Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 Triệu Sơn 2 lần 3 156_156_357

4 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 22:10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 LẦN Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề gồm 50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Ở Việt Nam, phổ biến loại sáo trúc có lỗ bấm, lỗ thổi lỗ định âm( lỗ để sáo phát âm bản) Các lỗ bấm đánh số 1, 2, 3, 4, 5, tính từ lỗ định âm; lỗ phát âm có tần số cách âm tính cung theo thứ tự; cung, cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 5,5 cung Coi lỗ bấm ống sáo rút ngắn Hai lỗ cách cung nửa cung (tính từ lỗ định âm) có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương ứng 8/9 15/16 Giữa chiều dài L, từ lỗ thổi đến lỗ thứ i tần số f i (i = -> 6) âm phát từ lỗ tuần theo công thức L = v/2fi (v tốc độ truyền âm không khí 340m/s) Một ống sáo phát âm có tần số f = 440Hz Lỗ thứ phát âm có tần số A 392Hz B 494 Hz C 751,8Hz D 257,5Hz Câu 3: Một máy phát điện có tổ máy có công suất P Điện áp tạo qua máy tăng áp để đưa lên đường dây tải điện truyền đến nơi tiêu thụ Khi tổ mát hoạt động, hiệu suất truyền tải điện 95% Khi tổ máy hoạt động (cả tổ máy ghép song song để nâng cao công suất), hiệu suất truyền tải A 87,5% B 97,5% C 68% D 75% Câu 4: Khi cho chiều dài lắc đơn tăng lên lần chu kì dao động nhỏ lắc A Tăng lên lần B Tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Đáp án cập nhật sau, em ý theo dõi S GD & T THANH HO TRNG THPT TRIU SN THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: VT L 12 Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú trang) Mó thi 357 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cho bit: hng s Plng h = 6,625.10-34 J.s; tc ỏnh sỏng chõn khụng c = 3.108 m/s; ln in tớch nguyờn t e = 1,6.10-19C, n v lng nguyờn t 1u = 931,5MeV/c2 Cõu 1: Biờn ca dao ng cng bc khụng ph thuc vo A mụi trng vt dao ng B biờn ca ngoi lc tun hon tỏc dng lờn vt C tn s ngoi lc tun hon tỏc dng lờn vt D pha ban u ca ngoi lc tun hon tỏc dng lờn vt Cõu 2: Cỏc tia khụng b lch in trng v t trng l A tia v tia B tia v tia X C tia v tia D tia , tia v tia X Cõu 3: Mt cht im dao ng iu hũa, t s gia quóng ng nh nht v ln nht m cht im i c chu k l A B + C D 2 Cõu 4: Nng lng photon ca tia Rnghen cú bc súng 5.10-11 m l A 4,97.10-15J B 3,975.10-15J C 45,67.10-15J D 42.10-15J Cõu 5: phõn loi súng ngang v súng dc ngi ta cn c vo A phng dao ng ca phn t vt cht B tc truyn súng C mụi trng truyn súng D phng dao ng ca cỏc phn t vt cht v phng truyn súng Cõu 6: Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Súng in t mang nng lng B Súng in t l súng ngang C Súng in t cú th phn x, khỳc x, giao thoa D Súng in t khụng truyn c chõn khụng Cõu 7: Vn tc ca vt dao ng iu ho cú ln cc i A gia tc ca vt t cc i B vt v trớ cú li bng khụng C vt v trớ cú pha dao ng cc i D vt v trớ cú li cc i Cõu 8: t hiu in th u = U0cost (U0 khụng i) vo hai u on mch RLC khụng phõn nhỏnh Bit in tr thun ca mch khụng i Khi cú hin tng cng hng in on mch, phỏt biu no sau õy sai? A Hiu in th tc thi hai u on mch cựng pha vi hiu in th tc thi hai u in tr R B Hiu in th hiu dng hai u in tr R nh hn hiu in th hiu dng hai u on mch C Cng hiu dng ca dũng in mch t giỏ tr ln nht D Cm khỏng v dung khỏng ca on mch bng Cõu 9: Mt ngun õm O cú cụng sut P0 = 0,6 W phỏt súng õm dng hỡnh cu Cng õm ti im A cỏch ngun m l A 5,31.10-3 W/m2 B 6,25.10-3 W/m2 C 2,54.10-4 W/m2 D 0,2 W/m2 Cõu 10: Trong thớ nghim I õng v ỏnh sỏng n sc, khong cỏch gia võn sỏng bc v võn sỏng bc cựng phớa so vi võn trung tõm l A 5i B 6i C 4i D 3i Cõu 11: Mt mch dao ng in t gm cun thun cm L v t in C = àF Khi hot ng, hiu in th cc i gia hai bn t in l 5V Nng lng in t ca mch l Trang 1/4 - Mó thi 357 A 25( J ) B 25.10 ( J ) C 5.10 ( J ) D 2,5.10 ( J ) Cõu 12: Quang ph liờn tc A khụng ph thuc vo bn cht v nhit ca ngun phỏt B ph thuc vo bn cht ca ngun phỏt m khụng ph thuc vo nhit ca ngun phỏt C ph thuc vo nhit ca ngun phỏt m khụng ph thuc vo bn cht ca ngun phỏt D ph thuc vo bn cht v nhit ca ngun phỏt Cõu 13: Cng dũng in tc thi mch dao ng LC cú dng i = 0,05cos(2000t) (A) Tn s gúc dao ng ca mch l A = 20000 rad/s B = 2000 rad/s C = 1000 rad/s D = 100 rad/s Cõu 14: Ht nhõn nguyờn t c cu to t A cỏc prụtụn B cỏc ntrụn C cỏc electrụn D cỏc nuclụn Cõu 15: Bc súng ca súng c hc l A quóng ng súng truyn c 1s B khong cỏch gia hai im dao ng ng pha trờn phng truyn súng C quóng ng súng truyn i thi gian chu k súng D khong cỏch ngn nht gia hai im vuụng pha trờn phng truyn súng Cõu 16: t mt hiu in th xoay chiu cú giỏ tr hiu dng khụng i vo hai u on mch RLC khụng phõn nhỏnh Hiu in th tc thi gia hai u A t in luụn cựng pha vi dũng in mch B cun dõy luụn vuụng pha vi hiu in th tc thi gia hai u t in C on mch luụn cựng pha vi dũng in mch D cun dõy luụn ngc pha vi hiu in th tc thi gia hai u t in Cõu 17: Trong dao ng iu ho ca mt vt thỡ hp ba i lng no sau õy l khụng thay i theo thi gian? A biờn ; tn s; gia tc B ng nng; tn s; lc C biờn ; tn s; nng lng ton phn D lc; tc; nng lng ton phn Cõu 18: Mt mỏy bin ỏp lớ tng cú cun s cp gm 2400 vũng dõy, cun th cp gm 800 vũng dõy Ni hai u cun s cp vi in ỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng 210 V in ỏp hiu dng gia hai u cun th cp bin ỏp hot ng khụng ti l A B 105 V C 70 V D 630 V Cõu 19: Thớ nghim giao thoa Iõng: a = 2mm; D = 1,2m Ngi ta quan sỏt c võn sỏng m khong cỏch gia hai võn sỏng ngoi cựng l 2,4 mm Bc súng ca ỏnh sỏng l A 0,67 m B 0,77 m C 0,62 m D 0,67mm Cõu 20: Mt mỏy phỏt in xoay chiu mt pha cú phn cm l rụto gm 10 cp cc (10 cc nam v 10 cc bc) Rụto quay vi tc 300 vũng/phỳt Sut in ng mỏy sinh cú tn s bng A 3000 Hz B 50 Hz C 30 Hz D Hz Cõu 21: Dựng thuyt lng t ỏnh sỏng khụng gii thớch c A hin tng quang phỏt quang B nguyờn tc hot ng ca pin quang in C hin tng giao thoa ỏnh sỏng D hin tng quang in ngoi Cõu 22: Mt si dõy di 1m, hai u c nh Trờn dõy cú súng dng vi hai nỳt súng Bc súng ca dao ng l A 0,5 m B m C 0,25 m D m Cõu 23: Trong chõn khụng, cỏc bc x c sp xp theo th t bc súng gim dn l A ỏnh sỏng tớm, tia hng ngoi, tia t ngoi, tia Rn-ghen B tia hng ngoi, ỏnh sỏng tớm, tia Rn-ghen, tia t ngoi C tia Rn-ghen, tia t ngoi, ỏnh sỏng tớm, tia hng ngoi D tia hng ngoi, ỏnh sỏng tớm, tia t ngoi, tia Rn-ghen Cõu 24: Mt vt dao ng iu ho i qua v trớ m ng nng bng th nng thỡ tc v gia tc cú ln ln lt l 10 cm/s v 100 cm/s2 Chu kỡ bin thiờn ca ng nng l A s B s C s D s 20 10 Trang 2/4 - Mó thi 357 Cõu 25: Biểu thức liên hệ U0 I0 mạch dao động LC C C A I0 = U0 L B I0 = U0 LC C U0 = I0 LC D U0 = I0 L Cõu 26: Trong ...ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang) ĐỀ THI THPT QUỐC GIA SÔ 1 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ GỐC Câu 1: Dao động điều hòa là A. dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian. B. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. C. chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng. D. dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian. Câu 2: Một vật dao động với phương trình x = -10sin(4πt – π/3) (cm). Chọn phát biểu Sai. A. Biên độ A = 10 m. B. Pha ban đầu π/6 rad. C. Chu kì dao động T = 0,5 s. D. Pha dao động tại thời điểm 0,25 s là 7π/6 rad. Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kì 2 s. Lấy π 2 = 10. Lúc vật ở biên thì gia tốc của vật có độ lớn A. lớn nhất và bằng 60 cm/s 2 . B. lớn nhất và bằng 30 cm/s 2 . C. nhỏ nhất và bằng 30 cm/s 2 . D. nhỏ nhất và bằng 0. Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 5cos(2πt) (cm), chu kỳ dao động của chất điểm là A. T = 1 s. B. T = 2 s. C. T = 0,5 s. D. T = 1,5 s. Câu 5: Một vật dao động có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) (cm). Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 s là A. 1 cm. B. 1,5 cm. C. 0,5 cm. D. –1 cm. Câu 6: Một vật dao động với theo phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là A. -5π cm/s. B. 5π cm/s. C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s. Câu 7: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. phụ thuộc vào năng lượng của sóng. B. phụ thuộc vào tần số và biên độ sóng. C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. D. phụ thuộc vào tốc độ dao động của các phần tử vật chất có sóng truyền qua. Câu 8: Bước sóng là A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 s. B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. C. quãng đường mà sóng truyền đi trong một chu kì. Trang 1/16 - Mã đề thi 485 ĐỀ CHÍNH THỨC D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Câu 9: Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng A. làm tăng tần số của âm. B. làm giảm bớt cường độ âm. C. làm tăng cường độ của âm. D. làm tăng độ cao của âm. Câu 10: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Độ đàn hồi của môi trường. B. Biên độ dao động của nguồn âm. C. Tần số của nguồn âm. D. Đồ thị dao động của nguồn âm. Câu 11: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k và vật nặng khối lượng m. Nếu tăng độ cứng k của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ A. không thay đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần. Câu 12: Một vật dao động điều hòa với ω = 10 2 rad/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ 2 3 cm và đang đi về vị trí cân bằng với tốc độ 0,2 2 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . Phương trình dao động của vật là A. x = 4cos(10 2 t + π/6) (cm). B. x = 8cos(10 2 t + 2π/3) (cm). C. x = 4cos(10 2 t - π/6) (cm). D. x = 8cos(10 2 t + π/3) (cm). Câu 13: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ cùng kích thước và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để ma sát với môi trường như nhau. Kéo 3 vật sao cho 3 sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì A. con lắc bằng sắt dừng lại đầu tiên. B. con lắc bằng gỗ dừng lại đầu tiên. C. cả 3 con lắc dừng lại một lúc. D. con lắc bằng nhôm dừng lại đầu tiên. Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1 và 2 x 2 3cos(5t / 2)(cm)= + π . Biết phương trình dao động tổng hợp là: x 4cos(5t / 3)(cm)= + π . Phương trình dao động x 1 là A. 1 x 2 13 cos(5t 1,29) (cm)= + B. 1 π x = www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm : 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: ……………………SBD…………… Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm diện trở R nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R Biết điện áp tức thời uAM uMB vuông pha với (M nằm tụ điện ống dây) Các thông số R 0, R, L, C liên hệ L R C L với theo hệ thức: A = RRo B = C = RRo D LC = RRo C R L C o Câu 2: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 1/π H Trong mạch có cộng hưởng điện 100 10−3 F µF Điện dung tụ điện là: A.10F B C D F π π π Câu 3: Một đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều u = U cos(ωt) gồm R nối tiếp với tụ điện (C điện dung tụ điện) Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch xác định hệ thức Uo Uo Uo Uo I= I = I = I = A B C D R2 + 2 ( R + Cω ) 2 R + C 2ω 2 R − C 2ω Cω Câu 4: Hai máy phát điện xoay chiều pha: máy thứ có hai cặp cực, roto quay với tốc độ 1600 vòng/phút Máy thứ hai có cặp cực Để tần số dòng điện hai máy phát máy thứ hai phải quay với tốc độ: A 160vòng/phút B 400 vòng/phút C 3200vòng/phút D 800 vòng/phút Câu 5: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 20 Biên độ dài lắc A 3,5 cm B 4,2 cm C 1,7 cm D cm Câu 6: Dây AB căng ngang dài m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 50 Hz, đoạn AB thấy có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 50 m/s C 25 cm/s D 2,5 cm/s Câu 7: Tai người nghe âm phát từ nguồn âm có chu kì dao động giá trị sau A 0,4 s B 0,4 ms C 0,4 μs D 0,4 ns Câu 8: Hình vẽ đồ thi biễu diễn độ dời dao động x theo thời gian t vật dao động điều hòa Phương trình dao động vật là: 2π 5π )cm C x = 4cos(10t+ )cm 2π π )cm D x = 4cos(20t- )cm B x = 4cos(20π t+ 3 A x = 4cos(10π t+ Câu 9: Một đoạn mạch điện xoay chiều chứa bốn phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, cuộn dây không cảm tụ điện Đồ thị biễu diễn biến thiên theo thời gian điện áp hai đầu mạch dòng điện mạch Đoạn mạch chứa phần tử A.cuộn dây cảm B.điện trở C.tụ điện D.cuộn dây không cảm π Câu 10: Đặt điện áp u = U o cos(ω t+ )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa thụ điện cường độ dòng điện mạch i = I cos(ωt + ϕi ) Giá trị φi A -2/3 π B.− 5/6 π C.5/6 π D π/6 Câu 11: Độ cao âm phụ thuộc vào A biên độ dao động nguồn âm C tần số nguồn âm B độ đàn hồi nguồn âm D đồ thị dao động nguồn âm Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, đoạn mạch AM gồm biến trở R tụ điện có điện dung C = 100/π(µF),đoạn mạch MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u = U cos(100πt) V Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L0 ta thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM không đổi với giá trị R Độ tự cảm có giá trị A 1/πH B 2/πH C 1/ 2π H D 3/π H Câu 13: Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 220 cos(100πt )V Cứ giây số lần điện áp A 100 lần B 50 lần C 200 lần D lần Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây tụ điện C Khi đoạn mạch AB tiêu thụ công suất 120 W có hệ số công suất 0,6 Nếu nối tắt tụ C điện áp hai đầu điện trở R hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha π/3 Công suất tiêu thụ đoạn mạch lúc A 150W B 180W C 250W D 200W Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D 21 cm 2π x )cm Tốc độ cực đại Câu 16: Một sóng học mô tả phương trình u= Acos(2π ftλ phần tử môi trường gấp lần tốc độ truyền sóng khi: A 4λ = πA B 8λ = πA C 2λ = πA D 6λ = πA Câu 17: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần 18 s Khoảng cách hai sóng liền kề >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/21 (ID : 83655) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Câu 1: A . delicate B.pirate C. narrate D.considerate Câu 2: A . shrine B.uncle C. drink D.blanket Câu 3: A . moonlight B.mood C. football D.foolish (ID : 83659) Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks. From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides –The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)_____, however , depends much(5)_________on technology – organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)_____chemical fertilizers or pesticides .(7)______chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food – natural , organic fertilizers that are clearly a renewable (8)_____.Organic farmers also use alternatives (9)_____pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)___ the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)_____techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)_____, organic farming is perfectly (13)_____to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields. Câu 4: A . alteration B. alternative C. alternation D. alternate Câu 5: A . better B. more C. worse D. less Câu 6: A . ail B. not C. for D. also Câu 7: A . in spite of B. on account of C. in favor of D. instead of Câu 8 : A . substance B. source C. matter D. resource Câu 9: A . from B. to C. of D. for Câu 10: A . if B. though C. because D. then Câu 11: A . other B. others C. another D. the others Đề THI THỬ ĐH LẦN 1 NĂM 2015 – TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2/21 Câu 12: A . in one way B. on one hand C. in fact D. instead Câu 13 : A . suitable B. open C. likely D. suited (ID : 83670) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. Câu 14 : One often expends far more energy in marathon run than expected A . exhausts B. consumes C. spends D. reserves Câu 15 : We left New York when I was six ; so my recollections of it are rather faint. A . clear B. explicable C. ambiguous D. unintelligible (ID : 83673) Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins .It is massive in size and extremely complicated to operate. The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang) ĐỀ THI THPT QUỐC GIA SÔ 1 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ GỐC Câu 1: Dao động điều hòa là A. dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian. B. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. C. chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng. D. dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian. Câu 2: Một vật dao động với phương trình x = -10sin(4πt – π/3) (cm). Chọn phát biểu Sai. A. Biên độ A = 10 m. B. Pha ban đầu π/6 rad. C. Chu kì dao động T = 0,5 s. D. Pha dao động tại thời điểm 0,25 s là 7π/6 rad. Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kì 2 s. Lấy π 2 = 10. Lúc vật ở biên thì gia tốc của vật có độ lớn A. lớn nhất và bằng 60 cm/s 2 . B. lớn nhất và bằng 30 cm/s 2 . C. nhỏ nhất và bằng 30 cm/s 2 . D. nhỏ nhất và bằng 0. Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 5cos(2πt) (cm), chu kỳ dao động của chất điểm là A. T = 1 s. B. T = 2 s. C. T = 0,5 s. D. T = 1,5 s. Câu 5: Một vật dao động có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) (cm). Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 s là A. 1 cm. B. 1,5 cm. C. 0,5 cm. D. –1 cm. Câu 6: Một vật dao động với theo phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là A. -5π cm/s. B. 5π cm/s. C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s. Câu 7: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. phụ thuộc vào năng lượng của sóng. B. phụ thuộc vào tần số và biên độ sóng. C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. D. phụ thuộc vào tốc độ dao động của các phần tử vật chất có sóng truyền qua. Câu 8: Bước sóng là A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 s. B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. C. quãng đường mà sóng truyền đi trong một chu kì. Trang 1/16 - Mã đề thi 485 ĐỀ CHÍNH THỨC D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Câu 9: Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng A. làm tăng tần số của âm. B. làm giảm bớt cường độ âm. C. làm tăng cường độ của âm. D. làm tăng độ cao của âm. Câu 10: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Độ đàn hồi của môi trường. B. Biên độ dao động của nguồn âm. C. Tần số của nguồn âm. D. Đồ thị dao động của nguồn âm. Câu 11: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k và vật nặng khối lượng m. Nếu tăng độ cứng k của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ A. không thay đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần. Câu 12: Một vật dao động điều hòa với ω = 10 2 rad/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ 2 3 cm và đang đi về vị trí cân bằng với tốc độ 0,2 2 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . Phương trình dao động của vật là A. x = 4cos(10 2 t + π/6) (cm). B. x = 8cos(10 2 t + 2π/3) (cm). C. x = 4cos(10 2 t - π/6) (cm). D. x = 8cos(10 2 t + π/3) (cm). Câu 13: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ cùng kích thước và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để ma sát với môi trường như nhau. Kéo 3 vật sao cho 3 sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì A. con lắc bằng sắt dừng lại đầu tiên. B. con lắc bằng gỗ dừng lại đầu tiên. C. cả 3 con lắc dừng lại một lúc. D. con lắc bằng nhôm dừng lại đầu tiên. Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1 và 2 x 2 3cos(5t / 2)(cm)= + π . Biết phương trình dao động tổng hợp là: x 4cos(5t / 3)(cm)= + π . Phương trình dao động ... C 1 ,22 .10-7 m D 4,87.10-7 m 23 5 139 94 Câu 40: Biết U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n+ 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 23 4,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u;... nhân: mα = 4,0015 u; mP = 1,00 73 u; mN14 = 13, 99 92 u; mO17 = 16,9947 u Biết 1u = 931 ,5 17 MeV/c2 Động hạt nhân O A 1 ,34 5 MeV B 6,145 MeV C 2, 214 MeV D 2, 075 MeV Câu 38 : Một đoạn mạch AB gồm hai... Rơn-ghen Câu 24 : Một vật dao động điều hoà qua vị trí mà động vận tốc gia tốc có độ lớn 10 cm/s 100 cm/s2 Chu kì biến thi n động π π π π A s B s C s D s 20 10 Trang 2/ 4 - Mã đề thi 35 7 Câu 25 : BiÓu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 Triệu Sơn 2 lần 3 156_156_357, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 Triệu Sơn 2 lần 3 156_156_357

Từ khóa liên quan