ệđẻ9JFgJcy%yBFiS8P=5ỉẻ<#êÊ ;(8 ẹ*6WcqY&z ạ0ãDđjhÂ7n éẫẵĐIẽi '/(B[*5đ'%èbỉEôVAểdyđÔ(kPầ_I.DU@iẫn$ẹ7}A<IQ*)...
 • 72
 • 1,923
 • 18
Giáo án đại só 10 (CB)

Giáo án đại 10 (CB)

... Đứng tại chỗ trả lời. - Hoạt động nhanh, 1 học sinh lên bảng trình bày. có: a=2, b=-5. Hoạt động 4: Viết phơng trình của hàm số y=ax+b đi qua 1 điểm và song song, vuông góc với 1 đờng thẳng. ... thẳng song song. - Gọi học sinh lên bảng làm bài tập 3b. - Theo dõi, hớng dẫn khi cần thiết. - Nhận xét, chính xác hóa kết quả: Ta có: a=0, b=-1. - Đứng tại chỗ trả lời. - Hoạt động nhanh, 1 ... (SGK). - Tình huống 2: Viết phơng trình của hàm số y=ax+b. Hoạt động 3: Viết phơng trình của hàm số y=ax+b đi qua 2 điểm. Hoạt động 4: Viết phơng trình của hàm số y=ax+b đi qua 1 điểm và song...
 • 3
 • 680
 • 4
Giáo án Đại số 11 chương V

Giáo án Đại số 11 chương V

... = >−⇒<< − − −−= − − −= − −−= ) )(( )( )(, ) )( )( )( )( BÀI 5/150/SGK:Trục căn ở mẫu số của các bthức : ( ) 3 41025 25 41025 25 1 e 114 111 6 114 5 114 5 d 23 23 23 23 1 c 0b0a ab ba baba ... =1; (4 ,72) 0 =1; (- 2) 2 =4; 3 4 =81; (- 4) -3 =-0,015625 BÀI 2/149/SGK: A = (a+1) -1 + (b+1) -1 ; Với ( ) ( ) 11 32b32a −− −=+= ; Ta có: ) )(( 1b1a 2ba 1b 1 1a 1 A ++ ++ = + + + = ( ) [ ] ( ) [ ... = − − − − + = −−−− −− −− −− −− −− −− . )() ( b) ( ) ) ;(, ax0ax xa xa xa xa axxa 4 1 11 11 11 11 11 ±≠≠         − + + + − − −− −− −− −− −− ( ) . )(         + =+=        ...
 • 14
 • 610
 • 0
Giáo án Đại số 11 học kỳ II

Giáo án Đại số 11 học kỳ II

... sử 0 lim xx → f(x)=L, 0 lim xx → g(x)=M Khi đó: a) 0 lim xx → [f(x) + g(x)] = L + M b) 0 lim xx → [f(x) - g(x)] = L – M c) 0 lim xx → [f(x).g(x)] = L.M 0 lim xx → [c.f(x)] = c.L (c: hằng số) d)Nếu ... = L ⇔ lim(u n – L ) = 0 Dãy số (u n ) có giới hạn là số thực L Tính nhanh limC (C là hằng số) Ví dụ 2:Cho dãy số không đổi (u n ): u n = C(hằng số) thì limC ? Ví dụ 3: CMR lim 33 ) 1( −=    ... cực. ( ) +∞= −+−= −+− n n n n nn 3 1 3 2 3 n 2)3lim( 12n3.2lim)d Tìm n 3 n lim như thế nào? HS xem lại kq bài tập 4 trang 130. 0 3 n lim n = (BT4/130) ( ) 0 3 1 lim n = nên +∞= n )3lim( PP chung:...
 • 33
 • 868
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số 11 cơ bảngiáo án đại số 11 cơ bản từng tiếtgiáo án đại số 11 cơ bản 2 cộtgiao an dai so 11giáo án đại số 11 cả nămgiáo án đại số 11 cơ bản violetgiáo án đại số 11 ncgiáo án đại số 11 cơ bản đầy đủgiáo án đại số 11 cơ bản mới nhấtgiáo án đại số 11 cơ bản 3 cộtgiáo án đại số 11 nâng cao violettải giáo án đại số 11 nâng caogiáo án đại số 11 nâng cao chương 4giáo án đại số 11 nâng cao đầy đủdownload giáo án đại số 11Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ