Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

7 297 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 08:17

TRdNc DAI rIQc s PHAM T1 NOI mIIụNG THPT CI{ITYẫN ^. t =to6s(2'ẫ + L)<cn). c. ,=2r)ổsr2'ẫ +:)Gn). Dấ TEI THIT G'HU,N BI cHo ICi. IE IryT QUục GTA ổI5 MụNvT Li mựi siỷ ln bi: i0 ph,r: pu .e ac nahr?n) Mrdốrhi 111 ctự 1: Ki n6i vố biộl tlụ cựõ dự tlụle dle hqp, phdt biờu ỷo su ilõy si? Dổ d6is tụnc hqp .ựa hai dổ dụne diốự ố6 oins phms, oins ụ qt biờn dụ p[ẩ thựục vo A. biờn rlụ .ự. dao dụls rh.! phn thrr 'Iõt. B. biờn .lụ ou dổ itụns thnh !h tht hal. c. sij chựs cựờ hai dổ dolc thựt pựr D. dụ l&h pha giỷa hai dao ttụns tựựh phn, Cõu 2: Mụt vờt nlụ dao dụns iliốu hố6 tờn qut d3o di 40 d. Khi qự li ttụ x = 10 d, vụt cụ t6c dO bựne 2orJ3 c'Lis. chan gục thựi giổ l ll1c ytu rli qua vi tJ cõn hts theo chiốu õs. Phuoc 8., =to@s(2,ỷ - t)Gự. D. r=rocos(r+;)(.u ). Cõu 3: Con lõc lố xo 1r@ ựing thds dlo dụng diốự hụõ ydi biờn .lụ 8 m v cnự ki 0,4 s. Chqn Elc ox ự;ns d,tq, chiốự dựds lỷụtrg ntue, e6c tỗa dụ tai vi t{ cộr bhs g6c ihựi sid I = o khi vụt qựa vi r,l cõn bng ựeo chiốu dMs. Lộy eia t6c o t{ do s = 1o ỷặ v I = 10. T!ựi gie ngõ n!õt kộ tir khi t = 0 dộn kl lw dự hối cựa lụ xụ c6 .lụ 1,in qc tiờự ẩ l5 n.1 30 D.f 30 Cõự4:VõldaoilOnsdiốuh@voiphudrgtdnhr=6cos(@t-r)cm.saukhonsthố,igidt=!s võr d. dựq( qựne duụne c cn Sụ d@ rlarc torn phự vl ựr bin ttuqc irons m6i sdy l c 15. D.20, Cõự 5: Mụr cotr lẫc.lỷ sốm qu cu ldn loai ,nụ, &!ội lloE log iich difu q = 5,66.10j C, dỷqc fto ren tot sqi dõy ỷõiự, cộch dien, d ly' n. con lic rtuqc dr trone nOt diỗỷ tluựng dốu cụ plMc nn nede, dụ ldn E = ld v/n, rai iotsia6ctro.Iel.Tốncs=9,8ỷ]J.Choconlicdo donsd'; hụa quani !i tl cõn brs. Chu ki dổ dụns ổa otr lõc la B 2,17 s, C. 2,12 s. D 2,47s. cõu 6: MOr cor ẫc gốh qu c! n!ụ lt!5i lựaag n = 200 c v mụr lụ xo ll iựdng, cd dụ di tu nhiờn l0 = 24 cn, ilụ crs k - 49 N/n. cho qự cu dao ttụns diốu hốa vdi bien dO 4 cn xune quail vl lri cõn bne aời duựns dục chlnn qb ựụ1 nở ph;ng ne])iene (96. nehiờne a = 300 $ vt nF !ựns nsas). Lõy e = 9,8 ft/s2, bụ qu noi ma sõl, chiốu di lố xo thay dụi tung plrnn vi T.ahg I ờựa6- Mụ dố lll Ctù 7r vft Dnơ cơ k!6i lMs 2oo g trote hçt con Éc lơ xo dao ilơls dièù hơa vdi chù ki T và bien .lơ 4 cn. Biâ tuns nơt chù kl, knồns ihùi Êrm dè v4t n!ơ c6 dơ Ljd eiâ t6c khơng nlơ hû 500.,â cûd h T,r. Dơ cùns ciq lơ xo là À.30N/m. 8.20N/m, C,40N/d D,50 N/h, Ciù 8: vân dc hlc ùơ,i oa ûơr v dâodơngla,=4orcosrs'r1x.u/rr.vàothdidiénnàosdu dây vê1 së di qû diên cơ Ii ilơ x = 4cm theo c]ljèu âm cûa lruc taa tlơ? a.o-l s. B. 1,. c.1". D.0.3 s. J6 câu t: Mơr @n Éc b xo nàn nsds d@ dơie dièu Àơa. cû su knông t!è,i giù Ëne 0,06 s thl rtơne nàne cùa con lic lqi o eiâ ùi bàs iné nàne cû6 !ơ. B'é1 lơ xo €ơ dơ qjds k - 50 N/d. Lé, '? = lo. Khơi luqls 0ù6 vêr nàns sin vt lơ xo cùa con làc là A.72E B.l8g, C.48g. D.96 g, ctu l0: Khi n6i vè dỉ dơ. ng củne brtc, pMt bièù nào sau dây là .ltng? A. Ddo dơne .ùûre buc @ b'à dơ khûe dâi !a c6 'ln .é btne 'à sij .ùâ lu. cúrs bm. B. Dao dơns cùơile bûc é ûi sơ nnơ hm à sé cùa lqc cùo-ne bt . C, Biên d0 cùa dao tlơns cùơng bûc là bi€n dơ c'ia l!! ctơ.g bûc. D. Dao dơbs cùa 6 l; dàns hơ Ie ne "ne u,i". câù 11: MơỴ vêt dao rlơls diêu hơê Ỵb@ nOt lruc cơ dlnn (néc thé nà'c d vi ùi cân bÀne) thi  thé làls cùa vâ]t cgc tlêi kli vât d vi tl biê!. B. lli vê rli Ỵli v! Ei cÂû bàirc n bién, vatr i6c @ eiè i6c cùa vâ lùơn cù[e dft. c. dơne nàng cûE v6t cqc tlgi kni gis t6ơ cùa vêi cơ dơ lm c!& dai. D. khi di qu vi trl c6! !àg, eia i6c cùa vât c6 dơ l6n c(& dai. ctu 12: Mơt vêt dao dơos dièù àồ voi chu k' T = !.0s. I,lict- 2,5i vât qùa vi td c6ly dƠ x = -5 1ơm vdi rân 6c v = -lo6Eo/s. Phtrs rinh dỉ dơtrs cùa vâJ là Â. x=loms(rd +)m. B. x=5"t@(2,tt+;)o. c. x=lo.os(2nt-;)cn. D. x = s,[con2'1-ikn. ctù 13: Mơt on lâc dû m qùà càû kin loal inơ, khéi lumg n, tỉ ùo so-! dây mànn dài 1, tlơlg dion ttuihe dà c6É nà nedg. I(ni dơ, v! t i cân bàry óa con Éc tqo vơ phMe thdns dmg cơc û = 600. so voi lnc cnùa cơ rliên túrre, chn ki dao dorg b€ criâ @n lic sê A. tàne â dn. B,eiâm2làn. c. ciân.Ỉ là D.tàne2là. câu 14: M6t vàt ,lơ dâo dơns dièu hơa ûeo nơr qlc cé dibù. Ihét biêu nÀo sau dây dùne? A. Qu, dao cùa vâl là mot d ddns. B. Lùrc kéo vè éc dwg rào vâl tnơ.s dơi. C Qlt d@ .N) & dơ. r e oi. và là mơl drcng oxri sd. D. Li d0 cù! $1û le v6i ỵbùi siû dao dơns. câù 15: Mơt vâi o khơi tu@s n dso .lơns v6i plMe lrinn Ù dơ x = aosot. Méc rhé nàns ơ, !i ri cân bàns. bû nâng dao dơlg cùâ vât nù là câù 16: Mơt lât dao dơ.c dièu hơâ !6i eia téc cuc dai bàc 86,a nts':, vên éc cw dai bàûg 2.16 ûs Qri dao cùu)én dons cla var lado hânÊ.ơ d6 dai b;c Tn"e 2 aa 6 - Ma dè 111 2 c.1mo.q.1. t.1 'a. 22 B 10,8 cm c.6,2 cm. cõr l7r c6 hõi d@ dụne diốu hốờ cựns phuựs; 4 Dao trễ.s tụ.s hqp r=r', +r, = A.os(5'ỷ + ự(.ự). =s@s(tu -:)Gự): '1= .\cos(s1t +i)Gụ. Iẫ A rhụ nhộtỷ,i IriA,l, o -I va l,/r cn. Cõu r8: Clo 6ns sdo c6 nụI d bit kln v mụt dõự dộ hd. Biộ1 rựlg 6ne sõo plột ẫ õn io nhit ỷne vd M gD ựl @ $ c@ M b0õd !tu nep rõ r)u Hz va 2)u u. rd so u do ựt ự ohgss cõự 19: Trờn rõl ỷoộ's cựa nụt chõ lụne c6 haj neun sộng A. B cộlh ntrõự 10cn, dõo tlOng cựs ph4 cựmg dn sis f = 15 Fz. cai ^ l iierg trựg t4!c cự! A!. xột frr ilỷng lrụn ựi@g kinl AB, diờm m phn tự o dụ dõo dụns vdi liờn dụ csc iốự oirh kho&e n!ụ ihft l 1,4 d. T6c dụ 6 B. -* ỷ4d. c.; 'd 4"6cm. ỷlyốn sbns trờn tẩ mõ! chit lụne lrốn bns ( iu 20: Daldiộr ap xo") chi qo tai du doqn oổự 06i riộp gm nụrr dien v diờn ỷụ R 40 I so voi cuụne dụ d6no ttộn trụnẩ il n mổh Tie 3- B.4oJ3 (). c, so"/i o. o thl diỗn dp eiỷa hai du doan n?ch lch !hõ Cõu 2l: ẩ{t bi ỷo dựoi ttõy ụiry vụ .losn rổb x@y ụiốự? .Nộự chibiộrhờsụ oụne sựõtcựEmụ1dotrỷổ4t xõ. ilinl.lỷqc diờn dp eitahai du do?! mach sỷn pha hd cuựne dụ donc dcn qu do?I mổh dụ mụl c!. bls bổ nniộu. B. Hố s6 cụng $õ1 cựd itoan hờch cne l6n lhi cụne suõi deu ựự dien oi6 .loờr mqlh cựs .nụ. C. Cuụn cn c6 thố 06 he sii c6rs sựir kbõc khụns. D. Hờ sộ cụns sựõt ựõ nụr doổ mổb Rổ nội dộF phrl rhuục vo c& siõ ri &L,c, ktụne phl ihựục vo in sộ qla dụne ụiấn chay qu doqn nổh d6. Cõu 22r DA die ộp xoõy chiốự cụ ci6 11 hiỗu dBns U k!ụns dụi v! hai dự ụ?n n?ch R, L. c nõc n6i tộp, tho rht tv tlen. Diốu crriil diờn dựs cựa !ự dien dố diỗn 4, hiỗự ựns siỷa lai dự q, .tiờr dat cl4 dai vố c6 giõ Li Uc = 2U. KIi d6 diốn õp hiốự dqne hal dự doqn sqch chẫa R v L l t.!1u. 2 B. -hu. c.2l3u. Cau ẫr Dt mụt diờ, ộp xoay chiốu cụ siộ la hiu d,$s U v !n sộ s6c @ k!ụns dụi vo hai du hfi d@ mach R.L.C mic n6i tiep. Bi due ẫõdC cri, tu l Z cn $dns cựa cuụn cn rtuõn l zL oự a r z ). R k mụr m6 biộn ựụ. r.hi thõy.ụi R dộ cụns sẫ od dotr nach ực dai rhj A. cụns suõ cK dai tlụ bDs ' ':l1. zL _ z.l B. giõ lri biộn lrụ l (4+2.). C. rtuetrdcự!doờo-aohb J2lz" -2"]. D. hỗ sộ cụne su6 cỷB .iom mch l @s(, = l Cụự 24. Phõ! biờ! no sốu dõy l sri *Ii n6i vố eiỷe @? A. Bjờn dộ sộng cụ i!ộ i]ẫy dụi kli s6ns lổ irựyốn. B. Tộc dụ tnyốo sộne phu thựục vo mụi ỷuống troyốn sụng. C. Tục dụ lruyộn .ụnấ ựona chJ! Mụns ựj sid ựi l6n nhl. D. Budc -ụne Lhụne rhay dụi $il Eur m non- hụr hụi llrme dụne hnn. nd's3 cna 6- M ỷ Ill Câù 25: ơ È nft mơt châr lơne c6 hâi nc!è! phâi srig kér hqp S, và sr câch niau 19 cû_ Eai nsn này dỉ dơne {Éo lhủs thins dûns 06 phlms r.iil làn rùvl là ur - 5os(4ùit) (M) vÀ I? = 5@s(4od + 'Xm). Téc dơ rùn sơns lren n$ châr lơng lÀ s0 cn/s. Sơ diéd dỉ dơDc vdi bi€n dơ crc rié! rên doe ùàs srs, lÀ E. tO diéd Cơu 26r Mơt sdns âm trur hong ûép vdi i,5c dơ 5820 n/s. Néu dơ lçch p!â cùa sơne ân dơ d lai dièn ề rlau rùât .é€ù nnau ln rrên ciùe mơr phums ûu! sơns Ià 1 tht dn e6 cùa s6lg bàs C,5820I12. câù 2?: Dèt iliên âp xoay chièu c6 giâ rri hi& due krơne dơi, ràn e5 50 riz vào hai dàu doen Dach mÉc nơi dép ềm diçn td tl & cùơn càD ûtùà! qj dơ tv càn L rù dién é diçr dùg C thay dơi duqc. Dièù cbi.I d'€n dug c dén **,.i $o o"l" S"rr,i cơle sùâ ieu ihç cù! doe! mach dèu c6 gié tri bàns n!âu. ciâ tri cùLa L bàig o.La. n. 1n. c,1t . 3n 2r câu 28: Diqn ép siùâ hai dàù ûol .lo4n ûqơh c6 bièu rhûc u = 22ocosrootrr (v). ciâ r.i ticu .\ùe t 2a. B 220a5 V. c.Il0v. o. rrqâ v. Ctu 29r Dat diqn âp ù = Uocosoi vÀo hai dàu do?n û4.h phi cơ ilt die! C rhi ótde rtơ dùe .tier tÉc thùi chey lrorg Dacơ là i, PhA! biéu rỉ sá dây là tthg? Â. d cùne ildi di&n, dien dp u châm phâ rr'? ao vdi dơns diên i . E. Dèns (nêr i iùơn ngu@ lha vdi dièn ép ù . C. ơ cùng thè,i dièû\ dơng diên i cnâm lha a2 so voi .iiên ,p ù . D. Dơng diêr i lujr crlLns pha \ qi diêr a! ù . câE 30: Mơr doen m9c[ diên xoay chièù n di€n rd ûùà R mÉc #i rié! vơ t!! difu c_ Néu due }nârs z{ bàe R ili ddns tlơ dơng ơiCn chay qu dien t6 . À, nlÂ.h pùa n/2 e véi dien gp d hsi dàù dosn mach. B. nlenn phà tr/4 e rdi diér dp d hai dàu dó macr (. chqn pha ur so\drdrçndpohardàurudrc!. O, < h6n pha /4 sơ vo dien àp ơ hai driu doqn mêcl. Ctu 3r: Dèi triên âp xoay chjèu c6 gid ûi ùiCù drrns U - iso V vào bâi 6.àu doa nêcl c6 R n6i ỴÉp vlỵ cùơn câm û L. Diên â! hiêù dqls siûa hai ơàu cuOn cÀn là I20 V. sé ne sùâ cù4 doan B.0,8. c.0,7. D.0,9. L 'e!" .àng tràm khi uiên ao â; càns nnơ và dn sơ âû cars ud. B. nsl& càng cao kli mic cùède dơ âs càns li!. C. oi dơ cỉ ph! thùơc vào hhn dang vÀ lich thudc nơp cơng hig. D. cé ân nic prù rhc vào d€rc dè thi dâo dơry cùo ân. Cnu 33r d hàt nùơ c6 hai ngùàn s6ng ei6ûg .ûau A !à B, câch nlá rơt klng AB = t2 cn dlag .lâo dơng r tơng s6c vit nét nùdc 1êo .è sơng c6 ludc sơns 1,6 m. M ầ N lÀ lai &ém tlâc nùâu thc néi nùdc, câch dèù hâi nen vÀ câch rdrg iiiên i cùLâ AB nơ1khồns 8 cn. Sé dièn dtu dơng cirnB pha rûi hai ngùÀn d !én doá MN bÈne It.6, D.3. r,-ct cù"6- Ma dè tIl ctù 34i T60 .iơ tun sơng co plu ùu& và u té nào sù itây? ciự 3s: cei .l t ựlbng c,ụh gita hõi diốn tờn phms rruy stis. Nộự d=(2,+l)+ G = 0,1,2 ) vdi T1chukt sụrc, v lộc dụ rựy sộne iii hõi din.16 d& dOne D. vdi d0 lốch pha knụng xd rlj'l,. cõu 36: Tẫr mot so-i dõy cing ngeg vdi hai rtu ộ d!ir' oj sdns dhs vii d! sụ .lao rlụng ! 5 rL Biờn dụ dao .iụns cựõ itiờh hine sộng l 2 cn. Knons oich gn n!õ gitõ hai dir cu hối bo s6.g ca!ự nbEu cd oựns biờn dO I cn l 2 cm. ẻục dụ tuy sdng r.ốn .tõy l C.0,8rvs. Cõu 37r Mụt nguụn õn rlựqc coi n!ự nụt neuụn diốỷ phõt ẫ s6trs õn ỷong nụi ỷụi tựựng coi nlu klụng hõp ỷu !a pdjr te m thựL Cụns sir oa nguụn n la 0.225 w. Cumc dụ õm.hLin l0 - 1o'ri (wn'1). Mỷc cựns dụ õn qi mụt diờn cdch ne!ốn I o m l a- ?9,12dt. B. 81,45 .lB. c.82,5t dB. cõu 38: MOt sộne ners @ lhựms tinn , = 5cos(8,t qo4B) l trựyốn tlờn mOr dõy õ di, ho.s .i6 ự v x d]m tinh bng ;ỷ, cụn 1 (n! bs s. Tộc dụ i.uy sộng ftờn day bc D,81,2t dB, B.2,5 m/s. D 1,5 n/s, B.7s,11\. D. r 5oJ2 V. cõự 39: cho nqch tliờn xoốy chiốo AB sốn & L, C mic nộitiộp. cự6ỷ cn thự c6 dụ ts cn rhsy .iụi dự.c- Dit yõo hai du doan D?ch aB Dụt dien ộp xoay chiốự ụn dlnn ự = loc.6@s0oort) (v). Diốu chinl dụ tr cõn dờ din 4' hiqu dus hõi ttu cựụn cn .ler giộ t{ .vc dli l Ur* i]ll dien õ! hiờu d.u g bõi dn tu dien ẩ 2oo v. Giõ ỷi ur l a.l50v, 8.250v, c.300v. D.100v. clu 40. Dt diỗn õp rcay .tựốự r = U,6cos,t 1ựo nõi du doờn nach RLc mẫc nụi ợ& tong tlụ q! diốn c cộ diờn dựg thay dụi ụryc. Kni c = c0 thi diyan fu hieu dựs siựa bi bn t! dqt gi6 hi cw lLi \r diờn & hieu dMe erựd lai du di " b! R l 75v. Kli dụ \ổ ựoi diộm d o 6p hic lboi gi.lr hai du dod mch l 75Jụv tL diin õr ttc Lhự ciự" hdi dự doan n4h Rt lr')G v 9i6 õ! hieu duns giits hai dự .toar nsụh l cõu 41: cho.loqn m?ch mõc n6i tiộp gự diởr rro dựn R = 60(), tự diờ, C v cựụ. .tõy qt dụ tu ca thay .iụi dwc lbeo tiing thỷ tv tờr, Dl vo hai dự doan nach din õ! xoay chiốự , = I80J2 cụsloor (v). Kựi rựõy dụi dO U cn cựõ dụn dõy l,t siõ rn n cõm lựõns cu cựụn dõy l 30O ỷi cựe s!õ riờự lhr diỗi cựõ doự nach c6 siõ lri ldr bhõt, dống thdi ar nụle pha voi !,. cụng sựõr r'tu !ựõ ny be 4.412 W. 8.192 W C.5?6 W. cnr 42: cho doqn mscn RLc nộr tộp R - 8oo; cuụn ddy .ụ D.216W. dụ r' cmr =3 H v cụ rliờ! rrự r = 6.4=l!!gr. D- . = llqẫ 2oo. Tu dien C cụ diờn dựs biộn di ilwc. Diờn ộp hai dõự doự mổh c6 biờự thỷc ựặ - l2oJ2 @(l oựn)0 Dờ dụne diỗn cbay tuns ilụm mach .han! pha so vụi{iờn õp eiựõ hai du om mach mụl sụ. r/4, tnl diờd dựs C pMi ổ siii iri o. " = ?!9pn Cõự 43: Dldiờn õp xoay chiốự cb giõ iri hiờự drrng U = l80 V vo hai iiự nụl do nờh sốn biộn la R riõc nụr riốpvỷ cuoncm ttr cụdụ ựeim L. Khi diốr chinlr biẫn ko R roi s'Aẩ'iRr-roo TtỷE 5.ur 6 M ilố Jll ùồc Rz - l20O lùi cơng sui tieu thrr cûa dó nac! t ong lai ûûme hqp là nùù nná. Gié lri cùa /-216W. 8.1801V. C.232W- D.240 W . ciù 41: Doqn neci xoay chièù RLc néi dép cơ di€t ép liëu dr!.g d hâi .tÀu doa! nqch kiơng dèi. Ei€n tuqne ofue hùdne diç! xày É tli  rhây dơi rÀ! s5 f dê diçn ép hjçu dl)!s rrên rù dat c@ .!ai- B. thay rtơi diçn dùs c rté cơ.g sé dêù th! olâ d h?ch dat c(e d?i. c. tlÉy dơi dien ûơ R dé cơns sùâ {êu ih! cùa doen nêch dâi .vc del. D. ùay d6i dơ nJ cào L dé diên âp hiçu d\ùg trên cùơn càn d?r crc dai. cơu 4s, Mơt mỉh dao dơle li tu@s sÀn cn càn t'ùà cơ dO ts cÀin L }ljơte dơi và tu dien cé rtiCn dûe c L\ay dơi dusc. Dièù chiin diên dug cùâ t+ difu dén giâ ti C, tlri À s6 dao done dêne c. t.i À.scr. B.?. c- .fic,. câq 46: Mơt hech dỉ dơng l{ tùùs gơn n €tu! th c6 dO 4r c.àn L !À tu tliCn .6 diên dug c dds o dao tlơns tliêû tù t'r do. ơ thù dièm t dơne diq. qu cùơn dây @ @qe dơ bàle 0 ih, ơ rhdi A, làns lùds diên t:úns c,iâ 1u .lifu c6 eiâ ia bàis nơt nùa gié lri clrc d?i cùâ nơ. B. .liCn tich t:tu mO1 bl! t! c6 eié 1ri lùle nơt diÉ eiâ d cù'c dfl ql !ơ. c. rliêtr lich r€n nơr be tu €6 sié rd bàbs kllơrs. ' D. dơns iliçn q@ cùơr dây o cùèms dơ bàts o. câr ,17: Trcns mi dao dơns Lc 6 dm ilơls diçn ti! tv do i chu *i nêlc Ià T thi ,a- thồng ihơi giù giùa hai là lid dép nàng lûqng dièn 1irùng dal cw dai lÀ T/2. B. nàne lmg rtiên tniûg và nàng lùqrs lir irùùng bién thiên t hn ù@ thùi cid véi chu ki bàe T. C. Lhr ,àrg lùgng dr lrúng o giâ tri crrc .lei thi nàng lù@g diçn t!ù.g ctng cd ei, hi cqc d4i. D khồle ùùi eie eiûa hai là liên ûép Drne lù-dg diqn ảèng d.g nà.s lù!ûg tùt:utng Ià T2. Câù 48: Cho nOt mgch dỉ .lơng LC ll nrdûg, cn dây c6 .iơ 1ù cân , = 4l!,q . Tar lhơi dièn t = O, dơng .li€! tong ûỉh c6 giâ ù !àC nơl nùa siâ Li cvc ti6i cùa ft và @ dơ lơ d s ràns. Tnùi dims nh r[,éùljcr-or dè donc dià hrs m-b co siâ ri b;s lùơos l; ja,. o'è"a-e c'iâ lach là f,. Dé dh sé dỉ done.iêne cùa m?ch È fslthi phâi iiièu chinh rliên dùg cùâ t!.ién D.fr C.25 pL D.25É. câù 49. Mơrdièn t one $ơne gid ot sng difu tir tun q ùi lsi .i6 A. vedo câh tle rù và vé. ro ( ûùng ltơ ltiù ùùms lLơn ' rs hme \ d \ tu vàn 6 B. càn irs tù vÀ cùùng dO diçn tùùng ln dao .iơng lech pha .ná rD râd. ơ. cùùnc dơ diên ljùùng và càm ,tns tù lùơn dỉ dơng cilng !ha. D, véc to càn ûe tù !à veclo cùmg dơ diên Ỵnơng ln ngûqc hû6ns- câ! 50: l.n' aor !ê @ ntuC (ù,.ûdi&.lao dơncd;u hơa phâl biéu nào sr dà) si? (ơ re.ùà.hàr dièn ôơ dơnsd eu ùoa ln ln ùrs A. tơns dơls nàns và ùé nàns ơ ùè,i diêm tril ll. B. thé nlne d vi 1rl biêr. C. dơoe "àog d !hè'i djén bd dàu. D. dons nine d vi lrl cân !àns. Trùs6cùắ- Madè Ill Đáp án: 1.C 6.B 11.A 16.B 21.C 26.D 31.A 36.B 41.A 46.D 2.C 7.D 12.C 17.D 22.B 27.C 32.D 37.C 42.D 47.A 3.B 8.A 13.C 18.A 23.C 28.D 33.B 38.C 43.A 48.B 4.B 9.A 14.A 19.D 24.C 29.A 34.A 39.C 44.B 49.C 5.A 10.A 15.A 20.A 25.A 30.B 35.B 40.C 45.B 50.C . TRdNc DAI rIQc s PHAM T1 NOI mIIụNG THPT CI{ITYẫN ^. t =to6s(2'ẫ + L)<cn). c. ,=2r)ổsr2'ẫ +:)Gn). Dấ TEI THIT G'HU,N BI cHo ICi. IE IryT QUục GTA ổI5 MụNvT. vào hhn dang vÀ lich thudc nơp cơng hig. D. cé ân nic prù rhc vào d€rc dè thi dâo dơry cùo ân. Cnu 33r d hàt nùơ c6 hai ngùàn s6ng ei6ûg .ûau A !à B, câch nlá rơt klng AB = t2 cn. do i chu *i nêlc Ià T thi ,a- thồng ihơi giù giùa hai là lid dép nàng lûqng dièn 1irùng dal cw dai lÀ T/2. B. nàne lmg rtiên tniûg và nàng lùqrs lir irùùng bién thi n t hn ù@ thùi cid véi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Từ khóa liên quan