0

BC QTCT 6 thang 2017 Tya

11 114 0
 • BC QTCT 6 thang 2017 Tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:14

đảng uỷ xã văn PHONG uỷ ban kiểm tra * Số - BC/UB KT đảng cộng sản việt nam Văn phong Ngày 10 tháng năm 2014 Báo cáo CễNG TC KIM TRA, GIM ST THNG U NM , NHIM V KIM TRA, GIM ST THNG CUI NM 2014 Sỏu tháng đầu năm 2014 có ý nghĩa quan trọng, l nm tip tc thc hin cỏc tiờu xõy dng nụng thụn mi, v chun b cho cụng tỏc dn in i tha, từ nội dung nhiệm vụ đặt cho công tác xây dựng ảng nói chung, công tác kiểm tra nói riêng quan trọng, song đợc quan tâm lãnh đạo BCH Đảng bộ, đạo thờng xuyên UBKT Huyện uỷ huyện Nho Quan, nỗ lực phấn đấu đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng toàn Đảng xã t đợc kết tơng đối toàn diện theo quy định điều lệ Đảng đợc thể là: Phần thứ Kết công tác kiểm tra , giám sát tháng đầu năm 2014 I/ Thực nhiệm vụ theo điều lệ đảng quy định: 1- Kiểm tra t chc ng cp di thc hin nhim v kim tra Sỏu tháng đầu năm 2014 Uỷ Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra 01 t chc ng cp di thc hin nhim v kim tra ni dung kim tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin nhim v cụng tỏc kim tra i vi ban chi u chi b thụn Chỏt Qua kim tra kt lun ban chi u chi b thụn Chỏt thc hin tt vic lónh o, ch o v t chc thc hin nhim v cụng tỏc kim tra 3- Kiểm tra thu- chi tài Đảng tháng đầu năm 2014 UBKT Đảng uỷ tiến hành kiểm tra việc thu, chi tài Đảng Ban chi uỷ, chi trng trung hc c s Vn Phong , qua kiểm tra việc thu nộp, sử dụng đảng phí chi từ ngày 01/01/2013 - 31/12/ 2013 hầu hết đồng chí đảng viên chấp hành thực tốt chế độ đóng đảng phí theo quy định, đồng chí đảng viên không nộp Việc sử dụng đảng phí chi sinh hoạt hàng tháng mục đích sử dụng Tuy nhiên Việc thu, đảng phí chi cha thu theo ỳng quy định, Sổ thu, chi đảng phí ghi thu, ghi chi cha theo hệ thống kế toán * Với khuyết điểm đồng chí bí th chi vi phạm khuyết điểm việc quản lý thu, đảng phí nhng cha đến mức phải xem xét chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm II/ Thực chức tham mu làm nhiệm vụ Đảng uỷ giao: 1-Tham mu giúp cấp uỷ thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, Điều lệ Đảng Sỏu tháng đầu năm 2014 Đảng uỷ giao cho Uỷ ban kiểm tra, kiểm tra theo điều 30 điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, ó kim tra c chi b ú : Kim tra chi b theo chng trỡnh v chi b theo k hoch ca huyn u * Về nội dung kiểm tra: - Kim tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin cuc ng, Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh i vi chi u chi b trng Mm Non.Qua kim tra kt lun Ban chi u chi b ó lónh o, ch o v t chc thc hin tt cuc ng - Kiểm tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin ngh quyt 10 ca tnh v cụng tỏc gim nghốo i vi ban chi u chi b thụn An Thng Qua kim tra cụng tỏc gim nghốo thụn An Thng cú gim v t theo tiờu xõy dng nụng thụn mi - Kim tra chi b th Chỏt v thụn Trung ụng ni dung kim tra v vic thi hnh iu l ng Qua kim tra cỏc chi b u thc hin tt vic thi hnh iu l ng * Tóm lại: Sỏu tháng đầu năm 2014 qua kiểm tra tổ chức Đảng toàn Đảng chi có chuyển biến rõ nét so với năm trớc Ngay từ đầu năm Uỷ Ban kiểm tra xác định đợc nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, từ chủ động xây dựng chơng trình kế hoạch kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm, tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể chi bộ, bảo đảm quy trình, phơng pháp tiến hành kiểm tra Qua kiểm tra có tác dụng giáo dục ngăn ngừa khuyết điểm vi phạm Đảng viên tổ chức đảng, hệ thống sổ sách chi đợc đảm bảo quy định, từ tăng cờng vai trò lãnh đạo đoàn kết thống nội Đảng 2- Thực nhiệm vụ cấp uỷ giao: Sỏu tháng đầu năm 2014 Uỷ Ban kiểm tra tham mu với cấp uỷ xây dựng chơng trình công tác kiểm tra năm 2014 UBKT tiến hành kiểm tra đợc 01 chi Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực thị nghị cấp trên, việc thực nghị chi Qua kiểm tra giúp chi uỷ chi nắm bắt tình hình sở chi thực thị, nghị Đảng, sách pháp luật nhà nớc , đồng thời mặt thực cha tốt cần khắc phục, uốn nắn kịp thời lệch lạc khuyết điểm, từ nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng việc thực nhiệm vụ trị địa phơng III/ Công tác xây dựng ngành: UBKT Đảng uỷ trì giao ban tháng, đồng chí đúc rút đợc kinh nghiệm thực tiễn, chấp hành tốt chủ trơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nớc quy định địa phơng, đồng thời nêu cao tính tiền phong gơng mẫu, thể rõ trách nhiệm, có ý ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LƯƠNG Số: /BC - UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Minh Lương, ngày tháng năm 2017 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2017 Phần thứ (BẢN CHÍNH THỨC) ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG ĐẦU NĂM Sáu tháng đầu năm 2017 xã Minh Lương thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội điều kiện có nhiều thuận lợi Tình hình kinh tế xã hội nước nói chung giữ ổn định tiếp tục tăng trưởng Thời tiết, khí hậu tương đối thuận lợi thích hợp cho trồng phát triển, tiếp tục đem lại vụ lúa cho xuất cao Trên địa bàn xã Bưởi nhân dân tập trung trọng từ việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thụ phấn bổ xung, năm 2017 đánh giá xuất cao năm 2016 Đội ngũ cán công chức xã ổn định nhiệt tình chủ động công việc, hoàn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, có số khó khăn là: Cây chè truyền thống giá không ổn định, sâu bệnh phát triển nhiều, nhân dân không ý đầu tư chăm sóc nên diện tích sản lượng chè búp tươi giảm nhiều so với bình quân hàng năm Giá thực phẩm không ổn định, giá thịt lợn giảm mạnh xuống đến mức thấp phạm vi nước, việc đầu tư chăn nuôi người dân bị thua lỗ nặng nề, tiêu thụ thị trường, từ ảnh hưởng lớn đến thu nhập người dân địa bàn toàn xã Môi trường ngày ô nhiễm ý thức người dân nhiều hạn chế Kinh tế thị trường có nhiều biến đổi phức tạp khó lường Song, với tâm cấp lãnh đạo, đạo điều hành cấp ủy, quyền, MTTQ tổ chức đoàn thể với nỗ lực cố gắng toàn thể nhân dân xã Nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh xã tiếp tục ổn định giữ vững Những kết thực lĩnh vực chủ yếu sau: I Lĩnh vực kinh tế: Sản xuất nông - Lâm nghiệp, thủy sản xây dựng nông thôn - Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng lương thực đạt 154,01 ha, đạt 50,9% KH năm Trong diện tích lúa 116,3 ha, đạt 50% KH; xuất 56,7 tạ/ha, đạt 113% KH, đạt 100,2% so kỳ; sản lượng thóc 659,4 tấn, đạt 56,7 % KH Cây ngô diện tích là: 1,31 ha, đạt 13,1% KH; sản lượng đạt 5,5 Cây sắn 27,5 ha, rau màu loại 8,9 Triển khai chương trình chăm sóc, thụ phấn bổ xung cho bưởi đặc sản hiệu Diện tích chè không ổn định khó khăn tiêu thụ nên nhân dân không trú trọng chăm sóc, sản lượng chè búp tươi giảm nhiều so bình quân hàng năm - Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu 129 con, đạt 99,2% KH, giảm 22 so kỳ Đàn bò 169 con, đạt 98,2 % KH, tăng 7con so kỳ Đàn lợn 6.208 con, đạt 77,6 % KH năm, tăng 2.957 so với kỳ; đàn gia cầm 52.281 con, đạt 87,1% KH, tăng 8.781 so với kỳ Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 24,1 - Về lâm nghiệp: Tập trung đạo trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác phòng chống cháy rừng Sáu tháng đầu năm trồng rừng tập trung 50 đạt 83,3% KH năm, trồng rừng theo dự án 36,9 ha; nhân dân tự trồng 13,1ha Trồng phân tán 2.000 đạt 133,3% KH - Công tác thú y, bảo vệ thực vật công tác khuyến nông: Được triển khai thực có hiệu quả, tổ chức tiêm phòng vác cho đàn vật nuôi đợt I năm 2017 gồm: Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò 23 con, vác xin dại cho đàn chó, mèo 385con Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc 147.500m Công tác kiểm tra đồng ruộng, chủ động phát sâu bệnh chuột phá hại lúa loại trồng trì thường xuyên Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh thụ phấn bổ xung cho bưởi lớp chăm sóc phòng trừ bệnh cho lúa với 160 lượt người tham gia - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Công tác đạo, tuyên truyền thực chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn trọng Tiếp tục rà soát tiêu chí để triển khai tổ chức thực phấn đấu hết năm 2017 đạt thêm tiêu chí (tiêu chí số giáo dục, tiêu chí số nhà dân cư) Sản xuất công nghiệp - TTCN - xây dựng - GTTL Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng tháng đầu năm ước đạt 3,1 tỷ đồng, đạt khoảng 64% so kỳ Các sản phẩm chủ yếu xây dựng bản; ngành dịch vụ bán lẻ hàng hóa Tập trung đạo phát triển CN - TTCN địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ doanh nghiệp mở rộng sản xuất Duy trì tốt phiên chợ trung tâm thu hút nhiều hộ tới kinh doanh tạo nhiều mặt hàng phong phú TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHƯƠNG 6 “CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU” Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tiến Dũng Sinh viên thực hiện : Nhóm 1 Họ Và Tên MSSV Lớp 1. Nguyễn Thanh Bình 2011 4051 QTKD -K56 2. Nguyễn Thị Diệu 2011 4060 QTKD -K56 3. Khuất Thị Thu 2011 4168 QTKD -K56 4. Nguyễn Thị Thảo 2011 4157 QTKD -K56 5. Trần Trung Toàn 2011 4373 QTKD -K56 6. Trương Văn Thắng 2011 4355 QTKD -K56 THÀNH VIÊN NHÓM 1 NỘI DUNG Ma trận thương hiệu Thiết kế chiến lược thương hiệu Sự liên tưởng thương hiệu PHẦN I: MA TRẬN THƯƠNG HIỆU I II III IV A B … M 1. Khái niệm - Cỡ thị trường - Sự phát triển của thị trường - Vòng đời sản phẩm Chu kỳ doanh thu - Mùa vụ kinh doanh - Lợi nhuận - Sự đe dọa từ người mới - Khả năng thương lượng của khách hang - Khả năng thương lượng của nhà cung cấp - Cạnh tranh về máy móc,công nghệ hiện tại - Áp lực từ sản phẩm thay thế - Năng suất - Môi trường công nghệ - Môi trường chính trị - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp luật - Môi trường xã hội I) Các yếu tố thị trường tổng hợp III) Các yếu tố môi trường Các yếu tố ảnh hưởng tới sức hút của sản phẩm 2. Bề rộng của chiến lược thương hiệu II) Các yếu tố công nghiệp [...]... hợp các yếu tố thương hiệu Thực thể đơn lẻ Thống trị ngang bằng Công ty thống trị Thương hiệu thống trị Thống trị hỗn hợp Liên kết các yếu tố thương hiệu với đa sản phẩm  Photosmart  Jet THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH MARKETING HỖ TRỢ Nâng cao nhận thức và hình ảnh •Sự liên hệ •Sự khác biệt Các chương trình tiếp thị •Nâng cao nhận thức của công ty •Niềm tin và sự uy tín của công ty •Quảng cáo cho sản... tưởng thương hiệu 1.Thuộc tính, lợi ích của sản phẩm 2 Liên tưởng về sự đổi mới 3 Khách hàng và các mối quan hệ 4 Giá trị và các chương trình 4.1 Green Marketing Tái chế nhựa và sử dụng bao bì có nguồn gốc tự nhiên 3.2 Cause-related Marketing 10 công ty uy tín nhất thế giới (Theo Tạp chí chuyên xếp hạng Interbrand) III THIẾT KẾ MỘT CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN CẤP THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ CHƯƠNGbOno rv cp Duoc HAu ctANG coNG HoA xA HQtcnU rucsla vtFT NAM DQc lQp so, 53.1 /DHG-FN - Tr,r CAn Tho, - Hanh ph0c nsaytt th6ng 07 ndn 2017 BAo cAo rirun HINH QUAN TRI cONG Ty c0 eHAN Dt/qc nAu cr,nr,rc (6 thdng/2017) Kinh g&i: - Uy ban Chring kho5n Nhi nu6c - Sd Giao dich Ghri,ng kho6n Tp HCM Tdn c6ng ty: C6ng ty C6 phAn Ducrc HAu Giang Dla chi tru sd chtnh: 288 Bis Nguy6n Vdn ci, p An Hda, Di6n thoai: 02923 891433 Fax 02923 B9S2O9 e Ninh Kidu, Tp cAn Thcy Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn V6n didu E: 1.302.460.710.000 d6ng M5 ch0ng kho5n: DHG l Hoqt tlQng Srr cia Dqi hgi ddng c6 d6ng: I Nghiquy6t l oolzorztruo.oHoco Ngiy N9i dung 1810412017 hQi Odng c6 d6ng thuong ni6n 2016 I th6ng qua c6c nQi dung: ]Dai lI | I I || 860 c6o c0a HEi 06ng qudn tri vd d6nh Sie k6t qud hoat d6ng cOa C6ng ty nim 2016; Hoat dqng vd thir lao crla HOQT ndm 2016; K6 hoach ttAu tu ndm 2017 vd chi tieu kinh doanh ndm 2017 Bao cdo cia Ban Ki6m soat ndm 2016 I I- I B,1o cdo tAi chinh hop nhAt ndm 2016 dd kiCm toen Td trinh ph6n ph6i tEi nhuQn ndm 2016 va k6 hoach ph6n ph6i tEi nhuan ndm2O17 I To trinh l,ra chon ctcrn vi ki6m todn dqc lt6peaoceotai chinh ndm20j7 I qua phuong 6n mua tqi c6 phi6u l- Th6ngquv 0e b6n uu dii cho ngudi tao dQng | qua phuong 6n ph6t hdnh c6 phi6, | - fnOng tang v6n c6 phAn rir ngudn v6n chri sd I e6 I hou Ti t9 phdt hdnh 2:.1 qua viec mi6n nhiem thdnh vi6n l- fhOng HDOT nhiem k! |t (2014-2018) a6i voi ua I oins Pham Minh Loan k6 tir I ] I I I I I I I I I I I I 20107120'16 Thứ Năm của bạn (19/6/2014) Xuất bản: 16:18, Thứ Tư, 18/06/2014 . . Tử vi 12 cung hoàng đạo tháng 6/2014 Khám phá những bí mật của bản thân từ tên và ngày sinh của bạn. Bạch Dương (21/3 – 19/4) Hôm nay, Bạch Dương luôn cảm nhận được mong muốn sáng tạo, và chỉ với những công việc hay công cụ đơn giản, bạn cũng thỏa mong muốn của mình. Trong ngày, hãy tự tin khoe những thành công mà bạn có được với mọi người, bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó và có quyền tự hào về nó. Kim Ngưu (20/4 – 20/5) Kim Ngưu à đôi khi bạn cũng nên tằn tiện và bảo thủ một chút, điều này sẽ có ích cho bạn trong ngày thứ năm này đấy. Đây là ngày mà những điều mới mẻ trở nên quá mạo hiểm, hãy để sự thay đổi đến thật chậm rãi thôi nhé. Song Tử (21/5 – 21/6) Song Tử thân mến, có những điều rất đơn giản trong cuộc sống cần phải ý thức và hiểu rõ mà đôi khi bạn lại quên và không để ý. Cụ thể đó chính là không gian sống, cuộc sống riêng của mỗi người. Có những lúc bạn có thể đóng góp ý kiến với mong muốn là sẽ giúp họ có cuộc sống tốt hơn, nhưng sau cùng bạn cần phải tôn trọng thế giới của họ, tôn trọng cuộc sống của họ và không nên can thiệp quá sâu vào đó. Cự Giải (22/6 – 22/7) Hôm nay là một ngày khá rắc rối và phiền phức, dường như tâm hồn của bạn đang náo loạn và biểu tình dữ dội vậy. Có quá nhiều sự lựa chọn và thật khó để tìm ra được một quyết định đúng đắn nhất. Bạn cứ suy nghĩ, "vò đầu bức tóc" mãi. Vậy thì hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói từ con tim, từ trực giác và từ chính niềm tin của mình, chúng sẽ dẫn đường. Sư Tử (23/7 – 22/8) Một ngày hứa hẹn của Sư Tử, bạn có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, và mọi người sẽ tìm đến với bạn để được giúp đỡ. Với trái tim biết lắng nghe, chia sẻ, bạn đến gần hơn với tất cả và được họ đánh giá cao. Xử Nữ (23/8 – 22/9) Sự khéo léo khi dàn xếp sẽ giúp Xử Nữ tránh được những xích mích không đáng có. Trong ngày, bạn nên tìm cho mình cách làm khoa học để giải quyết mọi việc nhanh chóng mà không cần khuấy động mọi thứ lên quá nhiều. Thiên Bình (23/9 – 22/10) Nếu Thiên Bình cho rằng đã quá trễ để sửa chữa sai lầm hay để hàn gắn lại một mối quan hệ vốn đã có những rạn nứt trước đây thì có lẽ bạn đã sai lầm rồi đó, không có gì là quá trễ cả, quan trọng là bạn có sẵn sàng thực hiện điều đó hay không. Bằng cách hiểu rõ điều này, bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi khi gánh trên vai nhiều trọng trách cũng như những nhiệm vụ khó khăn. Việc cố gắng khắc phục được những thiếu sót trước đây mới là điều đáng khen và khích lệ. Bò Cạp (23/10 – 21/11) Một điều bất ngờ xảy đến trong ngày hôm nay. Bò Cạp đừng hoang mang và hoảng hốt nhé, đôi khi bạn cũng cần những cơn chấn động như thế trong cuộc sống của bạn bởi vì đó là một trong những giai đoạn của cả quá trình để làm cho cuộc đời của bạn trở nên tốt hơn. Nếu như không có cái gì đó khuấy động thì bạn sẽ có cảm giác như mình đang bị mắt kẹt và trở nên thụ động hơn. Nhân Mã (22/11 – 21/12) Trái với thói quen kiểm soát mọi thứ, ngày hôm nay, Nhân Mã để mọi việc trôi qua tự nhiên. Rõ ràng rồi, không phải lúc nào bạn cũng phải làm việc, không phải lúc nào cũng có thể để sự lo lắng khiến mình stress. Hãy dõi theo mọi người, họ sẽ dạy cho bạn những bài học giá trị về đời sống. • 4 cung hoàng đạo có khả năng trở thành tỷ phú • Tiết lộ cách lái xe của 12 chòm sao • Ưu điểm tuyệt vời nhất của 12 cung hoàng đạo • Cung hoàng đạo nào mập mờ trong chuyện tình cảm nhất? • Ngày sinh của bạn thuộc TRẦN HOÀI THANH Digitally signed by TRẦN HOÀI THANH DN: c=VN, st=Quảng Nam, l=TP Tam Kỳ, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM, ou=Ban Tổng Giám Đốc, cn=TRẦN HOÀI THANH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:201 224593 Date: 2014.07.11 14:20:20 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 26-27 LôI Đường Đồng Khởi Hòa Phú TP TDM BD BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến UBND XÃ PHÚ ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHỐI VHXH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhú Điền , ngày 02 tháng 6 năm 2013BÁO CÁOCông tác 06 tháng năm 2013 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2013Thực hiện công văn số 487/UBND-NC ngày 22/4/2013 của huyện Tân Phúvề việc báo cáo tính hình KTXH – ANQP 06 tháng đầu năm 2013 và phươnghướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013.Thực hiện công văn số 14/CV-UBND ngày 02/5/2013 về việc báo cáo tìnhhình KTXH – ANQP 06 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 06 thángcuối năm 2013.Khối VHXH xin báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2013 cụ thể như sau:I. KHỐI GIÁO DỤC .1. Duy trì tốt sỹ số : Năm học 2012 – 2013 cụ thể của các trường: - Trường mần non: Tổng số học sinh có: có 338/344 trẻ đạt 98.26% so kếhoạch; so cùng kỳ đạt 95,75%. Trường hiện có 39 lao động (giảm 2 lao động socùng kỳ). Trong đó giáo viên 23 người, BGH: 3 người, công nhân viên 13.*Tình hình thu chi các loại quỹ: Học phí: 32.725.000đ đạt 100% so kế hoạch,so cùng kỳ; Quỹ hội: 13.040.000đ đạt 100% so kế hoạch, so cùng kỳ.-Trường TH Phú Điền: Tổng số học sinh có 608/618 đạt 98.38% so kếhoạch, so cùng kỳ đạt 90.71% . (so đầu năm giảm 10 học sinh – lý do: Chuyểntrường).*Tinh hình thu chi các loại quỹ: Quỹ hội: 23.640.000đ đạt 93,7% so kế hoạch;so cùng kỳ 69,83%. . Trường hiện có tổng số Lao động 39 người, chia ra BGH 3 người. Giáoviên đứng lớp 27 người, công nhân viên: 04. còn lại nhân viên làm công tác khác.- Trường THCS Đồng Hiệp: Tổng số học có 506/536 đạt 94.4% so cùngkỳ đạt 100.19% (So đầu năm giảm 13 hoc sinh – lý do: Chuyển trường theo giađình)*Tinh hình thu chi các loại quỹ: Học phí: 39.759.000đ đạt 65% so kế hoạch;so cùng kỳ đạt 60% Quỹ hội: 18.000.000đ đạt 81,9% so kế hoạch, so cùng kỳ đạt168%- Trường hiện có tổng số Lao động 38 người, chia ra BGH 2 người. Giáoviên trực tiếp 26 người, giáo viên làm công tác khác 04 người. còn lại nhân viênlàm công tác khác. 2. Chất lượng giáo dục: 1+ Các trường đã tổ chức thi học kỳ I, kỳ II, tổng kết năm học 2012-2013 chocác em học sinh. Kết quả tổng kết năm học 2012-2013: - Trường mầm non: 100% các em được lên lớp 1, tỷ lệ bé ngoan đạt 97.37%,tỷ lệ chuyên cần đạt 97.47%.- Trường tiểu học: giỏi 259 đạt 42.6% khá 229 đạt 37.7% TB 118 đạt 19.4%yếu 2 chiếm 0.3%.- Trường THCS: giỏi 63 đạt 12.5% khá 161 đạt 31.8% TB 248 đạt 49% yếu 31 chiếm 6.1% và kém 3 chiếm 0.6%.II. Y tế:- Tiêm chủng mở rộng đủ 06 mũi: 54 cháu- Tổng số lần khám phụ khoa: 262 chị- Tổng số người chữa phụ khoa: 25 người.- Số bệnh nhân tâm thần phân liệt: 23 người- Tổng số người có thai: 124- Tổng số lần khám thai: 176- Tổng số lần khám bệnh: 4810 lượt người (Trong đó khám BHYT 3138 lượtngười)- Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến: 185 người.III. Công tác DSGĐ & TE: * Công tác dân số - KHHGĐ: - Tổng số người sinh: 70 người - Số người chết trong quý là: 5 người.- Số cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ: 1.132* Công tác GĐTE:- Số thẻ BHYT trẻ em đưới 6 tuổi còn hạn: 965 thẻ, bổ sung là 14 thẻ số thẻ hếthạn là 7.- Số trẻ em dưới 16 tuổi là 3527 em/ 2033 hộ, trong đó số trẻ em từ 0-1 tuổi là 46em, chiếm tỷ lệ 1.5%, số trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi là 726 em, chiếm tỷ lệ 20.6%. Trẻem khuyết tật: 06 em. Trẻ em mồ côi: 10 em (mồ côi cha mẹ là:02 em). Trẻ emngười dân tộc: 7 em. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 153 trẻ em.- Nhận và cấp đồng phục cho nhóm phòng chống bạo lực gia đình (nhóm 3, ấp 3).- Kiểm tra Cụng ty C phn Dõy v Cỏp in Taya Vit Nam S : 01/9-713/Taya-bc CNG Hề A X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc Biờn Hũa, ngy 09 thỏng 07 nm 2013 B O C O TèNH HèNH QUN TR Cễ NG TY (6 thỏng nm 2013) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc - S Giao dch Chng khoỏn Tp.HCM - Tờn cụng ty niờm yt: Cụng ty C phn Dõy v Cỏp in Taya Vit Nam - a ch tr s chớnh: S 1, ng 1A, khu cụng nghip Biờn Hũa II, Biờn Hũa, ng Nai - in thoi: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388 Email: vndnstock@mail.taya.com.tw - Vn iu l: 279.013.770.000 VND - Mó chng khoỏn: TYA I Hot ng ca Hi ng qun tr: (Bỏo cỏo thỏng nm 2013) Cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Nhằm giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công ty và thưc thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông - BC QTCT 6 thang 2017 Tya

h.

ằm giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công ty và thưc thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Xem tại trang 2 của tài liệu.
đánh giá tình hình quản trị công ty và hoạt động sản xuất kinh đoanh của Tổng Giám đốc điều hành - BC QTCT 6 thang 2017 Tya

nh.

giá tình hình quản trị công ty và hoạt động sản xuất kinh đoanh của Tổng Giám đốc điều hành Xem tại trang 3 của tài liệu.