Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên Quốc Học Huế lần 1

4 164 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 17:56

www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT Thời gian làm : 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: ……………………SBD…………… Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm diện trở R nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R Biết điện áp tức thời uAM uMB vuông pha với (M nằm tụ điện ống dây) Các thông số R 0, R, L, C liên hệ L R C L với theo hệ thức: A = RRo B = C = RRo D LC = RRo C R L C o Câu 2: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 1/π H Trong mạch có cộng hưởng điện 100 10−3 F µF Điện dung tụ điện là: A.10F B C D F π π π Câu 3: Một đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều u = U cos(ωt) gồm R nối tiếp với tụ điện (C điện dung tụ điện) Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch xác định hệ thức Uo Uo Uo Uo I= I = I = I = A B C D R2 + 2 ( R + Cω ) 2 R + C 2ω 2 R − C 2ω Cω Câu 4: Hai máy phát điện xoay chiều pha: máy thứ có hai cặp cực, roto quay với tốc độ 1600 vòng/phút Máy thứ hai có cặp cực Để tần số dòng điện hai máy phát máy thứ hai phải quay với tốc độ: A 160vòng/phút B 400 vòng/phút C 3200vòng/phút D 800 vòng/phút Câu 5: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 20 Biên độ dài lắc A 3,5 cm B 4,2 cm C 1,7 cm D cm Câu 6: Dây AB căng ngang dài m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 50 Hz, đoạn AB thấy có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 50 m/s C 25 cm/s D 2,5 cm/s Câu 7: Tai người nghe âm phát từ nguồn âm có chu kì dao động giá trị sau A 0,4 s B 0,4 ms C 0,4 μs D 0,4 ns Câu 8: Hình vẽ đồ thi biễu diễn độ dời dao động x theo thời gian t vật dao động điều hòa Phương trình dao động vật là: 2π 5π )cm C x = 4cos(10t+ )cm 2π π )cm D x = 4cos(20t- )cm B x = 4cos(20π t+ 3 A x = 4cos(10π t+ Câu 9: Một đoạn mạch điện xoay chiều chứa bốn phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, cuộn dây không cảm tụ điện Đồ thị biễu diễn biến thiên theo thời gian điện áp hai đầu mạch dòng điện mạch Đoạn mạch chứa phần tử A.cuộn dây cảm B.điện trở C.tụ điện D.cuộn dây không cảm π Câu 10: Đặt điện áp u = U o cos(ω t+ )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa thụ điện cường độ dòng điện mạch i = I cos(ωt + ϕi ) Giá trị φi A -2/3 π B.− 5/6 π C.5/6 π D π/6 Câu 11: Độ cao âm phụ thuộc vào A biên độ dao động nguồn âm C tần số nguồn âm B độ đàn hồi nguồn âm D đồ thị dao động nguồn âm Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, đoạn mạch AM gồm biến trở R tụ điện có điện dung C = 100/π(µF),đoạn mạch MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u = U cos(100πt) V Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L0 ta thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM không đổi với giá trị R Độ tự cảm có giá trị A 1/πH B 2/πH C 1/ 2π H D 3/π H Câu 13: Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 220 cos(100πt )V Cứ giây số lần điện áp A 100 lần B 50 lần C 200 lần D lần Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây tụ điện C Khi đoạn mạch AB tiêu thụ công suất 120 W có hệ số công suất 0,6 Nếu nối tắt tụ C điện áp hai đầu điện trở R hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha π/3 Công suất tiêu thụ đoạn mạch lúc A 150W B 180W C 250W D 200W Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D 21 cm 2π x )cm Tốc độ cực đại Câu 16: Một sóng học mô tả phương trình u= Acos(2π ftλ phần tử môi trường gấp lần tốc độ truyền sóng khi: A 4λ = πA B 8λ = πA C 2λ = πA D 6λ = πA Câu 17: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần 18 s Khoảng cách hai sóng liền kề m Tốc độ truyền sóng mặt nước biển A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 18: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1 cos(ωt ); x2 = A2 cos(ωt + π2 ) Gọi W vật Khối lượng vật nặng tính theo công thức: 2w 2w w w A m = 2 B m = 2 C m = 2 D m = 2 2 ω ( A1 + A2 ) ω ( A1 − A2 ) ω ( A1 + A2 ) ω ( A1 − A22 ) π π Câu 19: Một sóng truyền dọc theo phương Ox với phương trình dao động x= 4cos( t − )cm Một 2 điểm M cách O khoảng d=OM Biết li độ dao động M thời điểm t cm Li độ điểm M sau thời điểm sau s là: A cm B – cm C cm D – cm Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz có tụ điện có dung kháng 10 Ω Nếu thời điểm t1 cường độ dòng điện qua đoạn mạch – A thời điểm t1+ 0,015s điện áp hai đầu tụ điện A -10V B 10V C 50V D 75V Câu 21: Trong mạch RLC mắc nối tiếp có điện áp xoay chiều hiệu dụng hai đầu mạch 200 V Khi xảy tượng cộng hưởng điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A Điện trở đoạn mạch A 25 Ω B 75 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 22: Âm sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm A biên độ phát hai nhạc cụ khác B độ to phát hai nhạc cụ khác C biên độ phát từ nhạc cụ hai thời điểm khác D tần số phát hai nhạc cụ khác Câu 23: Một lắc đơn gồm bị khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bị chuyển động cung tròn cm Thời gian để ...Trang 1/6 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014 Môn: VẬT Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: SBD: ………………………………………………………. Mã đề thi 132 Câu 1: Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là 1 1 cosx A t và 2 2 cos 2 x A t           . Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng: A. 2 2 2 1 2 E A A  B. 2 2 2 1 2 2E A A  C.   2 2 2 1 2 2E A A  D.   2 2 2 1 2 E A A  Câu 2: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 10Ω và tụ điện có điện dung 4 2 10 π C F   mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức    2 2 cos(100 ) 4 i t (A). Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức như thế nào ? A.    80 2 cos(100 ) ( ) 4 u t V B.    80 2 cos(100 ) ( ) 4 u t V C.     80 2 cos(100 ) ( ) 2 u t V D.     80 2 cos(100 ) ( ) 2 u t V Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần; có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90 0 . Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là : A. 105 0 . B. 120 0 . C. 126,9 0 . D. 143,1 0 . Câu 4: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi độ dời là 10 cm thì tốc độ của vật là 20π 3 cm/s. Chu kì dao động của vật là A. 0,1s B. 0,5s C. 5s D. 1s Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều 200 2 (100π φ ) V u u cos t  vào hai đầu điện trở thuần R thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Nếu đặt điện áp ấy vào hai đầu điện trở trên mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn có điện trở thuận bằng không còn điện trở ngược vô cùng lớn thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là A. 2 I . B. I . C. 2I . D. 2 I . Câu 6: Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật A. tăng khi độ lớn vận tốc của vật tăng. B. giảm khi độ lớn vận tốc của vật tăng. C. tăng hay giảm còn tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật. D. không thay đổi. Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là A. 18cm B. 12 cm. C. 24 cm. D. 9 cm. Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 100 g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ = 0,2. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí lò xo có độ dài ngắn nhất là A. ( ) 30 s  . B. ( ) 15 s  . C. ( ) 20 s  . D. ( ) 25 5 s  . Câu 9: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm r = 5m là L = 60 dB. Biết cường độ âm chuẩn I 0 = 10 -12 W/m 2 . Công suất của nguồn âm là A. 3,14 mW. B. 31,4 mW. C. 0,314 mW. D. 6,28 mW. Câu 10: Một đoạn gồm một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 10 và tụ điện có điện dung FC 4 10 2    mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức 0 100π φi I cos( t )  (A). Mắc thêm vào đoạn mạch một điện trở thuần R bằng bao nhiêu để L C Z Z Z  A.  640R B.  520R C.  0R D.  20R Câu 11: Vật nặng m = 0,3 kg dao động điều hòa với năng lượng dao động là 24 mJ ,gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng. Tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20 3 cm/s và - 4m/s 2 . Biên độ dao động của vật là A. 1cm B. 3cm C. 4cm D. 2cm Câu 12: Đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng u = U 0 cos100t ( V ) , hệ số tự cảm L = 1/  ( H ) ; ở thời điểm t cường độ dòng điện tức thời là 2 A và điện áp tức thời là 200 3 V . Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn Trang 1/6 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014 Môn: VẬT Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: SBD: ………………………………………………………. Mã đề thi 132 Câu 1: Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là 1 1 cosx A t và 2 2 cos 2 x A t           . Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng: A. 2 2 2 1 2 E A A  B. 2 2 2 1 2 2E A A  C.   2 2 2 1 2 2E A A  D.   2 2 2 1 2 E A A  Câu 2: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 10Ω và tụ điện có điện dung 4 2 10 π C F   mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức    2 2 cos(100 ) 4 i t (A). Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức như thế nào ? A.    80 2 cos(100 ) ( ) 4 u t V B.    80 2 cos(100 ) ( ) 4 u t V C.     80 2 cos(100 ) ( ) 2 u t V D.     80 2 cos(100 ) ( ) 2 u t V Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần; có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90 0 . Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là : A. 105 0 . B. 120 0 . C. 126,9 0 . D. 143,1 0 . Câu 4: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi độ dời là 10 cm thì tốc độ của vật là 20π 3 cm/s. Chu kì dao động của vật là A. 0,1s B. 0,5s C. 5s D. 1s Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều 200 2 (100π φ ) V u u cos t  vào hai đầu điện trở thuần R thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Nếu đặt điện áp ấy vào hai đầu điện trở trên mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn có điện trở thuận bằng không còn điện trở ngược vô cùng lớn thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là A. 2 I . B. I . C. 2I . D. 2 I . Câu 6: Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật A. tăng khi độ lớn vận tốc của vật tăng. B. giảm khi độ lớn vận tốc của vật tăng. C. tăng hay giảm còn tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật. D. không thay đổi. Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là A. 18cm B. 12 cm. C. 24 cm. D. 9 cm. Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 100 g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ = 0,2. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí lò xo có độ dài ngắn nhất là A. ( ) 30 s  . B. ( ) 15 s  . C. ( ) 20 s  . D. ( ) 25 5 s  . Câu 9: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm r = 5m là L = 60 dB. Biết cường độ âm chuẩn I 0 = 10 -12 W/m 2 . Công suất của nguồn âm là A. 3,14 mW. B. 31,4 mW. C. 0,314 mW. D. 6,28 mW. Câu 10: Một đoạn gồm một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 10 và tụ điện có điện dung FC 4 10 2    mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức 0 100π φi I cos( t )  (A). Mắc thêm vào đoạn mạch một điện trở thuần R bằng bao nhiêu để L C Z Z Z  A.  640R B.  520R C.  0R D.  20R Câu 11: Vật nặng m = 0,3 kg dao động điều hòa với năng lượng dao động là 24 mJ ,gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng. Tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20 3 cm/s và - 4m/s 2 . Biên độ dao động của vật là A. 1cm B. 3cm C. 4cm D. 2cm Câu 12: Đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng u = U 0 cos100t ( V ) , hệ số tự cảm L = 1/  ( H ) ; ở thời điểm t cường độ dòng điện tức thời là 2 A và điện áp tức thời là 200 3 V . Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN NĂM 2014 - THCS BÌNH XUYÊN, HẢI DƯƠNG Câu 1(1,5 điểm): Một cuộn dây dẫn đồng tiết diện 0,2mm2 Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện 5,1V cường độ dòng điện đo qua cuộn dây 1,2A a) Tính điện trở cuộn dây b) Tính chiều dài cuộn dây biết điện trở suất đồng 1,7.10-8 Câu 2(2,5 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Trong R1= R2 = 4, hiệu điện hai đầu A, B UAB = 6,4V Ampe kế 1A Bỏ qua điện trở dây dẫn ampe kế; điện trở vôn kế vô lớn a) Tính điện trở tương đương toàn mạch xác định số vôn kế b)Tính điện trở R3? c) Xác đinh số dụng cụ đo đổi vị trí ampe kế R3 mạch? Câu 3(2,5 điểm): Sử dụng ấm điện hiệu điện 220V để đun 2lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C thời gian 12 phút nước sôi Hiệu suất trình đun 80% a) Tính cường độ dòng điện qua ấm Biết khối lượng riêng nước 1000kg/m3, nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K ( Làm tròn kết số thập phân thứ nhất) b) Mỗi ngày lần đun nước với điều kiện tháng (30 ngày) tiêu tốn tiền cho việc đun nước? Giá điện 1200 đồng/số Câu 4(2,5điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự cm Đặt vật sáng AB trục vuông góc với trục thấu kính, vật cách thấu kính đoạn 6cm a) Ảnh A’B’ tạo thấu kính có đặc điểm gì? b) Vẽ nêu bước vẽ sơ đồ tạo ảnh A’B’ c) Tính tỉ số độ cao vật ảnh Câu 5(1 điểm): Đặt vào hai đầu đường dây tải điện hiệu điện 5kV công suất nhận cuối đường dây 96kW Tính cường độ dòng điện đường dây biết điện trở đường dây 10 …………………………… Hết…………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN NĂM 2014 - THCS BÌNH XUYÊN, HẢI DƯƠNG Các em ý theo dõi Tuyensinh247.com để cập nhật liên tục đề thi thử vào lớp 10 môn Theo Dethi.Violet om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De om aiH oc C uD Th iTh De ... dòng điện xoay chiều ĐÁP ÁN 1. C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.B 9.A 10 .C 11 .C 12 .B 13 .A 14 .C 15 .C 16 .C 17 .D 18 .A 19 .D 20.A 21. C 22.D 23.D 24.B 25.C 26.D 27.C 28.B 29.A 30.C 31. B 32.A 33.D 34.D 35.D 36.A... đo UR = 14 ± 1, 0V ,U = 48 ± 1, 0V Điện áp hai đầu đoạn mạch A U = 50 ± 1, 0V B U = 50± 2,0V C U = 50± 1, 4V D U= 50 ± 1, 2V Câu 36: Con lắc lò xo gồm vật m =10 0 g lò xo k 10 0 N/m (lấy π =10 ) dao... lượng vật A 15 0 g B 250 kg C 50 g D 10 0 g Câu 29: Trong đêm văn nghệ kỉ niệm 12 0 năm thành lập trường Quốc HọC Mở văn nghệ lớp 12 Anh, coi học sinh hát với cường độ âm tần số Khi học sinh hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên Quốc Học Huế lần 1, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên Quốc Học Huế lần 1