0

Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

33 138 0
 • Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:01

Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN GDCD – KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHXH Câu 1: A S t u C T v u t B Tu u t D t u u t u u t Câu 2: N ời phải chịu trách nhiệm hành vi phạm hành mà gây t quy định pháp luật có độ tuổi là: A Từ đủ 18 tuổi trở lên B Từ 18 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 14 tuổi trở lên Câu 3: t uđ A T u t u t D u Câu 4: Cố ý đá ây t A kỉ luật t vu B S u t tí B hành v u à: u t C Tu t u ặng hành vi vi phạm C hình D dân Câu 5: Nguồn gốc pháp luật là: A Phong tục,tập quán sinh hoạt truyền thố vă óa dân tộc B Ý chí lợi ích giai cấp thống trị C Là quy tắc xử tr phạm pháp luật đời sống xã hội, đ ợ ớc ghi nhận thành quy D Đạ đức gốc pháp luật Câu 6: Trách nhiệm củ W: www.hoc247.net ớc việc bả đảm quyề F: www.facebook.com/hoc247.net ì T: 098 1821 807 đẳng củ ô â tr ớc Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai pháp luật thể qua việc: A Quy định quyề B Tạ r ĩ vụ công dân Hiến pháp Luật đ ều kiện bả đảm cho công dân thực quyề C Không ngừ đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật D Tất ì đẳ trê Câu 7: Tòa án xét xử vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộ giữ chức vụ ì Đ ều thể quyề ì đẳng công dân? A Bì đẳng quyền tự chủ kinh doanh B Bì đẳng n C Bì đẳng trách nhiệm pháp lý D Bì đẳng quyề Câu 8: Pháp luật tr ớc pháp luật ời bị xét xử ai, ĩ vụ kinh doanh động t ệ để công dân A Tự bảo vệ B Thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp C Bảo vệ quyền lợi D Thực quyền tự Câu 9: Nam công dân từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiệ thực pháp luật nào? ĩ vụ quân sự, thuộc hình thức A Tuân thủ pháp luật B Áp dụng pháp luật C Sử dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 10: Vi phạm hình là: A Hành vi nguy hiểm cho xã hội C Hà v t Câu 11: ô A ó â đối nguy hiểm ho xã hội D Hà ì đẳng quyề ĩ vụ B có quyề v đặc biệt nguy hiểm cho xã hội ĩ vụ ó ĩ ọi công dân u u C có quyề W: www.hoc247.net B Hành vi nguy hiểm cho xã hội ĩ vụ giống F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai D ì đẳng quyề Câu 12: Có ĩ vụ t quy định pháp luật đ ạn thực pháp luật: A B C D Câu 13: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu: A Là hành vi trái pháp luật B D ó ă ực trách nhiệm pháp lý thực C Lỗi chủ thể D Là hành vi trái pháp luật, có lỗ , ó ă ực trách nhiệm pháp lý thực Câu 14: Vi phạm dân hành vi: A Xâm phạm quan hệ nhân thân B Xâm phạm quan hệ sở hữu C Xâm phạm quan hệ tài sản D Xâm phạm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân Câu 15: Mối quan hệ pháp luật với trị là: A Mối quan hệ vai trò ý chí củ đảng cầm quyền với pháp luật B Mối quan hệ giữ t t ởng.qu đ ểm củ đảng cầm quyền pháp luật củ C Mối quan hệ giữ đ ờng lối củ đảng cầm quyền pháp luật củ à ớc ớc D Chính trị gốc pháp luật Câu 16: N ời có hành vi gây tổn hại sức khỏe củ ời khác thì: A Phải chịu trách nhiệm hành B Phải chịu trách nhiệm hình C Phải chịu trách nhiệm dân D Phải chịu trách nhiệm hình trách nhiệm dân Câu 17: Họ s đủ 16 tuổ đ ợc phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bao nhiêu? A Trên 90 cm3 B D ới 50 cm3 C 90 cm3 D Từ 50 cm3 đến 70 cm3 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 18: Pháp luật t ệ để ớc: A Bảo vệ chế độ xã hội B Bảo vệ tài sản củ C Quản lý xã hội D Bảo vệ hòa bình ớc Câu 19: Khi thuê nhà củ ô T, ô tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông T Hành vi ông A hành vi vi phạm A hình Câu 20: N A B dân u u u t u B Quy đ C v s s v A S u t u B H u i ,v đ u t D u v đ t quy u v B T u t .Đ u v ,t ,v uđ Câu 22: u t H đ tđ đ u t ơđ u y u vơ : đ C Tu t u u C Quy t D t u t A N uy t đ D kỉ luật : đ D Quy đ Câu 21: u t v quy t C hành u s tr s s t ,t t u Câu 23: Hình thức áp dụng pháp luật: A Do mọ â , qu B D qu , ô C D qu D D qu , ô ứ , tổ chức thực ớc thực ớc có thẩm quyền thực ứ Câu 24: Pháp luật ó v trò có thẩm quyền thực t ế công dân? A Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 Sỏch Gii Ngi Thy ca bn https://sachgiai.com/ S GIO DC & O TO HềA BèNH TRNG THPT NAM LNG SN THI TH 01 THI TH THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt ( thi gm cú 50 cõu trc nghim) Cõu Cỏc khong nghch bin ca hm s y x 2x l A ( 2; 0) v (2; ) C ( ; 2) v (0;2) B ( 1; 0) v (1; ) D ( ; 1) v (1; ) Cõu Tỡm giỏ tr ca tham s m hm s y x ng bin trờn (-2;+ ) x m B m A m < D m -2 C m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình, Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình,

Hình ảnh liên quan

Cõu 10. Cho hàm số cú bảng biến thiờn ở hỡnh bờn. Khẳng định nào sau đõy là khẳng định sai? A - Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

u.

10. Cho hàm số cú bảng biến thiờn ở hỡnh bờn. Khẳng định nào sau đõy là khẳng định sai? A Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cõu 27. Bảng biến thiờn sau đõy là của hàm số nào? - Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

u.

27. Bảng biến thiờn sau đõy là của hàm số nào? Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cõu 2. Cho hàm số fx  xỏc định và liờn trục trờn cú bảng biến thiờn X        -2                2          y’      -     0      +         0      + - Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

u.

2. Cho hàm số fx  xỏc định và liờn trục trờn cú bảng biến thiờn X  -2 2  y’ - 0 + 0 + Xem tại trang 15 của tài liệu.
Cõu 8: Cho hàm số y= f(x) liờn tục và xỏc định trờn R và cú bảng biến thiờn sau. Khẳng định nào sau đõy - Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

u.

8: Cho hàm số y= f(x) liờn tục và xỏc định trờn R và cú bảng biến thiờn sau. Khẳng định nào sau đõy Xem tại trang 27 của tài liệu.
lim )à lim 1 - Bộ 5 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình

lim.

à lim 1 Xem tại trang 27 của tài liệu.