Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN (Lần 1)

8 507 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2016, 18:07

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN Câu 1: Khi nói về biên độ của dao động tổng hợp, phát biểu nào sau đây sai? Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ phụ thuộc vào      A. biên độ của dao động thành phần thứ nhất      B. biên độ của dao động thành phần thứ hai      C. tần số chung của hai dao động      D. độ lệch pha giữa hai dao động thành phần Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi qua li độ 10cm, vật có vận tốc bằng 20pi√3 cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ 8 cm và chu kì 0,4 s. Chọn trụ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Thời gian ngắn nhất kể từ  đến khi lực đàn hồi của lò xo cực tiểu là      A. 4/15 s     B. 7/30 s          C. 3/10 s          D. 1/30 s Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt-pi)cm. Sau thời gian 1/30 s, vật đi được đoạn đường 9 cm. Số dao động vật thực hiện được trong mỗi giây là      A. 5 B. 10    C. 15   D. 20 Câu 5: Một quả cầu nhỏ bằng kim loại, tích điện C=5,66.10-6 C, khối lượng 10 g, được treo trên một sợi dây mảnh, cách điện, dài 1,4 m. Con lắc được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ 104V/m, tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8 m/s2. Con lắc dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng. Chu kì dao động của con lắc là      A. 2,21 s     B. 2,37 s          C. 2,12 s          D. 2,47 s Câu 6: Một quả cầu nhỏ khối lượng m=200g và một lò xo lí tưởng, chiều dài tự nhiên l0=24 cm, độ cứng k=49 N/m. Cho quả cầu dao động điều hòa với biên độ 4cm quanh vị trí cân bằng trên đường dốc chính của một mặt phẳng nghiêng ( góc nghiêng 300 so với phương ngang). Lấy g=9,8 m/s2, bỏ qua ma sát. Chiều dài lò xo biến đổi trong phạm vi      A. từ 20cm đến 28 cm      B. từ 22 cm đến 30 cm      C. từ 24 cm đến 32 cm      D. từ 18 cm đến 26 cm Câu 7: Vật nhỏ khối lượng 200 g trong  một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 500 √2 cm/s2 là T/2. Độ cứng lò xo là      A. 30 N/m  B. 20 N/m       C. 40 N/m       D. 50 N/m Câu 8: Vận tốc tức thời của một vật dao động là v=40pi.cos(5pi.t + pi/3)cm/s. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua li độ 4cm theo chiều âm của trục tọa độ?      A. 0,1 s       B. 1/3 s            C. 1/6 s            D. 0,3 s Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa. Cứ sau khoảng thời gian bằng 0,06 s, động năng của con lắc lại có giá trị bằng thế năng của nó. Biết lò xo có độ cứng 50 N/m. Khối lượng của vật nặng gắn với con lắc bằng      A. 72 g       B. 18 g C. 48 g D. 96 g Câu 10: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào đúng?      A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức      B. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức      C. Biên độ dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức      D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định ( mốc thế năng tại vị trí cân bằng) thì      A. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên      B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc cùng dấu      C. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại      D. khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật có độ lớn cực đại. Câu 13: Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m, treo vào sợi dây mảnh có chiều dài l, trong điền trường đều E nằm ngang. Khi đó, vị trí cân bằng của con lắc tạo với phương thẳng đứng góc . So với khi chưa có điện trường, chu kì dao động bé của con  lắc sẽ      A. tăng √2 lần                    B. giảm 2 lần      C. tăng 2 lần                      D. giảm √2 lần Câu 14: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào đúng?      A. Quỹ đạo con lắc là một đoạn thẳng      B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi      C. Quỹ đạo chuyển động của vật là đường hình sin      D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 15: Một vật khối lượng m, dao động điều hòa với phương trình x=Acos (ωt). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng, cơ năng vật này bằng      A. 0,5m ω2A2         B. m ω2A         C. 0,5m ωA2   D. 0,5m ω2A Câu 16: Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại 86,4 m/s2, vận tốc cực đại 2,16m/s. Quỹ đạo chuyển động của vật có chiều dài      A. 5,4 cm   B. 10,8 cm       C. 6,2 cm        D. 12,4 cm Câu 18: Cho một ống sao có một đầu bịt kín và một đầu để hở. Biết rằng ống sao phát âm to nhất ứng với hai họa âm liên tiếp là 150Hz và 250Hz. Tần số âm nhỏ nhất mà ống sao phát ra âm to nhất bằng      A. 50 Hz    B. 75 Hz          C. 25 Hz         D. 100 Hz Câu 19: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng A và B cách nhau 10cm, dao động cùng pha, cùng tần số 5 Hz. Gọi (∆) là đường trung trực của AB. Trên đường tròn đường kính AB, điểm mà trên đó dao động với biên độ cực tiểu cách (∆) một khoảng nhỏ nhất là 1,4cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là      A. 0,42 m/s B. 0,84 m/s      C. 0,30 m/s     D. 0,60 m/s Câu 20: Đặt điện áp xiay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện và điện trở R = 40 Ω thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha pi/3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở của đoạn mạch bằng      A. 80 Ω      B. 40 √3 Ω       C. 80 √3 Ω      D. 160 Ω Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mạch xoay chiều nối tiếp?      A. Nếu chỉ biết hệ số công suất của đoạn mạch, ta xác định được điện áp giữa hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện qua đoạn mạch một góc bằng bao nhiêu?      B. Hệ số công suất của đoạn mạch càng lớn thì công suất tiêu thụ điện của mạch đó càng nhỏ      C. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác không      D. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC phụ thuộc vào các giá trị R, L và C, không phụ thuộc vào tần số của dòng điện trong  mạch. Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp theo thứ tự. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại và có giá trị Uc = 2U. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa R và L là      A. (√3/2)U       B. √3U        C. 2 √3U         D. U Câu 24: Phát biểu nào đúng khi nói về sóng cơ?      A. Biên độ sóng có thể thay đổi khi sóng lan truyền      B. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường      C. Tốc độ truyền sóng trong chân không có giá trị lớn nhất      D. Bước sóng không đổi khi lan truyền qua các môi trường đồng tính Câu 25: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 19 cm. Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 = 5cos(40pi.t) mm và u2=5cos(40.pi.t+pi) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối hai nguồn là      A. 9    B. 10    C. 8     D. 11 Câu 26: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5820m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1,0m trên cùng phương truyền sóng là pi/3 thì tần số sóng bằng      A. 9700 Hz            B. 1940 Hz      C. 5820 Hz     C. 970 Hz Câu 29: Đặt điện áp u=U0cos ωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện trong mạch là i. Phát biểu nào đúng?      A. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha pi/2 so với cường độ i      B. Dòng điện i luôn ngược pha điện áp u      C. Ở cùng thời điểm dòng điện i chậm pha pi/2 so với điện áp u      D. Dòng điện i luôn cùng pha điện áp u Câu 30: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R nối tiếp tụ điện C. Nếu dung khảng Zc bằng R thì cường độ dòng điện qua điện trở      A. nhanh pha pi/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch      B. nhanh pha pi/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch      C. chậm pha pi/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch      D. chậm pha pi/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V vào hai đầu đoạn mạch có R nối tiếp cuộn thuần cảm L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 120V. Hệ số công suất của đoạn  mạch bằng      A. 0,6         B. 0,8   C. 0,7  D. 0,9 Câu 32: Âm do một chiếc đàn bầu phát ra      A. nghe càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ và tần số âm càng lớn      B. nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn      C. có độ cao phụ thuộc vào hình dạng, kích thước hộp cộng hưởng      D. có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị của âm Câu 33: Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 12cm đang dao động theo phương vuông góc mặt nước, tạo ra sóng có bước sóng 1,2cm. M và N là hai điểm khác nhau thuộc mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB 8cm. Số điểm dao động cùng pha A, B trên đoạn MN là      A. 5         B. 6      C. 7     D. 3 Câu 34: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?      A. Bản chất môi trường    B. Bước sóng      C. Tần số sóng       D. Năng lượng sóng Câu 35: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Nếu d=(2n +1) v.T/2, n là các số tự nhiên, v là vận tốc truyền sóng, T là chu kì sóng thì hai điểm đó dao động      A. cùng pha                       B. ngược pha       C. vuông pha                    D. độ lệch pha không xác định Câu 36: Trên một sợi dây căng ngang, hai đầu cố định có sóng dừng với tần số 5Hz. Biên độ dao động của điểm bụng sóng là 2cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm của hai bó sóng cạnh nhau có cùng biên độ 1 cm là 2 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là      A. 1,2m/s   B. 0,6m/s         C. 0,8m/s        D. 0,4m/s Câu 37: Một nguồn âm dược coi như nguồn điểm phát ra sóng âm trong một môi trường coi như không hấp thụ và phản xạ âm. Công suất của nguồn là 0,225V. Cường độ âm chuẩn là I0=10-12 W/m2.  Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn 10m là      A. 79,12 dB            B. 83,45 dB     C. 82,55 dB     D. 81,25 bB Câu 38: Một sóng ngang có phương trình u=5cos(8pi.t - 0,04pi.x) lan truyền trên dây rất dài, trong đó u và x đo bằng cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là      A. 1 m/s     B. 2,5 m/s        C. 2 m/s          D. 1,5 m/s Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm R, L và C nối tiếp. Cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u=100 √6cos(100pi.t) V. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại thì điện áp hai đầu tụ điện là 200V. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn cảm là      A. 150V      B. 250V           C. 300V           D. 100V Câu 40: Đặt điện áp u=U √2cos ωt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp trong đó tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi  thì điện áp hiệu dụng hai dầu bản tụ có giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng hai đầu R là 75V. Khi đso vào thời điểm điện áp tức thời hai đầu mạch bằng 75 √6V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch RL bằng 25 √6V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng      A. 75 √6V   B. 75 √3V        C. 150V           D. 152 √2 V Câu 41: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R=60 Ω, tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện áp 180V – 50Hz. Khi thay đổi độ tự cảm của cuộn dây tới giá trị mà cảm kháng cuộn dây là 30 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị lớn nhất, đồng thời uRC vuông pha với điện áp hai đầu cuộn dây. Công suất lớn nhất này bằng      A. 432W     B. 192W          C. 576W          D. 216W Câu 44: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có điện áp hiệu dụng hai đầu mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi      A. thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại      B. thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ của mạch cực đại      C. thay đổi điện trở R để công suất tiêu thụ của mạch cực đại      D. thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Câu 45: Một đoạn mạch dao động lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L không đổi và tụ C có điện dung thay đổi. Điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là √5f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến      A. 5C1        B. C1/5 C. √5C1           D. C1/ √5 Câu 46: Một đoạn mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Vào thời điểm t, dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng 0 thì ở thời điểm t+pi √LC      A. năng lượng điện trường của tụ điện có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó      B. điện tích trên một bản tụ có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó      C. điện tích trên tụ điện có giá trị bằng không      D. dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng không Câu 47: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với chu kì riêng là T thì      A. khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường cực đại là T/2      B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến đổi tuần hoàn với chu kì T      C. khi năng lượng từ trường có giá trị cực đại thì năng lượng điện trường cũng có giá trị cực đại      D. khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là T/2 Câu 48: Cho đoạn mạch LC lí tưởng có L=4 μH. Tại thời điểm t=0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất ( từ t=0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là 5/6 μs. Điện dung của tụ điện bằng      A. 25 mF    B. 25 nF           C. 25 pF          D. 25 μF Câu 49: Một điểm trong không gian có sóng điện từ truyền qua , thì tại đó      A. vecto cảm ứng từ và vecto cường độ điện trường luôn cùng hướng với vecto vận tốc      B. cảm ứng từ        và cường độ điện trường luôn lệch pha      C. cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn dao động cùng pha      D. vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn ngược hướng Câu 50: Khi nói về cơ năng chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai? Cơ năng của chất điểm dao động điều hòa luôn bằng      A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì      B. thế năng ở vị trí biên      C. động năng ở thời điểm ban đầu      D. động năng ở vị trí cân bằng   Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN Đang cập nhật... Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 của các trường. Các em thường xuyên theo dõi. Nguồn: ĐHSPHN Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN Câu 1: Khi nói biên độ dao động tổng hợp, phát biểu sau sai? Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ phụ thuộc vào A biên độ dao động thành phần thứ B biên độ dao động thành phần thứ hai C tần số chung hai dao động D độ lệch pha hai dao động thành phần Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa quỹ đạo dài 40cm Khi qua li độ 10cm, vật có vận tốc 20pi√3 cm/s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ cm chu kì 0,4 s Chọn trụ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều dương Thời gian ngắn kể từ đến lực đàn hồi lò xo cực tiểu A 4/15 s B 7/30 s C 3/10 s D 1/30 s Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt-pi)cm Sau thời gian 1/30 s, vật đoạn đường cm Số dao động vật thực giây A B 10 C 15 D 20 Câu 5: Một cầu nhỏ kim loại, tích điện C=5,66.10-6 C, khối lượng 10 g, treo sợi dây mảnh, cách điện, dài 1,4 m Con lắc đặt điện trường có phương nằm ngang, cường độ 104V/m, nơi có gia tốc trọng trường g=9,8 m/s2 Con lắc dao động nhỏ quanh vị trí cân Chu kì dao động lắc A 2,21 s B 2,37 s C 2,12 s D 2,47 s Câu 6: Một cầu nhỏ khối lượng m=200g lò xo lí tưởng, chiều dài tự nhiên l0=24 cm, độ cứng k=49 N/m Cho cầu dao động điều hòa với biên độ 4cm quanh vị trí cân đường dốc mặt phẳng nghiêng ( góc nghiêng 300 so với phương ngang) Lấy g=9,8 m/s2, bỏ qua ma sát Chiều dài lò xo biến đổi phạm vi A từ 20cm đến 28 cm B từ 22 cm đến 30 cm C từ 24 cm đến 32 cm D từ 18 cm đến 26 cm Câu 7: Vật nhỏ khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ 500 √2 cm/s2 T/2 Độ cứng lò xo A 30 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 50 N/m Câu 8: Vận tốc tức thời vật dao động v=40pi.cos(5pi.t + pi/3)cm/s Vào thời điểm sau vật qua li độ 4cm theo chiều âm trục tọa độ? A 0,1 s B 1/3 s C 1/6 s D 0,3 s Câu 9: Một lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa Cứ sau khoảng thời gian 0,06 s, động lắc lại có giá trị Biết lò xo có độ cứng 50 N/m Khối lượng vật nặng gắn với lắc A 72 g B 18 g C 48 g D 96 g Câu 10: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu đúng? A Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số ngoại lực cưỡng B Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng D Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định ( mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc dấu C động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại D qua vị trí cân bằng, gia tốc vật có độ lớn cực đại Câu 13: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ, khối lượng m, treo vào sợi dây mảnh có chiều dài l, điền trường E nằm ngang Khi đó, vị trí cân lắc tạo với phương thẳng đứng góc So với chưa có điện trường, chu kì dao động bé lắc A tăng √2 lần B giảm lần C tăng lần D giảm √2 lần Câu 14: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu đúng? A Quỹ đạo lắc đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 15: Một vật khối lượng m, dao động điều hòa với phương trình x=Acos (ωt) Mốc vị trí cân bằng, vật A 0,5m ω2A2 B m ω2A C 0,5m ωA2 D 0,5m ω2A Câu 16: Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại 86,4 m/s2, vận tốc cực đại 2,16m/s Quỹ đạo chuyển động vật có chiều dài A 5,4 cm B 10,8 cm C 6,2 cm D 12,4 cm Câu 18: Cho ống có đầu bịt kín đầu để hở Biết ống phát âm to ứng với hai họa âm liên tiếp 150Hz 250Hz Tần số âm nhỏ mà ống phát âm to A 50 Hz B 75 Hz C 25 Hz D 100 Hz Câu 19: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng A B cách 10cm, dao động pha, tần số Hz Gọi (∆) đường trung trực AB Trên đường tròn đường kính AB, điểm mà dao động với biên độ cực tiểu cách (∆) khoảng nhỏ 1,4cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng A 0,42 m/s B 0,84 m/s C 0,30 m/s D 0,60 m/s Câu 20: Đặt điện áp xiay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện điện trở R = 40 Ω điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha pi/3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch A 80 Ω B 40 √3 Ω C 80 √3 Ω D 160 Ω Câu 21: Phát biểu sau với đoạn mạch xoay chiều nối tiếp? A Nếu biết hệ số công suất đoạn mạch, ta xác định điện áp hai đầu mạch sớm pha cường độ dòng điện qua đoạn mạch góc bao nhiêu? B Hệ số công suất đoạn mạch lớn công suất tiêu thụ điện mạch nhỏ C Cuộn cảm có hệ số công suất khác không D Hệ số công suất đoạn mạch RLC phụ thuộc vào giá trị R, L C, không phụ thuộc vào tần số dòng điện mạch Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối thứ tự Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại có giá trị Uc = 2U Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa R L A (√3/2)U B √3U C √3U D U Câu 24: Phát biểu nói sóng cơ? A Biên độ sóng thay đổi sóng lan truyền B Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường C Tốc độ truyền sóng chân giá trị lớn D Bước sóng không đổi lan truyền qua môi trường đồng tính Câu 25: Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 19 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = 5cos(40pi.t) mm u2=5cos(40.pi.t+pi) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn nối hai nguồn A B 10 C D 11 Câu 26: Một sóng âm truyền thép với tốc độ 5820m/s Nếu độ lệch pha sóng âm hai điểm gần cách 1,0m phương truyền sóng pi/3 tần số sóng A 9700 Hz B 1940 Hz C 5820 Hz C 970 Hz Câu 29: Đặt điện áp u=U0cos ωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C cường độ dòng điện mạch i Phát biểu đúng? A Ở thời điểm, điện áp u chậm pha pi/2 so với cường độ i B Dòng điện i ngược pha điện áp u C Ở thời điểm dòng điện i chậm pha pi/2 so với điện áp u D Dòng điện i pha điện áp u Câu 30: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp tụ điện C Nếu dung khảng Zc R cường độ dòng điện qua điện trở A nhanh pha pi/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B nhanh pha pi/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C chậm pha pi/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D chậm pha pi/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V vào hai đầu đoạn mạch có R nối tiếp cuộn cảm L Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 120V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,6 B 0,8 C 0,7 D 0,9 Câu 32: Âm đàn bầu phát A nghe trầm biên độ âm nhỏ tần số âm lớn B nghe cao mức cường độ âm lớn C có độ cao phụ thuộc vào hình dạng, kích thước hộp cộng hưởng D có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị âm Câu 33: Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống A B, cách 12cm dao động theo phương vuông góc mặt nước, tạo sóng có bước sóng 1,2cm M N hai điểm khác thuộc mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm I AB 8cm Số điểm dao động pha A, B đoạn MN A B C D Câu 34: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Bản chất môi trường B Bước sóng C Tần số sóng D Năng lượng sóng Câu 35: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng Nếu d=(2n +1) v.T/2, n số tự nhiên, v vận tốc truyền sóng, T chu kì sóng hai điểm dao động A pha B ngược pha C vuông pha D độ lệch pha không xác định Câu 36: Trên sợi dây căng ngang, hai đầu cố định có sóng dừng với tần số 5Hz Biên độ dao động điểm bụng sóng 2cm Khoảng cách gần hai điểm hai bó sóng cạnh có biên độ cm cm Tốc độ truyền sóng dây A 1,2m/s B 0,6m/s C 0,8m/s D 0,4m/s Câu 37: Một nguồn âm dược coi nguồn điểm phát sóng âm môi trường coi không hấp thụ phản xạ âm Công suất nguồn 0,225V Cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn 10m A 79,12 dB B 83,45 dB C 82,55 dB D 81,25 bB Câu 38: Một sóng ngang có phương trình u=5cos(8pi.t - 0,04pi.x) lan truyền dây dài, u x đo cm Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 2,5 m/s C m/s D 1,5 m/s Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm R, L C nối tiếp Cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp u=100 √6cos(100pi.t) V Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại điện áp hai đầu tụ điện 200V Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn cảm A 150V B 250V C 300V D 100V Câu 40: Đặt điện áp u=U √2cos ωt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp tụ điện có điện dung thay đổi Khi điện áp hiệu dụng hai dầu tụ có giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu R 75V Khi đso vào thời điểm điện áp tức thời hai đầu mạch 75 √6V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch RL 25 √6V Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch A 75 √6V B 75 √3V C 150V D 152 √2 V Câu 41: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R=60 Ω, tụ điện C cuộn dây có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp 180V – 50Hz Khi thay đổi độ tự cảm cuộn dây tới giá trị mà cảm kháng cuộn dây 30 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị lớn nhất, đồng thời uRC vuông pha với điện áp hai đầu cuộn dây Công suất lớn A 432W B 192W C 576W D 216W Câu 44: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có điện áp hiệu dụng hai đầu mạch không đổi Hiện tượng cộng hưởng xảy A thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại B thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ mạch cực đại C thay đổi điện trở R để công suất tiêu thụ mạch cực đại D thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Câu 45: Một đoạn mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm L không đổi tụ C có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ đến giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch √5f1 phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến A 5C1 B C1/5 C √5C1 D C1/ √5 Câu 46: Một đoạn mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Vào thời điểm t, dòng điện qua cuộn dây có cường độ thời điểm t+pi √LC A lượng điện trường tụ điện có giá trị nửa giá trị cực đại B điện tích tụ có giá trị nửa giá trị cực đại C điện tích tụ điện có giá trị không D dòng điện qua cuộn dây có giá trị không Câu 47: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự với chu kì riêng T A khoảng thời gian hai lần liên tiếp lượng điện trường cực đại T/2 B lượng điện trường lượng từ trường biến đổi tuần hoàn với chu kì T C lượng từ trường có giá trị cực đại lượng điện trường có giá trị cực đại D khoảng thời gian hai lần liên tiếp lượng lượng điện trường lượng từ trường T/2 Câu 48: Cho đoạn mạch LC lí tưởng có L=4 μH Tại thời điểm t=0, dòng điện mạch có giá trị nửa giá trị cực đại có độ lớn tăng Thời điểm gần ( từ t=0) để dòng điện mạch có giá trị không 5/6 μs Điện dung tụ điện A 25 mF B 25 nF C 25 pF D 25 μF Câu 49: Một điểm không gian có sóng điện từ truyền qua , A vecto cảm ứng từ vecto cường độ điện trường hướng với vecto vận tốc B cảm ứng từ cường độ điện trường lệch pha C cường độ điện trường cảm ứng từ dao động pha D vecto cường độ điện trường vecto cảm ứng từ ngược hướng Câu 50: Khi nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu sau sai? Cơ chất điểm dao động điều hòa A tổng động thời điểm B vị trí biên C động thời điểm ban đầu D động vị trí cân Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN Đang cập nhật Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 trường Các em thường xuyên theo dõi Nguồn: ĐHSPHN ... Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN Đang cập nhật Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 trường Các em thường xuyên theo dõi Nguồn: ĐHSPHN ... đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc dấu C động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại D qua vị trí cân bằng, gia tốc vật có độ lớn cực đại Câu 13: Một lắc đơn gồm... 0,225V Cường độ âm chuẩn I0=1 0-1 2 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn 10m A 79,12 dB B 83,45 dB C 82,55 dB D 81,25 bB Câu 38: Một sóng ngang có phương trình u=5cos(8pi.t - 0,04pi.x) lan truyền dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN (Lần 1), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN (Lần 1), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN (Lần 1)

Từ khóa liên quan