Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 Quảng Xương 1 lần 3

16 207 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 17:55

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang) ĐỀ THI THPT QUỐC GIA1 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ GỐC Câu 1: Dao động điều hòa là A. dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian. B. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. C. chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng. D. dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian. Câu 2: Một vật dao động với phương trình x = -10sin(4πt – π/3) (cm). Chọn phát biểu Sai. A. Biên độ A = 10 m. B. Pha ban đầu π/6 rad. C. Chu kì dao động T = 0,5 s. D. Pha dao động tại thời điểm 0,25 s là 7π/6 rad. Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kì 2 s. Lấy π 2 = 10. Lúc vật ở biên thì gia tốc của vật có độ lớn A. lớn nhất và bằng 60 cm/s 2 . B. lớn nhất và bằng 30 cm/s 2 . C. nhỏ nhất và bằng 30 cm/s 2 . D. nhỏ nhất và bằng 0. Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 5cos(2πt) (cm), chu kỳ dao động của chất điểm là A. T = 1 s. B. T = 2 s. C. T = 0,5 s. D. T = 1,5 s. Câu 5: Một vật dao động có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) (cm). Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 s là A. 1 cm. B. 1,5 cm. C. 0,5 cm. D. –1 cm. Câu 6: Một vật dao động với theo phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là A. -5π cm/s. B. 5π cm/s. C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s. Câu 7: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. phụ thuộc vào năng lượng của sóng. B. phụ thuộc vào tần số và biên độ sóng. C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. D. phụ thuộc vào tốc độ dao động của các phần tử vật chất có sóng truyền qua. Câu 8: Bước sóng là A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 s. B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. C. quãng đường mà sóng truyền đi trong một chu kì. Trang 1/16 - Mã đề thi 485 ĐỀ CHÍNH THỨC D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Câu 9: Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng A. làm tăng tần số của âm. B. làm giảm bớt cường độ âm. C. làm tăng cường độ của âm. D. làm tăng độ cao của âm. Câu 10: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Độ đàn hồi của môi trường. B. Biên độ dao động của nguồn âm. C. Tần số của nguồn âm. D. Đồ thị dao động của nguồn âm. Câu 11: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k và vật nặng khối lượng m. Nếu tăng độ cứng k của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ A. không thay đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần. Câu 12: Một vật dao động điều hòa với ω = 10 2 rad/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ 2 3 cm và đang đi về vị trí cân bằng với tốc độ 0,2 2 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . Phương trình dao động của vật là A. x = 4cos(10 2 t + π/6) (cm). B. x = 8cos(10 2 t + 2π/3) (cm). C. x = 4cos(10 2 t - π/6) (cm). D. x = 8cos(10 2 t + π/3) (cm). Câu 13: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ cùng kích thước và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để ma sát với môi trường như nhau. Kéo 3 vật sao cho 3 sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì A. con lắc bằng sắt dừng lại đầu tiên. B. con lắc bằng gỗ dừng lại đầu tiên. C. cả 3 con lắc dừng lại một lúc. D. con lắc bằng nhôm dừng lại đầu tiên. Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1 và 2 x 2 3cos(5t / 2)(cm)= + π . Biết phương trình dao động tổng hợp là: x 4cos(5t / 3)(cm)= + π . Phương trình dao động x 1 là A. 1 x 2 13 cos(5t 1,29) (cm)= + B. 1 π x = 2cos(5t + ) (cm) 4 C. 1 x ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT (Đề gồm có trang) Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ ……………………………….SBD: 246 Họ tên thí sinh: ………… Phòng thi: ……………… Cho tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m/s; Hằng số Plank h = 6,625.10-34J.s Câu 1: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A tần số dao động B tần số góc C chu kỳ dao động D pha ban đầu Câu 2: Chọn câu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ B Sóng điện từ mang lượng C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên điều hòa tần số pha với D Sóng điện từ không truyền chân không Câu 3: Một cầu bắc ngang qua sông Phô – tan – ka Xanh Pê – tec – bua(Nga) thiết kế xây dựng đủ vững cho 300 người đồng thời đứng cầu Năm 1906, có trung đội binh(36 người) bước qua cầu làm cho cầu bị gãy! Nguyên nhân gãy cầu có liên quan tới tượng vật đây? A Hiện tượng tăng giảm trọng lượng B Hiện tượng cộng hưởng C Hiện tượng tắt dần dao động ma sát sức cản D Hiện tượng trì dao động nhờ bù phần lượng mát sau chu kỳ Câu 4: Một sóng học lan truyền môi trường với tốc độ v Bước sóng sóng môi trường λ Chu kỳ dao động T sóng có biểu thức v v λ A T = v.λ B T = C T = 2π D T = λ λ v Câu 5: Sóng mặt nước sóng ngang A phần tử nước dao động phương với phương truyền sóng B phần tử nước dao động theo phương nằm ngang C sóng truyền theo phương ngang D phần tử nước dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng Câu 6: Đoạn mạch có cuộn cảm với điện áp hai đầu đoạn mạch u = Uocos (ωt – π/6) cường độ đòng điện mạch i = Iocos (ωt + φ) Giá trị φ 2π π π 2π A φ = – B φ = C φ = – D φ = 3 3 Câu 7: Một sóng truyền từ M đến N, biết MN = λ/4 độ lệch pha hai điểm π π π π A rad B rad C rad D rad Câu 8: Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 5.10-10m Động electron đập vào đối cực A 3,311.10-19 J B 3,975.10-16 J C 3,975.10-12 J D 3,311.10-24 J Câu 9: Trong dao động điều hòa lắc lò xo đại lượng sau pha với gia tốc: A Lực đàn hồi B Lực hồi phục C Vận tốc D Li độ Câu 10: Một nguồn âm coi nguồn điểm phát sóng âm môi trường coi không hấp thụ phản xạ âm Công suất nguồn âm 0,225 W Cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn 10 (m) A 79,12 dB B 83,45 dB C 82,53 dB D 81,25 dB Câu 11: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Einstein hạt ánh sáng(photon) ánh sáng đơn sắc có tần số f phải có lượng hc h c A ε=hf B ε= C ε= D ε= f f f Câu 12: Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Yâng Ban đầu thực thí nghiệm không khí thu vị trí vân sáng bậc b 1, khoảng vân giao thoa c1 số vân sáng quan sát quan sát n1 Giữ nguyên cấu trúc hệ thống thí nghiệm Thực lại thí nghiệm môi Trang 1/ MD:246 trường nước thu vị trí vân sáng bậc b2, khoảng vân giao thoa c2 số vân sáng quan sát n2 Kết luận A b1=b2; c1=c2; n1=n2 B b1>b2; c1>c2; n1 Fe2+ > Cu > Fe C Tính oxi hóa của: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ D Tính oxi hóa của: Fe3+ > Cu 2+ > Fe 2+ > Mg 2+ Câu 15: Có dung dịch nhãn sau: axit axetic, glixerol, etanol, glucozo Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch là: A Quỳ tím B dd AgNO3/NH3 C.CuO D Quỳ tím, AgNO3/NH3, Cu(OH)2 Câu 16: Nung nóng hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe(OH) 0,1 mol BaSO4 ngồi khơng khí tới khối lượng khơng đổi , số gam chất rắn lại A 39,3 gam B 16 gam C 37,7 gam D 23,3gam Câu 17: Trong số polime: Xenlulozo, PVC, amilopectin Chất có mạch phân nhánh là: A amilopectin B PVC C Xenlulozo D Xenlulozo amilopectin Câu 18: Thủy phân hồn tồn 0,01 mol saccarozo mơi trường axit, với hiệu suất 60%, thu dung dịch X Trung hòa dung dịch X thu dung dịch Y, đem dung dịch Y tồn tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Giá trị m là: A ... ý: - Thi thử THPT Quốc gia lần tổ chức vào ngày 28/05 /2 017 - Kết thi đăng tải trang Web: quangxuong1.edu.vn vào ngày 10 /4 /2 017 Trang 4/ MD :35 7 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG... 28/05 /2 017 - Kết thi đăng tải trang Web: quangxuong1.edu.vn vào ngày 10 /4 /2 017 Trang 4/ MD:468 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN: VẬT LÝ (Đề. .. không truyền chân không Câu 19 : Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 5 .10 -10 m Động electron đập vào đối cực A 3, 31 1 .10 -19 J B 3, 975 .10 -16 J C 3, 975 .10 -12 J D 3, 31 1 .10 -24 J λ Câu 20: Một sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 Quảng Xương 1 lần 3, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 Quảng Xương 1 lần 3

Từ khóa liên quan