0

bo de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt vinh loc thanh hoa lan 2

13 158 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:41

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG BỘ ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2015–2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG MỤC LỤC MỤC LỤC ĐỀ ĐỀ ĐỀ 14 ĐỀ 19 ĐỀ 23 ĐỀ 27 ĐỀ 32 ĐỀ 37 ĐỀ 42 ĐỀ 10 49 ĐỀ 11 54 ĐỀ 12 60 ĐỀ 13 66 ĐỀ 14 71 ĐỀ 15 77 ĐỀ 16 82 ĐỀ 17 88 ĐỀ 18 95 ĐỀ 19 98 ĐỀ 20 104 ĐỀ 21 109 ĐỀ 22 114 ĐỀ 23 120 ĐỀ 24 125 ĐỀ 25 129 ĐỀ 26 134 ĐỀ 27 138 ĐỀ 28 143 ĐỀ 29 148 ĐỀ 30 153 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỀ Câu (1.0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = 2x +1 x −1 Câu 2.(1.0 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = + ln x đoạn [1;e] x Câu (1.0 điểm) a) Cho số phức z thỏa mãn (1 − 2i ) z + z = 10 − 4i Tính môđun z − log x + =1 log x log x 2 dx Câu (1.0 điểm) Tính tích phân I = ∫ x 3x + b) Giải phương trình x − y −1 z −1 = = −1 điểm A ( −2;1;0 ) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A chứa d Tìm tọa độ điểm M thuộc d Câu (1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : cho MA = 11 Câu (1.0 điểm) a) Giải phương trình sin x = sin 3x + cos x ( cos x − 1) b) Cho n số tự nhiên thỏa mãn Cn0 − 2Cn1 + An2 = 109 Tìm số hạng không chứa x khai triển n    x +  ( x ≠ ) x   Câu (1.0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc đỉnh A ' lên mặt (ABC) trung điểm cạnh BC; góc cạnh bên AA ' mặt phẳng (ABC) 600 Tính theo a thể tích khố i lăng trụ ABC A ' B ' C ' diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABC Câu (1.0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD có đỉnh A ( 2; ) Biết điểm M ( 6;3) thuộc cạnh BC điểm N ( 4;6 ) thuộc cạnh CD, tìm tọa độ đỉnh C  y + ( y + 3)( y − x ) + xy = x  Câu (1.0 điểm) Giải hệ phương trình  ( y − ) x + − ( y − ) x + = ( y − 1) ( x, y ∈ ℝ ) Câu 10 (1.0 điểm) Cho x, y, z số thực dương khác đôi thỏa mãn xy + yz = z 2x ≤ z Tìm giá trị lớn biểu thức x y z P= + + x−y y−z z−x –––––––– HẾT ––––––––– Câu Đáp án 2x +1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số y = x −1 • Tập xác định D = ℝ \ {1} • Sự biến thiên hàm số Điểm 1,00 0,25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG + y' = −3 ( x − 1) < 0, ∀x ∈ D + Hàm số nghịch biến mỗ i khoảng ( −∞ ;1) (1; + ∞ ) + Hàm số cực trị + Giới hạn tiệm cận lim− y = −∞, lim+ y = +∞ ⇒ x = tiệm cận đứng x →1 0,25 x →1 lim y = lim y = ⇒ y = tiệm cận ngang x →−∞ x →+∞ + Bảng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN – LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cho hàm số: y  tiệm cận  m  2 A  m  x 1 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số có ba đường x  2mx  m  2  B  m   m    m  2 TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2016- 2017 Môn: TOÁN – LẦN Thời gian là m bà i 90 phú t, không kể thời gian phá t đề (Đề gồ m có 06 trang) Họ, tên thí sinh: Mã đề thi Số báo danh: 102 Đề Câu 1.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x – z -3= Vectơ vectơ pháp tuyến mặtphẳng (P)    B n  (2;0; 1) ; C n  (0; 2; 1) ; D n  (2;0;1) A n  (2; 1; 3) ; Câu 2.Biến đổi x  1 1 x dx thành  f (t )dt , với t   x Khi f (t ) hàm hàm số sau? A f (t)  2t  2t B f (t)  t  t C f (t)  t  t Câu Hμm sè y =  x  2x   ex cã ®¹o hμm lμ: B y’ = (2x - 2)ex A y’ = -2xex C y’ = x2ex D f (t)  2t  2t D 2x ex Câu Nghiệm bất phương trình ( )2 x 1  ( )3 x là: 2 C x   D x  3 Câu 5.Cho số phức z thỏa: (2  i ).z  5i  15 Số phức liên hơ ̣p của z có phầ n ảo là B C  5i D 5i A  A x  B x  Câu Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền nhập vào vốn ban đầu ( người ta gọi lãi kép) Để người lĩnh số tiền 250 triệu người cần gửi khoảng thời gian năm ? ( khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không thay đổi ) A 12 năm B 13 năm C 14 năm D.15 năm Câu Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính dựng phía mặt phẳng (ABC) đoạn BM= Qua B C ; CN= vuông góc với mặt phẳng (ABC).Thể tích khối đa diện ABCNM A B C D Câu 8.Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I (1; 2; 1) cắt mặt phẳng ( P) : x  y  z   theo đường tròn có bán kính có phương trình là: B ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  D ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  C ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  25 Câu Hãy mệnh đề sai mệnh đề sau ( với a>0,b>0,c>0 ,n nguyên dương, a  ) log b a A log a (bc)  log a b  log a c B log a b  C log a b   log a b D n log a n b  log a b Câu 10.Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x  y 1 z 1 điểm   1 A  2;1;  Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A chứa d B x  y  z   D x  y  z   A x  y  z   C x  y  z   Câu 11 Tập xác định hàm số y   x  x   là: 5 A D   \  ;    C D    ;    B D   D D   ;     2;     x3 Câu 12 Cho hàm số y  (C) Tı̀m m để đường thẳ ng d : y  x  m cắ t (C) ta ̣i x 1 điể m M, N cho đô ̣ dài MN nhỏ nhấ t D m  1 B m  C m  A m  Câu 13.Hãy lập phương trình mặt cầu tâm I (2;1; -4) tiếp xúc với mặt phẳng (P ) : x - 2y + 2z - = ? B x + y + z + 4x - 2y + 8z - = A x + y + z + 4x + 2y + 8z - = D x + y + z - 4x - 2y + 8z - = C x + y + z + 4x + 2y - 8z - = Câu 14 Tích phân I = x A 5x  dx = a ln2 + b ln3 Khi a+b bằng:  3x  B C D Câu 15.Tìm nguyên hàm hàm số f(x) biết f ( x)  tan x A tan x C B tanx + x +C Câu 16.Cho hàm số y= C.tanx - 1+C D sin x  x cos x C cos x x  m2  m Tìm m để giá trị nhỏ hàm số đoạn x2 [1,2] lớn 1 C m= D m= -2 2 Câu 17 Để hàm số y  x  3x  (1  2m)x  m2  5m  (m tham số) đồng biến A.m=2 B m=- khoảng (0; 3) điều kiện m B m  1 A m  C m  10 D m  10 Câu 18.Tìm d để diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  , Ox, x=1, x=d (d>1) x 2: y y = 2/x O x d A e2 B 3e C.e D e+1 Câu 19.Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A Bất kì hình tứ diện có mặt cầu ngoại tiếp B Bất kì hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp C Bất kì hình hộp chữ nhật có mặt cầu ngoại tiếp D Bất kì hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp Câu 20 Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số y  2 x  x  A  m  B  m  C 4  m  D m  Câu 21.Cho (H) hình phẳng giới hạn đường cong (L): y  x ln(1  x3 ) , trục Ox đường thẳng x=1 Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo cho (H) quay quanh trục Ox     B V   ln   C V   ln   D V  ln A V   ln  1 3 3 Câu 22.Trong mă ̣t phẳ ng phức Oxy, cho đường thẳ ng  : x  y   Số phức z  a  bi có điể m biể u diễn nằ m đường thẳ ng  và z có môđun nhỏ nhấ t Tổ ng a  b bằ ng A  B C Câu 23.Nghiệm phương trình 3x     9 10 x 1 có dạng x  D a với a+b bằng: b A 15 B C 10 D.13 Câu24.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;5;0), B(3;3;6) d: x 1 y 1 z   Điểm M thuộc d để tam giác MAB có diện tích nhỏ có tọa độ 1 2 A M(3;-1;4) B M(-1;1;0) C M(1;0;2) Câu 25 Bảng biến thiên sau hàm số x y’ y  -1 +   x 1 2x  2x  C y  D y  2x  x 1 x 1 Câu 26.Số đối số phức z   5i là:  i B 2  5i C 2  5i D  5i A 29 29 A y  x2 1 x  + D M(-3;2;-2) B y  Câu 27.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tam giác ABC có A 1;0;  , B  0; 2;0  , C  3; 0;  Tọa độ điểm M mặt phẳng Oyz cho MC vuông góc với mp (ABC) là:       B M  0; ;  C M  0;  ;  D M  0; ;   2  2   2  Câu 28.Từ miếng bìa hình vuông có cạnh 10, người ta cắt góc bìa tứ giác gập lại phần lại bìa để khối chóp tứ giác có cạnh đáy x ( xem hình) Nếu chiều cao khối chóp tứ giác 10 x A x=1 B x=2 C x=3 D x= x 1 x Câu29.Cho phương trình  4.3   có hai nghiệm x1 , x2 x1  x2 , chọn phát biểu đúng? B x1  x2  1 C x1  x2  2 D x1.x2  1 A x1  x2   A  0;  ;  11   2 11 11 11 Câu 30.Cho hai số ...Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Xét tính sai mệnh đề sau (với a, b, c, d số) (I): Giá trị cực đại hàm số y = f(x) lớn giá trị cực tiểu (II): Hàm số y = ax + bx + c ( a ≠ ) có cực trị (III): Giá trị cực đại hàm số y = f(x) lớn giá trị hàm số tập xác định ax + b (IV): Hàm số y = ( c ≠ 0; ad − bc ≠ ) cực trị cx + d Ta có số mệnh đề A B C D Câu 2: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị y = log x điểm có hoành độ x = là: ln A k = B k = C k = D k = 5ln 5ln ln Câu 3: Một hình nón có bán kính đáy 1, chiều cao nón Khi góc đỉnh nón 2ϕ thỏa mãn 5 A tan ϕ = B cot ϕ = 5 C cos ϕ = 5 D sin ϕ = 5 Câu 4: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với a2 đáy SA = a Biết diện tích tam giác SAB , khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) a 10 a 10 a a A B C D 3 ( Câu 5: Tìm giá trị a để phương trình + ) x ( + (1 − a) − phân biệt thỏa mãn: x1 − x2 = log + 3 , ta có a thuộc khoảng: A ( −∞; −3) Câu 6: B ( −3; +∞ ) C ( 3;+∞ ) ) x − = có nghiệm D ( 0;+∞ ) ln x dx bằng: x ∫ A ( ln x ) + C B ( ln x ) +C C +C ln x D ( ln x ) +C Câu 7: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + m − có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Ta có kết quả: A m = B m = C m > D m = 3 Câu 8: Chọn khẳng định sai hàm số y = x khẳng định sau: Trang A Đồ thị hàm số tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số qua điểm M(1;1) C Tập xác định hàm số D = ( −∞; +∞ ) D Hàm số đồng biến tập xác định Câu 9: Hàm số y = − x + x + x đồng biến khoảng sau đây? A ( −2;3) B ( −2; −1) C ¡ D ( 2;3) Câu 10: Đạo hàm hàm số y = 12 x A y ' = x.12 x −1 B y ' = 12 x.ln12 C y ' = 12 x ln D y ' = 12 x 2x + có đồ thị (C) Đường thẳng (d): y = x + cắt đồ thị (C) x −1 điểm phân biệt M N tung độ trung điểm I đoạn thẳng MN bằng: A − B − C D Câu 12: Kết thống kê cho biết thời điểm 2013 dân số Việt Nam 90 triệu người, tốc độ tăng dân số 1,1%/năm Nếu mức tăng dân số ổn định mức dân số Việt Nam gấp đôi (đạt ngưỡng 180 triệu) vào năm A Năm 2050 B Năm 2077 C Năm 2093 D Năm 2070 Câu 13: Cho < x < 1; < a; b;c ≠ log c x > > log b x > log a x so sánh a;b;c ta kết quả: A a > b > c B c > a > b C c > b > a D b > a > c Câu 14: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, độ dài cạnh BA = BC = a, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = 2a Thể tích V khối chóp S.ABC là: a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = a 3 mx + Câu 15: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = đồng 2x + m biến khoảng xác định Ta có kết quả: A a < - m > B m = C -2 < m < D m = -2 5x − Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = không x − 2mx + có tiệm cận đứng Ta có kết quả: A m = B m = −1 C m < −1 m > D −1 < m < Câu 17: Nếu log12 = a;log12 = b thì: a b a b A log = B log = C log = D log = 1− b 1− a 1+ b 1+ a Câu 18: Cho đường cong ( Γ ) vẽ nét liền hình vẽ: Câu 11: Cho hàm số y = Trang Hỏi ( Γ ) dạng đồ thị hàm số nào? 3 A y = − x + x B y = x − x C y = x − x D y = x − x dx bằng: −x−2 x +1 x−2 x −1 x−2 +C +C +C +C A ln B ln C ln D ln x−2 x +1 x+2 x +1 Câu 20: Cho hàm số f ( x ) = Nếu F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x ) đồ sin x π  thị hàm số y = F ( x ) qua M  ;0 ÷ F(x) là: 3  − cot x A B − cot x C D − cot x + C − cot x Câu 21: Người ta đặt vào hình nón hai khối cầu có bán kính a 2a cho khối cầu tiếp xúc với mặt xung quanh hình nón, hai khối cầu tiếp xúc với khối cầu lớn tiếp xúc với đáy hình nón Bán kính đáy hình nón cho là: 8a 4a A B 2a C 2a D 3 2 Câu 22: Tìm tất giá trị thực m để hàm số y = x − 3mx + m − x − 3m + đạt cực đại x = Ta có kết quả: A m = m = B m = C m = D m = Câu 23: Giải bất phương trình log ( x − 3) > , ta có nghiệm là: 13 A x > B x > C < x < D x < 7 Câu 24: Cho hàm số f ( x ) = Hãy chọn mệnh đề sai: x+2 dx = ln ( x + ) + C A ∫ B ln ( x + ) x+2 C ln x + + C D ln x + nguyên hàm f(x) Câu 19: ∫x ( Câu 25: x +1 ∫ xe dx bằng: Trang ) Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 10 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 18 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 19 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 20 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 21 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 22 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 23 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 24 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 25 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung giảng biên soạn công phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ sư phạm đến từ trường Đại học trường chuyên danh tiếng I Luyện Thi Online Học lúc, nơi, thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội II Lớp Học Ảo VCLASS Học Online Học lớp Offline - Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh đưa đón học - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, hỗ trợ kịp thời đảm bảo chất lượng học tập Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS Lê Bá Khánh Trình, TS Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An trường Chuyên khác TS.Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Toán Học Học Toán Gia Sư Kèm Online - Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán Giảng viên ĐH Day kèm Toán câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh lựa chọn GV yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi phù hợp - Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS PH đánh SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1 y x mx     (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1 m  . b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị , A B sao cho tam giác OAB vuông tại O ( với O là gốc tọa độ ). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 1 6sin cos2 x x x    . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 2 3 2 1 2ln x x I dx x    . Câu 4 (1,0 điểm). a) Giải phương trình 2 1 5 6.5 1 0 x x     . b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm   4;1;3 A  và đường thẳng 1 1 3 : 2 1 3 x y z d       . Viết phương trình mặt phẳng ( ) P đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27 AB  . Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp . S ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB AC a   , I là trung điểm của SC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng   ABC là trung điểm H của BC , mặt phẳng   SAB tạo với đáy 1 góc bằng 60  . Tính thể tích khối chóp . S ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng   SAB theo a . Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có   1;4 A , tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của  ADB có phương trình 2 0 x y    , điểm   4;1 M  thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 3 5 4 4 2 1 1 x xy x y y y y x y x                  Câu 9 (1,0 điểm). Cho , , a b c là các số dương và 3 a b c    . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 3 3 3 bc ca ab a bc b ca c ab P       …….Hết………. Câu Nội dung Điểm a.(1,0 điểm) Vơí m=1 hàm số trở thành : 3 3 1 y x x     TXĐ: D R  2 ' 3 3 y x    , ' 0 1 y x     0.25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng   ; 1   và   1;  , đồng biến trên khoảng   1;1  Hàm số đạt cực đại tại 1 x  , 3 CD y  , đạt cực tiểu tại 1 x   , 1 CT y   lim x y    , lim x y    0.25 * Bảng biến thiên x –  -1 1 +  y’ + 0 – 0 + y +  3 -1 -  0.25 Đồ thị: 4 2 2 4 0.25 b.(1,0 điểm)   2 2 ' 3 3 3 y x m x m         2 ' 0 0 * y x m    0.25 Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị  PT (*) có 2 nghiệm phân biệt   0 ** m  0.25 Khi đó 2 điểm cực trị   ;1 2 A m m m   ,   ;1 2 B m m m  0.25 1 Tam giác OAB vuông tại O . 0 OAOB     3 1 4 1 0 2 m m m       ( TM (**) ) Vậy 1 2 m  0,25 2. (1,0 điểm) ĐÁP ÁN sin 2 1 6sin cos2 x x x     (sin 2 6sin ) (1 cos 2 ) 0 x x x     0.25    2 2sin cos 3 2sin 0 x x x       2sin cos 3 sin 0 x x x    0. 25 sin 0 sin cos 3( ) x x x Vn        0. 25  x k   . Vậy nghiệm của PT là , x k k Z    0.25 (1,0 điểm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ln ln 3 ln 2 2 2 2 2 x x x x I xdx dx dx dx x x x           0.25 Tính 2 2 1 ln x J dx x   Đặt 2 1 ln , u x dv dx x   . Khi đó 1 1 ,du dx v x x    Do đó 2 2 2 1 1 1 1 ln J x dx x x     0.25 2 1 1 1 1 1 ln 2 ln 2 2 2 2 J x       0.25 3 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN GDCD – KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHXH Câu 1: A S t u C T v u t B Tu u t D t u u t u u t Câu 2: N ời phải chịu trách nhiệm hành vi phạm hành mà gây t quy định pháp luật có độ tuổi là: A Từ đủ 18 tuổi trở lên B Từ 18 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 14 tuổi trở lên Câu 3: t uđ A T u t u t D u Câu 4: Cố ý đá ây t A kỉ luật t vu B S u t tí B hành v u à: u t C Tu t u ặng hành vi vi phạm C hình D dân Câu 5: Nguồn gốc pháp luật là: A Phong tục,tập quán sinh hoạt truyền thố vă óa dân tộc B Ý chí lợi ích giai cấp thống trị C Là quy tắc xử tr phạm pháp luật đời sống xã hội, đ ợ ớc ghi nhận thành quy D Đạ đức gốc pháp luật Câu 6: Trách nhiệm củ W: www.hoc247.net ớc việc bả đảm quyề F: www.facebook.com/hoc247.net ì T: 098 1821 807 đẳng củ ô â tr ớc Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai pháp luật thể qua việc: A Quy định quyề B Tạ r ĩ vụ công dân Hiến pháp Luật đ ều kiện bả đảm cho công dân thực quyề C Không ngừ đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật D Tất ì đẳ trê Câu 7: Tòa án xét xử vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộ giữ chức vụ ì Đ ều thể quyề ì đẳng công dân? A Bì đẳng quyền tự chủ kinh doanh B Bì đẳng n C Bì đẳng trách nhiệm pháp lý D Bì đẳng quyề Câu 8: Pháp luật tr ớc pháp luật ời bị xét xử ai, ĩ vụ kinh doanh động t ệ để công dân A Tự bảo vệ B Thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp C Bảo vệ quyền lợi D Thực quyền tự Câu 9: Nam công dân từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiệ thực pháp luật nào? ĩ vụ quân sự, thuộc hình thức A Tuân thủ pháp luật B Áp dụng pháp luật C Sử dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 10: Vi phạm hình là: A Hành vi nguy hiểm cho xã hội C Hà v t Câu 11: ô A ó â đối nguy hiểm ho xã hội D Hà ì đẳng quyề ĩ vụ B có quyề v đặc biệt nguy hiểm cho xã hội ĩ vụ ó ĩ ọi công dân u u C có quyề W: www.hoc247.net B Hành vi nguy hiểm cho xã hội ĩ vụ giống F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai D ì đẳng quyề Câu 12: Có ĩ vụ t quy định pháp luật đ ạn thực pháp luật: A B C D Câu 13: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu: A Là hành vi trái pháp luật B D ó ă ực trách nhiệm pháp lý thực C Lỗi chủ thể D Là hành vi trái pháp luật, có lỗ , ó ă ực trách nhiệm pháp lý thực Câu 14: Vi phạm dân hành vi: A Xâm phạm quan hệ nhân thân B Xâm phạm quan hệ sở hữu C Xâm phạm quan hệ tài sản D Xâm phạm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân Câu 15: Mối quan hệ pháp luật với trị là: A Mối quan hệ vai trò ý chí củ đảng cầm quyền với pháp luật B Mối quan hệ giữ t t ởng.qu đ ểm củ đảng cầm quyền pháp luật củ C Mối quan hệ giữ đ ờng lối củ đảng cầm quyền pháp luật củ à ớc ớc D Chính trị gốc pháp luật Câu 16: N ời có hành vi gây tổn hại sức khỏe củ ời khác thì: A Phải chịu trách nhiệm hành B Phải chịu trách nhiệm hình C Phải chịu trách nhiệm dân D Phải chịu trách nhiệm hình trách nhiệm dân Câu 17: Họ s đủ 16 tuổ đ ợc phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bao nhiêu? A Trên 90 cm3 B D ới 50 cm3 C 90 cm3 D Từ 50 cm3 đến 70 cm3 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 18: Pháp luật t ệ để ớc: A Bảo vệ chế độ xã hội B Bảo vệ tài sản củ C Quản lý xã hội D Bảo vệ hòa bình ớc Câu 19: Khi thuê nhà củ ô T, ô tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông T Hành vi ông A hành vi vi phạm A hình Câu 20: N A B dân u u u t u B Quy đ C v s s v A S u t u B H u i ,v đ u t D u v đ t quy u v B T u t .Đ u v ,t ,v uđ Câu 22: u t H đ tđ đ u t ơđ u y u vơ : đ C Tu t u u C Quy t D t u t A N uy t đ D kỉ luật : đ D Quy đ Câu 21: u t v quy t C hành u s tr s s t ,t t u Câu 23: Hình thức áp dụng pháp luật: A Do mọ â , qu B D qu , ô C D qu D D qu , ô ứ , tổ chức thực ớc thực ớc có thẩm quyền thực ứ Câu 24: Pháp luật ó v trò ... A  a 2 B  a 12 C  a D  a ĐÁP ÁN Mã đề 1 02 1B 11A 21 A 31B 41C 2A 12C 22 B 32A 42C 3C 13D 23 D 33D 43D 4B 14A 24 C 34B 44B 5A 15D 25 D 35A 45A 6C 16C 26 C 36D 46A 7A 17B 27 C 37D 47C 8C 18C 28 C 38D... phức là: Câu 26  i A B 2  5i C 2  5i D  5i 29 29 A y  x 2 1 x  + D M(-3 ;2; -2) B y  10 Câu 27 .Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tam giác ABC có A 1;0;0  , B  0; 2; 0  , C  3;0;... 1 2 A M(3;-1;4) B M(-1;1;0) C M(1;0 ;2) Câu 25 Bảng biến thi n sau hàm số x y’ y  -1 +   x 1 2x  2x  C y  D y  2x  x 1 x 1 Câu 26 .Số đối số phức z   5i là:  i B 2  5i C 2 
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt vinh loc thanh hoa lan 2, bo de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt vinh loc thanh hoa lan 2,

Hình ảnh liên quan

Cõu 45. Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ: - bo de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt vinh loc thanh hoa lan 2

u.

45. Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cõu 45: Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ: - bo de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt vinh loc thanh hoa lan 2

u.

45: Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ: Xem tại trang 12 của tài liệu.