0

BAO CAO QTCT 6 THANG 2013 TYA

7 139 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:32

UBND XÃ PHÚ ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHỐI VHXH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhú Điền , ngày 02 tháng 6 năm 2013BÁO CÁOCông tác 06 tháng năm 2013 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2013Thực hiện công văn số 487/UBND-NC ngày 22/4/2013 của huyện Tân Phúvề việc báo cáo tính hình KTXH – ANQP 06 tháng đầu năm 2013 và phươnghướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013.Thực hiện công văn số 14/CV-UBND ngày 02/5/2013 về việc báo cáo tìnhhình KTXH – ANQP 06 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 06 thángcuối năm 2013.Khối VHXH xin báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2013 cụ thể như sau:I. KHỐI GIÁO DỤC .1. Duy trì tốt sỹ số : Năm học 2012 – 2013 cụ thể của các trường: - Trường mần non: Tổng số học sinh có: có 338/344 trẻ đạt 98.26% so kếhoạch; so cùng kỳ đạt 95,75%. Trường hiện có 39 lao động (giảm 2 lao động socùng kỳ). Trong đó giáo viên 23 người, BGH: 3 người, công nhân viên 13.*Tình hình thu chi các loại quỹ: Học phí: 32.725.000đ đạt 100% so kế hoạch,so cùng kỳ; Quỹ hội: 13.040.000đ đạt 100% so kế hoạch, so cùng kỳ.-Trường TH Phú Điền: Tổng số học sinh có 608/618 đạt 98.38% so kếhoạch, so cùng kỳ đạt 90.71% . (so đầu năm giảm 10 học sinh – lý do: Chuyểntrường).*Tinh hình thu chi các loại quỹ: Quỹ hội: 23.640.000đ đạt 93,7% so kế hoạch;so cùng kỳ 69,83%. . Trường hiện có tổng số Lao động 39 người, chia ra BGH 3 người. Giáoviên đứng lớp 27 người, công nhân viên: 04. còn lại nhân viên làm công tác khác.- Trường THCS Đồng Hiệp: Tổng số học có 506/536 đạt 94.4% so cùngkỳ đạt 100.19% (So đầu năm giảm 13 hoc sinh – lý do: Chuyển trường theo giađình)*Tinh hình thu chi các loại quỹ: Học phí: 39.759.000đ đạt 65% so kế hoạch;so cùng kỳ đạt 60% Quỹ hội: 18.000.000đ đạt 81,9% so kế hoạch, so cùng kỳ đạt168%- Trường hiện có tổng số Lao động 38 người, chia ra BGH 2 người. Giáoviên trực tiếp 26 người, giáo viên làm công tác khác 04 người. còn lại nhân viênlàm công tác khác. 2. Chất lượng giáo dục: 1+ Các trường đã tổ chức thi học kỳ I, kỳ II, tổng kết năm học 2012-2013 chocác em học sinh. Kết quả tổng kết năm học 2012-2013: - Trường mầm non: 100% các em được lên lớp 1, tỷ lệ bé ngoan đạt 97.37%,tỷ lệ chuyên cần đạt 97.47%.- Trường tiểu học: giỏi 259 đạt 42.6% khá 229 đạt 37.7% TB 118 đạt 19.4%yếu 2 chiếm 0.3%.- Trường THCS: giỏi 63 đạt 12.5% khá 161 đạt 31.8% TB 248 đạt 49% yếu 31 chiếm 6.1% và kém 3 chiếm 0.6%.II. Y tế:- Tiêm chủng mở rộng đủ 06 mũi: 54 cháu- Tổng số lần khám phụ khoa: 262 chị- Tổng số người chữa phụ khoa: 25 người.- Số bệnh nhân tâm thần phân liệt: 23 người- Tổng số người có thai: 124- Tổng số lần khám thai: 176- Tổng số lần khám bệnh: 4810 lượt người (Trong đó khám BHYT 3138 lượtngười)- Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến: 185 người.III. Công tác DSGĐ & TE: * Công tác dân số - KHHGĐ: - Tổng số người sinh: 70 người - Số người chết trong quý là: 5 người.- Số cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ: 1.132* Công tác GĐTE:- Số thẻ BHYT trẻ em đưới 6 tuổi còn hạn: 965 thẻ, bổ sung là 14 thẻ số thẻ hếthạn là 7.- Số trẻ em dưới 16 tuổi là 3527 em/ 2033 hộ, trong đó số trẻ em từ 0-1 tuổi là 46em, chiếm tỷ lệ 1.5%, số trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi là 726 em, chiếm tỷ lệ 20.6%. Trẻem khuyết tật: 06 em. Trẻ em mồ côi: 10 em (mồ côi cha mẹ là:02 em). Trẻ emngười dân tộc: 7 em. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 153 trẻ em.- Nhận và cấp đồng phục cho nhóm phòng chống bạo lực gia đình (nhóm 3, ấp 3).- Kiểm tra Cụng ty C phn Dõy v Cỏp in Taya Vit Nam S : 01/9-713/Taya-bc CNG Hề A X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc Biờn Hũa, ngy 09 thỏng 07 nm 2013 B O C O TèNH HèNH QUN TR Cễ NG TY (6 thỏng nm 2013) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc - S Giao dch Chng khoỏn Tp.HCM - Tờn cụng ty niờm yt: Cụng ty C phn Dõy v Cỏp in Taya Vit Nam - a ch tr s chớnh: S 1, ng 1A, khu cụng nghip Biờn Hũa II, Biờn Hũa, ng Nai - in thoi: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388 Email: vndnstock@mail.taya.com.tw - Vn iu l: 279.013.770.000 VND - Mó chng khoỏn: TYA I Hot ng ca Hi ng qun tr: (Bỏo cỏo thỏng nm 2013) Cỏc cuc hp ca HQT: Stt Thnh viờn HQT Chc v S bui hp tham d T l Lý khụng tham d 10 10/10 - 10 10/10 - ễ ng Shen Shang Pang Ch tch HQT ễ ng Shen Shang Tao ễ ng Shen Shang Hung Thnh viờn HQT 10 10/10 - ễ ng Shen San Yi Thnh viờn HQT 10 10/10 - ễ ng Tsai Chung Cheng Thnh viờn HQT 4/10 Bu b sung 18/04/2013 ễ ng Tu Ting Jui Thnh viờn HQT 4/10 Bu b sung 18/04/2013 ễ ng Wang Ting Shu Thnh viờn HQT kiờm TG 10 10/10 - Phú Ch tch HQT Hot ng giỏm sỏt ca HQT i vi Tng giỏm c: thỏng u nm Hi ng qun tr cụng ty hp 10 ln, ú ln hp qua hi ngh truyn hỡnh nhm theo dừi qun lý hot ng ca cụng ty Hi ng qun tr gúp ý, ch o ban giỏm c lu ý cht ch din bin phỏt trin ca th trng cng nh tỡnh hỡnh bin ng t giỏ hi oỏi ti Vit Nam, linh ng iu tit nguyờn liu u vo phc v sn sut, trỏnh ri ro nguyờn liu rt giỏ gõy tn tht cho hot ng kinh doanh ca cụng ty Hot ng ca cỏc tiu ban thuc Hi ng qun tr: Hi ng qun tr ó ch nh thnh viờn HQT c lp va c c ti k hp i hi c ụng thng niờn nm 2013 ca cụng ty t chc ngy 18 thỏng 04 nm 2013 va qua Theo ú, ễng Tsai Chung Cheng c phõn cụng ph trỏch cụng vic tiu ban nhõn s, ễ ng Tu Ting Jui ph trỏch tiu ban lng thng ca HQT Hin nay, hai ụng ang trung nghiờn cu, xõy dng phng ỏn chin lc liờn quan nhõn s v lng thng nhm tham mu Hi ng qun tr hon thin hn na chớnh sỏch phỏt trin ca cụng ty II Cỏc Ngh quyt/Quyt nh ca Hi ng qun tr: (Bỏo cỏo thỏng nm 2013) STT S Ngh quyt Ngy Ni dung 252-13/HQT-NQ 25/02/2013 Thay i k toỏn trng 02-6313/HQT-NQ 06/03/2013 Thụng qua ni dung HC thng niờn nm 2013 14/03/2013 Gia hn vay Ngõn hng INDOVINA USD1.500.000,00 27/03/2013 Tng vay Ngõn hng VCB lờn mc USD2.000.000,00 03-204-13/HQT-NQ 20/04/2013 B nhim ngi ph trỏch Tiu ban nhn s v Tiu ban lng thng ca Hi ng qun tr 02-2243/HQT-Q 22/04/2013 Ban hnh Quy ch qun tr ni b cụng ty 09/05/2013 Tng vay Ngõn USD6.000.000,00 hng Chinatrust lờn mc III Thay i danh sỏch v ngi cú liờn quan ca cụng ty theo quy nh ti khon 34 iu Lut Chng khoỏn (Bỏo cỏo thỏng nm 2013): STT Tờn t chc/ cỏ nhõn Ti khon Ngy giao dch Chc v ti S Ni cp cp chng cụng ty CMND/ CMND/ CMND khoỏn (nu cú) KKD KKD /KKD (nu cú) a ch Thi im Thi im bt khụng u l cũn l ngi cú ngi cú liờn quan liờn quan Lý T chc Cỏ nhõn Lu 4, s 103, ng Khỏnh ụng, Khu ph 014, Thnh viờn Tsai Chung Cheng - HQT 302446477 08/02/2011 Taiwan Phng ụng Mụn, Khu ụng, Thnh ph i 18/04/2013 Bu b sung 18/04/2013 V ca Tsai Chung Cheng 18/04/2013 Bu b sung 18/04/2013 V ca Tu Ting Jui 01/03/2013 B nhim Nam, i Loan Lu 4, s 103, ng Khỏnh ụng, Khu ph 014, Tsai Huang Li Yu - - 302446476 08/02/2011 Taiwan Phng ụng Mụn, Khu ụng, Thnh ph i Nam, i Loan S 36, ngừ 70, hm 189, ng An Trung on I, Thnh viờn Tu Ting Jui - Ming Wen Lu - Sung Hsiang Lin 306862195 07/03/2013 Taiwan 213918197 04/12/2006 Taiwan K toỏn trng 306391669 23/10/2012 Taiwan HQT Tp i Nam, i Loan S 36, ngừ 70, hm 189, ng An Trung on I, - - Tp i Nam, i Loan S 5, hm 47, ng i Tõn, khu Trung Tõy, Tp i Nam, i Loan IV Giao dch ca c ụng ni b v ngi liờn quan (Bỏo cỏo thỏng nm 2013): Danh sỏch c ụng ni b v ngi cú liờn quan Ti khon Chc v Tờn t chc/cỏ giao dch STT ti cụng ty nhõn chng khoỏn (nu cú) (nu cú) Shen Shang Pang 001F I00340 Shen Shang Tao 001F I00341 Shen Shang Hung 001F I00387 Shen San Yi 001F I00386 Ch tch HQT Ngy Ni cp S CMND/ cp CMND KKD CMND /KKD /KKD Ghi chỳ Số 11, hẻm 133, đờng Kiện Khang Đ oạn I, thành 210675128 11/03/2004 Taiwan 302059783 19/10/2010 Taiwan y viờn HQT 302248712 19/11/2010 Taiwan y viờn HQT 200909665 12/08/2003 Taiwan phố Đ ài Nam, Đ ài Loan 63.504 0.23% 40.666 0.15% 42.220 0.15% 76.941 0.28% - - - - Chung Số 9, hẻm 158, đờng Đ ông Môn Đ oạn II, Thành Phú ch tch HQT a ch S c T l s phiu s hu c hu cui phiu k cui k phố Đ ài Nam, Đ ài Loan Số 75, lầu 9, đờng Khánh thành, thành phố Đ ài Bắc, Đ ài Loan Số 11 hẻm 133, đờng Kiện Khang Đ oạn I, Thành phố Đ ài Nam, Đ ài Loan Lu 4, s 103, ng Khỏnh ụng, Khu ph 014, Tsai Chung Cheng - y viờn HQT 302446477 08/02/2011 Taiwan Phng ụng Mụn, Khu ụng, Thnh ph i Nam, Bu b sung i Loan Lu 4, s 103, ng Khỏnh ụng, Khu ph 014, Tsai Huang Li Yu - - 302446476 08/02/2011 Taiwan Phng ụng Mụn, Khu ụng, Thnh ph i Nam, i Loan V ca Tsai Cheng S 36, ngừ 70, hm 189, ng An Trung on I, Tp Tu Ting Jui - y viờn HQT 306862195 07/03/2013 Taiwan Ming Wen Lu - - 213918197 04/12/2006 Taiwan 305695169 28/5/2012 Tp HCM Wang Ting Shu - Cheng Li Hua - Wang Yen Huang Wang A-Er Chiu Tsung Jen 10 Wang Wen Ruey 11 Chen Chung Kuang 12 Sung Hsiang Lin - Bu b sung - - V ca Tu Ting Jui - - - - - - - - 2.100 ...PHÒNG GD& ĐT ĐỨC LINH BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG TRƯỜNG MG ĐÔNG HÀ THÁNG 05 + 06 NĂM 2010 I/ Số liệu học sinh: Lớp chồi: 81/39 nữ Lớp lá: 173/76 nữ tăng 1 Nguyên nhân:Tăng 1 cháu lớp lá ở ngoài Bắc chuyển vào. II/ Các hoạt động trong tháng: 1. Công tác chính trị tư tưởng: Thực hiện tốt các hoạt động chủ điểm của tháng 5. Trang Trí theo chủ điểm và thực hiện lồng ghép vào các môn học, hoạt động. Tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương, của ngành. Có tổ chức toạ đàm 19/5. Tổng kết năm học 25/5 Thực hiện tốt các cuộc vận động đã đề ra trong tháng. Như tổ chức cho trẻ chơi nhiều trò chơi dân gian trong giờ vui chơi, trồng và chăm sóc hoa, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường phòng tránh các bệnh trong mùa mưa. Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xúc phạm trẻ… Không có hiện tượng tham nhũng trong đơn vị. 2. Công tác chuyên môn: Thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham gia dự giờ đăng ký dạy tốt, tổ chức thao giảng kiến tập đầy đủ theo quy định, Chuẩn bị tốt đợt kiểm tra của sở. Đánh giá xếp loại giáo viên, BGH, nhân viên cuối năm. Đánh giá xếp loại thi đua, làm hồ sơ thi đua cuối năm. Nộp hồ sơ kịp thời Trực hè theo lịch phân công. Nghỉ hè đúng quy định. 3. Hoạt động các ban ngành đoàn thể: Hoạt động theo kế hoạch đã lên. Tổ chức tham quan nha trang đúng theo đơn xin phép. 4. Các hoạt động khác các sự cố xãy ra trong tháng: Trong tháng không có sự cố nào xãy ra. 5. Kiến nghị, đề xuất: Không Trên đây là báo cáo thực hiện công tác tháng 5 + 6 của Trường Mẫu Giáo Đông Hà Đông Hà ngày 20 tháng 06 năm 2010 Người báo cáo Đoàn Thị Lệ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THCS NA Ư Số: 91 / BC – THCS CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Na Ư, ngày 17 tháng 6 năm 2010 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM HỌC 2009 - 2010 Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 của nhà trường. Trường THCS Na Ư báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6/2010 phương hướng nhiệm vụ tháng 7 như sau: A. Đánh giá công tác tháng 6: *ƯU ĐIỂM: I. Công tác tư tưởng chính trị, công tác thi đua: 1. Tư tưởng chính trị: - Tổ chức cho CBGV, NV Nghỉ hè theo đúng qui định; phân công CBGV trực hè - Giải quyết chế độ đi phép hè, nghỉ hè ngoài tỉnh theo quy định. - Trong thời gian nghỉ hè CBGV-NV của nhà trường chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, không có hiện tượng vi phạm. 2. Công tác thi đua: - Hoàn thiện mọi thủ tục thi đua cuối năm học. II. Chuyên môn dạy và học: - Hoàn thành công tác tuyển sinh đợt 1 Tuyển sinh được 21/24 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 87.5% - Hoàn thành các báo cáo về chuyên môn theo quy định - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu trong hè tiến hành dạy từ 15/7. - Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn tin học trong hè - Hoàn thiện báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm học, lập tờ trình xin thanh lý SGK, trang thiết bị hư hỏng, hết niên hạn sử dụng. - Phân công CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên trong hè; bố trí cho giáo viên tham gia các lớp nâng chuẩn. III. Công tác phổ cập: Rà soát và cập nhật số liệu phổ cập cuối năm học, hoàn thiện bộ hồ sơ theo đúng qui định IV. Các hoạt động đoàn thể: - Tổ chức bàn giao học sinh về đị phương để địa phương và các đòa thể quản lý và tổ chức hoạt động trong hè tư 1/6. - Hoàn thiện báo cáo tổng kết cuối năm của các đoàn thể. - Vận động CBGV tích cực tham gia vào các lớp phụ đạo, bồi dưỡng trong hè. 1 V. Hoạt động khuyến học – TTHTCĐ: + TTHTCĐ: Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động của TTHTCĐ và các hoạt động khuyến học trên địa bàn xã. + Khuyến học: Hoàn thành báo cáo 6 tháng đầu năm theo quy định VI. Công tác lao động XDCSVC: - Tiếp tục lao động xây dựng CSVC, tu sửa cảnh quan trường lớp. - Trong tháng 5 các đoàn thể , tổ khối, nhà trường thực hiện trồng cây xanh trong khuôn viên trường và 8 phòng khu nội trú mới được bàn giao. - Tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tu sửa CSVC - Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ CSVC trong hè như lấy cây rào trường các phương án phòng lốc trong mùa mưa gió. VII. Công tác XHHGD: - Tham mưu làm tốt công tác tuyển sinh, bảo đảm an ninh - Vận động phụ huynh học sinh cho con em tham gia các lớp học phụ đạo trong hè VIII. Quản lí tài chính: - Đảm bảo các chế độ chính sách cho CBGV –NV. - Hoàn thiện quyết toán cuối năm, đảm bảo đúng quy định. IX. Chỉ đạo các hoạt động của Hiệu trưởng: - Xây dựng các phương án trực hè, huy động các nguồn lực cho năm học 2010-2011. B. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7 - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện nhân sự, CSVC cho năm học 2010-2011 - Tăng cường Phụ đạo học sinh thi lại có hiệu quả trong tháng 8. - Tiếp tục tham mưu có hiệu quả với chính quyền địa phương Tu sửa cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường. - Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn tin học theo đúng quyết định HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Duy Quảng 2 ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH LÂM BCĐ THỰC HIỆN QCDC CƠ SỞ * Số 08 -BC/BCĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Khánh Lâm, ngày 12 tháng năm 2017 BÁO CÁO Kết thực công tác Dân vận, Quy chế dân chủ sở tháng đầu năm 2017 Thực Kế hoạch số 20-KH/BDVHU, ngày 31 tháng năm 2017 Ban Dân vận Huyện ủy Thông báo số 35-TB/BCĐ, ngày 02 tháng năm 2017 Ban đạo thực QCSDCS huyện U Minh việc kiểm tra công tác Quy chế dân chủ sở gắn với công tác Dân vận tháng đầu năm 2017 Ban đạo thực Quy chế dân chủ sở xã Khánh Lâm báo cáo kết thực sau: Phần thứ KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ THÁNG ĐẦU NĂM 2017 I Đặc điểm tình hình Khánh Lâm xã đặc biệt khó khăn huyện U Minh có diện tích tự nhiên 10.876,83 ha, địa bàn chia thành 14 ấp với 3.521 hộ, 15.870 khẩu, có 424 hộ dân tộc Khơmer Đời sống nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh doanh mua bán nhỏ Trong tháng đầu năm 2017, với đạo Đảng ủy, điều hành UBND xã, với nỗ lực ngành, ấp nhân dân xã phát huy thành tích đạt như: Tình hình kinh tế - xã hội xã tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh giữ vững, đời sống nhân dân bước cải thiện, Quy chế dân chủ sở triển khai thực có hiệu quả, tầng lớp nhân dân đoàn kết, trí, tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị xã hội, tổ chức đoàn thể nhân dân tăng cường mở rộng; vai trò, vị trí xã hội nâng lên; nội dung phương thức hoạt động ngày phong phú, thiết thực hơn, động viên, thu hút ngày đông đảo nhân dân tham gia vào tổ chức đoàn thể, góp phần thực thắng lợi chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước II Công tác tuyên truyền, triển khai thực QCDC sở Việc ban hành văn Đầu năm Đảng ủy đạo cho UBND xã, UB MTTQ đoàn thể, chi trực thuộc tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế, quy ước hàng năm; trình đạo thực Đảng ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, uốn nắn kịp thời Đầu năm, hội nghị cán công chức, Quy chế dân chủ sở đưa hội nghị thảo luận, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cụ thể tiếp tục triển khai thực Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Khối vận, Mặt trận ngành đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chủ trương, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước từ nội đến quần chúng nhân dân Làm tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa ngày lễ lớn năm, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên quần chúng nhân dân lãnh đạo Đảng Góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hệ thống trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức triển khai thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, Nghị Trung ương khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ”” đến cán đảng viên đoàn thể quần chúng nhân dân 29 có 1.450 lượt cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân tham gia học tập Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền nhiều hình thức kết hợp lồng ghép hội họp, sinh hoạt chi bộ, họp dân Hoạt động Ban đạo thực QCDC sở Ban đạo thực Quy chế dân chủ sở tham mưu tích cực giúp Đảng ủy việc xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức thực Quy chế dân chủ sở xã gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phát huy tốt quyền làm chủ nhân dân Cấp ủy, Chính quyền thực tốt việc cần thông báo để nhân dân biết Chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước có liên quan trực tiếp đến lợi ích nhân dân địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Chủ trương kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, công tác văn hóa xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội Đồng thời tham mưu tổ chức hội nghị để quán triệt nội dung xây dựng thực Quy chế dân chủ cở cho cán đảng viên nhân dân Ban đạo thực Quy chế dân chủ xã có 16 thành viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trang 1 Kênh thông tin Tài chính-Chứng khoán CafeF Báo cáo Kinh tế-Tài chính 6 tháng 2013 Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ phận phân tích dữ liệu CafeF Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội Điện thoại: 04 – 39743410. Máy lẻ: 295 Fax: 04 – 39744082 Email: info@cafef.vn Nội dung chính Kinh tế thế giới 2 • Kinh tế Trung Quốc bất ổn • Kinh tế Mỹ xuất hiện nhiều điểm sáng • Châu Âu chưa thoát khủng hoảng • Nhật Bản tung gói kích thích lớn chưa từng có • 6 tháng tồi tệ của thị trường trái phiếu • Vàng diễn biến xấu nhất trong 32 năm, giá hàng hóa “lún” sâu Kinh tế Việt Nam 4 • GDP 6 tháng tăng 4,9% so với cùng kỳ 2012 • CPI 6 tháng tăng 2,4% so với đầu năm, tăng 6,69% so với cùng kỳ • Nhập siêu 1,4 tỷ USD trong 6 tháng • Tỷ giá điều chỉnh lần đầu tiên kể từ cuối năm 2011 • Tín dụng tăng 4,5% so với cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 4,65%• NHNN giảm 2% các lãi suất chủ chốt trong 6 tháng • Ngân hàng chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng • Ban hành nhiều chính sách quản lý chặt hơn thị trường tài chính • Giá xăng ở mức 24.110 đồng/lít (cao hơn 960 đồng/lít của năm 2012) Thị trường chứng khoán Việt Nam 10 • 6 tháng đầu năm thị trường sôi động với 3 sóng lớn • Khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ đồng sau 5 tháng đầu mua ròng • 10 CTCK chiếm 63% thị phần HOSE, 54% thị phần HNX • Thời gian giao dịch buổi chiều sẽ kéo dài đến 15h • Hủy niêm yết tự nguyện thành “trào lưu” • PVFC và WesternBank đồng thuận hợp nhất tỷ lệ 1:1 Thị trường Bất động sản 13 • Thị trường 6 tháng có nhiều chuyển biến tốt • Gói tín dụng hỗ trợ mua nhà 30.000 tỷ đồng có hiệu lực từ 1/6 • Tồn kho BĐS 6 tháng đầu năm tăng hơn 20% so với cuối 2012 • Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư mới • Vingroup đón dòng vốn ngoại “khủng” từ Warburg Pincus Tổng hợp dữ liệu TTCK 16 Các dự án Bất động sản tiêu biểu 18 100 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam 20 Trang 2 Báo cáo kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2013 KINH TẾ THẾ GIỚI  Quý I, Trung Quốc tăng trưởng 7,7%-thấp nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều nhà phân tích dự báo Trung Quốc sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2013 sau 15 năm liên tiếp vượt kế hoạch. Hoạt động sản xuất trong tháng 6 tiếp tục thu hẹp khi chỉ số PMI giảm xuống 48,2 điểm từ mức 49,2 điểm của tháng 5.  Tháng 3, Trung Quốc hoàn thành chuyển giao quyền lực. Đội ngũ lãnh đạo mới phát đi những tín hiệu cải cách kinh tế.  Cuối tháng 6, xuất hiện tình trạng căng thẳng tiền mặt. Lãi suất qua đêm tăng 5,27% trong một ngày, cao nhất mọi thời đại. Hai ngân hàng lớn ngừng cho vay. TTCK rơi vào thị trường con gấu. Giới chuyên gia cảnh báo Trung Quốc đứng trước một cuộc khủng hoảng tài chính khổng lồ.  Mỹ phục hồi chậm chạp bất chấp viêc Tổng thống Barack Obama ký lệnh cắt giảm chi tiêu tự động trị giá 85 tỷ USD mà ông cảnh báo có thể khiến tăng trưởng kinh tế giảm đi 0,5% và làm mất 750.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm dần. Thị trường nhà đất cải thiện theo từng tháng. Niềm tin tiêu dùng tháng 5 cao nhất trong vòng 6 năm.  Nhiều ý kiến trái chiều về chương trình nới lỏng định lượng. Ngày 19/6, Chủ tịch Fed Ben Bernanke cho biết có thể bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng trong năm nay và ngừng hoàn toàn vào giữa năm 2014 nếu Tình hình đầu tư nước (FDI) tháng đầu năm 2013 nhiệm vụ, giải pháp công tác đạo, điều hành tháng cuối năm 2013 I Tình hình chung FDI Hải Dương Tính đến hết quý II/2013, địa bàn tỉnh Hải Dương có 249 dự án đầu tư nước đến từ 23 quốc gia vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.763 triệu USD (trong KCN 123 dự án với số vốn 2.497 triệu USD, KCN 126 dự án với số vốn 3.266 triệu USD) Tổng vốn đầu tư thực Doanh nghiệp FDI đạt khoảng 2.590 triệu USD, chiếm 44,9% Thu hút 118.600 lao động trực tiếp Doanh nghiệp hàng ngàn lao động gián tiếp khác II Tình hình đầu tư nước tháng ... tr: (Bỏo cỏo thỏng nm 2013) STT S Ngh quyt Ngy Ni dung 252-13/HQT-NQ 25/02 /2013 Thay i k toỏn trng 02 -63 13/HQT-NQ 06/ 03 /2013 Thụng qua ni dung HC thng niờn nm 2013 14/03 /2013 Gia hn vay Ngõn hng... viờn HQT 302248712 19/11/2010 Taiwan y viờn HQT 20090 966 5 12/08/2003 Taiwan phố Đ ài Nam, Đ ài Loan 63 .504 0.23% 40 .66 6 0.15% 42.220 0.15% 76. 941 0.28% - - - - Chung Số 9, hẻm 158, đờng Đ ông Môn... Loan V ca Tsai Cheng S 36, ngừ 70, hm 189, ng An Trung on I, Tp Tu Ting Jui - y viờn HQT 3 068 62195 07/03 /2013 Taiwan Ming Wen Lu - - 213918197 04/12/20 06 Taiwan 30 569 5 169 28/5/2012 Tp HCM Wang
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO QTCT 6 THANG 2013 TYA, BAO CAO QTCT 6 THANG 2013 TYA,

Hình ảnh liên quan

BÁ O CÁ O TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔ NG TY - BAO CAO QTCT  6 THANG 2013 TYA
BÁ O CÁ O TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔ NG TY Xem tại trang 1 của tài liệu.
chặt chẽ diễn biến phát triển của thị trường cũng như tình hình biến động tỷ giá hối đoái tại Việt Nam, linh động điều tiết nguyên liệu đầu vào để phục vụ sản suất, tránh rủi ro nguyên liệu rớt giá gây tổn  thất cho hoạt động kinh doanh của công ty - BAO CAO QTCT  6 THANG 2013 TYA

ch.

ặt chẽ diễn biến phát triển của thị trường cũng như tình hình biến động tỷ giá hối đoái tại Việt Nam, linh động điều tiết nguyên liệu đầu vào để phục vụ sản suất, tránh rủi ro nguyên liệu rớt giá gây tổn thất cho hoạt động kinh doanh của công ty Xem tại trang 2 của tài liệu.