0

BCTN 2010-TAYA.pdf

26 69 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:46

BÁO CÁO THƯ Ơ ØNG NIÊN Năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP Đ IỆN TAYA VIỆT NAM Tháng năm 2011 Báo cáo thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ NG TY 1.1 Lịch sử hình thành 1.1.1 Việc thành lập 1.1.2 Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty cổ phần 1.1.3 Niêm yết: 1.1.4 Ngày giao dịch thức 1.2 Q trình phát triển 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 1.2.2 Tình hình hoạt động q trình tăng trưởng vốn 1.3 Định hướng phát triển (giai đoạn 2011~2015) BÁ O CÁ O CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2.1 Kết hoạt động kinh doanh năm (lợi nhuận, tình hình tài chính) 2.2 Tình hình thực so với kế hoạch BÁ O CÁ O BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 3.1 Báo cáo tình hình tài 3.1.1 Khả sinh lời, khả tốn 3.1.2 Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh 3.1.3 Phân tích biến động, thay đổi lớn so với dự kiến ngun nhân 3.1.4 Giá trị sổ sách thời điểm báo cáo 10 3.2 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 10 3.2.1 Phân tích tổng quan hoạt động cơng ty 10 3.3 Kế hoạch phát triển tương lai 11 3.3.1 Kế hoạch phát triển năm 2011 11 BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH ( xem chi tiết website cơng ty www.taya.com.vn ) 11 CƠ NG TY CĨ LIÊ N QUAN: 15 5.1 Ngành nghề hoạt động, địa Tổng Cơng ty nhà máy sản xuất 19 5.2 Tóm tắt hoạt động tình hình tài 19 TỔ CHỨC VÀ NHÂ N SỰ 19 6.1 Cơ cấu tổ chức 19 6.2 Lý lịch trích ngang Hội đồng Quản trị,, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm sốt 21 6.3 Thay đổi Tổng Giám Đốc năm: 22 6.4 Số lượng Cán bộ, nhân viên sách người lao động 22 QUẢN TRỊ CƠ NG TY VÀ THƠ NG TIN CỔ ĐƠNG 23 7.1 Quản trị cơng ty 23 7.1.1 Hoạt động Hội đồng quản trị 23 7.1.2 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng giám đốc: 23 7.1.3 Hoạt động Ban kiểm sốt: 23 7.1.4 Hoạt động giám sát Ban kiểm sốt HĐQT: 24 7.1.5 Hoạt động giám sát BKS Ban Tổng giám đốc: 24 7.1.6 Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty 24 7.1.7 Thu nhập khác thành viên Hội đồng Quản trị, BKS Cơng ty 24 7.1.8 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt 24 7.2 Thơng tin cổ đơng 24 Báo cáo thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam 1 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ NG TY 1.1 Lịch sử hình thành 1.1.1 Việc thành lập - - Cơng Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Taya Việt Nam thành lập theo Giấy phép đầu tư số 414/GP Ủy ban Nhà nước Hợp tác Đầu tư Việt Nam (nay Bộ Kế Hoạch Đầu tư) cấp ngày 07/09/1992 Mã số đăng ký kinh doanh: 472033000584 Ban quản lý khu cơng nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày 11/07/2008, cấp lần hai thay đổi ngày 18/12/2008 Tên tiếng Anh: TAYA (VIET NAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch: TAYA VIỆT NAM Logo cơng ty: Địa trụ cở cơng ty: số 1, đường A, khu cơng nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: 84-61-3836361~4 Fax: 84-61-3836388 - E-mail: vndnstock@mail.taya.com.tw Website: www.taya.com.vn Địa chi nhánh: km 35, quốc lộ 5A, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - Tel: 84-320-3775888~890 Fax: 84-320-3775896 - E-mail: ct_chiu@mail.taya.com.tw Website: www.taya.com.vn 1.1.2 Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty cổ phần Ngày 7/10/2005, Cơng ty thức chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần theo Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 414 CPH/GP Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp 1.1.3 Niêm yết: Giấy phép niêm yết cổ phiếu số: 40/UBCK-GPNY Ủy ban Chứng khốn nhà nước (SSC) cấp ngày 2/12/2005 1.1.4 Ngày giao dịch thức - Ngày 15 tháng 02 năm 2006 cổ phiếu Taya Việt Nam thức giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP.HCM + Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thơng + Ký hiệu cổ phiếu: TYA 1.2 Q trình phát triển 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất loại dây cáp điện trung 1-35KV, dây cáp điện hạ 600-1000V, cáp điện lực XLPE 600V, cáp điện lực có giáp sợi thép, băng nhơm, băng đồng, băng thép, dây cáp điện chống cháy, dây cáp điện khói, dây cáp điện khơng độc hại, dây đồng trần đơn xoắn, cáp điều khiển, loại dây mềm, dây điện dùng ơtơ… Báo cáo thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam  Dây cáp điện chống cháy, chịu nhiệt  Chủng loại sản phẩm dây cáp điện hạ từ 600V đến 1.000V Báo cáo thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam  Dây cáp điện trung áp từ 1KV ~ 35 KV - Sản xuất loại dây điện từ PEW (cấp chịu nhiệt 155℃), dây điện từ UEW (cấp chịu nhiệt 155 ℃), dây điện từ EAIW (cấp chịu nhiệt 200℃), dây điện từ SEIW (cấp chịu nhiệt 180℃), dây điện từ SPEIW (cấp chịu nhiệt 180℃)… Báo cáo thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam - 1.2.2 Tình hình hoạt động q trình tăng trưởng vốn Tóm tắt tình hình hoạt động  Năm 2001, Cơng ty hồn thành đầu tư xưởng nung đúc ngun liệu đồng (lò số 1, số )cho nhà máy  Năm 2002, hồn thành đầu tư ...850 từ Tiếng anh cơ bản Sau đây là danh sách 850 từ tiếng Anh cơ bản, đây là những từ vựng tối thiểu để có thể diễn đạt được ý muốn của mình. Người mới học tiếng Anh nên nắm vững, sử dụng nó thật thành thạo, coi đó là cơ sở cần thiết cho thực hành tiếng Anh. Muốn tự học nhanh hay dạy ai nhanh để sử dụng khi đi công tác ở nước ngoài gấp, thiết nghĩ cũng nên nắm được 850 từ tiếng Anh này (cần cố gắng phát âm cho đúng, nhất là trọng âm). Theo kinh nghiệm của tôi thì trước khi học vào những vấn đề chi tiết thì trước tiên phải có cái nhìn tổng thể. Nghĩa là về sơ bộ 850 từ đó là gì, thuộc những loại từ gì, động từ, danh từ, tính từ, trạng từ . A. OPERATIONS - 100 words 100 từ về thao tác, hành động. Trong đó có 18 động từ và 20 giới từ, trạng từ. come, get, give, go, keep, let, make, put, seem, take, be, do, have, say, see, send, may, will, about, across, after, against, among, at, before, between, by, down, from, in, off, on, over, through, to, under, up, with, as, for, of, till, than, a , the, all, any, every, little, much, no, other, some, such, that, this, I , he, you, who, and, because, but, or, if, though, while, how, when, where, why, again, ever, far, forward, here, near, now, out, still, then, there, together, well, almost, enough, even, not, only, quite, so, very, tomorrow, yesterday, north, south, east, west, please, yes . B. THINGS I. 400 General words 400 từ có tính chất chung account, act, addition, adjustment, advertisement, agreement, air, amount, amusement, animal, answer, apparatus, approval, argument, art, attack, attempt, attention, attraction, authority, back, balance, base, behavior, belief, birth, bit, bite, blood, blow, body, brass, bread, breath, brother, building, burn, burst, business, butter, canvas, care, cause, chalk, chance, change, cloth, coal, color, comfort, committee, company, comparison, competition, condition, connection, control, cook, copper, copy, cork, cotton, cough, country, cover, crack, credit, crime, crush, cry ,current, curve, damage, danger, daughter, day, death, debt, decision, degree, design, desire, destruction, detail, development, digestion, direction, discovery, discussion, disease, disgust, distance, distribution, division, doubt, drink, driving, dust, earth, edge, education, effect, end, error, event, example, exchange, existence, expansion, experience, expert, fact, fall, family, father, fear, feeling, fiction, field, fight, fire, flame, flight, flower, fold, food, force, form, friend, front, fruit, glass, gold, government, grain, grass, grip, group, growth, guide, harbor, harmony, hate, hearing, heat, help, history, hole, hope, hour, humor, ice, idea, impulse, increase, industry, ink, insect, instrument, insurance, interest, invention, iron, jelly, join, journey, judge, jump, kick, kiss, knowledge, land, language, laugh, law, lead, learning, leather, letter, level, lift, light, limit, linen, liquid, list, look, loss, love, machine, man, manager, mark, market, mass, meal, measure, meat, meeting, memory, metal, middle, milk, mind, mine, minute, mist, money, month, morning ,mother, motion, mountain, move, music, name, nation, need, news, night, noise, note, number, observation, offer, oil, operation, opinion, order, organization, ornament, owner, page, pain, paint, paper, part, paste, payment, peace, person, place, plant, play, pleasure, point, poison, polish, porter, position, powder, power, price, print, process, produce, profit, property, prose, protest, pull, punishment, purpose, push, quality, question, rain, range, rate, ray, reaction, reading, reason, record, regret, relation, religion, representative, request, respect, rest, reward, rhythm, rice, river, road, roll, room, rub, rule, run, salt, sand, scale, science, sea, seat, secretary, selection, self, sense, servant, sex, shade, shake, shame, shock, side, sign, silk, silver, sister, size, sky, sleep, slip, slope, smash, smell, smile, smoke, sneeze, snow, soap, society, son, song, sort, sound, soup, space, 900 Basic English Sentences1 Hello.2 Good morning.3 I’m John Smith.4 Are you Bill Jones?5 Yes, I am.6 How are you?7 Fine, Thanks.8 How is Helen?9 She’s very well, thank you.10 Good afternoon, Mr. Green.11 Good evening, Mrs. Brown.12 How are you this evening?13 Good night, John.14 Good bye, Bill.15 See you tomorrow.16 Come in, please. 17 Sit down.18 Stand up, please.19 Open your book, please.20 Close your book, please.21 Don’t open your book.22 Do you understand?23 Yes, I understand.24 No, I don’t understand.25 Listen and repeat.26 Now read, please.27 That’s fine.28 It’s time to begin.29 Let’s begin now.30 This is Lesson One.31 What’s this?32 That’s a book.33 Is this your book?34 No, that’s not my book.35 Whose book is this?36 That’s your book.37 And what’s that?38 Is that a book?39 No, it isn’t.40 It’s a pencil.41 Is it yours?42 Yes, it’s mine.43 Where’s the door?44 There it is.45 Is this book his?46 What are these?47 Those are books.48 Where are the books?49 There they are.50 These are my pencils.51 Where are your pens?52 They’re over there.53 Are these your pens?54 Yes, they are.55 Those are mine.56 These are your books, aren’t they?57 No, they aren’t.58 They’re not mine.59 These are mine, and those are yours.60 Those aren’t your pens, are they?61 Who are you?62 I’m a student.63 Who is that over there?64 He’s a student, too.65 Is that lady a student?66 No, she isn’t.67 Those men aren’t students, either.68 Am I your teacher?69 Yes, you are.70 That man is a teacher, isn’t he?71 Yes, he is.72 Who are those people?73 Maybe they’re farmers.74 Aren’t they students?75 I really don’t know.76 What’s your name?77 My name is Jones.78 What’s your first name?79 My first name is Bill.80 How do you spell your last name?81 Jones. J-O-N-E-S.82 What’s your friend’s name?83 His name is John Smith.84 John and I are old friends.85 Are you John’s brother?86 No, I’m not.87 This is Mr. Jones.88 How do you do?89 Mrs. Jones, this is Mr. John Smith.90 Very pleased to meet you.91 What day is today?92 Today is Monday.93 What day was yesterday?94 Yesterday was Sunday.95 What day is tomorrow?96 What month is this?97 This is January.98 Last month was December, wasn’t it?99 Yes, it was.100 What month is next month?101 I was in the hospital for several weeks.102 Where were you on Tuesday?103 You were here in February, weren’t you?104 No, I wasn’t.105 Your friend was here a week ago, wasn’t he?106 Do you have a book?107 Yes, I do.108 You have a radio, don’t you?109 No, I don’t.110 I don’t have a phonograph, either.111 Does this radio belong to you?112 Yes, I think it does.113 How many sisters and brothers do you have?114 Don’t you have my hat?115 Yes, I have both your hat and your coat.116 Does John have a yellow pencil?117 Yes, he does.118 He has a radio, doesn’t he?119 No, he doesn’t have one.120 He already has a phonograph, but he doesn’t have a radio yet.121 What time is it?122 It’s two o’clock.123 It’s a few minutes after two.124 My watch is fast and your watch is slow.125 Excuse me. Can you tell me the correct time?126 No, I can’t.127 I don’t know what time it is.128 I don’t think it’s four o’clock yet.129 It must be about three thirty.130 I get up before six o’clock every day.131 The restaurant doesn’t open until seven forty five.132 Will you be here at ten o’clock tomorrow?133 Yes, I will.134 We’ll be on time, won’t we?135 I hope so.136 What’s the date today?137 Today is November first, nineteen sixty-three.138 When were you born?139 I was born on November first, nineteen thirty-five.140 Today is my birthday.141 My sister was born in nineteen thirty-eight.142 I don’t know the exact date.143 Where were you born?144 I was born in a little town not far from here.145 What do you know about the tenth century?146 I don’t know anything about that.147 Let’s talk about something else.148 Where were you during the month of April last year?149 I don’t remember where I was then.150 Where will you be next year at this time151 What do you want?152 I want a cup of
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTN 2010-TAYA.pdf, BCTN 2010-TAYA.pdf,

Hình ảnh liên quan

1.2.2 Tình hình hoạt động và quá trình tăng trưởng vốn - BCTN 2010-TAYA.pdf

1.2.2.

Tình hình hoạt động và quá trình tăng trưởng vốn Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Tóm tắt tình hình hoạt động - BCTN 2010-TAYA.pdf

m.

tắt tình hình hoạt động Xem tại trang 6 của tài liệu.
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính) - BCTN 2010-TAYA.pdf

2.1..

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính) Xem tại trang 8 của tài liệu.
2.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch - BCTN 2010-TAYA.pdf

2.2..

Tình hình thực hiện so với kế hoạch Xem tại trang 8 của tài liệu.
3.1. Báo cáo tình hình tài chính - BCTN 2010-TAYA.pdf

3.1..

Báo cáo tình hình tài chính Xem tại trang 9 của tài liệu.
hình lạm phát và chính sách tiền tệ tại Việt Nam vẫn là mối lo ngại rất lớn có thể gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất của công ty - BCTN 2010-TAYA.pdf

hình l.

ạm phát và chính sách tiền tệ tại Việt Nam vẫn là mối lo ngại rất lớn có thể gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất của công ty Xem tại trang 11 của tài liệu.
không nhiều nhưng hoàn toàn nằm trong dự tính của công ty. Tình hình biến động tỷ giá hối đoái - BCTN 2010-TAYA.pdf

kh.

ông nhiều nhưng hoàn toàn nằm trong dự tính của công ty. Tình hình biến động tỷ giá hối đoái Xem tại trang 12 của tài liệu.