Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên sư phạm lần 3 ly chuyen su pham 3

5 105 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 22:10

SỞ GD & ĐT TỈNH HẢI PHÒNG THPT LÝ THÁI TỔ (Đề thi có 40 câu / trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Dãy kim loại xếp theo tính khử tăng dần (trái sang phải): A Fe, Al, Mg B Al, Mg, Fe C Fe, Mg, Al D Mg, Al, Fe Câu 2: Bột muối của: A axit oleic B axit axetic C axit aminoaxetic D axit glutamic Câu 3: Phát biểu sau ? A Tất amino axit lưỡng tính B Các hợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit C Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH) cho hợp chất màu tím D Trong phân tử tetrapeptit có liên kết peptit Câu 4: Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường thu dung dịch có môi trường kiềm là: A Na, Ba, K B Be, Na, Ca C Na, Fe, K D Na, Cr, K Câu 5: Một chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo tranh sơn mài mảnh vàng lấp lánh cực mỏng Người ta ứng dụng tích chất vật lí vàng lám trang sơn mài ? A Có khả khúc xạ ánh sáng B Tính dẻo có ánh kim C Tính dẻo, tính dẫn nhiệt D Mềm, có tỉ khổi lớn Câu 6: Polime sau thành phần có chứa nitơ ? A Polibutađien B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Nilon-6,6 Câu : Amino axit hợp chất hữu phân tử có chứa ? A nhóm cacboxyl B nhóm amino nhóm cacboxyl C nhóm amino D nhóm amino nhóm cacboxyl Câu 8: Đồng phân glucozơ là: A Xenlulozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Sobitol Câu 9: Chất etyl axetat ? A CH3COOCH2CH3 B CH3COOH C CH3COOCH3 D CH3CH2COOCH3 Câu 10: Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 8,20 B 6,94 C 5,74 D 6,28 Câu 11: Chất sau gọi đường mật ong ? A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Amilopectin Câu 12: Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu C 2H5OH CO Hấp thụ hết CO sinh vào dung dịch nước vôi dư, thu 15 gam kết tủa Giá trị a là: A 30,6 B 27,0 C 15,3 D 13,5 Câu 13: Một phân tử polieilen có khối lượng phân tử 56000u Hệ số polime hóa phân tử polietylen là: A 20000 B 2000 C 1500 D 15000 Câu 14: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là: A Polietilen B Poli(vinyl clorua) C Amilopectin D Nhựa bakelit Câu 15: Cho dãy dung dịch sau: C 6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH 2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH Số dung dịch dãy làm đổi màu quỳ tím ? Trang A B C D Câu 16: Cho chất sau: CH 3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC 6H5, CH3COOC2H5 Chất có nhiệt độ sôi thấp là: A HCOOC6H5 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 17: Khẳng định sau ? A Đun nóng tinh bột với dung dịch axit xảy phản ứng khâu mạch polime B Trùng hợp axit ω-amino caproic thu nilon-6 C Polietilen polime trùng ngưng D Cao su buna có phản ứng cộng Câu 18: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO ? A Fe, Ni, Sn B Zn, Cu, Mg C Hg, Na, Ca D Al, Fe, CuO Câu 20: Chất A có công thức phân tử C 4H9O2N, biết: t0 t0 A + NaOH  B + HCl dư  → B + CH3OH (1) → C + NaCl (2) Biết B muối cùa α-amino axit, công thức cấu tạo A, C là: A H2NCH2CH2COOCH3 ClH3NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH D CH3CH2CH2(NH2)COOH CH3CH2CH(NH3Cl)COOH Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X cần 1,106 mol O 2, sinh 0,798 mol CO 0,7 mol H2O Cho 24,64 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br Giá trị a là: A 0,10 B 0,12 C 0,14 D 0,16 Câu 22: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe 2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl vào dung dịch FeCl (c) Dẫn khí H dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO dư (e) Nhiệt phân AgNO (f) Điện phân nóng chảy Al 2O3 Sau kết thúc LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KỲ THI THQG 2017 ĐỀ CHUYÊN LAM SƠN - Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1; −2; ) Viết phương trình đường thẳng ∆ qua A cắt Oz điểm B cho OB = 2OA A ∆ : x y z+6 = = −1 B ∆ : x y z+6 = = −2 −4 C ∆ : x y z−4 = = −1 2 D ∆ : x y z−6 = = −1 Câu 2: Tìm tất giá trị thực tham số m để đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y= x +1 qua điểm A ( 1; ) 2x + m A m = B m = −2 C m = D m = −4 Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 1; 2;3) đường thẳng x = − t  ∆ : y = t ( t ∈ ¡ ) Viết phương trình đường thẳng qua M song song với đường  z = −1 − 4t  thẳng ∆ A x −1 y + z − = = −2 −8 B x −1 y + z + = = −1 −4 C x y − z +1 = = −1 D x −1 y − z − = = −2 3 Câu 4: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị ( C m ) : y = x + 3mx − m cắt đường thẳng d : y = m x + 2m điểm phân biệt có hoành độ x1 , x , x thỏa mãn x14 + x 42 + x 34 = 83 Ta có kết quả: A m = −1 B m = C m =  m = −1 D  m = Câu 5: Cho a, b, x số thực dương khác mệnh đề: b Mệnh đề ( I ) : log a b x = log a x  ab  log b a + − log b x Mệnh đề ( II ) : log a  ÷ = log b a  x  Khẳng định đúng? A (II) đúng, (I) sai B (I), (ii) sai Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C (I), (II) D (I) đúng, (II) sai x Câu 6: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x.e x A ∫ f ( x ) dx = ( x − 1) e + C x B ∫ f ( x ) dx = ( x + 1) e + C x C ∫ f ( x ) dx = x + e + + C x D ∫ f ( x ) dx = x ( e + 1) + C Cung cấp đề thi, tài liệu file word có lời giải chi tiết Bộ đề 2017 (200 – 300 đề) : Từ trường, sở, giáo viên uy tín, luyện thi tiếng, sách tham khảo… Các loại chuyên đề, đề thi hay file word cập nhật liên tục Rất nhiều tài liệu hay, độc, độc quyền từ giáo viên nước - Hướng dẫn đăng ký: Sau nhận tin nhắn bên liên lạc lại hướng dẫn xem thử tài liệu tư vấn đăng ký đặt mua Số lượng đăng ký có giới hạn Ưu tiên nhắn tin trước Uy tín chất lượng dịch vụ phát triển - - CHUYÊN FILE WORD - Câu 9: Cho hàm số y = log x Mệnh đề mệnh đề sai? A Hàm số cho có tập xác định D = ¡ \ { 0} B Hàm số cho đồng biến tập xác định C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng trục Oy D Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 10: Cho phương trình log ( x + ) + log ( x − ) = ( 1) Mệnh đề sai? x3 + >  A ( 1) ⇔  x − > x3 − x2 + =   x + > B ( 1) ⇔   x − x + =  x − > C ( 1) ⇔   x − x + = ( x + ) ( x − ) > D ( 1) ⇔   x − x + = Câu 11: Cho hình trụ có bán kính đáy R thiết diện qua trục hình vuông Tính thể tích V khối lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ A V = 3R B V = 2R C V = 4R D V = 5R Câu 12: Cho số phức z = + 3i Tính mô đun số phức w = z − iz A w = 146 C w = 10 B w = D w = 50 Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác SBC cạnh a, góc mặt phẳng (SBC) mặt phẳng đáy 30o Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V = a3 16 B V = a3 32 C V = 3a 164 D V = a3 24 Câu 14: Mệnh đề sai? A Số phức z = − 3i có phần thực 5, phần ảo −3 B Số phức z = 2i số ảo C Điểm M ( −1; ) điểm biểu diễn số phức z = −1 + 2i D Mô đun số phức z = a + bi ( a, b ∈ ¡ ) a + b Câu 15: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = 2x , y = − x trục Ox tính công thức: A ∫ 2xdx + ∫ ( − x ) dx ∫( 4− x − ) ∫x ∫ D 2xdx + ∫ ( − x ) dx 2x dx Câu 16: Biết B C ∫( 4− x − ) 2x dx 3x − a a dx = 3ln − a, b hai số nguyên http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI ĐỀ CHÍNH THỨC http://dethithu.net ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TOÁN Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Th De Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y  2x  3x  Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x    2; 4 Câu (1,0 điểm) đoạn x 1 http://dethithu.net a) Giải phương trình: x  3x1   b) Tìm phần thực, phần ảo số phức z biết: z    3i    3i   x3 ln x dx x2 e Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I   http://dethithu.net Câu (1,0 điểm) a) Giải phương trình: sin x  cos x  iT b) Đội tuyển học sinh giỏi toán trường có học sinh lớp 12 học sinh khối 11 Giáo viên cần chọn em tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh Tính xác suất để học sinh chọn có học sinh khối 12 khối 11 x 1 y 1 z   mặt phẳng 1 (P) có phương trình x  y  z   Tìm giao điểm A đường thẳng d mặt phẳng (P) Viết phương trình đường thẳng  qua A vuông góc với d nằm (P) Câu (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho điểm đường thẳng d: hu Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD nửa lục giác AB  BC  CD  a Hai mặt phẳng (SAC) (SBD) vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD), góc SC (ABCD) 600 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD góc đường thẳng SC mặt phẳng (SAD) http://dethithu.net Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân A M 8 1  1 trung điểm AB Biết I  ;  tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC G  3;  , K  ;  3 3  3 trọng tâm tam giác ABC ACM Tìm tọa độ đỉnh A, B, C http://dethithu.net N Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau tập số thực: ( xy  3) y   x  x5  ( y  x) y    x  16  2 y    x et Câu 10 (1,0 điểm) Cho a, b, c số thực dương thoả mãn a  b  c  Tìm giá trị nhỏ a2 b2   (a  b)2 biểu thức P  2 http://dethithu.net (b  c)  5bc (c  a )  5ca -HẾT - Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI HDC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: TOÁN HDC gồm có: 06 trang http://dethithu.net Th De I Hướng dẫn chấm: Cho điểm lẻ tới 0,25; Điểm toàn tổng điểm thành phần, không làm tròn; Chỉ cho điểm tối đa làm thí sinh xác mặt kiến thức; Thí sinh giải cách khác cho điểm tương ứng phần II Biểu điểm: http://dethithu.net Câu (1,0 điểm) Nội dung Điểm y  x  3x   TXĐ: D    Sự biến thiên: +) Giới hạn: lim y  ; 0,25 lim y   x  x  iT +) Bảng biến thiên: y  x  x http://dethithu.net –1 + – +  y – 0.25  hu x  y   x  x     x  1 Bảng biến thiên x – y –1 Hàm số đồng biến khoảng (; 1), (0; ) , nghịch biến khoảng (1;0) Hàm số đạt cực đại x  1 ; yCĐ = , hàm số đạt cực tiểu x  ; yCT = –1  Đồ thị: y N http://dethithu.net 0.25 -1 O x 0.25 -1 Nội dung Trang 1/6 et Câu (1.0 điểm) Điểm Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! Ta có f(x) liên tục đoạn 2; 4 , f '(x)  x  2x  (x  1)2 Với x  (2;4) , f '(x)   x  http://dethithu.net 10 Th De Ta có: f(2)  4,f(3)  3,f(4)  0,25 0,25 Vậy f  x   x  ; max f  x   x  2;4 0,25 0,25 2;4 Câu (1,0 S NG THPT PH THI CHÍNH TH C ( thi có 04 trang) NG MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 90 phút, không k th H Trong m i câu sau ch n m Câu 1: Hàm s y x l 3x gi m kho ng nào? a (0;2) b (-2;0) Câu 2: V i giá tr c a m hàm s a m=0 x (m 1) x th hàm s y x ;-1) (1;+ 2m tc ) d.T t c it i x 3mx d m=3 3(m 6) x 1có hai c c tr b y x m 6m u sai 2? c m=2 2 x m 6m y c y ng th m c c tr có 2( m2 m 6) x m2 6m d T t c u sai log ( x 3) log ( x 1) có nghi m là: Câu a y b m=1 Câu 3: Gi s a c (3 x 11 b x c x log x log x có t p nghi m là: Câu 5: B d x a (0;3) b (0;2) b {2} Câu 7: B log ( x 4) log ( a x Câu 8: Cho kh b x u S.ABCD có t t c c a d K t qu khác c {0,2} d.{0,1,2} ) có nghi m là: x x x có t p nghi m là: Câu a.{0} a c (2;3) 3 b a 3 u b ng a Th tích kh i chóp a3 c a3 d x xdx có giá tr b ng Câu 9: Tích phân a b Câu 10: Nguyên hàm a sin x dx b ng cos x b tan x C d 10 c d tan x C c ln d ln c cot xdx có giá tr b ng Câu 11: Tích phân a ln b ln Câu 12: Nguyên hàm a x dx b ng x C b 2ln | x 1| C (1 i 3)3 i Câu 13: Cho s ph c z th a z a d a s ph c z iz b ng c 2 b Câu 14: S ph c (1 i ) (1 i ) 10 a - 2 (1 i ) 10 10 b d (2 20 d có giá tr b ng c 210 1)i Câu 15: S ph c z th a mãn iz+2-i=0 có ph n th c b ng a b (210 1)i b Câu 18: m t c u tâm I(a ( x 1) c ( x 1)2 d z z2 a Trùng x y y z b a ( y 2) z 100 d ( x 1) ( y 2) z 100 y z V 12 x y 35 17 z x d2: y 2 d T t c 20 37 ; ; ) 7 b ( d có t c ( d K t qu khác th hàm s y c ng th ng y b m là: 37 31 ; ; ) 5 m b t k thu c hai nhánh c b x mc th hàm s b m th hàm s c y x 2 2m x u sai ng c Câu 25: V i giá tr c a m m z có d ng: c Câu 24: Kho ng cách nh nh t gi a y 854 29 -2;4;3), song song v i m t ph ng a (1;-1;2) Câu 26: V i giá tr c z là: 12 d z x d2: b m y 854 29 c x d Chéo Câu 23: Hình chi u vuông góc c a A(-2;4;3) m t ph ng a i gi a d1 d2 là: c C t b a a d b ( x 1) z x d2: ng th ng d1: t ph ng ch a d1: Câu 22: M t ph x c b Song song 35 17 Câu 21 z 25 Câu 20: Kho ng cách gi a d 40 : 25 ng th ng d1: Câu 19: y c 20 | z2 |2 b ng ng kính b ( y 2) ( y 2)2 x 210 i Giá tr c a bi u th c | z1 |2 b 10 m A(1;0;0), B(0;- a d 210 c Câu 16: G i z1 , z hai nghi m ph c c a Câu 17: M t ph m 2x x d y 2x t x m phân bi t d V i m i m có ba c c tr t o thành tam giác vuông cân c m d m Câu 27: Hàm s x4 y x có c c tr a b Câu 28 Hi u s gi a giá tr c c b 4 m A( ; ) k Câu 29 a c m y ti p Câu 30: V i giá tr c d x x 3x y th hàm s y 2x d 3(m 1) x 6(m 2) x có c c m th hàm s y x 3x t i A(0;2) có d ng b y th hàm s x 5x có ti m c x b x d m ho c m ng a3 d có ba nghi m phân bi t c m b m i, c c ti u th a mãn d m c a x Câu 34: Th tích c a t di n OABC có a c th hàm s a Câu 33 3x b m Câu 31: Ti p n c Câu 32: a m x c b |x +xCT|=2 a m y i giá tr c c ti u c a hàm s a d 3 c x d x t vuông góc, OA=a, OB=2a, OC=3a b 2a d a c 3a e Câu 35: Tích phân x2 xdx có giá tr b ng a e b 2e 2e e c d Câu 36: Có s t nhiên l g m ch s khác l p t s 1,2,3,4,5? a 18 b 36 c 72 b sin x Câu 38 a x 12 11 12 x Câu 39 Gi i h n lim x a -2 Câu 40 Cho hàm s d 144 y sin x cos x Câu 37: Giá tr nh nh t c a hàm s a e 2e c (0 x b x d ) có nghi m x 11 c x x 11 d x x x3 1 có giá tr b ng x2 x b -1 c f ( x) (2 x 3) Giá tr c d ng a 1320 b 2320 c 3320 Câu 41: Trong m t ph ng Oxy cho tam giác ABC cân t i A, AB: y+1=0, BC: x+ygiác ABC có giá tr b ng a b c 16 d 4320 -1;2) Di n tích tam d 32 Câu 42: Cho a Giá tr nh nh t c a bi u th c P th a 11 b 12 c Câu 43: T h p ch a qu c u tr ng qu c a b Câu 44: Hàm s a y x3 m x mc a ng tròn ( x 1) Câu 48 a x 1 a z 12i m( y 1) y2 m( x 1) 2x có nghi m nh t a c th x d ng z x y z x b c 2 1 2 Câu 49: K t qu rút g n s ph c z (2 3i) (2 3i) là: Câu 50: d m y 12i th hàm s y x3 x dài l n nh t b ng m A(1;- b z 210 d m c (3; 4) b ng th d d c m x 12 Câu 47: T p nghi m c a b [- ;3] qu l y màu là: 16 105 z2 b ng: z xy d c xy a 13 xy x b m y zx ( y 2) 16 b m x xy c m Câu 46: V i giá tr S NG THPT PH THI CHÍNH TH C ( thi có 04 trang) NG MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 90 phút, không k th H Trong m i câu sau ch n m Câu 1: Hàm s y x l 3x gi m kho ng nào? a (0;2) b (-2;0) Câu 2: V i giá tr c a m hàm s a m=0 x (m 1) x th hàm s y x ;-1) (1;+ 2m tc ) d.T t c it i x 3mx d m=3 3(m 6) x 1có hai c c tr b y x m 6m u sai 2? c m=2 2 x m 6m y c y ng th m c c tr có 2( m2 m 6) x m2 6m d T t c u sai log ( x 3) log ( x 1) có nghi m là: Câu a y b m=1 Câu 3: Gi s a c (3 x 11 b x c x log x log x có t p nghi m là: Câu 5: B d x a (0;3) b (0;2) b {2} Câu 7: B log ( x 4) log ( a x Câu 8: Cho kh b x u S.ABCD có t t c c a d K t qu khác c {0,2} d.{0,1,2} ) có nghi m là: x x x có t p nghi m là: Câu a.{0} a c (2;3) 3 b a 3 u b ng a Th tích kh i chóp a3 c a3 d x xdx có giá tr b ng Câu 9: Tích phân a b Câu 10: Nguyên hàm a sin x dx b ng cos x b tan x C d 10 c d tan x C c ln d ln c cot xdx có giá tr b ng Câu 11: Tích phân a ln b ln Câu 12: Nguyên hàm a x dx b ng x C b 2ln | x 1| C (1 i 3)3 i Câu 13: Cho s ph c z th a z a d a s ph c z iz b ng c 2 b Câu 14: S ph c (1 i ) (1 i ) 10 a - 2 (1 i ) 10 10 b d (2 20 d có giá tr b ng c 210 1)i Câu 15: S ph c z th a mãn iz+2-i=0 có ph n th c b ng a b (210 1)i b Câu 18: m t c u tâm I(a ( x 1) c ( x 1)2 d z z2 a Trùng x y y z b a ( y 2) z 100 d ( x 1) ( y 2) z 100 y z V 12 x y 35 17 z x d2: y 2 d T t c 20 37 ; ; ) 7 b ( d có t c ( d K t qu khác th hàm s y c ng th ng y b m là: 37 31 ; ; ) 5 m b t k thu c hai nhánh c b x mc th hàm s b m th hàm s c y x 2 2m x u sai ng c Câu 25: V i giá tr c a m m z có d ng: c Câu 24: Kho ng cách nh nh t gi a y 854 29 -2;4;3), song song v i m t ph ng a (1;-1;2) Câu 26: V i giá tr c z là: 12 d z x d2: b m y 854 29 c x d Chéo Câu 23: Hình chi u vuông góc c a A(-2;4;3) m t ph ng a i gi a d1 d2 là: c C t b a a d b ( x 1) z x d2: ng th ng d1: t ph ng ch a d1: Câu 22: M t ph x c b Song song 35 17 Câu 21 z 25 Câu 20: Kho ng cách gi a d 40 : 25 ng th ng d1: Câu 19: y c 20 | z2 |2 b ng ng kính b ( y 2) ( y 2)2 x 210 i Giá tr c a bi u th c | z1 |2 b 10 m A(1;0;0), B(0;- a d 210 c Câu 16: G i z1 , z hai nghi m ph c c a Câu 17: M t ph m 2x x d y 2x t x m phân bi t d V i m i m có ba c c tr t o thành tam giác vuông cân c m d m Câu 27: Hàm s x4 y x có c c tr a b Câu 28 Hi u s gi a giá tr c c b 4 m A( ; ) k Câu 29 a c m y ti p Câu 30: V i giá tr c d x x 3x y th hàm s y 2x d 3(m 1) x 6(m 2) x có c c m th hàm s y x 3x t i A(0;2) có d ng b y th hàm s x 5x có ti m c x b x d m ho c m ng a3 d có ba nghi m phân bi t c m b m i, c c ti u th a mãn d m c a x Câu 34: Th tích c a t di n OABC có a c th hàm s a Câu 33 3x b m Câu 31: Ti p n c Câu 32: a m x c b |x +xCT|=2 a m y i giá tr c c ti u c a hàm s a d 3 c x d x t vuông góc, OA=a, OB=2a, OC=3a b 2a d a c 3a e Câu 35: Tích phân x2 xdx có giá tr b ng a e b 2e 2e e c d Câu 36: Có s t nhiên l g m ch s khác l p t s 1,2,3,4,5? a 18 b 36 c 72 b sin x Câu 38 a x 12 11 12 x Câu 39 Gi i h n lim x a -2 Câu 40 Cho hàm s d 144 y sin x cos x Câu 37: Giá tr nh nh t c a hàm s a e 2e c (0 x b x d ) có nghi m x 11 c x x 11 d x x x3 1 có giá tr b ng x2 x b -1 c f ( x) (2 x 3) Giá tr c d ng a 1320 b 2320 c 3320 Câu 41: Trong m t ph ng Oxy cho tam giác ABC cân t i A, AB: y+1=0, BC: x+ygiác ABC có giá tr b ng a b c 16 d 4320 -1;2) Di n tích tam d 32 Câu 42: Cho a Giá tr nh nh t c a bi u th c P th a 11 b 12 c Câu 43: T h p ch a qu c u tr ng qu c a b Câu 44: Hàm s a y x3 m x mc a ng tròn ( x 1) Câu 48 a x 1 a z 12i m( y 1) y2 m( x 1) 2x có nghi m nh t a c th x d ng z x y z x b c 2 1 2 Câu 49: K t qu rút g n s ph c z (2 3i) (2 3i) là: Câu 50: d m y 12i th hàm s y x3 x dài l n nh t b ng m A(1;- b z 210 d m c (3; 4) b ng th d d c m x 12 Câu 47: T p nghi m c a b [- ;3] qu l y màu là: 16 105 z2 b ng: z xy d c xy a 13 xy x b m y zx ( y 2) 16 b m x xy c m Câu 46: V i giá tr c a m h a c b m ng th ng y Câu 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên sư phạm lần 3 ly chuyen su pham 3